Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 58/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V CÔNG B VĂN B N H T HI U L C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 1870/STP-KTrVB ngày 03 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay công b các văn b n h t hi u l c thi hành: 1. Quy t nh s 55/2006/Q -UBND ngày 12 tháng 4 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh. 2. Quy t nh s 79/2006/Q -UBND ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S N i v thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  2. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản