Quyết định số 5851/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
3
download

Quyết định số 5851/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5851/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5851/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TH NH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 5851/Q -UBND Bình Th nh, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P THANH TRA QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Hư ng d n s 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a S N i v vi c th c hi n Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Thanh tra qu n tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh. Thanh tra qu n là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban nhân dân qu n; th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. Thanh tra qu n có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c ho t ng c a Thanh tra qu n Bình Th nh ư c quy nh t i Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra qu n do y ban nhân dân qu n Bình Th nh ban hành. Thanh tra qu n Bình Th nh có Chánh Thanh tra ph trách chung và có t hai n ba Phó Chánh Thanh tra giúp vi c theo quy nh.
  2. Biên ch c a Thanh tra qu n ư c giao căn c vào nhi m v ư c phân công theo ch tiêu biên ch chung c a qu n và th c hi n theo cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính c a qu n. Tr s Thanh tra qu n ư c b trí t i s 4/5 ư ng inh B Lĩnh, phư ng 24, qu n Bình Th nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1223/2005/Q -UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v vi c thành l p Thanh tra qu n. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Chánh Thanh tra qu n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Th trư ng các phòng, ban tr c thu c y ban nhân dân qu n và Th trư ng ơn v có liên quan, các Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng
Đồng bộ tài khoản