Quyết định số 58/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc chuyển đổi sắp xếp Doanh nghiệp Nhà nước năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 58/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN ĐỔI SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2006. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14.9.2001 của Chính phủ về chuyển DNNN, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BKH ngày 28.01.2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình chuyển đổi DNNN thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Xét đề nghị của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại công văn số 340/KH- ĐMDN ngày 11.5.2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Chuyển đổi sắp xếp Công ty Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Bắc Ninh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời gian thực hiện xong trong năm 2006. Ðiều 2. Giao Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn Công ty Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Bắc Ninh tiến hành tổ chức, thực hiện chuyển đổi theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế Bắc Ninh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh; UBND thành phố Bắc Ninh và Giám đốc Công ty Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản