Quyết định số 5852/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
3
download

Quyết định số 5852/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5852/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5852/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TH NH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 5852/Q -UBND Bình Th nh, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V THÀNH L P VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Hư ng d n s 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a S N i v vi c th c hi n Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh, có ch c năng tham mưu t ng h p cho y ban nhân dân v ho t ng c a y ban nhân dân; tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n v công tác dân t c; tham mưu, giúp Ch t ch y ban nhân dân v ch o, i u hành; cung c p thông tin ph c v ho t ng c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các cơ quan nhà nư c a phương; m b o cơ s v t ch t, k thu t cho ho t ng c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c ho t ng c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n Bình Th nh ư c quy nh t i Quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân do y ban nhân dân qu n Bình Th nh ban hành.
  2. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n Bình Th nh do Chánh Văn phòng ph trách chung và có t hai n ba Phó Chánh Văn phòng giúp vi c theo quy nh. Biên ch c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c giao căn c vào nhi m v ư c phân công theo ch tiêu biên ch chung c a qu n và th c hi n theo cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính c a qu n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1209/2005/Q -UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v vi c thành l p Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tư pháp, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Th trư ng các phòng, ban tr c thu c y ban nhân dân qu n và Th trư ng ơn v có liên quan, các Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng
Đồng bộ tài khoản