Quyết định số 5809/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định số 5809/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5809/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về vốn đầu tư sửa chữa lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5809/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5809/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH B SUNG NĂM 1996 V V N U TƯ S A CH A L N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; - Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph và quy t nh s 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch nhà nư c năm 1996 ; - Căn c Ngh quy t s 01/NQ-H ngày 30/01/1996 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V kỳ h p th 5 ; - Căn c quy t nh s 5310/Q -UB-QL T ngày 15/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu i u ch nh v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 898/TT-KH T-TH ngày 12 tháng 12 năm 1996 ; QUY T NNH i u 1 .- Giao cho y ban nhân dân huy n C Chi ch tiêu k ho ch b sung năm 1996 v v n u tư s a ch a l n (theo bi u ính kèm). T ng v n b sung : 1.000 tri u ng. Ngu n v n: Ngân sách thành ph . i u 2 .- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c các S , Th trư ng các các cơ ngang S , Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như trên - Thư ng tr c Thành y - TTUB : CT, PCT/QL T - VPUB : PVP/QL T - T QL T - Lưu
  2. Vũ Hùng Vi t HUY N C CHI CÔNG TRÌNH S A CH A L N Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5809/Q -UB-QL T ngày 14/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v : tri u ng DANH a Th i Năng K H sơ pháp Năng Ghi M C i m gian l c ho ch lý Q duy t l cm i chú CÔNG xây kh i thi t k b s ngày, huy TRÌNH d ng công sung tháng, năm ng hoàn trong thành năm T NG S Công trình C Chi 96-97 500 847/KH- kh i công GTCC m i: 10/11/1995 - ư ng Nhu n c ư ng Tân C Chi 96-97 500 846/KH- Th nh GTCC ông – Tân 10/11/1995 Th nh Tây Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản