Quyết định số 5808/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 5808/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5808/QĐ-UB-KT về việc điều hòa chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5808/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5808/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C I U HÒA CH TIÊU V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N NĂM 1996. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph và quy t nh s 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch nhà nư c năm 1996 ; - Căn c Ngh quy t s 01/NQ-H ngày 30/01/1996 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V kỳ h p th 5 ; - Căn c quy t nh s 5310/Q -UB-QL T ngày 15/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu i u ch nh v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 896/TT-KH T-TH ngày 12 tháng 12 năm 1996 ; QUY T NNH i u 1 .- i u hòa ch tiêu v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n thu c ngu n v n ngân sách Thành ph năm 1996 i v i các công trình có nhu c u thay i v n u tư so v i k ho ch i u ch nh ã giao t i Quy t nh s 5310/Q -UB-QL T ngày 15/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph theo danh m c ính kèm. i u 2 .- Danh m c công trình và v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n không i u hòa l n này, v n gi như ã giao t i quy t nh s 3925/Q -UB-KT ngày 27/8/1996 và Quy t nh s 5310/Q -UB-QL T ngày 15/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3 .- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c các S , Th trư ng các các cơ ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Vũ Hùng Vi t K HO CH I U HÒA V N S A CH A L N NĂM 1996 (Ngu n v n ngân sách thành ph ) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5808/Q -UB-QL T ngày 14/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) DANH M C KH i u B trí l i Ch u tư ch nh (theo năm 1996 Q 5310) 1 2 3 4 I- Ngành giao thông công chánh A- Công trình tăng v n 36.560 44.220 1- Công ty tư v n công trình GTCC 560 660 S GTCC 2- m b o giao thông 12.000 15.000 -nt- 3- Thoát nư c r ch C u Chông 6.000 7.600 Qu n 4 4- S/ch a ư ng phân c p Q.Bình 4.500 5.000 Bình Th nh Th nh 5- Thoát nư c kênh Hi p Tân 2.500 2.510 Tân Bình 6- ư ng Tân Hương 2.500 2.800 TânBình 7- S/ch a ư ng phân c p Qu n 5 500 1.050 Qu n 8- B n c u trên ư ng Tân Kiên 5.000 6.000 Bình Chánh 9- ư ng, c ng cư xá Tân Quy 3.000 3.600 Nhà Bè B- Công trình gi m v n 27.140 18.913 1- C u kinh Thanh a 1.500 1.000 S GTCC 2- C i t o lư i i n Côgn viên văn hóa 1.370 1.160 -nt- 3- Ch nh trang tr c ư ng Nguy n Hu 700 400 -nt- 4- Gi ng nư c xã An Nhơn Tây 180 168 -nt- 5- Gi ng nư c xã Phong Phú 400 375 -nt- 6- Gi ng nư c xã Tân Quý Tây 1.000 820 -nt- 7- S/ch a c i t o các c a x thoát nư c 500 300 -nt- 8- Chi phí l p th t c ban u 3.300 2.300 -nt- 9- S/ch a b kè công viên B ch ng 800 700 Qu n 1
  3. 10- ư ng s 10 Bình Th i 800 - Qu n 11 11- ư ng n i b dân cư Phư ng 26 2.300 2.000 Bình Th nh 12- ư ng s 27/3 1.890 1.390 Tân Bình 13- ư ng kênh l 2 chi u 15A-15B 1.200 950 -nt- 14- ư ng Tân Sinh 2.100 1.930 -nt- 15- ư ng Cách M ng 1.100 720 -nt- 16- Hương l 11 Gò V p 3.000 2.500 Gò V p 17- Bêtông hóa c u nông thôn 700 300 Hóc Môn 18- ư ng, c u xã Th nh L c 1.000 500 -nt- 19- ư ng An H 1.000 500 -nt- 20- ư ng Hi p Bình Chánh 500 200 Th c 21- ư ng Hương l 31 1.000 400 -nt- 22- ư ng p 4 - p 5 xã a Phư c 800 300 Bình Chánh II- Ngành Qu n lý nhà nư c A- Công trình tăng v n 2.395 2.765 1- Tr s Huy n y C n Gi 1.195 1.265 Ban Tài chánh QTTU 2- S K ho ch và u tư 1.200 1.500 S KH và T B- Công trình gi m v n 3.120 2.320 1- Trung tâm sinh ho t chính tr ng 3.120 2.320 Ban Tài chánh b TP (HT 272 Võ Th Sáu) QTTU II- Ngành Văn xã A- Công trình tăng v n 27.182 31.152 1- Trư ng c p 1, 2 Lý T Tr ng, Gò 2.000 2.300 UBND Qu n Gò V p V p 2- Trư ng TH Văn hóa ngh thu t 20 50 S VH-TT 3- Trung tâm Ch n thương ch nh hình 3.000 4.000 S Yt 4- Trung tâm Văn hóa th thao Tân 8.910 11.210 UBND Q.Tân Bình Bình 5- Trung tâm Văn hóa Qu n 4 3.500 3.700 UBND Qu n 4 6- Nhà nuôi ngư i già s 4 901 957 S L TB-XH 7- Chương trình nư c nông thôn 8.851 8.935 -nt- B_ Công trình gi m v n 11.729 6.300 1- Trư ng PTTH Hoàng Hoa Thám, BT 845 100 S GD- T 2- 30 phòng h c PTTH 3.000 2.000 -nt- 3- 45 phòng h c c p 1, 2 Hóc Môn 3.500 2.200 UBND huy n
  4. Hóc Môn 4- Trư ng trung h c nông nghi p 950 - S NN-PTNT 5- B nh vi n Da Li u 3.434 2.000 S Yt Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K HO CH I U HÒA V N XÂY D NG CƠ B N NĂM 1996 (Ngu n v n ngân sách thành ph ) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5808/Q -UB-QL T ngày 14/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v : Tri u ng DANH M C CÔNG TRÌNH K B trí l i năm 1996 Ch u tư ho ch T ng Xây Thi t i u s l p b ch nh (theo Q 5310) I- Ngành giao thông công chánh A- Công trình tăng v n 16000 21900 150 1950 1- ư ng Hoàng Di u n i dài 10000 11000 UBND Qu n 4 2- Công trư ng x lý rác ông 5000 8750 S GTCC Th nh 3- i m i công ngh Trung tâm 1000 2150 150 1950 S GTCC H a táng B- Công trình gi m v n 21600 15320 6600 1- ư ng Nguy n T t Thành- 10000 6870 3600 S GTCC Liên t nh l 15 2- ư ng i n Biên Ph 6600 6000 3000 S GTCC 3- Ph c h i bư c u h th ng 1000 300 S GTCC thoát nư c TP 4- Nút giao thông Phú Lâm 4000 2150 S GTCC II- Ngành Qu n lý nhà nư c A- Công trình tăng v n 3438 3461
  5. 1- Thi t b phân tích thí nghi m 2442 2456 S Khoa h c c a TTDVPTTN CNMT 2- Thi t b ki m soát ô nhi m môi 996 1005 UB Môi trư ng trư ng B- Công trình gi m v n 400 345 1- Tr s UBND xã Bà i m 400 345 UBND huy n HM II- Ngành Văn xã A- Công trình tăng v n 4825 5429 4846 221 1- Trư ng TH Võ Văn T n Q6 4025 4129 3746 221 UBND Qu n 6 2- Trư ng THCS Phan Tây H 800 1300 1100 UBND Qu n Gò V p B_ Công trình gi m v n 8256 4500 3290 860 1- Trư ng TH Hàm T Q5 1500 1000 870 UBND Qu n 5 2- B nh vi n ph s n 2636 2000 1100 800 S Yt 3- Nâng c p ph c ch nhà hát TP 2000 500 400 S VHTT 4- Nhà nuôi ngư i già s 3 2120 1000 920 60 S L TBXH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản