Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 58/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH DANH M C TIÊU CHU N B T BU C ÁP D NG V CH KÝ S VÀ DNCH V CH NG TH C CH KÝ S B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Lu t Giao d ch i n t ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 26/2007/N -CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Giao d ch i n t v ch ký s và d ch v ch ng th c ch ký s ; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh và C c trư ng C c ng d ng Công ngh thông tin, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Danh m c tiêu chuNn b t bu c áp d ng v ch ký s và d ch v ch ng th c ch ký s ”. i u 2. T ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s qu c gia; t ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s công c ng; t ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s chuyên dùng ư c B Thông tin và Truy n thông c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn cho ch ký s ; t ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s nư c ngoài ư c Chính ph Vi t Nam công nh n ph i tuân th các tiêu chuNn trong Danh m c tiêu chuNn ban hành b i Quy t nh này. i u 3. Danh m c tiêu chuNn này ư c nh kỳ xem xét c p nh t, s a i, b sung phù h p v i i u ki n th c t c a Vi t Nam. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c và Công ngh , C c trư ng C c ng d ng Công ngh thông tin, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Ban Ch o Qu c gia v CNTT ( b/c); - Ban Ch o CNTT c a cơ quan ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - U ban nhân dân các t nh, TP tr c thu c TW; - ơn v chuyên trách v CNTT các B , ngành; - S Thông tin và Truy n thông các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n Minh H ng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - TT T, Công báo; - B TT&TT: B trư ng và các Th trư ng, TT T; - Lưu: VT, KHCN, ƯDCNTT. DANH M C TIÊU CHU N B T BU C ÁP D NG V CH KÝ S VÀ DNCH V CH NG TH C CH KÝ S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 58/2008/Q -BTTTT Ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) S Ký hi u tiêu Tên y c a tiêu Lo i tiêu chuNn Quy nh áp d ng TT chuNn chuNn 1 ChuNn b o m t cho HSM 1.1 B o m t cho kh i FIPS PUB Security Requirements Yêu c u t i thi u an ninh ph n c ng 140-2 for Cryptographic level 3 HSM Modules 2 ChuNn mã hóa 2.1 Mã hoá phi i PKCS #1 RSA Cryptography - Phiên b n 2.1 x ng và ch ký s Standard - Áp d ng lư c RSAES-OAEP mã hoá và RSASSA-PSS ký 2.2 Mã hoá i x ng FIPS PUB Advanced Encryption Áp d ng AES ho c 197 Standard (AES) 3DES FIPS PUB Data Encryption 46-3 Standard (DES) 2.3 Hàm băm b o m t FIPS PUB Secure Hash Standard Áp d ng m t trong 180-2 b n hàm băm an toàn: SHA-1, SHA- 256, SHA-384, SHA-512 3 ChuNn t o yêu c u và trao i ch ng thư s
  3. S Ký hi u tiêu Tên y c a tiêu Lo i tiêu chuNn Quy nh áp d ng TT chuNn chuNn 3.1 nh d ng ch ng RFC 3280 Internet X.509 Public thư s và danh Key Infrastructure - sách thu h i ch ng Certificate and thư s Certificate Revocation List (CRL) Profile 3.2 Cú pháp thông PKCS #7 Cryptographic Message Phiên b n 1.5 i p mã hoá Syntax Standard 3.3 Cú pháp thông tin PKCS #8 Private-Key Information Phiên b n 1.2 khóa riêng Syntax Standard 3.4 Cú pháp yêu c u PCKS #10 Certification Request Phiên b n 1.7 ch ng th c Syntax Standard 3.5 Cú pháp trao i PKCS #12 Personal Information Phiên b n 1.0 thông tin cá nhân Exchange Syntax Standard 4 ChuNn v chính sách và quy ch ch ng th c ch ký s 4.1 Khung quy ch RFC 3647 Internet X.509 Public ch ng th c và Key Infrastructure - chính sách ch ng Certificate Policy and thư Certification Practices Framework 5 ChuNn v lưu tr và truy xu t ch ng thư s 5.1 Giao th c lưu tr RFC 2587 Internet X.509 Public Áp d ng RFC 2587 và truy xu t ch ng Key Infrastructure ho c RFC 4523 thư s LDAPv2 Schema RFC 4523 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates RFC 2251 Lightweight Directory Áp d ng RFC 2251 Access Protocol (v3) ho c b b n tiêu chuNn RFC 4510, RFC 4510 Lightweight Directory RFC 4511, RFC Access Protocol 4512, RFC 4513 (LDAP): Technical Specification Road Map RFC 4511 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol
  4. S Ký hi u tiêu Tên y c a tiêu Lo i tiêu chuNn Quy nh áp d ng TT chuNn chuNn RFC 4512 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models RFC 4513 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms 6 ChuNn v ki m tra tr ng thái ch ng thư s 6.1 Giao th c cho RFC 2585 Internet X.509 Public Áp d ng m t ho c ki m tra tr ng thái Key Infrastructure - c hai giao th c ch ng thư s Operational Protocols: FTP và HTTP FTP and HTTP
Đồng bộ tài khoản