Quyêt định số 585QĐ/ĐCKS-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
31
lượt xem
1
download

Quyêt định số 585QĐ/ĐCKS-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyêt định số 585QĐ/ĐCKS-VP về việc ban hành “Quy chế làm việc của Cục Địa chất và Khoáng Sản Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyêt định số 585QĐ/ĐCKS-VP

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 585Q / CKS-VP Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C NA CH T VÀ KHOÁNG S N VI T NAM BAN HÀNH “QUY CH LÀM VI C C A C C NA CH T VÀ KHOÁNG S N VI T NAM” C C TRƯ NG C C NA CH T VÀ KHOÁNG S N VI T NAM Căn c Quy t nh s 08/2004/Q -BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam; Căn c Quy ch làm vi c c a B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1152/2003/Q -BTNMT ngày 15 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo ngh c a Chánh Văn phòng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch làm vi c c a C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam”. i u 2. Quy t nh có hi u l c t ngày 01 tháng 12 năm 2004 và thay th Quy t nh s 143Q / CKS-VP ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam. Chánh Văn phòng C c có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. i u 3. Chánh Văn phòng C c, Chi c c trư ng Chi c c Khoáng s n khu v c, Trư ng các phòng chuyên môn nghi p v c a C c, Th trư ng các ơn v tr c thu c C c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : C C TRƯ NG - Như i u 3, - B TNMT (b/c), C C NA CH T VÀ KHOÁNG S N VI T - Lãnh o C c (03), NAM - VP ng u , Công oàn C c, Chi oàn TNCSHCM C.Q C c, - Lưu VP.
 2. Tr n Xuân Hư ng QUY CH LÀM VI C C A C C NA CH T VÀ KHOÁNG S N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 585 Q / CKS-VP ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam) Chương 1: NGUYÊN T C, PH M VI VÀ TH M QUY N GI I QUY T CÔNG VI C i u 1. Nguyên t c làm vi c c a C c 1- C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam làm vi c theo ch th trư ng, b o m nguyên t c t p trung dân ch , ph c tùng s lãnh o c a ng, Nhà nư c, tuân th các quy nh c a pháp lu t. 2- C c trư ng là ngư i ng u lãnh o C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và pháp lu t v toàn b các ho t ng c a C c. 3- Phó C c trư ng là ngư i giúp vi c C c trư ng, ư c C c trư ng phân công gi i quy t, ch o m t s lĩnh v c công tác. Theo yêu c u i u hành trong t ng th i gian, C c trư ng có th i u ch nh l i s phân công các phó C c trư ng. 4- Th trư ng các ơn v thu c C c (Liên oàn trư ng, Giám c), Chi C c trư ng, Trư ng phòng chuyên môn nghi p v c a C c (dư i ây g i chung là Th trư ng các ơn v ) ch u trách nhi m t ch c th c hi n nhi m v công tác ư c quy nh trong quy t nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v và theo s ch o c a C c trư ng, Phó C c trư ng. Th trư ng các ơn v thu c C c ph i ch p hành các quy t nh c a C c trư ng; trư ng h p có ý ki n khác v i các quy t nh ó thì v n ph i ch p hành nhưng ư c trình b y ý ki n b ng văn b n v i C c trư ng. 5- C c trư ng, các phó C c trư ng (dư i ây g i chung là Lãnh o C c), Th trư ng các ơn v thu c C c tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng các quy nh c a pháp lu t ho c chương trình, k ho ch công tác c a C c và theo yêu c u c i cách hành chính; coi tr ng s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c. i u 2. Ph m vi và th m quy n gi i quy t công vi c c a C c trư ng Ph m vi và thNm quy n gi i quy t công vi c c a C c trư ng ư c quy nh như sau: 1- Gi i quy t công vi c thu c thNm quy n ư c quy nh t i Quy t nh s 08/2004/Q -BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2004 và các Quy t nh khác c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng giao cho C c trư ng C c a ch t và Khoáng
 3. s n Vi t Nam, cũng như các quy nh khác c a Pháp lu t có liên quan. 2- Lãnh o và i u hành ho t ng c a các Phó C c trư ng, Th trư ng các ơn v thu c C c. 3- X lý nh ng v n ã ư c các Phó C c trư ng ph i h p x lý, nhưng chưa x lý ư c vì ý ki n còn khác nhau. 4- Gi i quy t nh ng v n t xu t ho c m i phát sinh. 5- ưa ra t p th Lãnh o C c bàn trư c khi quy t nh các v n sau: a- Chương trình ho t ng c a C c, Chương trình công tác hàng năm c a C c; b- Chương trình xây d ng pháp lu t; c- Chương trình hành ng c a C c tri n khai th c hi n c¸c QuyÕt ®Þnh c a Bé tr- ëng; d- Các v n quan tr ng v ch trương, chính sách và cơ ch liên quan n kinh t , xã h i, i n i và i ngo i thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c c a C c ho c ư c B phân c p, u quy n; - D án chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm c a C c; các d án u tư, h p tác qu c t quan tr ng; d toán Ngân sách Nhà nư c, d ki n phân b ngân sách ơn v và t ng quy t toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm c a C c; e- án trình B trư ng v cơ c u t ch c c a C c. Các v n v thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các ơn v thu c C c, v i m i và s p x p các ơn v c a C c; g- Nh ng v n khác mà B trư ng và pháp lu t quy nh thu c thNm quy n c a C c mà C c trư ng th y c n thi t. 6- C c trư ng thư ng xuyên gi m i liên h v i Bí thư ng u cơ quan C c, Ch t ch Công oàn C c, Ch t ch công oàn và oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh cơ quan C c. 7- Khi C c trư ng v ng m t, C c trư ng u quy n cho Phó C c trư ng ph trách khoa h c - công ngh a ch t thay m t, i u hành công vi c c a C c. Trư ng h p Phó C c trư ng ph trách khoa h c - công ngh a ch t v ng m t, C c trư ng s u quy n tr c ti p cho phó C c trư ng khác gi i quy t các công vi c thu c thNm quy n c a C c trư ng và báo cáo v i C c trư ng nh ng v n ã gi i quy t. i u 3. Ph m vi và th m quy n gi i quy t công vi c c a các Phó C c trư ng Trong ph m vi lĩnh v c ư c C c trư ng phân công thay m t C c trư ng gi i quy t, phó C c trư ng có nhi m v và quy n h n: 1- Ch o các ơn v thu c C c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các án v cơ ch chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, ào t o phát tri n C c, lĩnh v c ư c phân công ph trách trình C c trư ng.
 4. 2- Ki m tra, ôn c các ơn v thu c C c và a phương trong vi c t ch c th c hi n các quy t nh c a C c trư ng, B trư ng, các ch trương, chính sách, pháp lu t thu c lĩnh v c mình ph trách; phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung. N u phát hi n các ơn v thu c C c và a phương ban hành văn b n ho c làm nh ng vi c trái pháp lu t thì báo cáo b ng văn b n cho C c trư ng, C c trư ng xem xét gi i quy t theo thNm quy n ho c báo cáo B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 3- Gi i quy t công vi c thư ng xuyên thu c thNm quy n c a C c trư ng trong ph m vi các lĩnh v c ư c C c trư ng phân công; xin ý ki n C c trư ng x lý nh ng v n thu c v cơ ch , chính sách chưa ư c pháp lu t, B , Chính ph quy nh ho c nh ng v n quan tr ng khác có liên quan n C c. 4- Theo dõi v ngu n l c t ch c b máy c a C c và ch o vi c x lý các v n n i b C c, thu c thNm quy n c a C c trư ng, trong lĩnh v c ư c giao, ch u trách nhi m trư c C c trư ng khi x y ra tình tr ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, m t oàn k t trong các ơn v ư c phân công theo dõi, ch o. i u 4. Ph m vi và th m quy n gi i quy t công vi c c a Th trư ng các ơn v thu c C c Th trư ng các ơn v thu c C c gi i quy t các công vi c sau ây: 1- Nh ng công vi c thu c thNm quy n ư c quy nh trong quy t nh c a B trư ng, C c trư ng v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ó và theo quy nh t i các văn b n pháp lu t khác. 2- Ch trì ho c tham gia gi i quy t nh ng v n thu c ph m vi trách nhi m qu n lý nhà nư c c a C c theo phân công c a C c trư ng. 3- Th trư ng các ơn v thu c C c cao trách nhi m cá nhân, th c hi n úng quy n h n ư c giao (k c các vi c ã ư c C c trư ng phân c p, u quy n), không chuy n công vi c thu c ch c năng, thNm quy n c a mình lên Lãnh o C c ho c cho các ơn v khác và cũng không gi i quy t công vi c không thu c ch c năng, thNm quy n ư c giao. 4- Khi c n thi t, Th trư ng các ơn v thu c C c ăng ký v i Chánh Văn phòng C c b trí làm vi c v i C c trư ng (ho c Phó C c trư ng) xin ý ki n ch o v nh ng v n thu c lĩnh v c c a mình, xu t ý ki n v i lãnh o C c v các công vi c chung c a C c và c a ơn v . Trong trư ng h p t xu t, th trư ng các ơn v thu c C c có th liên h tr c ti p v i C c trư ng (phó C c trư ng ) làm vi c ( k c báo cáo làm vi c b ng i n tho i ). 5- Th trư ng các ơn v thu c C c ch u trách nhi m trư c C c trư ng v công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, k c khi ã phân công ho c y quy n cho c p phó. i u 5. Th m quy n ký các lo i văn b n 1- C c trư ng ký các văn b n:
 5. a- T trình văn b n quy ph m pháp lu t do C c chuNn b trình B trư ng; b- Quy t nh v t ch c, nhân s , Chương trình, k ho ch công tác hàng năm, 5 năm c a C c trình B trư ng, ho c giao cho các ơn v tr c thu c; c- Các văn b n quan tr ng khác. 2- Trong ph m vi lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách, Phó C c trư ng ký thay C c trư ng: a- Các văn b n thu c thNm quy n ban hành c a C c thu c lĩnh v c ph trách và các văn b n, báo cáo trình B trư ng ho c các văn b n g i các ơn v , t ch c ngoài B Tài nguyên và Môi trư ng ư c C c trư ng y quy n; b- Các quy t nh, các văn b n x lý các v n c th n y sinh theo lĩnh v c ư c C c trư ng phân công ph trách; c- Công văn ch o, hư ng d n các ơn v tr c thu c, a phương th c hi n nh ng công vi c c th thu c các lĩnh v c qu n lý c a C c. 3- Phó C c trư ng theo lĩnh v c phân công ph trách ư c u quy n khi C c trư ng i v ng ký các báo cáo công tác nh kỳ và t xu t c a C c; ký các công văn trao i công tác, tr l i v nh ng v n chung ho c có liên quan n nhi u lĩnh v c qu n lý c a C c; các văn b n khác khi ư c C c trư ng y quy n và báo cáo cho C c trư ng khi C c trư ng v cơ quan. 4- Chánh Văn phòng, Trư ng các phòng chuyên môn nghi p v cơ quan C c ư c th a l nh C c trư ng ký m t s văn b n thu c ph m vi trách nhi m g m: a- Văn b n g i cho các ơn v thu c C c có n i dung mang tính ch o ho c có nh ng yêu c u b t bu c t ch c, cá nhân trong C c ph i th c hi n, nhưng trư c khi ký ph i báo cáo C c trư ng (ho c Phó C c trư ng ph trách lĩnh v c) xin ý ki n t ng văn b n, ho c ch ký khi ã ư c C c trư ng u quy n; b- M t s văn b n hư ng d n v nghi p v ; thông báo tình hình tri n khai th c hi n các quy t nh, ch th c a C c trư ng; báo cáo công tác tu n, tháng c a cơ quan C c; gi y m i d h p các cu c h p chuyên môn, liên quan n ph m vi qu n lý c a ơn v . Nh ng văn b n này ch g i n các ơn v trong C c, các cơ quan, ơn v ngang c p c a C c và các t ch c, cá nhân khác có ho t ng liên quan n lĩnh v c a ch t và khoáng s n. Trư ng h p có nh ng văn b n mà Lãnh o C c ã ký ban hành nhưng chưa ư c th c hi n y , Chánh Văn phòng C c ư c quy n ký th a l nh C c trư ng g i n các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan nh c nh , ôn c th c hi n nh ng n i dung nêu trong văn b n mà Lãnh o C c ã ký, tuy t i không ư c có nh ng quy nh và yêu c u m i ho c cao hơn; c- Không ký th a l nh C c trư ng các văn b n g i tr c ti p cho Lãnh o các C c ho c c p tương ương tr lên. 5- Th trư ng các ơn v khác thu c C c (không th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c) không ký th a l nh C c trư ng các văn b n mang danh nghĩa c a C c.
 6. Chương 2: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC,GI I QUY T CÔNG VI C THƯ NG XUYÊN C A LÃNH OC C i u 6. Các lo i chương trình công tác 1- Chương trình công tác bao g m: Chương trình công tác năm, quý và tháng; l ch công tác tu n c a Lãnh o C c. 2- Các án, công vi c quy nh trong Quy ch này và ư c ưa vào Chương trình công tác c a C c bao g m: a- Các án, công vi c quy nh t i kho n 5 i u 2 Quy ch này; b- Các án phát sinh t s ch o, i u hành c a C c trư ng; c- Các án công vi c do sáng ki n c a các ơn v thu c C c. 3- Vi c xây d ng Chương trình công tác ph i m b o các yêu c u sau: a- Chương trình công tác năm (quý, tháng) g m ba ph n: ph n th nh t ánh giá th c hi n chương trình công tác năm (quý, tháng) trư c; ph n th hai nêu các nh hư ng, các nhi m v và các gi i pháp l n trên t t c các lĩnh v c công tác; ph n th ba là danh m c các án c n tri n khai. Các án ghi trong Chương trình công tác ph i xác nh rõ tên án, n i dung chính c a án, c p quy t nh (do C c trư ng quy t nh ho c do C c trình B trư ng quy t nh); ơn v ch trì chuNn b và th i h n trình t ng án ( ư c d ki n n t ng quý, t ng tháng); b- Chương trình công tác quý c n căn c các k t lu n c a C c trư ng t i các cu c h p Lãnh o C c trong quý nh m b sung, i u ch nh chuNn xác hóa các án và th i gian trình. Các án ghi trong Chương trình công tác quý c a C c ư c phân chia theo các lĩnh v c do C c trư ng, phó C c trư ng ư c phân công ph trách. Chương trình công tác quý I năm sau ư c xác nh trong Báo cáo công tác năm trư c; c- Chương trình công tác tháng c n căn c các k t lu n c a C c trư ng t i cu c h p Lãnh o C c trong tháng nh m b sung, i u ch nh chuNn xác hóa các án và th i gian trình. Các án ghi trong Chương trình công tác tháng c a C c ư c phân chia theo các lĩnh v c do C c trư ng, phó C c trư ng ư c phân công ph trách. Chương trình công tác tháng u quý sau ư c xác nh trong Báo cáo công tác quý trư c; d- L ch công tác tu n bao g m các ho t ng c a C c trư ng và các Phó C c trư ng theo t ng ngày trong tu n. i u 7. Trình t xây d ng chương trình công tác 1- Chương trình công tác năm:
 7. a- Ch m nh t ngày 15 tháng 10 hàng năm, các ơn v thu c C c g i Văn phòng C c Chương trình công tác năm sau; b- Trên cơ s nh ng yêu c u, nhi m v t ra, hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng và danh m c án ăng ký c a các ơn v thu c C c, Văn phòng C c d th o Chương trình công tác năm sau c a C c trình Lãnh o C c xem xét cho ý ki n ch o trư c ngày 20 tháng 10. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c d th o Chương trình công tác c a C c, Lãnh o C c có ý ki n ch o chính th c cho Văn phòng C c t ng h p trình C c trư ng ký g i B Tài nguyên và Môi trư ng trư c ngày 25 tháng 10; c- Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c Chương trình công tác năm c a B ban hành, Văn phòng C c hoàn ch nh l i Chương trình công tác năm c a C c, trình C c trư ng ký ban hành g i Th trư ng các ơn v thu c C c bi t, th c hi n. 2- Chương trình công tác quý: a- Trong tháng cu i c a m i quý, các ơn v thu c C c ph i ánh giá tình hình th c hi n Chương trình công tác quý ó, rà soát l i các án, công vi c c a quý ti p theo ã ghi trong Chương trình công tác năm và xem xét các v n m i phát sinh ngh i u ch nh chương trình công tác quý sau. G i d ki n i u ch nh Chương trình công tác quý sau cho Văn phòng C c trư c ngày 05 c a tháng cu i quý. Trên cơ s ó, Văn phòng C c t ng h p, g i chương trình công tác i u ch nh c a C c cho Văn phòng B trư c ngày 10 c a tháng cu i quý; b- Căn c vào chương trình công tác năm, s ch o, i u hành c a C c trư ng và ngh i u ch nh c a các ơn v thu c C c và chương trình công tác quý ã ư c i u ch nh, Văn phòng C c d th o Chương trình công tác quý c a C c trình C c trư ng quy t nh ban hành. Ch m nh t là ngày 30 c a tháng cu i quý, Văn phòng C c g i Chương trình công tác quý sau cho Th trư ng các ơn v thu c C c bi t, th c hi n. 3- Chương trình công tác tháng: a- Căn c vào ti n chuNn b các án ã ghi trong Chương trình công tác quý, nh ng v n t n ng và phát sinh, các ơn v thu c C c g i ngh i u ch nh Chương trình công tác tháng sau n Văn phòng C c trư c ngày 15 hàng tháng.Trên cơ s ó, Văn phòng C c d th o chương trình công tác tháng i u ch nh c a C c g i cho Văn phòng B trư c ngày 20 c a tháng; b- Căn c vào Chương trình công tác quý, s ch o, i u hành c a C c trư ng và ngh i u ch nh c a các ơn v thu c C c và chương trình công tác ã ư c B i u ch nh, Văn phòng C c d th o Chương trình công tác tháng c a C c trình C c trư ng quy t nh ban hành. Ch m nh t là ngày 30 hàng tháng, Văn phòng C c g i chương trình công tác tháng sau cho Th trư ng các ơn v thu c C c bi t, th c hi n. 4- L ch công tác tu n: Căn c Chương trình công tác tháng và s ch o, i u hành c a C c trư ng, các Phó C c trư ng, Văn phòng C c ph i h p v i các ơn v thu c C c và các cơ quan liên
 8. quan, xây d ng l ch công tác tu n c a C c trư ng, các Phó C c trư ng, vào chi u th sáu trong tu n và g i các ơn v thu c C c ch m nh t vào sáng th 2 tu n sau. 5- Vi c i u ch nh chương trình công tác ư c th c hi n trên cơ s ch o i u hành c a C c trư ng và ngh c a Th trư ng các ơn v thu c C c. Trư ng h p các ơn v có yêu c u i u ch nh ho c Văn phòng C c th y c n thi t ph i i u ch nh thì Văn phòng C c báo cáo C c trư ng xem xét quy t nh và thông báo k p th i cho Th trư ng các ơn v thu c C c bi t. i u 8. K ho ch chu n b các án, công vi c 1- Căn c Chương trình công tác năm c a C c, Th trư ng các ơn v thu c C c ch trì án, công vi c (g i t t là ch án) ph i l p k ho ch chuNn b các án, trong ó xác nh rõ danh m c các v n c n ph i hư ng d n thi hành khi văn b n ho c v n chính ư c thông qua, ph m vi c a t ng án, các ơn v ph i h p; ch án ch u trách nhi m v n i dung, ti n th c hi n và th th c văn b n khi trình C c trư ng ký ban hành ho c ký trình c p trên ban hành. 2- N u ch án mu n thay i yêu c u, ph m vi gi i quy t v n c a án ho c th i h n trình thì ph i báo cáo và ư c s ng ý c a C c trư ng (ho c Phó C c trư ng ph trách lĩnh v c ó). 3- i v i m t s án ph c t p, quan tr ng liên quan n nhi u ngành, nhi u a phương và ph i x lý trong m t th i gian dài thì C c trư ng có th thành l p các t ch c làm tư v n cho C c trư ng gi i quy t. Nhi m v , phương th c ho t ng, thành ph n và th i gian ho t ng c a các t ch c tư v n ư c C c trư ng quy nh trong văn b n thành l p. i u 9. Quan h ph i h p chu n b án, công vi c 1- S ph i h p trong khâu chuNn b án trình C c trư ng là trách nhi m c a ch án và Th trư ng các ơn v có liên quan. 2- Ch án m i Th trư ng các ơn v có liên quan bàn vi c chuNn b án ho c c cán b C c tham gia chuNn b án. ơn v ư c m i có trách nhi m c ngư i tham gia theo yêu c u c a ch án. Ngư i ư c c tham gia chuNn b án ph i thư ng xuyên báo cáo và xin ý ki n Th trư ng ơn v trong quá trình tham gia xây d ng án. Các ho t ng ph i h p xây d ng án trên ây không thay th các th t c xin ý ki n chính th c quy nh t i Kho n 3 i u này. 3- Sau khi án ã ư c chuNn b xong, ch án ph i xin ý ki n chính th c c a các ơn v liên quan b ng m t trong hai hình th c sau ây: a- T ch c h p: ch án g i gi y m i và tài li u cho các ơn v ư c m i ít nh t 5 ngày làm vi c trư c ngày h p. Th trư ng ơn v ch án ch trì cu c h p, gi i thi u n i dung và thu th p ý ki n b sung hoàn ch nh án, nh ng ý ki n th o lu n ph i ư c ghi vào biên b n, có ch ký c a ch t a cu c h p.
 9. ơn v ư c m i h p ph i c i di n có thNm quy n n h p, phát bi u ý ki n c a Th trư ng ơn v (n u có) và ph i báo cáo y k t lu n cu c h p cho Th trư ng ơn v bi t. Trư ng h p i di n ơn v ư c m i v ng m t, ch án có th g i ph n k t lu n có liên quan cho ơn v ó. Trong vòng 3 ngày làm vi c k t khi nh n ư c công văn, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n ph i tr l i b ng văn b n. N u quá th i h n trên, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n không tr l i thì coi như ng ý v i án và ph i ch u trách nhi m v các n i dung có liên quan; b- G i công văn xin ý ki n: Ch án g i b n th o cu i cùng c a án và h sơ kèm theo n Th trư ng ơn v có liên quan l y ý ki n. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có ý ki n chính th c c a mình b ng văn b n g i ch án trong th i h n ch m nh t là 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh v i y h sơ c n thi t. Văn b n góp ý ki n ph i ch rõ nh n xét chung v án, nh ng i m không ng ý, nh ng ki n ngh v vi c s a i, b sung. N u h sơ án chưa rõ ho c do v n ph c t p c n có thêm th i gian nghiên c u thì ơn v ư c h i ý ki n có quy n yêu c u ch án làm rõ ho c cung c p thêm các tài li u c n thi t và th a thu n l i th i h n tr l i nhưng t i a không quá 10 ngày làm vi c. N u quá th i h n trên, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n không tr l i thì coi như ng ý v i án và ph i ch u trách nhi m v các n i dung có liên quan. 4- i v i vi c chuNn b các văn b n quy ph m pháp lu t thì ph i th c hi n theo quy nh t i Quy t nh c a C c trư ng và B trư ng v vi c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B . i u 10. Th t c g i công văn, t trình gi i quy t công vi c Th t c g i công văn, t trình gi i quy t công vi c th c hi n theo quy ch công tác văn thư lưu tr ban hành theo quy t nh 373 Q / CKS-VP ngày 07 tháng 9 năm 2003 c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam. i u 11. Cách th c gi i quy t công vi c thư ng xuyên c a Lãnh oC c 1- C c trư ng, Phó C c trư ng xem xét, gi i quy t công vi c thư ng xuyên ch y u trên cơ s h sơ, tài li u trình c a các phòng chuyên môn, ơn v và ã ư c phân tích, t ng h p trong Phi u trình gi i quy t công vi c. 2- C c trư ng, Phó C c trư ng có th t ch c h p l y ý ki n v nh ng v n quan tr ng, c n thi t trư c khi quy t nh gi i quy t công vi c. i u 12. Trách nhi m c a Văn phòng C c trong vi c trình Lãnh o C c gi i quy t công vi c 1- Khi nh n ư c h sơ án, công vi c c a các phòng, ơn v g i trình Lãnh o C c, Văn phòng C c có nhi m v : a- ThNm tra v m t th t c: N u h sơ án, công vi c trình không úng quy nh, trong th i h n không quá 1 ngày làm vi c, Văn phòng C c g i l i phòng trình và yêu c u chuNn b thêm. i v i nh ng công vi c ph i gi i quy t g p, Văn phòng C c làm phi u báo cho ơn v trình b sung h sơ, ng th i báo cáo C c trư ng ho c Phó C c trư ng bi t;
 10. b- ThNm tra v m t n i dung: - Văn b n trình không thu c thNm quy n gi i quy t c a C c trư ng, Phó C c trư ng, trong th i h n không quá 1 ngày làm vi c, Văn phòng C c g i l i ơn v trình và nêu rõ lý do tr l i; - Văn b n trình còn có nh ng v n chưa rõ ho c còn có ý ki n khác nhau v quan i m x lý gi a các ơn v có liên quan, Văn phòng C c trao i l i v i phòng, ơn v so n th o văn b n làm rõ thêm. Trư ng h p còn có nh ng ý ki n khác nhau thì trong phi u trình gi i quy t công vi c ph i nêu y nh ng ý ki n chưa nh t trí C c trư ng ho c Phó C c trư ng xem xét, quy t nh. 2- Khi nh n ư c h sơ úng th t c, Văn phòng C c ph i hoàn ch nh Phi u trình ngay C c trư ng, Phó C c trư ng. Phi u trình gi i quy t công vi c ph i th hi n rõ, y và chính xác ý ki n c a các ơn v , k c các ý ki n khác nhau; ý ki n xu t c a chuyên viên tr c ti p theo dõi và lãnh o Văn phòng C c. Phi u trình gi i quy t công vi c ph i trình kèm theo y h sơ. i u 13. X lý Phi u trình và ban hành văn b n 1- C c trư ng, Phó C c trư ng x lý h sơ trình và có ý ki n chính th c vào Phi u trình gi i quy t công vi c trong th i h n không quá 2 ngày làm vi c, k t ngày Văn phòng C c trình. 2- Khi x lý Phi u trình, i v i các án, công vi c mà C c trư ng, Phó C c trư ng th y c n ph i tham kh o ý ki n tư v n c a các chuyên gia ho c yêu c u ch án và ơn v liên quan gi i trình trư c khi quy t nh, Văn phòng C c có trách nhi m ph i h p v i ch án công vi c chuNn b y các n i dung và t ch c C c trư ng ho c phó C c trư ng h p, làm vi c v i các chuyên viên, ch án và các ơn v có liên quan trư c khi quy t nh. 3- Khi án, công vi c, ư c lãnh o C c phê duy t ch án ph i h p v i Văn phòng C c hoàn ch nh d th o văn b n trình C c trư ng ho c Phó C c trư ng ký ban hành ho c ký trình lên c p trên. i v i các trư ng h p c n thi t ph i ban hành văn b n s a ch a, b sung hoàn ch nh án, theo ch o c a C c trư ng ho c Phó C c trư ng, Văn phòng C c thông báo b ng văn b n cho ơn v trình và các ơn v liên quan bi t. 4- Các d th o văn b n trình c p trên ban hành, Văn phòng C c ph i h p v i ơn v ch trì so n th o theo dõi tình hình xem xét c a c p trên và k p th i báo cáo C c trư ng nh ng vư ng m c (n u có) v d th o văn b n ó. i u 14. T ch c cu c h p c a C c trư ng, phó C c trư ng x lý công vi c thư ng xuyên. 1- Trong trư ng h p c n thi t, C c trư ng, Phó C c trư ng h p v i các chuyên gia, ch án và i di n các cơ quan, ơn v có liên quan nghe ý ki n tư v n, tham mưu trư c khi quy t nh gi i quy t công vi c.
 11. 2- Trách nhi m c a Văn phòng C c: a- Ph i h p v i ch án chuNn b y tài li u h p, g i gi y m i cùng tài li u h p n các thành ph n ư c m i trư c ngày h p ít nh t 2 ngày làm vi c (tr trư ng h p c bi t, n u ư c C c trư ng, Phó C c trư ng ng ý thì có th g i tài li u mu n hơn); b- ChuNn b a i m và các i u ki n ph c v h p, b o m an toàn cho các cu c h p (n u cu c h p ư c t ch c t i tr s C c); n u cu c h p không t ch c t i tr s C c, Văn phòng C c ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n các nhi m v này; c- Ghi biên b n cu c h p và khi c n thi t có th ghi âm; vi c ghi âm i v i các cu c h p có n i dung cơ m t ph i ư c s ng ý c a ngư i ch trì cu c h p; d- Ph i h p v i ch án ra các văn b n sau cu c h p theo k t lu n c a C c trư ng ho c Phó C c trư ng. 3- Trách nhi m c a ch án công vi c và ơn v ch án công vi c. a- ChuNn b y tài li u h p theo thông báo c a Văn phòng C c; b- ChuNn b ý ki n gi i trình v các v n c n thi t liên quan n n i dung h p; c- Sau cu c h p, ph i h p v i Văn phòng C c hoàn ch nh án ho c văn b n trình theo k t lu n c a C c trư ng ho c Phó C c trư ng. 4-Trong trư ng h p bu i h p không ư c t ch c, Chánh Văn phòng có trách nhi m thông báo n các cá nhân, ơn v ã g i gi y m i. i u 15. Công b và ki m tra vi c thi hành văn b n 1- Chánh Văn phòng C c ch u trách nhi m t ch c ho c tham gia t ch c ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t; ph i h p v i các ơn v thu c C c t ch c tuyên truy n, theo dõi và ki m tra, ôn c thi hành các văn b n c a C c và các văn b n c a c p trên ã ư c ký ban hành có n i dung liên quan n ho t ng c a C c. 2- C c trư ng, các Phó C c trư ng, Th trư ng các ơn v , các phòng tr c thu c C c có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c ư c giao ph trách; k p th i phát hi n, xu t s a i b sung cho phù h p. 3- Các văn b n quy ph m pháp lu t c a B , Ngành có liên quan n ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c c a C c, các văn b n hành chính quan tr ng do C c ban hành u ư c c p nh t trên trang thông tin i n t (Website), tr các n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CH H I H P, H I NGHN
 12. i u 16. H p Lãnh oC c 1- Hai tu n m t l n Lãnh o C c h p gi i quy t công vi c dư i hình th c giao ban vào sáng th hai, tr khi có quy t nh khác c a C c trư ng. 2- C c trư ng ch trì h p giao ban; khi C c trư ng i v ng, C c trư ng u quy n cho phó C c trư ng ch trì ( như nói t i i m 7 i u 2). Chánh Văn phòng C c,Trư ng các phòng chuyên môn nghi p v chuNn b và cùng d h p giao ban c a Lãnh o C c. Trư ng h p c n thi t, theo ch o c a C c trư ng, Văn phòng C c m i thêm Th trư ng các ơn v thu c C c và i bi u khác tham d . 3- Chánh Văn phòng, Trư ng các phòng chuyên môn nghi p v C c báo cáo tóm t t tình hình th c hi n công tác tr ng tâm liên quan n ho t ng quan tr ng trong tu n c a C c; trình nh ng vư ng m c trong vi c tri n khai các nhi m v và ki n ngh c a các ơn v tr c thu c C c (n u có); D ki n các công tác c n tri n khai trong tu n t i; Văn phòng thông báo l ch công tác tu n c a Lãnh o C c. 4- Hàng tháng, vào tu n cu i tháng (có th k t h p v i bu i h p giao ban) Lãnh o C c h p v i Chánh Văn phòng C c, các Trư ng phòng chuyên môn h p ki m i m tình hình công tác trong tháng và bàn nhi m v công tác tháng sau. C c trư ng ho c Phó C c trư ng ư c y quy n ch trì cu c h p. 5- Các Phó C c trư ng, Chánh Văn phòng, Trư ng phòng chuyên môn nghi p v có trách nhi m chuNn b và tham d y cu c h p giao ban Lãnh o C c, n u v ng m t ph i báo cáo và ư c C c trư ng ng ý; trư ng h p v ng ư c c c p phó d h p. Chánh Văn phòng có trách nhi m ghi biên b n cu c h p lãnh o C c và chuNn b các văn b n liên quan theo ch o c a C c trư ng. i u 17. Các cu c h p chuyên Lãnh o C c ch trì h p gi i quy t các công vi c chuyên thu c ch c năng, nhi m v qu n lý c a C c, hình th c và n i dung ã có quy nh riêng. 1- H i ng xét duy t án báo cáo a ch t. 2- H i ng thNm nh h sơ xin c p gi y phép khai thác khoáng s n. 3- H i ng thi ua, khen thư ng, k lu t. 4- H i ng lương. 5- Các H i ng khác do C c trư ng thành l p theo thNm quy n và theo yêu c u c a công vi c. i u 18. Các h i ngh c a C c 1- H i ngh sơ k t 6 tháng u năm ư c ti n hành vào kho ng tu n cu i tháng 6 ho c tu n u tháng 7.
 13. 2- H i ngh t ng k t năm ư c ti n hành vào kho ng tu n cu i tháng 12 ho c tu n u tháng 1 năm sau. 3- H i ngh chuyên t ch c các ơn v tr c thu c C c. 4- N i dung, thành ph n, th i gian, a i m và trình t h i ngh nói t i Kho n 1, 2, 3 i u này ư c xác nh trong chương trình h i ngh do Văn phòng C c chuNn b và ư c C c trư ng thông qua. i u 19. H i h p c a các ơn v thu c C c 1- M i năm ít nh t 1 l n, C c trư ng (ho c Phó C c trư ng) làm vi c v i lãnh o t ng ơn v thu c C c ch o và ki m i m vi c th c hi n nhi m v k ho ch và các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, B và c a C c. 2- Các ơn v thu c C c khi c n t ch c h i ngh có th m i lãnh o C c h p các h i ngh sơ k t, t ng k t công tác (6 tháng ho c năm) Th trư ng ơn v thu c C c có quy n quy t nh t ch c các cu c h p c a ơn v mình bàn v n i dung chuyên môn ho c t p hu n nghi p v . T t c các cu c h p này ph i ư c t ch c ng n g n, thi t th c và ti t ki m. Chương 4: THANH TRA, TI P CÔNG DÂN VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 20. Trách nhi m c a Lãnh oC c 1- Ch o vi c thanh tra, gi i quy t các khi u n i, t cáo c a công dân theo úng thNm quy n và theo quy nh c a pháp lu t. 2- Vào sáng th tư tu n cu i tháng, C c trư ng (ho c phó C c trư ng ư c C c trư ng u quy n) b trí th i gian ti p dân m t bu i t i cơ quan C c, Chánh Văn phòng C c theo dõi b trí l ch công tác và hư ng d n công dân n a i m ti p dân (Phòng h p s 2 -Nhà A). i u 21. Trách nhi m c a Thanh tra C c 1- Giúp C c trư ng t ch c ch o công tác ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi thNm quy n c a C c trư ng . 2- Trình C c trư ng x lý k p th i, úng pháp lu t, k t lu n thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo thu c thNm quy n và trách nhi m gi i quy t c a C c trư ng; x lý nh ng khi u n i, t cáo do C c trư ng giao. 3- Th c hi n nhi m v ki m tra, thanh tra vi c th c hi n ch công v và ch ng tham nhũng, lãng phí trong các ơn v thu c C c. 4- D ti p dân khi lãnh o C c yêu c u. i u 22. Trách nhi m c a Th trư ng các ơn v thu c C c
 14. 1- Trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao, t ch c th c hi n công tác ki m tra ho c ph i h p v i Thanh tra C c thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t thu c các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a C c và ho t ng c a ơn v , k p th i phát hi n, ch n ch nh các vi ph m và gi i quy t nh ng vư ng m c theo thNm quy n trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t. 2- G n công tác gi i quy t khi u n i, t cáo v i công tác qu n lý hành chính Nhà nư c; gi i quy t k p th i, úng quy nh c a pháp lu t nh ng khi u n i, t cáo thu c thNm quy n. 3- Khi ư c các cơ quan liên quan ngh gi i quy t công vi c ho c xin ý ki n gi i quy t v nh ng v n có liên quan n ch c năng qu n lý c a ơn v mình thì Th trư ng ơn v thu c C c ph i cao trách nhi m gi i quy t, tr l i k p th i theo úng quy nh c a pháp lu t. 4- Ch u trách nhi m trư c C c trư ng khi có nh ng khuy t i m v qu n lý và xNy ra tình tr ng tham nhũng, lãng phí, nh ng v vi c khi u n i, t cáo kéo dài, gay g t trong ơn v ; th c hi n nghiêm túc các k t lu n, ki n ngh thanh tra và ý ki n ch o c a C c trư ng; s a ch a k p th i các vi ph m. Chương 5: I CÔNG TÁC, TI P KHÁCH i u 23. i công tác trong nư c 1. Các chuy n i công tác c a lãnh o C c n làm vi c v i các ơn v tr c thu c, v i các a phương (UBND t nh, S Tài nguyên và Môi trư ng) và các cơ quan, ơn v có liên quan ngoài C c ư c Văn phòng C c ưa vào chương trình công tác hàng tu n c a lãnh o C c. 2. Văn phòng C c ph i thông báo trư c cho ơn v , a phương nơi lãnh o C c s n làm vi c v n i dung, thành ph n, th i gian làm vi c và có trách nhi m b trí phương ti n i l i phù h p cho oàn công tác. 3. Các phòng chuyên môn nghi p v ư c yêu c u c cán b cùng i công tác v i lãnh o C c ph i c cán b n m ch c ph n vi c phù h p v i n i dung chuy n công tác. 4. Chánh Văn phòng, Trư ng các phòng chuyên môn nghi p v i công tác trong nư c v ng m t t i cơ quan C c n 02 ngày ph i báo cáo và ư c C c trư ng, ho c phó C c trư ng ph trách lĩnh v c ng ý. Trư ng h p v ng m t t i cơ quan C c trên 02 ngày ph i ư c C c trư ng ng ý. i u 24. Ti p khách trong nư c 1- Khách n làm vi c v i các phòng chuyên môn nghi p v trong cơ quan C c ph i vào s ăng ký t i thư ng tr c C c và qua Văn phòng C c ư c ch d n.
 15. 2- Khách có nhu c u làm vi c v i Lãnh o C c ăng ký v i Văn phòng v n i dung và th i gian Văn phòng báo cáo Lãnh o C c ti p. i u 25. Ti p khách nư c ngoài, i công tác nư c ngoài Ti p khách nư c ngoài, i công tác nư c ngoài ư c th c hi n theo Quy nh c a B trư ng và ch Nhà nư c ban hành. Chương 6: CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO i u 26. Nhi m v c a Th trư ng các ơn v thu c C c v công tác báo cáo, thông tin 1- Văn phòng C c ch trì ph i h p v i các ơn v t ch c h th ng thông tin n i b C c n m ư c tình hình ch y u di n ra hàng ngày trong lĩnh v c do ơn v mình ph trách; th c hi n ch thông tin báo cáo C c trư ng và cung c p thông tin cho c p dư i. 2- Báo cáo nh kỳ (tu n, tháng, quý, 6 tháng, năm), báo cáo chuyên , báo cáo t xu t theo quy nh c a C c trư ng. Văn phòng C c t ng h p, báo cáo g i Văn phòng B theo Quy ch làm vi c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. Các báo cáo nh kỳ ư c th c hi n theo quy nh sau: a- Báo cáo tu n (ch quy nh i v i các phòng chuyên môn nghi p v cơ quan C c, Chi c c Khoáng s n khu v c) g i n Văn phòng C c ch m nh t vào 9h00 sáng th 5 hàng tu n; b- Báo cáo tháng, g i n Văn phòng C c trư c ngày 18 hàng tháng; c- Báo cáo công tác quý I, g i n Văn phòng C c trư c ngày 13 tháng 3; d- Báo cáo sơ k t công tác 6 tháng, g i n Văn phòng C c trư c ngày 13 tháng 6; - Báo cáo công tác quý III, ng th i là báo cáo 9 tháng, g i n Văn phòng C c trư c ngày 13 tháng 9; e- Báo cáo t ng k t năm, g i n Văn phòng C c trư c ngày 10 tháng 11. 3- ChuNn b các báo cáo c a C c trình các cơ quan c p trên theo s phân công c a C c trư ng. 4- Thư ng xuyên trao i thông tin v i các cơ quan trung ương và a phương có liên quan. Th c hi n nghĩa v cung c p thông tin khi nh n ư c yêu c u h p l c a các cơ quan, a phương khác. 5- T ch c biên so n, c p nh t cung c p tin bài liên quan n ho t ng c a ơn v Văn phòng C c t ng h p, trình lãnh o C c xét duy t theo “Quy ch cung c p, qu n
 16. lý s d ng thông tin trên trang Web Internet c a C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam”. i u 27. Nhi m v c a Văn phòng C c Ngoài nhi m v như các ơn v khác thu c C c, Văn phòng C c còn ph i th c hi n các nhi m v sau ây: 1- T ch c vi c cung c p thông tin hàng ngày cho Lãnh o C c v các v n ã và ang ư c Lãnh o C c gi i quy t; các v n quan tr ng do các ơn v thu c C c, các cơ quan trung ương, a phương g i trình C c trư ng và m t s thông tin n i b t liên quan n các lĩnh v c qu n lý c a C c. 2- T ch c vi c i m báo hàng ngày trình Lãnh o C c, thông báo ý ki n ch o c a Lãnh o C c x lý các v n báo nêu liên quan n các lĩnh v c qu n lý c a C c cho các cơ quan liên quan và theo dõi, báo cáo vi c th c hi n v i Lãnh o C c. 3- Báo cáo t ng h p hàng tu n, hàng tháng tình hình n i b t v các lĩnh v c qu n lý c a C c g i Lãnh o C c và g i B Tài nguyên và Môi trư ng theo Quy ch làm vi c c a B . 4- Hư ng d n, theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n nghiêm túc ch thông tin, báo cáo và t ch c khai thác các thông tin này ph c v s ch o i u hành c a Lãnh o C c. 5- Chánh Văn phòng C c là ngư i phát ngôn c a C c trư ng cho báo, ài và thông tin i chúng v nh ng v n liên quan n lĩnh v c ho t ng c a C c tr khi có s phân công khác c a C c trư ng. i u 28. Thông tin v ho t ng c a C c Th trư ng các ơn v thu c C c có nhi m v : 1- Duy trì m i quan h thư ng xuyên và t o thu n l i cho các cơ quan thông tin i chúng trong vi c cung c p các thông tin chính xác, k p th i v các s ki n xNy ra trong các lĩnh v c qu n lý c a C c, c a ơn v . 2- Thư ng xuyên i m báo và th c hi n vi c tr l i trên báo chí theo ngh c a các cơ quan báo chí ho c theo yêu c u c a C c trư ng; x lý nh ng v vi c tiêu c c do báo chí nêu và tr l i cho báo; yêu c u cơ quan báo chí c i chính các tin, bài có n i dung sai s th t. 3- Tăng cư ng qu n lý công tác thông tin, báo chí và có quy ch cung c p thông tin c a ơn v ; không l bí m t c a Nhà nư c. 4- N u có nhu c u ưa tin trên ài, báo thì có th m i phóng viên báo chí n tham d các ho t ng c a ơn v c a C c. i u 29. Thông tin i ngo i
 17. Phòng H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c C c t ch c vi c thông tin i ngo i theo quy nh c a pháp lu t v thông tin i ngo i và s ch o c a C c trư ng. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 30. Hi u l c thi hành Quy ch này thay th Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 143Q / CKS-VP ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 12 năm 2004. i u 31. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng C c có trách nhi m t ch c tri n khai, theo dõi và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v tr c thu c C c có ý ki n b ng văn b n g i v Văn phòng C c t ng h p trình C c trư ng xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản