Quyết định số 584/2003/QĐ-TTg về việc cử Uỷ viên Uỷ Ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 584/2003/QĐ-TTg về việc cử Uỷ viên Uỷ Ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 584/2003/QĐ-TTg về việc cử Uỷ viên Uỷ Ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 584/2003/QĐ-TTg về việc cử Uỷ viên Uỷ Ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 584/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 28 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C C U VIÊN U BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn c Quy t nh s 61/2000/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U Ban Qu c gia phòng ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; Căn c Quy t nh s 818/Q -TTg ngày 31 tháng 8 năm 2000 v vi c b nhi m các thành viên U ban qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính t i Công văn s 3408/TC/TCCB ngày 11 tháng 4 năm 2003; B Văn hoá - Thông tin t i Công văn s 1490/VHTT-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2003; B Tư pháp t i Công văn s 23/BTP-TCCB ngày 05 tháng 3 năm 2003, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 1014/BNN-TCCB ngày 05 tháng 5 năm 2003; Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em t i Công văn s 401/DSGDTE-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2003 và Bí thư th nh t Trung ương oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh t i Công văn s 319/TƯ TN ngày 02 tháng 4 năm 2003, QUY T NNH i u 1. C các Ông, Bà có tên sau ây làm U viên U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm: 1. Bà Lê Th Thu Ba, Th trư ng B Tư pháp thay Ông Uông Chu Lưu nh n nhi m v khác 2. Ông Nguy n Công Nghi p, Th trư ng B Tài chính thay Bà Nguy n Th Kim Ngân nh n nhi m v khác. 3. Ông Vy Tr ng Toán, Th trư ng B Văn hoá - Thông tin thay Ông Phan Kh c H i nh n nhi m v khác. 4. Ông Nguy n ình Th nh, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thay ông Cao c Phát nh n nhi m v khác.
  2. 5. Ông Phùng Ng c Hùng, Phó Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em thay Bà Nguy n Th Thu B o nh n nhi m v khác. 6. Ông Bùi ng Dũng, Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh thay Ông Vũ Văn Tám nh n nhi m v khác. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ông, Bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Như i u 1 - Ban Bí thư Trung ương ng, PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các PTTg Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H Dân t c và các U ban c a QH - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Qu c h i, Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - VPCP, BTCN các PCN, các V , C c. ơn v tr c thu c Trung tâm TTBC, Công báo - Lưu: VX (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản