Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Kon tum, tỉnh Kon tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KON TUM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 58/2008/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T NĂM 2009 TRÊN Đ A BÀN TH XÃ KON TUM, T NH KON TUM U BAN NHÂN DÂN T NH KON TUM Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Ngh quy t s 29/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân t nh Kon Tum khoá IX, kỳ h p th 11 v B ng giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn t nh Kon Tum; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tài chính t i T trình s 66/TT-STC ngày 30/10/2008 v vi c đ ngh U ban nhân dân t nh ban hành B ng giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn t nh Kon Tum, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này b ng giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn th xã Kon Tum, t nh Kon Tum (như ph l c kèm theo). Đi u 2. B ng giá các lo i đ t quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này đư c s d ng đ làm căn c : a. Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; b. Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34 và Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003; c. Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003; d. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003; đ. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; e. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; g. Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám đ c các s : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng; C c trư ng C c Thu t nh; Ch t ch y ban nhân dân th xã Kon Tum và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009./.
 2. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH T CH PHÓ CH T CH Tr n Quang Vinh B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN TH XÃ KON TUM, T NH KON TUM (Kèm theo Quy t đ nh s 58/2008/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a UBND t nh Kon Tum) A- GIÁ Đ T N I TH I- Đ T ĐÔ TH : ĐVT: 1.000 đ/m2 Giá đ t theo v trí Lo i STT TÊN ĐƯ NG ĐO N ĐƯ NG đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 1 2 4 5 6 7 1 CHU VĂN AN Toàn b IV 350 217 151 125 2 H NG BÀNG Toàn b IV 320 198 138 123 3 NGUY N H U C U Toàn b IV 530 329 228 175 4 LÊ CHÂN Toàn b IV 432 268 186 143 5 PHAN B I CHÂU Toàn b IV 1,250 775 538 413 6 PHAN HUY CHÚ Trư ng Chinh - Lê Đình Chinh IV 350 217 151 125 Tr n Nhân Tông - Đ ng Đa IV 560 347 241 185 7 TRƯ NG CHINH Phan Đình Phùng - Lê H ng Phong I 2,300 1,426 989 759 Lê H ng Phong - Tr n Phú I 1,920 1,190 826 634 Tr n Phú - Phan Huy Chú II 1,820 1,128 783 601 Phan Huy Chú - Phan Đình Giót II 930 577 400 307 Phan Đình Giót - H t III 700 434 301 231 8 H M 127 TRƯ NG CHINH Toàn b 750 465 323 248
 3. 9 LÊ ĐÌNH CHINH Tr n Phú - Phan Huy Chú IV 500 310 215 165 Phan Huy Chú - H t IV 460 285 198 152 10 M C Đ NH CHI Công viên Trung tâm - Bà Tri u III 1,000 620 430 330 Bà Tri u - Lê Quý Đôn IV 520 322 224 172 Lê Quý Đôn - Trư ng Chinh IV 350 217 151 120 Trư ng Chinh - H t IV 420 260 181 139 11 NGUY N ĐÌNH CHI U Hoàng Văn Th - Tr n Phú I 5,000 3,100 2,150 1,650 Tr n Phú - H t IV 1,000 620 430 330 12 ÂU CƠ Hoàng Th Loan - Huỳnh đăng Thơ IV 410 254 176 135 Huỳnh Đăng Thơ - L c Long Quân IV 396 246 170 131 H m Âu Cơ r ng 3,5 - 5m 230 170 140 120 H m Âu Cơ r ng dư i 3,5m 200 160 135 120 13 Đ NG TR N CÔN Toàn b IV 422 262 181 139 14 NGUY N VĂN C Huỳnh Thúc Kháng - Nguy n Sinh S c IV 410 254 176 135 Nguy n Sinh S c - Hai Bà Trưng IV 390 242 168 129 H m Nguy n Văn C r ng dư i 3,5m 200 160 135 120 15 TÔ VĨNH DI N Tr n Phú - Phan Huy Chú IV 440 273 189 145 16 HOÀNG DI U Ngô Quy n - Nguy n Hu II 900 558 387 297 Nguy n Hu - H t IV 400 248 172 132 17 NGUY N DU Phan Đình Phùng - Lý Thư ng Ki t III 1,000 620 430 330 Lý Thư ng Ki t - H t III 1,000 620 430 330 18 TR N KHÁNH DƯ Phan Đình Phùng - Sư V n H nh I 1,140 707 490 376 Sư V n H nh -H t I 1,087 674 467 359 19 TR N NH T DU T Tr n Khánh Dư - Nguy n Thi n Thu t III 564 350 243 186 Nguy n Thi n Thu t - H t IV 480 298 206 158 20 NGÔ TI N DŨNG
 4. Toàn b IV 700 434 301 231 21 VÕ VĂN DŨNG Toàn b IV 900 558 387 297 22 AD A Tr n Phú - Urê IV 461 286 198 152 Urê - H t IV 336 208 144 111 23 Đ NG DUNG Toàn b III 1,200 744 516 396 24 Đ NG ĐA Đoàn Th Đi m - Lê H ng Phong IV 350 217 151 125 Lê H ng Phong - Tr n Phú IV 700 434 301 231 Tr n Phú - H t IV 720 446 310 238 25 T N ĐÀ Toàn b IV 554 343 238 183 26 BÙI Đ T Đào Duy T - Lê Vi t Lư ng IV 600 372 258 198 Lê Vi t Lư ng - B c K n IV 330 205 142 120 27 TR N HƯNG Đ O Phan Đình Phùng - Tr n Phú I 12,000 7,440 5,160 3,960 Tr n Phú - Kơpakơlơng I 6,000 3,720 2,580 1,980 Kơpakơlơng - Tăng B t H I 5,300 3,286 2,279 1,749 Tăng b t H - Đào Duy T I 2,400 1,488 1,032 792 Phan Đình Phùng - Nguy n Thái H c I 4,000 2,480 1,720 1,320 Nguy n Thái H c - H t IV 1,000 620 430 330 H m 300 Tr n Hưng Đ o 700 434 301 231 H m 66 Tr n Hưng Đ o 1,400 868 602 462 H m 86 Tr n Hưng Đ o 1,600 992 688 528 H m 92 Tr n Hưng Đ o 1,600 992 688 528 28 H M 71 TR N HƯNG Đ O (SÁT M T TR N TQ TH XÃ) Toàn b 340 211 146 120 29 B CH Đ NG Phan Đình Phùng -Lê H ng Phong (n i dài) I 5,000 3,100 2,150 1,650 Lê H ng Phong (n i dài) - H t IV 5,000 3,100 2,150 1,650 30 MAI H C Đ Duy Tân - Đinh Công Tráng IV 384 238 165 127 Duy Tân - Dã Tư ng IV 598 371 257 197 Dã Tư ng - H t IV 384 238 165 127
 5. 31 LÝ NAM Đ Toàn b III 600 372 258 198 32 ĐOÀN TH ĐI M Ngô Quy n - Tr n Hưng Đ o 5,000 3,100 2,150 1,650 Tr n Hưng Đ o - Lê L i I 4,500 2,790 1,935 1,485 Lê L i - Bà Tri u I 2,590 1,606 1,114 855 Bà Tri u - H t I 2,000 1,240 860 660 H m 115 Đoàn Th Đi m 400 248 172 132 H m 103 Đoàn Th Đi m 400 248 172 132 H m Đoàn Th Đi m r ng t 2,5m tr lên 300 186 135 120 33 TRƯƠNG Đ NH Duy Tân - Đ ng Thái Thuy n II 690 428 297 228 Duy Tân - Đinh Công Tráng II 690 428 297 228 34 LÊ QUÝ ĐÔN Đoàn Th Đi m - Lê H ng Phong IV 550 341 237 182 Lê H ng Phong - Tr n Phú III 720 446 310 238 Tr n Phú - H t IV 700 434 301 231 35 KIM Đ NG Toàn b IV 390 242 168 129 36 PHÙ Đ NG Hùng Vương - Tr n Nhân Tông IV 300 186 130 120 Tr n Nhân Tông - Nguy n Sinh S c IV 275 171 142 120 H m Phù Đ ng R ng 2,5m tr lên 180 150 130 120 37 A GIÓ Toàn b IV 320 198 138 120 38 PHAN ĐÌNH GIÓT Toàn b IV 350 217 151 125 39 SƯ V N H NH Tr n Phú - Urê III 910 564 391 300 URê - Hàm Nghi IV 585 363 252 193 Hàm Nghi - Tr n Khánh Dư IV 598 371 257 197 Tr n Khánh Dư-Nguy n Thi n Thu t (t. đo n) IV 598 371 257 197 Nguy n Thi n Thu t - H t IV 506 314 218 167 40 TR N NGUYÊN H N Toàn b IV 460 285 198 152 41 LÊ NG C HÂN
 6. Toàn b IV 450 279 194 149 42 TR N VĂN HAI Đào Duy T - Kim Đ ng (P.Th ng L i) IV 830 515 357 274 Kim Đ ng - Đ p nư c IV 500 310 215 165 Đ p nư c - H t IV 450 279 194 149 43 LÊ VĂN HI N Toàn b II 610 378 262 201 H m 01 Lê Văn Hi n 270 167 135 120 44 NGUY N THƯ NG HI N Toàn b IV 540 335 232 178 45 NGUY N THÁI H C Phan Đình Phùng - Phan Chu Trinh IV 2,000 1,240 860 660 Phan Chu Trinh - H t IV 2,000 1,240 860 660 46 NGUY N VĂN HOÀNG Toàn b IV 588 365 253 194 47 ĐINH TIÊN HOÀNG Toàn b IV 350 217 151 125 48 LÊ HOÀN B c K n - Lê Vi t Lư ng IV 430 267 185 142 Cao Bá Quát - đư ng liên thôn 250 155 135 120 49 DIÊN H NG Toàn b IV 350 217 151 125 50 TĂNG B T H Toàn b IV 1,100 682 473 363 51 NGUY N HU Phan Đình Phùng - H t Liên đoàn LĐ t nh IV 800 496 344 264 Liên đoàn lao đ ng t nh - H t IV 350 217 151 125 Lê H ng Phong - B ch Đ ng I 7,000 4,340 3,010 125 Phan Đình Phùng - Tr n Phú I 7,000 4,340 3,010 2,310 Tr n Phú - Nguy n Trãi I 4,000 2,480 1,720 1,320 Nguy n Trãi - Nguy n Văn Tr i I 2,000 1,240 860 660 Nguy n Văn Tr i - Đào Duy T I 1,200 744 516 396 Đào Duy T - H t III 420 260 181 139 52 T H U (H M 94 NGUY N HU cũ) Toàn b 4,000 2,480 1,720 1,320 53 H M 79 NGUY N HU
 7. Toàn b 347 149 124 54 LÊ VĂN HƯU Toàn b IV 450 279 194 149 55 PHÙNG HƯNG Trư ng Chinh - A D a IV 552 342 237 182 A D a - Sư V n H nh IV 437 271 188 144 Sư V n H nh - H t IV 345 214 148 124 56 H XUÂN HƯƠNG Toàn b IV 432 268 186 143 57 B CK N Đào Duy T - Lê Hoàn II 660 409 284 218 Lê Hoàn - Trung tâm b o tr xã h i t nh 570 353 245 188 T.tâm b o tr xã h i t nh-C u treo KonKlo II 550 341 237 182 58 NGUY N TH MINH KHAI Phan Đình Phùng - C ng sau t nh đ i IV 1,200 744 516 396 C ng sau t nh đ i - Hoàng Th Loan IV 1,025 636 441 338 59 TR N QUANG KH I Nguy n Đình Chi u - Tr n Hưng Đ o III 4,000 2,480 1,720 1,320 Tr n Hưng Đ o - Lê L i III 3,500 2,170 1,505 1,155 Lê l i - Phan Chu Trinh III 2,000 1,240 860 660 60 HUỲNH THÚC KHÁNG Phan Đình Phùng - Huỳnh Đăng Thơ II 800 496 344 264 Huỳnh Đăng Thơ - H t IV 560 347 241 185 H m 01 Huỳnh Thúc Kháng 250 155 130 120 H m 100 Huỳnh Thúc Kháng 300 186 129 120 H m 105 Huỳnh Thúc Kháng 300 186 129 120 62 H M 32 HUỲNH THÚC KHÁNG Toàn b 400 248 172 132 63 H M Đ I DI N TR M ĐĂNG KI M Toàn b 230 143 127 120 64 NGUY N B NH KHIÊM Ngô Quy n - Hoàng Hoa Thám IV 1,500 930 645 495 Hoàng Hoa Thám - H t IV 2,500 1,550 1,075 825 65 LÝ THƯ NG KI T Nguy n Du - Bà Tri u III 1,600 992 688 528 Bà Tri u - H t (Hùng Vương) I 1,800 1,116 774 594
 8. H m 07 Lý Thư ng Ki t 350 217 151 125 H m 10 Lý Thư ng Ki t 250 155 127 120 H m 23 Lý Thư ng Ki t 300 186 129 120 H m 34 Lý Thư ng Ki t 250 155 127 120 66 Y T KIÊU Toàn b IV 480 298 206 158 67 NGUY N KHUY N Toàn b IV 250 155 127 120 68 LÊ LAI Toàn b IV 500 310 215 165 69 CÙ CHÍNH LAN Toàn b IV 350 217 151 125 70 PH M NGŨ LÃO Toàn b IV 2,200 1,364 946 726 71 NGÔ S LIÊN Nguy n Thi n Thu t -Tr n Khánh Dư II 624 387 268 206 Tr n Khánh Dư - T n Đà IV 422 262 181 139 72 HOÀNG TH LOAN Bà Tri u - Nguy n Sinh S c II 1,200 744 516 396 Nguy n Sinh S c - Huỳnh Thúc Kháng II 1,000 620 430 330 Huỳnh Thúc Kháng - L c Long Quân II 700 434 301 231 73 H M 38 HOÀNG TH LOAN Toàn b 450 279 194 149 Các h m Hoàng Th Loan còn l i 240 149 126 120 74 LÊ L I Tr n Phú - Phan Đình Phùng I 3,500 2,170 1,505 1,155 Phan Đình Phùng - Nguy n Thái H c I 2,600 1,612 1,118 858 Nguy n Thái h c - Hai Bà Trưng I 1,000 620 430 330 Hai Bà Trưng - H t IV 600 372 258 198 H m 74 Lê L i 450 279 194 149 75 Đ NG TI N ĐÔNG (đư ng vào UBND P.LÊ L I) Ph m Văn Đ ng - H t tr s UBND P.Lê L i 650 403 280 215 Tr s UBND P.Lê L i - H t Phư ng Lê L i, Xã ChưHreng ) 400 248 172 132 76 LÊ TH H NG G M (TRƯ NG PTCS LÊ L I) Đ ng Ti n Đông - Đ ng Nai 250 155 126 120
 9. Đ ng Nai - H t 400 248 172 132 77 ĐƯ NG NGÔ Đ C K ( TRƯ NG PTTH LÊ L I ) Đ ng Ti n Đông - Đ ng Nai 400 248 172 132 Đ ng Nai - H t 270 167 127 120 78 ĐƯ NG NGUY N B C (H T KI M LÂM) Ph m Văn Đ ng - Ngã 4 Ngô đ c K 420 260 181 139 Ngã 4 Ngô đ c K - H t 250 155 127 120 Ph m Văn Đ ng - Su i Hno 250 155 127 120 79 KƠPAKƠLƠNG Phan Chu Trinh - Tr n Hưng Đ o IV 660 409 284 218 Tr n Hưng Đ o - Nguy n Hu IV 800 496 344 264 Nguy n Hu - H t IV 480 298 206 158 80 NGUY N HUY LUNG Toàn b IV 330 205 142 124 81 LÊ VI T LƯ NG Toàn b IV 330 205 142 124 82 NGÔ MÂY Toàn b IV 350 217 151 125 83 H TÙNG M U Toàn b IV 1,100 682 473 363 84 HÀM NGHI Trư ng Chinh - Sư V n H nh IV 552 342 237 182 Sư V n H nh - Tr n Khánh Dư IV 552 342 237 182 Tr n Khánh Dư - Duy Tân IV 552 342 237 182 85 NGÔ THÌ NH M Đinh Công Tráng - Hàm Nghi 330 205 142 124 Urê - đ n h t IV 400 248 172 132 86 LÊ H NG PHONG B ch Đ ng - Nguy n Hu I 6,000 3,720 2,580 1,980 Nguy n Hu - Ngô Quy n I 8,000 4,960 3,440 2,640 Ngô Quy n - Tr n Hưng Đ o I 12,000 7,440 5,160 3,960 Tr n Hưng Đ o - Phan Chu Trinh I 9,000 5,580 3,870 2,970 Phan Chu Trinh - Bà Tri u I 6,000 3,720 2,580 1,980 Bà Tri u - Hùng Vương I 4,000 2,480 1,720 1,320 Hùng Vương - H t I 3,000 1,860 1,290 990 Đư ng quy ho ch s 1, 2 khu v c Sân v n đ ng cũ (2 đư ng song song v i đư ng Tr n H. Đ o) 8,000 4,960 3,440 2,640
 10. 87 H M 44 LÊ H NG PHONG Toàn b 3,500 2,170 1,505 1,155 88 Đ NG XUÂN PHONG Đinh Công Tráng - Hàm Nghi IV 374 232 161 125 Hàm Nghi - H t IV 340 211 146 123 89 TR N PHÚ Nguy n Hu - Ngô Quy n I 5,000 3,100 2,150 1,650 Ngô Quy n - Tr n Hưng Đ o I 7,000 4,340 3,010 2,310 Tr n Hưng Đ o - Bà Tri u I 8,500 5,270 3,655 2,805 Bà Tri u - Tr n Nhân Tông I 6,000 3,720 2,580 1,980 Tr n Nhân Tông - Trư ng Chinh I 3,800 2,356 1,634 1,254 Trư ng Chinh - Ngô Thì Nh m I 960 595 413 317 Ngô Thì Nh m đ n h t 500 310 215 165 90 H m 94 TR N PHÚ Toàn b 500 310 215 165 91 PHAN ĐÌNH PHÙNG C u Đăkbla - Nguy n Hu I 5,000 3,100 2,150 1,650 Nguy n Hu - Tr n Hưng Đ o I 7,000 4,340 3,010 2,310 Tr n Hưng Đ o - Bà Tri u I 7,000 4,340 3,010 2,310 Bà Tri u - Tr n Khánh Dư I 6,800 4,216 2,924 2,244 Tr n Khánh Dư - Huỳnh Đăng Thơ I 4,500 2,790 1,935 1,485 92 H M 01 PHAN ĐÌNH PHÙNG Toàn b 450 279 194 149 H m 03 Phan Đình Phùng 850 527 366 281 93 H M 30 PHAN ĐÌNH PHÙNG Toàn b 1,000 620 430 330 94 H M 51 PHAN ĐÌNH PHÙNG Toàn b 1,000 620 430 330 95 H M 212 PHAN ĐÌNH PHÙNG Toàn b 900 558 387 297 96 CAO BÁ QUÁT Toàn b IV 330 205 142 120 97 L C LONG QUÂN Toàn b IV 360 223 155 125 Các h m L c Long Quân 200 148 135 120 98 NGÔ QUY N Phan Đình Phùng - Tr n Phú I 5,500 3,410 2,365 1,815
 11. Tr n Phú - KơPaKơLơng I 2,500 1,550 1,075 825 KơPaKơLơng - Lý T Tr ng I 1,000 620 430 330 Lý T Tr ng - Đào Duy T I 560 347 241 185 99 URÊ Lê Văn Hi n - Trư ng Chinh IV 420 260 181 139 Trư ng Chinh - Ngô Thì Nh m I 1,200 744 516 396 Ngô Thì Nh m - Duy Tân II 800 496 344 264 Duy Tân -ranh gi i phư ng v i xã III ĐăkC m 500 310 215 165 100 VÕ TH SÁU Toàn b IV 730 453 314 241 101 THI SÁCH Tr n Phú - Nguy n Vi t Xuân I 1,660 1,029 714 548 Nguy n Vi t Xuân - H t I 1,500 930 645 495 Bà Tri u - Ngã 3 Thi Sách I 660 409 284 218 102 NGUY N SINH S C Phan Đình Phùng - Hoàng Th Loan I 1,400 868 602 462 Hoàng Th Loan - Hà Huy T p I 1,200 744 516 396 Hà Huy T p - H t (L c Long Quân) I 900 558 387 297 Phan Đình Phùng - Lê H ng Phong I 1,000 620 430 330 103 TRƯƠNG HÁN SIÊU Tô Hi n Thành - Đinh Công Tráng II 580 360 249 191 Đinh Công Tráng - Tr n Khánh Dư II 672 417 289 222 Tr n Khánh Dư - Trương Đ nh II 600 372 258 198 104 LÊ VĂN TÁM Toàn b IV 300 186 129 120 105 DUY TÂN Phan Đình Phùng - Đ ng Dung I 6,000 3,720 2,580 1,980 Đ ng Dung - Dã Tư ng I 3,500 2,170 1,505 1,155 Dã Tư ng - Hàm Nghi I 1,440 893 619 475 Hàm Nghi - URê I 1,044 647 449 345 URê - Tr n Văn Hai II 700 434 301 231 Tr n Văn Hai - C u Chà Mòn II 580 360 249 191 106 H M 181 DUY TÂN Toàn b 440 273 189 145 107 HÀ HUY T P Huỳnh Thúc Kháng - Nguy n Sinh S c II 650 403 280 215
 12. Nguy n Sinh S c - H t II 600 372 258 198 108 H M VÀO KHU KÝ TÚC XÁ TRƯ NG TH Y T Toàn b 1,000 620 430 330 109 ĐÀO DUY T Nguy n Hu - Bà Tri u I 2,000 1,240 860 660 Bà Tri u - Cao Bá Quát I 960 595 413 317 Cao Bá Quát - Trư ng Chinh I 600 372 258 198 Trư ng Chinh - H t ranh gi i n i th III 500 310 215 165 110 NGÔ GIA T Toàn b IV 396 246 170 131 111 DÃ TƯ NG Toàn b III 576 357 248 190 112 TR N NHÂN TÔNG Hoàng Th Loan - Phan Đình Phùng IV 620 384 267 205 Lê H ng Phong - Tr n Phú IV 620 384 267 205 Tr n Phú - Cù Chính Lan IV 500 310 215 165 Cù Chính Lan - H t IV 420 260 181 139 H m 38 Tr n Nhân Tông 300 186 129 120 Các h m Tr n Nhân Tông còn l i 240 170 145 120 113 LÝ THÁI T Toàn b IV 450 279 194 149 114 TR N QU C TO N Toàn b IV 730 453 314 241 115 NGUY N TRƯ NG T T n Đà - Huỳnh Đăng Thơ II 576 357 248 190 Huỳnh Đăng Thơ - H t IV 384 238 165 127 116 HOÀNG HOA THÁM Lê H ng Phong - Bùi Th Xuân II 1,500 930 645 495 Bùi Th Xuân - Nguy n B nh Khiêm II 750 465 323 248 117 PH M H NG THÁI Phan Đình Phùng - Nguy n Th Minh Khai IV 560 347 241 185 Nguy n Th Minh Khai - h t IV 384 238 165 127 118 TÔ HI N THÀNH Duy Tân - Tr n Khánh Dư IV 420 260 181 139 Tr n Khánh Dư - Đ ng Xuân Phong IV 429 266 184 142 Đ ng Xuân Phong - H t 384 238 165 127 119 Đ NG THÁI THÂN
 13. Toàn b IV 320 198 138 120 120 PH M NG C TH CH Toàn b II 616 382 265 203 121 CAO TH NG Toàn b IV 400 248 172 132 122 H M CÔNG TY S S KI N THI T Bà Tri u - Lê Quý Đôn 1,000 620 430 330 123 HOÀNG VĂN TH Nguy n Hu - Ngô Quy n I 5,000 3,100 2,150 1,650 Ngô quy n - Tr n Hưng Đ o I 9,000 5,580 3,870 2,970 Tr n Hưng Đ o - Lê L i I 8,000 4,960 3,440 2,640 Lê L i - Phan Chu Trinh I 7,000 4,340 3,010 2,310 124 NGUY N THI N THU T Hoàng Th Loan - Phan Đình Phùng II 700 434 301 231 Phan Đình Phùng - Tr n Nh t Du t II 800 496 344 264 Tr n Nh t Du t - H t II 528 327 227 174 125 Đ NG THÁI THUY N Trương Đ nh - Dã Tư ng III 592 367 255 195 Dã Tư ng - H t IV 436 270 187 144 126 HUỲNH ĐĂNG THƠ Đo n đư ng thu c phư ng Quang Trung (P/Đ) IV 400 248 172 132 Đo n đư ng thu c phư ng Duy Tân (P/Đo n) IV 500 310 215 165 Các h m Huỳnh Đăng Thơ 200 155 129 120 127 NGUY N GIA THI U Toàn b IV 1,000 620 430 330 128 BÀ TRI U Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng I 3,800 2,356 1,634 1,254 Phan Đình Phùng - Tr n Phú I 4,500 2,790 1,935 1,485 Tr n Phú - Nguy n Vi t Xuân I 2,000 1,240 860 660 Nguy n Vi t Xuân - Đào Duy T I 1,430 887 615 472 Các h m Bà Tri u 360 223 155 125 129 PHAN VĂN TR Toàn b IV 360 223 155 125 130 PHAN CHU TRINH Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng 2,500 1,550 1,075 825 Phan Đình Phùng - Tr n Phú I 3,700 2,294 1,591 1,221
 14. Tr n Phú - Tăng B t H I 2,000 1,240 860 660 Tăng B t H - Lý T Tr ng I 1,660 1,029 714 548 Lý T Tr ng - H t I 1,530 949 658 505 131 LÊ H U TRÁC Toàn b IV 330 205 142 122 132 NGUY N TRÃI Ngô Quy n - Nguy n Hu I 1,400 868 602 462 Nguy n Hu - H t II 680 422 292 224 133 H M 27 NGUY N TRÃI Toàn b 400 248 172 132 134 ĐINH CÔNG TRÁNG Duy Tân - Tr n Khánh Dư III 598 371 257 197 Tr n Khánh Dư - Trương Đ nh III 552 342 237 182 Trương Đ nh - Trư ng Chinh IV 552 342 237 182 135 H M 70 ĐINH CÔNG TRÁNG Toàn b 216 176 145 120 136 NGUY N VĂN TR I Toàn b IV 720 446 310 238 137 LÝ T TR NG Nguy n Hu - Tr n Hưng Đ o (Phân đo n) IV 720 446 310 238 Tr n Hưng Đ o - Phan Chu Trinh (Phân đo n 570 353 245 188 138 TRƯƠNG QUANG TR NG Phan Đình Phùng - H m 61 II 2,500 1,550 1,075 825 H m 61 - H t III 1,000 620 430 330 139 H M 61 TRƯƠNG QUANG TR NG Toàn b 800 496 344 264 140 TR N BÌNH TR NG Lê H ng Phong - Tr n Hưng Đ o III 2,500 1,550 1,075 825 Tr n Hưng Đ o - H t III 2,000 1,240 860 660 141 QUANG TRUNG Toàn b IV 320 198 138 120 142 NGUY N CÔNG TR Toàn b IV 570 353 245 188 143 HAI BÀ TRƯNG Tr n Hưng Đ o - Phan Chu Trinh IV 800 496 344 264 Phan Chu Trinh - Bà Tri u IV 960 595 413 317
 15. Bà Tri u - Hà Huy T p III 960 595 413 317 Hà Huy T p -H t ranh gi i P. Quang Trung 500 310 215 165 144 NGUY N TRUNG TR C Toàn b III 581 360 250 192 145 TR N CAO VÂN Đào Duy T - Tr n Hưng Đ o IV 520 322 224 172 Tr n Hưng Đ o - H t IV 570 353 245 188 146 TRI U VI T VƯƠNG Toàn b I 750 465 323 248 147 HÙNG VƯƠNG Hà Huy T p - Hoàng Th Loan I 900 558 387 297 Hoàng Th Loan - Tr n Phú I 1,600 992 688 528 Tr n Phú - H t I 1,250 775 538 413 Các h m 123, 165, 199 - Hùng Vương 260 161 143 120 H m 143 Hùng Vương 350 217 151 125 H m 122 Hùng Vương 400 248 172 132 H m 28 Hùng Vương 450 279 194 149 148 W U Toàn b IV 350 217 151 125 149 BÙI TH XUÂN Nguy n Hu - Hoàng Hoa Thám III 2,600 1,612 1,118 858 Hoàng Hoa Thám - Ngô Quy n III 3,000 1,860 1,290 990 150 NGUY N VI T XUÂN Toàn b IV 1,000 620 430 330 151 TU TĨNH (đư ng QH phía Tây B n xe liên t nh) Phan Đình Phùng - Hoàng Th Loan 800 496 344 264 152 TR N KH T CHÂN (Đư ng QH phía Tây khu tái đ nh cư lòng h Yaly) Toàn b 560 347 241 185 153 LƯƠNG NG C T N ( (Đư ng QH phía Đông khu tái đ nh cư lòng h Yaly) Toàn b 560 347 241 185 154 TR N HUY LI U (Đư ng QH s 1 khu QH phía B c Nhà máy nư c) Toàn b 490 304 211 162 155 BÙI H U NGHĨA (Đư ng QH s 2 khu QH phía B c Nhà máy nư c) Toàn b 490 304 211 162 156 NGUY N VĂN LINH (T nh l 671 đi Phư ng Nguy n Trãi ) T Ph m Văn Đ ng - C u HNo II 800 496 344 264
 16. C u Hno - H t P.Lê l i và P. Nguy n Trãi II 700 434 301 231 C u HNo - C u ĐăkTía II 630 391 271 208 Khu v c phía bên dư i c u HNor II (phư ng Lê L i) 250 155 135 120 157 Đ NG NAI (T nh l 671 đi Xã ChưHReng) Ph m Văn Đ ng - Ngã 4 Ngô đ c K IV 470 291 202 155 Ngã 4 Ngô Đ c K - Ngã 4 Ng. Thái IV Bình 370 229 159 122 Ngã 4 Ng, Thái Bình - H t ranh gi i IV P.Lê L i và Xã ChưHReng 250 155 135 120 158 QU C L 14 Huỳnh Đăng Thơ - H t Km 478 ( qua ngã 3 Trung tín 100m ) II 1,800 1,116 774 594 T Km 478 - h t ranh gi i n i th III 1,700 1,054 731 561 Đư ng vào bãi rác t 4 giáp QL14 đ n h t đư ng 300 186 129 120 H M 506 (QU C L 14) Phan Đình Phùng - s 101/506 780 484 335 257 S 101/506 - h t 550 341 237 182 PH M VĂN Đ NG ( QU C L 14 ) T c u ĐăkBla - Ngã 3 Đ ng Ti n Đông, Nguy n Văn Linh 2,200 1,364 946 726 Ngã 3 Đ ng Ti n Đông, Nguy n Văn Linh - C u Tân Phú 2,000 1,240 860 660 C u Tân Phú - Ngã 3 ranh gi i phư ng Lê L i và phư ng Tr n Hưng Đ o 2,000 1,240 860 660 Ngã 3 ranh gi i phư ng Lê L i và phư ng Tr n Hưng Đ o - H t c ng Tr m đi n 500KV 1,700 1,054 731 561 C ng Tr m 500KV- H t trư ng Ng. Vi t Xuân 1,100 682 473 363 Trư ng Ng. vi t Xuân - Ranh gi i xã Hòa Bình và phư ng Tr n Hưng Đ o 700 434 301 231 159 QU C L 14B Đư ng NGÔ Đ C Đ T ngã 3 phư ng Lê L i và phư ng Tr n Hưng Đ o - H t Trư ng Nguy n Trãi 800 496 344 264 T trư ng Nguy n Trãi - H t ranh gi i n i th 400 248 172 132 160 T NH L 675
 17. Ngã 3 Trung tín - Đư ng vào UBND P. Ngô Mây 1,080 670 464 356 Đư ng vào UBND Phư ng Ngô Mây - H t H i trư ng t dân ph 1 800 496 344 264 H i trư ng T dân ph 1 - H t ranh gi i n i th 600 372 258 198 ĐƯ NG T 1, P. NGÔ MÂY: t T nh 161 l 675 - Ngã 3 xe tăng 290 180 136 120 ĐƯ NG VÀO UBND PHƯ NG NGÔ MÂY 280 174 135 120 162 M TS TUY N ĐƯ NG M I: NGUY N BÁ NG C (toàn b ) 530 329 228 175 NGUY N THÁI BÌNH (toàn b ) 250 155 131 120 NGUY N TRI PHƯƠNG (toàn b ) 250 155 131 120 PHÓ Đ C CHÍNH (toàn b ) 250 155 131 120 DƯƠNG ĐÌNH NGH (toàn b ) 250 155 131 120 TR N Đ I NGHĨA (toàn b ) 250 155 131 120 LÊ TH I HI N (toàn b ) 250 155 131 120 TÔN TH T TÙNG (toàn b ) 250 155 131 120 LÊ NIÊM (toàn b ) 250 155 131 120 TR N QUANG DI U (toàn b ) 250 155 131 120 Các đư ng n i b khu vào Chung cư Phú Gia 500 310 215 165 Đư ng vào UBND phư ng Trư ng Chinh 400 248 172 132 ĐƯ NG QUY HO CH KHU V C NGHĨA Đ A CŨ ĐƯ NG HUỲNH 163 ĐĂNG THƠ 384 238 165 127 CÁC ĐƯ NG QH CÒN L I VÀ CÁC ĐƯ NG, NGÕ H M KHÔNG CÓ TÊN TRONG 164 B NG GIÁ NÀY ĐƯ C ÁP D NG M C GIÁ: - Đ i v i Phư ng Quy t Th ng 400 248 172 132 - Đ i v i phư ng Duy Tân 350 217 151 125 - Đ i v i phư ng Quang Trung, Lê L i, Th ng Nh t, Th ng L i, Trư ng Chinh 250 155 131 120 - Đ i v i Phư ng Ngô Mây 220 136 129 120 - Đ i v i các phư ng Nguy n Trãi, Tr n Hưng Đ o. 200 130 127 120 * Đ i v i các đư ng QH (trên th c t chưa m đư ng) áp d ng m c giá như trên (s th t 164) GHI CHÚ: 1/ Qui đ nh v phân lo i v trí đ t: * V trí 1: áp d ng đ i v i đ t m t ti n (c a t t c các lo i đư ng)
 18. * V trí 2: áp d ng đ i v i đ t trong ngõ, h m có chi u r ng t 2,5m tr lên (tr các h m đã qui đ nh giá t i ph n A) * V trí 3: áp d ng đ i v i đ t trong ngõ, h m có chi u r ng t 2m-dư i 2,5m (tr các h m đã qui đ nh giá t i ph n A) * V trí 4: áp d ng đ i v i đ t trong ngõ, h m có chi u r ng dư i 2m (tr các h m đã qui đ nh giá t i ph n A) 2/ Chi u sâu lô đ t: Chi u sâu c a m i v trí đ t đư c tính b ng 50m, trên 50m chuy n thành v trí th p hơn li n k . 3/ Đ i v i lô đ t có nhi u m t ti p giáp v i các tr c đư ng chính thì giá đ t đư c tính theo tr c đư ng có giá tr cao nh t cho toàn b di n tích lô đ t. II. GIÁ Đ T NÔNG NGHI P N M XEN K TRONG ĐÔ TH : Giá đ t nông nghi p n m xen k trong đô th không đư c qui ho ch là đ t ho c đ t phi nông nghi p khác là: 21,000đ/m2. III. GIÁ Đ T S N XU T KINH DOANH PHI NÔNG NGHI P VÀ CÁC LO I Đ T PHI NÔNG NGHI P KHÁC T I ĐÔ TH : 1/ Đ t s d ng cho ho t đ ng thăm dò, khai thác khoáng s n, khai thác nguyên li u đ s n xu t v t li u xây d ng, làm đ g m là: 60.000đ/m2; 2/ Đ t s d ng làm m t b ng s n xu t kinh doanh và đ t phi nông nghi p khác đư c áp d ng b ng giá đ t li n k . B. B NG GIÁ Đ T T I NÔNG THÔN: I. GIÁ Đ T VEN TR C GIAO THÔNG CHÍNH ĐVT : đ ng/m2 TT ĐO N ĐƯ NG M c giá 1 2 3 I QU C L 14 1 Xã Hoà Bình Ranh gi i Phư ng Tr n Hưng Đ o - Ngã 3 Xóm Mít 396,000 Ngã 3 Xóm Mít - C ng nư c Thôn 2 ( Thôn 8 cũ ) 552,000 C ng nư c Thôn 2 - Tr m Ki m d ch 264,000 Tr m Ki m d ch - H t ranh gi i xã Hoà Bình 120,000 2 Xã Vinh Quang Ranh gi i Phư ng Ngô Mây - Su i ĐakLáp 200,000 Su i ĐakLáp - H t ranh gi i xã Vinh Quang 120,000 II QU C L 24 1 Xã ĐăkBLà Ranh gi i Phư ng Trư ng Chinh - ĐakChRi 150,000 ĐakChRi - H t ranh gi i xã ĐakBlà 100,000 III T NH L 675 1 Xã Vinh Quang Ranh gi i Phư ng Ngô Mây - Ranh gi i xã Ng c Bay 120,000 2 Xã Ng c Bay
 19. Ranh gi i xã Vinh Quang - Ranh gi i xã Kroong 120,000 3 Xã Kroong Ranh gi i xã Ng c Bay - Tr m y t công trình thu đi n 100,000 Tr m y t công trình thu đI n - H t ranh gi i xã Kroong 100,000 Đư ng vào các khu công nhân công trình thu đi n PleiRông 120,000 IV T NH L 671 1 T nh l 671 (Xã Đoàn K t) C u ĐakTía - C u s t tr i gi ng 120,000 C u s t tr i gi ng - H t ranh gi i xã Đoàn K t và xã YaChim 80,000 2 T nh l 671 (Xã YaChim) T ranh gi i xã ĐK t và X.YaChim-Trư ng c p I,II xã YaChim 50,000 Trư ng c p I, II xã YaChim - Ngã 3 KLâuLãh 40,000 3 T nh l 671 (Xã ChưHreng) T ranh gi i P. Lê L i và X. ChưHreng - UBND xã ChưHreng 120,000 T UBND xã ChưHreng - H t 60,000 4 T nh l 671 (Xã ĐakRơWa) T C u treo KonKlo - Ngã 3 Tr m y t xã 100,000 V XÃ ĐAKC M T ranh gi i X.ĐakC m, P. Duy Tân - Đư ng vào kho đ n 170,000 T đư ng vào kho đ n - Tr s UBND xã ĐakC m 130,000 VI CÁC ĐO N ĐƯ NG CÒN L I KHÔNG CÓ TÊN TRONG M C B PH N NÀY ÁP D NG M C GIÁ : 40,000 * Ghi chú: Chi u sâu c a lô đ t đư c tính b ng 50m, trên 50m thì áp d ng giá c a lo i đ t th c t đang s d ng (Đ t khu dân cư nông thôn, đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p). II. GIÁ Đ T CÁC KHU V C KHÁC T I NÔNG THÔN ĐVT : đ ng/m2 TT ĐO N ĐƯ NG M c giá 1 2 3 1 Xã Kroong Đư ng đ t hai bên song song v i t nh l 675 30,000 Các khu dân cư còn l i 20,000 2 Xã Ng c Bay Toàn b khu dân cư nông thôn 25,000 3 Xã Đoàn K t Thôn 5 , 6 , 7 25,000 Các khu dân cư còn l i 15,000 4 Xã ĐakC m Tuy n 2 (t ranh gi i P. Trư ng Chinh - đư ng vào kho đ n) 65,000
 20. Tuy n 2 (t đư ng vào kho đ n - đ n giáp thôn 3, thôn 8) 50,000 Thôn 1,2,3,4,6,8 45,000 Thôn 9 50,000 Đư ng đi xã Ng c Réo (t Tr s UBND xã đ n đ ng ru ng) 100,000 Các khu dân cư còn l i 25,000 5 Xã ChưHreng Toàn b khu dân cư nông thôn 20,000 6 Xã ĐakRoWa Ngã ba tr m y t - Tr s UBND Xã 80,000 Ngã ba tr m y t - Thôn KonTumKPơng 2 (Đi m trư ng thôn) 80,000 T Đi m trư ng thôn KonTumKPơng 2-H t Thôn KonTumKNâm 2 30,000 T ngã 3 tr m y t xã - Su i ĐakRoWa 70,000 Su i ĐakRWa - Thôn KonJơRi và Thôn KonKTu 60,000 T tr s UBND xã - Nghĩa đ a thôn KonTum KNâm 2 30,000 Các khu dân cư còn l i 20,000 7 Xã ĐakBLà Thôn KonTu I, KonTu II, 30,000 Các khu dân cư còn l i 18,000 8 Xã Vinh Quang C u Rò R đ n c u S t (Konngokơtu) 100,000 Ranh gi i Phư ng Ngô Mây đ n Su i ĐakLap (vào sâu 50m) 50,000 Các khu dân cư còn l i 30,000 9 Xã YaChim Thôn Tân An 18,000 Các khu dân cư còn l i 15,000 10 Xã Đak Năng Thôn Ya H i, Ngô Th nh, Ya Kim 18,000 Thôn PleiJơ R p, Plei RơWăk 15,000 11 Xã Hoà Bình Đư ng vào UBND xã Hoà Bình 72,000 Đư ng s 1 (T ngã 3 Thôn 4, thôn 2 đ n Trư ng Nguy n Văn Tr i) 96,000 Đư ng s 2 72,000 Đư ng s 3 60,000 Thôn 1, 2, 3, 4. 22,000 Các khu dân cư còn l i 15,000 * Ghi chú: Giá đ t trên tính cho toàn b lô đ t.
Đồng bộ tài khoản