Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 589/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/ QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 40/TTr-CP ngày 22/5/2007, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i: 95 công dân hi n ang cư trú t i Hàn Qu c; 261 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Liên bang c; 26 công dân hi n ang cư trú t i Trung Qu c (Ma Cao và H ng Kông); 8 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Ba Lan; 8 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Séc; 4 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Áo; 6 công dân hi n ang cư trú t i Singapore; 1 công dân hi n ang cư trú t i Hoa Kỳ; 25 công dân hi n ang cư trú t i Nh t B n; 11 công dân hi n ang cư trú t i Vương qu c an M ch và 14 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa dân ch nhân dân Lào; (có tên trong danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I HÀN QU C Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 589/2007/Q -CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a Ch t ch nư c) 1. Trương Th c Linh, sinh ngày 13/8/1978 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: A201 DEAHYUK VILLA, 1015-11 SINWOL 6-DONG, YANGCHUN-GU, SEOUL 2. Phan Th Thu H ng, sinh ngày 13/4/1985 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: #294-10 SANGHWANG-RI, SEOBU-MYEON, HONGSUNG-GUN, CHUNGCHEONGNAM-DO 3. Ngô Th Kim Luôn, sinh ngày 11/6/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 2. Hi n trú t i: JUGONG APT. 102-1501, WOLPYUNG-DONG, SEO-GU, DAEJEON-SI 4. Trương Kim dung, sinh ngày 01/9/1970 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: GIBIGOL MAEUL ATP. 108-503, # 814-4 DEOKCHEON-1 DONG, BUK-GU, BUSAN-SI 5. Nguy n Th Xuân Mai, sinh ngày 20/3/1959 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 610-205 ANHWADONG JUGONG ATP, 850 BYEONGJEON-RI, TAEAN-EUP, HWSEONG-SI, GYEONGGI-DO 6. Nguy n Ng c hương, sinh ngày 02/3/1972 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: HUYNDAI SAWON ATP. 101-802, # 411 SADONG-RI, DAEWOL-MYEON, ICHEON-SI, GYEONGGI-DO 7. Võ Ng c Hân, sinh ngày 11/11/1976 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: B302 KIMPO VILLA, 387-4 BUKBYUN-DONG, KIMPO-SI, GYEONGGI-DO 8. Tr n Th Hu , sinh ngày 26/01/1982 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: # 345-6 SEONHWA-DONG, YUNG-GU, DAEJEON-SI 9. Ph m Th Kim H ng, sinh ngày 24/3/1985 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: # 329 (20/4) DUAM-DONG, BUK-GU, GWANGJU-SI 10. Nguy n Th M Ng c, sinh ngày 25/7/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 27-101 HANYANG 3 CHAAPT, CHUNGOK-DONG, DONG-HAE-SI, KANGWON-DO 11. Ngô Th Hiên, sinh ngày 26/11/1982 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: 748-1 SHINRIM-DONG, KWANAK-GU, SEOUL 12. Bùi Th Ng c L , sinh ngày 10/02/1980 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: 203 SAMTAE-RI, PUNGSE-MYEON, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO 13. Vương Th Hoài Y n, sinh ngày 09/3/1981 t i Qu ng Tr Gi i tính: N Hi n trú t i: #4-201 SAMCHEOLRI YEOLMANG APT, 963-1 GYESAN 1-DONG, GYEOYANG- GU, INCHEON 14. Th Lan, sinh ngày 11/12/1978 t i Thái Nguyên Gi i tính: N Hi n trú t i: 104 SANGMIN VILLA, 463-10 DEOKJUNG-RI, SAMSUNG-MYEON, EUMSUNG- KUN, CHUNG-CHEONGBUK-DO 15. Võ Th Thanh Thúy, sinh ngày 22/6/1982 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N
 3. Hi n trú t i: # 538-5 GIJI 1-RI, SINBUK-MYEON, POCHEON-GUN, GYEONGGI-DO 16. Nguy n Th Minh Tâm, sinh ngày 28/7/1965 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 166-11 (18/76) MYONMOK-DONG, JUNGRANG-GU, SEOUL 17. Ph m Th Dung, sinh ngày 02/7/1979 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: 274-1 BANWOL-DONG, DEOKJIN-GU, JEONJU-SU, JEOLLABUK-DO 18. Nguy n Tr Trăm, sinh ngày 07/10/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 202 GEUSUNG PRO-VILLE 2 CHA, 1359-12 YONGKANG, KYUNGJU-SI, GYEONGGSANG-BUK-DO 19. Nguy n Th T a, sinh ngày 19/4/1981 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: 399-80 MYUNMOK 4-DONG, JOONGRANG-KU, SEOUL 20. Lưu Phư ng , sinh ngày 10/12/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 101-202 CENTRAUS APT, 371 SUHDOON-DONG, GWONSEON-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO 21. Nguy n Th Th o, sinh ngày 01/01/1981 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 100 MANSU-RI, IIN-MYEON, GONGJU-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO 22. Nguy n Th Thu Th y, sinh ngày 22/10/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 212 HANGOK-RI, JUAM-MYEON, SOONCHUN-SI, JEOLLANAM-DO 23. Nguy n Th H ng Nga, sinh ngày 20/4/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 74-1 GWANGCHUN-RI, JOOAM-MYEON, SOOCHUN-SI, JEOLLANAM-DO 24. oàn Th Thùy Oanh, sinh ngày 30/3/1983 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: # 22 DOMAGYA-DONG, GUNPO, GYEONGGI-DO 25. Lê Th H ng Loan, sinh ngày 14/8/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: # 1017-35 WOLSAN 5-DONG, NAM-GU, GWANGJU-SI 26. Tr n Th Ng c Giao, sinh ngày 29/4/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: #9-209 GARAK SIYOUNG APT, 479 GARAK-DONG, SONGPA-GU, SEOUL 27. Nguy n Th Bích Dung, sinh ngày 16/10/1982 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: 310 GAJUNG 1-RI, HYUNGOK-MYEON, KYUNGJU-SI, KYEONGSANGBUK-DO 28. Trương Th Giang, sinh ngày 08/7/1983 t i Tây Ninh
 4. Gi i tính: N Hi n trú t i: #411-308 JUGONG ATP, GAEPO-DONG, GANGNAM-KU, SEOUL 29. ng Th Di m My, sinh ngày 09/9/1984 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 369-4 NAEDONG, OH-JUNG-GU, BUCHEON-SI, GYEONG-GI-DO 30. Nguy n Th Mai, sinh ngày 19/12/1976 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: #30-102 SIYOUNG ATP. 494 GODEOK-DONG, GANGDONG-GU, SEOUL 31. Tr nh Kim Th o, sinh ngày 02/3/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 809 BYUNGJEOM-RI, TAEA-EUP, HWASUNG-CITY, GYEONGGI-DO 32. Nguy n Th H ng, sinh ngày 17/6/1983 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: 256 GWANGJEONG-RI, JEONGAN-MYEON, GONGJU-SI, CHUNGCHEONGNAM- DO 33. Võ Th Thanh Hi n, sinh ngày 12/5/1972 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 221-6 SEONGSAN-DONG, MAPO-GU, SEOUL 34. Nguy n Th Minh Trí, sinh ngày 02/3/1971 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: #216 MARYEON-RI, ANGSEONG-MYEON, CHUNGJU-SI, CHUNGCHEONGBUK- DO 35. Th ch Th Mai L , sinh ngày 05/7/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: #606-903 GAYANG ATP, 1485 GAYANG-DONG, GANGSEO-GU, SEOUL 36. T Th Ng c Trang, sinh ngày 30/11/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: B02 CHEONGGU VILLA, 520-10 CHEONGHAK-DONG, YEONSU-GU, INCHEON- SI 37. Nguy n Th Bích Tuy n, sinh ngày 02/4/1982 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: 4-301 CHEONSOL VILLA, GAJEONG 1-DONG, SEO-GU, INCHEON-SI 38. Nguy n H ng Ti m, sinh ngày 10/10/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: #9-8 1BAN, WACHO-RI, YEONCHEON-EUP, YEONCHEO-GU, GYEONGGI-DO 39. Lê Th Ng c Ánh, sinh ngày 19/5/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 201 DONGBU APT, 705-2 BUKJEONG-DONG, YANGSAN-SI, GYEONGSANGNAM-DO 40. Hoàng Thanh Hà, sinh ngày 19/11/1980 t i Hà N i Gi i tính: N
 5. Hi n trú t i: #725-6 SONGWOO-RI, SOHEUL-EUP, POCHEON-SI, GYEONGGI-DO 41. Huỳnh Lê Châu Phương, sinh ngày 03/01/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 101-301 BANDO APT, 573-1 HAKJANG-DONG, SASANG-KU, BUSAN-SI 42. Nguy n Ng c Tuy n, sinh ngày 20/01/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 17-17 ANYANG 2-DONG, MANAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO 43. Nguy n Th D n, sinh ngày 15/02/1962 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: 257 DOCHON-RI, BONGHWA-EUP, GYEONGSANG-BUK-DO 44. Nguy n Th Ng c Mai, sinh ngày 08/9/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: #1967 TAEJANG-DONG, WONJU-CITY, GANGWON-DO 45. Suh Sung Bo, sinh ngày 14/01/1970 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: # 222-10 HONGJE-DONG, SEODAEMUN-GU, SEOUL 46. Suh Sung Ki, sinh ngày 01/5/1971 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: # 222-10 HONGJE-DONG, SEODAEMUN-GU, SEOUL 47. Nguy n Th CNm Hư ng, sinh ngày 22/12/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: 102 DOWON ACE VILLE, 416-6 SHING-RI, HWANSUN-GU, JEOLLANAM-DO 48. Võ Th Nh , sinh ngày 17/4/1985 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: 590-3 NAMSAN 3-DONG, CHUNG-KU, DAEGU-SI 49. Nguy n Th Chi n, sinh ngày 08/8/1983 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: 675-84 (6/7) SHINRIM 7-DONG, KWANAK-KU, SEOUL 50. Nguy n Th Kim Tha, sinh ngày 09/10/1984 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 185-74 SEOKWAN-DONG, JONGNO-GU, SEOUL 51. Nguy n Th Kim Ph ng, sinh ngày 05/5/1984 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: # 110 OKSEONG-RI, JUKSAN-MYEON, KIMJE-SI, JEOLLABUK-DO 52. Ph m Th Ánh H ng, sinh ngày 24/9/1984 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 26-1002 HANYANG APT, BONOH-DONG, SANGROK-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI- DO 53. Võ Th Sao, sinh ngày 23/6/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 6. Hi n trú t i: 106-1204 SHINCHONG HYUNDAI HOMETOWN, 594-37 YAUM-DONG, NAM-KU, ULSAN-SI 54. Lâm Th Hi u, sinh ngày 08/5/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 101 SAMSUNG KUNGJEON VILLAGE, 10/5 168-9 HWAJOUNG-DONG, DONG-KU, ULSAN-SI 55. Lê Th Thùy Dung, sinh ngày 12/10/1983 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: 229-10 ILSAN-DONG, WONJU-CITY, KANGWON-DO 56. Nguy n Th Y n Linh, sinh ngày 10/11/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 225 JINWOO-RI, DOCHEOK-MYEON, GWANGJU-SI, GYEOGGI-DO 57. Nguy n Th Út, sinh ngày 15/8/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 102-108 SUNGHO APT, (12/4) 129-7 TAEJANG-DONG, WONJU-SI, KANGWON-DO 58. Lê Th Nga, sinh ngày 23/11/1976 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: # 6-290 ORYU 1-DONG, GURO-GU, SEOUL 59. Võ Th Thanh An, sinh ngày 07/11/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 504-1103 JUKONG 5 DANJI APT, 664 (34/6) SHINGWAN-DONG, GONGJU-CITY, CHUNGCHEONGNAM-DO 60. Lý Ng c Hi n, sinh ngày 14/8/1981 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 1971 SINHEUNG 2-DONG, SUJUNG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 61. inh Th Ng c Minh, sinh ngày 18/7/1984 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 202 HOBAN APT, SHIPYI-RI, DAEHAP-MYEON, CHANGNYUNG-GUN GYEONGSANGNAM-DO 62. Nguy n Th Thu Hà, sinh ngày 30/4/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: #308-2401 SAMSUNG-SANJUGONGAPT, 1714 (21/7) SILLIM 10-DONG, GWANAK- GU, SEOUL 63. Võ Thanh Th o, sinh ngày 23/4/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: #645-8 YONGSANG-RI, JINWON-MYEON, JANGSUNG-GUN, JEOLLANAM-DO 64. Huỳnh Th Trúc Ly, sinh ngày 16/5/1982 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 142-8 BANGI-DONG, SONGPA-GU, SEOUL 65. Nguy n Th H ng Nhi, sinh ngày 09/9/1984 t i ng Tháp Gi i tính: N
 7. Hi n trú t i: 103-711 WOLBONG CHUNGSONG 1 CHA APT, 1367 SANGYONG-DONG, CHUNAN-CITY 66. Nguy n Th Bích Th y, sinh ngày 12/01/1985 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 492 SINKYUNG-RI, HONGBUK-MYEON, HONGSUNG-KUN, CHUNGCHEONGNAM-DO 67. Bùi Th Kim L c, sinh ngày 30/5/1982 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 109-802 GEUMKWANG PORANJEAPT, 580 TAEJANG-DONG, WONJU-CITY, KANGWON-DO 68. Nguy n Th D p, sinh ngày 10/12/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 640 SINDAE-RI, GEUMSAN-EUP, GEUMSAN-GUN, CHUNGCHEONGNAM-DO 69. Phan Th Ng c Loan, sinh ngày 20/10/1980 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: # 103-803 DONGSAN APT, 593 – 8 MOKHAENG-DONG, CHUNGJU-SI, CHUNGCHEONG-BUK-DO 70. Sú Th M Loan, sinh ngày 19/9/1984 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: SAMSUNGHOME-TOWN 205, #849 SINDANG-DONG, JUNG-GU, SEOUL 71. Tr n Th Phương Th o, sinh ngày 25/3/1982 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: 3-506 KWANGAN MENSION ILCHA, 1254 KWANGAN-DONG, SUYOUNG-GU, BUSAN-SI 72. Võ Th Ng c Ti n, sinh ngày 04/11/1983 t i ngTháp Gi i tính: N Hi n trú t i: #207-1601 DEOKGU MAEUL, 1041 JUNG-DONG, WONMI-GU, BUCHEON-SI, GYEONGGI-DO 73. Phùng Th Ánh Nguy t, sinh ngày 24/6/1975 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: #3804 GEUMKWANG-DONG, JUNGWON-GU, SEONGNAM-CITY, GYEONGGI-DO 74. Quách H ng Cưng, sinh ngày 10/02/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: # 802 – 5, PHƯ NG BON-OH, QU N SANG-ROK, TP. AN –SAN 75. Ph m Th Ki u Oanh, sinh ngày 08/8/1984 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 385 EOEUIGOK – RI, GAGOK – MYEON, DANYANG- GUN, CHUNGCHEONGBUK-DO 76. Vũ Th Minh o, sinh ngày 01/9/1970 t i Nam nh Gi i tính: N Hi n trú t i: 102 – 1707 SEAH APT, 757 - 1 YONGJEONG – RI, JINGEON – EUP, NAMYANGU – SI, GYEONGGI – DO
 8. 77. Nguy n Th CNm Loan, sinh ngày 05/5/1985 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 222, THÔN O – SIN, XÃ BO MUN, HUY N YE – CHEON, T NH GYEONG SANG B C 78. oàn Th Linh, sinh ngày 02/10/1984 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 544-21 OKPO 1-DONG, GEOJE-CITY, GYEONGSANGNAM-DO 79. Tr n Ng c Duyên, sinh ngày 08/3/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: SKY VILL 2 CHA 602# 499 – 5, TP JE – JU, T NH JE- JU 80. Tr n B o Thiên Kim, sinh ngày 10/10/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: # 103 – 401, CHUNG CƯ HUYNDAI GAMMAN, (30/1), 225 – 2, PHƯ NG GAMMAN 1, QU N NAM, TP BU-SAN 81. Phan Th Kim Chi, sinh ngày 02/8/1979 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: JANGSU APT. 305, 574 – 4 YAEUM – DONG, NAM – GU, ULSAN – SI 82. Th L , sinh ngày 10/7/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 101 - 603 AJUNG LOTTE APT. 887 UA –DONG 2GA, DUKJIN-GU, JEONJU – SI, JEONRABUK – DO 83. Võ Th Ti c, sinh ngày 31/12/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 100 OHCHWI – RI, PODU – MYEON, KOHEUNG – GUN, JEOLLANAM – DO 84. Hà Th Kim Loan, sinh ngày 19/10/1970 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: #627 – 1 WONSEONG – DONG, CHEONAN – CITY, CHUNG – CHEONGNAM – DO 85. Nguy n Th Ng c Th o, sinh ngày 25/9/1980 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: # (1/4) 199 HWANFDUN – RI, SINRIM – MYEONG, WONJU – SI, GANGWON – DO 86. Nguy n Th Cúc, sinh ngày 27/71977 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: # 581 SANGOK – DONG, JECHEON – SI, CHUNGCHEONGBUK – DO 87. Võ Th Ki u, sinh ngày 16/01/1983 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: 24/3, 428 -10 YOUNHWA – DONG, JANGAN – GU, SWON – SI, GYEONGGI – DO 88. Ôn Th Oanh, sinh ngày 15/10/1984 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: 426 – 5 YOUNGHWA – DONG, JANGAN – GU, SUWON – SI, GYEONGGI – DO 89. Tr n Th L n, sinh ngày 10/10/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 9. Hi n trú t i: # 1481 – 12 YÉONAN 5 – DONG, YEONJE – GU, BUSAN – SI 90. Lê Th Huy n, sinh ngày 12/01/1985 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: GWANDONG – RI, JANGYU – MYEON, KIMHAE – SI, GYEONGSANGNAM – DO 91. Tr n Th L c, sinh ngày 05/12/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 981 - 7 GUPO 2 – DONG, BUK – GU, BUSAN – SI 92. oàn Th Mai, sinh ngày 12/10/1980 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 286 – 5 DOKSAN 4 – DONG, KUMCHUN – GU, SEOUL 93. Th ch Th Thanh Trang, sinh ngày 01/4/1982 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: 206 – 1705, CHUNG CƯ HAN SAN 2 CHA, PHƯ NG KWE – BUB, QU N SA – SANG, TP BU – SAN 95. Huỳnh Th Lam Thanh, sinh ngày 07/8/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: 203 – 1011 HANA APT, 695 GUAM – DONG, BUK – GU, DAEGU – CITY 95. Ph m Như Xuân, sinh ngày 27/01/1981 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 359HABUK – RI, JINWEI – MYEON, PYUNGTAEK – SI, GYEONGGI – DO. DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I CHLB C Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 589/2007/Q -CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a Ch t ch nư c) 1. Tô Sơn H i, sinh ngày 14/01/1963 t i Thái Bình Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 18109 ROSTOCK, MECKLENBURGER ALLEE 19 2. Nguy n Kim Thoa, sinh ngày 08/4/1967 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: 18109 ROSTOCK, MECKLENBURGER ALLEE 19 3. Tô c Hoàng, sinh ngày 05/4/1982 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 18109 ROSTOCK, MECKLENBURGER ALLEE 19 4. Nguy n Thu Uyên, sinh ngày 8/3/1980 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 72764 REUTLINGEN, KRAEMERSTR. 12 5. Ph m Th Th y, sinh ngày 16/3/1974 t i Nam nh Gi i tính: N Hi n trú t i: WASSENSTETER WEG 10, 93173 WENZENBACH
 10. 6. Hà Minh c Micheal, sinh ngày 31/12/1996 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: WASSENSTETER WEG 10, 93173 WENZENBACH 7. Nguy n Thanh Hoa, sinh ngày 19/9/1982 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: DUESELDORF 8. Nguy n M nh Khánh sinh ngày 24/11/1984 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 26180 RASTEDE, KREYENSTR. 9 9. Nguy n M nh c, sinh ngày 28/9/1982 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 26180 RASTEDE, KREYENSTR. 9 10. Tr n Minh Phương, sinh ngày 27/7/1973 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: BREITER WEG 258, 39104 MAGDEBURG 11. Nguy n Tr nTu n Anh, sinh ngày 10/11/1997 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BREITER WEG 258, 39104 MAGDEBURG 12. Nguy n Phương Th o Anh, sinh ngày 05/5/1999 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: BREITER WEG 258, 39104 MAGDEBURG 13. Nguy n Th Kim Anh, sinh ngày 18/11/1968 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: GLASHUETTENER WEG 1, 63128 DIETZENBACH 14. Nguy n Vi t c, sinh ngày 14/11/1993 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GLASHUETTENER WEG 1, 63128 DIETZENBACH 15. Nguy n Vi t Anh, sinh ngày 15/7/2005 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GLASHUETTENER WEG 1, 63128 DIETZENBACH 16. Ph m Th Loan, sinh ngày 02/9/1977 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: 22941 BARGTEHEIDE, HOLSTEINER STR. 23 17. Tiêu Th Phương Dung, sinh ngày 12/7/1987 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: 12459 BERLIN, EDISONSTR. 32 18. Nguy n Trung Hi n, sinh ngày 31/01/1975 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: ALBRECHTSTR. 103, 12167 BERLIN 19. Trương Văn Tý, sinh ngày 18/4/1961 t i ng Nai
 11. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ 20. Nguy n Th Phương Lan, sinh ngày 29/3/1970 t i Phú Th Gi i tính: N Hi n trú t i: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ 21.Trương Phương Linh, sinh ngày 28/4/1997 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ 22. Trương Quang Ngh , sinh ngày 18/02/1999 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ 23. Trương ình Phi, sinh ngày 08/3/2006 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ 24. Tăng Phát t, sinh ngày 25/10/1988 t i Thanh Hóa Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PANNMUELLARWEG 44, 64289 DARMSTADT 25. Nguy n Hoàng Nam, sinh ngày 02/02/1984 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BURMESTERSTR. 11/8, 80939 MUENCHEN 26. Tr n Th Mai Loam, sinh ngày 17/11/1978 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: UMLAENDERWIEK LINKS 151, 26871 PAPENBERG 27. Nguy n Th Thanh Hà, sinh ngày 24/9/1979 t i Hà Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: NECKARSTRABE 15, 64283 DARMSTADT 28. Nguy n Th Kim Loan, sinh ngày 03/8/1959 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 54290 TRIER, RODE – STR. 2 29. Nguy n Thùy Linh, sinh ngày 19/5/1988 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 54290 TRIER, RODE – STR. 2 30. Lê Th May, sinh ngày 13/11/1957 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: SCHIESSSTATTWEG 42, 94032 PASSAU 31. Vũ Minh Tu n, sinh ngày 18/11/1975 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 67158 ELLERSTADT, FLIESSSTR. 12 32. Nguy n Ng c Khoa, sinh ngày 29/7/1973 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam
 12. Hi n trú t i: JOHANN-BRUNNER S77851 BUEHL 33. Nguy n Minh Nam. sinh năm 1964 t i Ti n Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 77815BUEHL, LUDWIG – JAHN –STR.4 34. Tôn N Xuân Nhi, sinh ngày 15/01/1966 t i Th a Thiên Hu Gi i tính: N Hi n trú t i: 77815BUEHL, LUDWIG – JAHN –STR.4 35. Nguy n Minh Nh t, sinh ngày 12/7/1993 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 77815BUEHL, LUDWIG – JAHN –STR.4 36. Nguy n H Uyên, sinh ngày 12/10/2000 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 77815BUEHL, LUDWIG – JAHN –STR.4 37. Lê Th Ánh Tuy t, sinh ngày 11/9/1969 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 72250 FREUNDENSTADT, BISMACKSTR. 21 38. Tr n Nguy n Công Tiên, sinh ngày 10/8/1987 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 54441 TABEN –RODT, LOHMUEHLE 39. Nguy n Tr ng Toàn, sinh ngày 12/7/1981 t i Ninh Bình Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 54, 71364 WINNENDEN 40. Nguy n c H ng, sinh ngày 15/01/1981 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 101119 BERLIN, TORSTR. 99 41. Tr n Vũ Như Trang, sinh ngày 04/11/1985 t i HàN i Gi i tính: N Hi n trú t i: KYLISCHE STR. 21, 06526 SANGERHAUSEN 42. Nguy n Phương Tùng, sinh ngày 27/6/1979 t i H i phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KARLSTAL 12-24143 KIEL 43. Nguy n Th Nga, sinh ngày 04/10/1970 t i Hà Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: FURTMAYRSTR. 12, 93053 REGENSBURG 44. Nguy n Chí Cư ng, sinh ngày 28/12/1985 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: FURTMAYRSTR. 12, 93053 REGENSBURG 45. Lê Minh Ng c, sinh ngày 12/01/1982 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: NORDWLDER STR. 79A, 48565 STEINFURT
 13. 46. Lê Minh Vi t Anh, sinh ngày 12/3/1997 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HANS – PFITZNER-STR.3, 60529 FRANKFURT AM MAIN 47. Nguy nTh Quỳnh Phương, sinh ngày 30/6/1975 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 55124 MAINZ FRIED-RICHTR. 25B 48. Nguy n Th Thái, sinh ngày 26/5/1969 t i Hà tây Gi i tính: N Hi n trú t i: 73485 UNTERSCHNEI-DHEIM, HAUPTSTRASSE 27 49. Nguy n Chandda, sinh ngày 16/10/1991 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 73485 UNTERSHNEI-DHEIM, HAUPTSTRASSE 27 50. Chu Minh Hu Ida, sinh ngày 06/7/2002 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 73485 UNTERSHNEI-DHEIM, HAUPTSTRASSE 27 51. Dương Qu c B o, sinh ngày 11/4/1976 t i Phú Th Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 21220 SEEVETAL, IM GRUND 10 52. Dương B o Anh Igor, sinh ngày 01/10/1992 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 21220 SEEVETAL, IM GRUND 10 53. Mai Th Thu H ng, sinh ngày 03/3/1965 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: WANDSBEKER CHAUSSEE. 15 22089 HH 54. L Julia Lê Tư ng Anh, sinh ngày 17/5/1993 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: WANDSBEKER CHAUSSEE. 15 22089 HH 55. L Julia Ng c Tâm Anh, sinh ngày 20/7/2000 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: WANDSBEKER CHAUSSEE. 15 22089 HH 56. Trương Thanh Trúc, sinh ngày 15/7/1989 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 77933 LAHR/SCHWAR-ZWALD, IM SAUM 13 57. Vũ c Thanh, sinh ngày 11/4/1959 t i Qu ng Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 21614 BUXTEHUDE, ALTLANDER STR. 41 58. Lê Khánh Dương, sinh ngày 21/01/1974 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 29320HERMANNSBUR, MISSIONSTRASSE 3 59. Ph m Th Qu , sinh ngày 13/7/1969 t i Hà N i
 14. Gi i tính: N Hi n trú t i: 23843 BAD OLDESLOE, POLITZER WEG 1D 60. ng Thùy Phương, sinh ngày 07/7/1994 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 23843 BAD OLDESLOE, POLITZER WEG 1D 61. Ph m Th Mai Anh, sinh ngày 15/3/2002 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 23843 BAD OLDESLOE, POLITZER WEG 1D 62. Ph m Bích Vân, sinh ngày 19/12/1953 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: GIESENSDORFER STR. 28C, 12207 BERLIN 63. Phùng Th Th , sinh ngày 01/6/1972 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: 48157 MUNSTER, KONIGBERGER STRABE 92 64. Nguy n Trư ng Sơn, sinh ngày 17/7/1966 t i Ninh Bình Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844 65. Nguy n Th Luy n, sinh ngày 16/8/1967 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844 66. Nguy n Thùy Linh, sinh ngày 17/2/1992 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844 67. Nguy n Thùy Trang, sinh ngày 16/4/1995 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844 68. Nguy n Hoàng c, sinh ngày 17/3/2000 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844 69. Tr n Th Bích Vân, sinh ngày 22/8/1976 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN 70. Tr n Linda, sinh ngày 19/01/2001 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN 71. Tr n Huy henry sinh ngày 10/3/2003 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN 72. Tr n Hoàng Anthony, sinh ngày 10/3/2003 t i c Gi i tính: Nam
 15. Hi n trú t i: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN 73. Tr n Hà Tobi, sinh ngày 10/3/2003 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN 74. Ph m Anh Hoàng, sinh ngày 11/5/1963 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: OEDENBURGER STRASSE 12, 64295 DARMSTADT 75. Tô Hi n, sinh ngày 24/7/1972 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: OSTENSTRASSE 28, 60314 FRANFURT AM MAIN 76. Lê Th Ng c, sinh ngày 19/8/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: WELCHHAUSENSTR. 23, 39218 SCHOENEBECK 77. ng Huy Vư ng, sinh ngày 27/01/1969 t i Thanh Hóa Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PILDERSHEIMER STR. 43, 81543 MUENCHEN 78. ng c Hoàng Tony, sinh ngày 26/6/1998 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PILDERSHEIMER STR. 43, 81543 MUENCHEN 79. Ph m Th Bích H ng, sinh ngày 16/01/1980 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: WURTTEMBERGISCHE STR. 18, 10707 BERLIN 80. Nguy n H ng Nga, sinh ngày 19/7/1979 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: KREILLERSTR. 14, 81673 MUENCHEN 81. Lương Ký Long,sinh ngày 17/4/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: FREUDENSTAEDER STR. 4, 72270 BAIERSBORONN 82. Nguy n c Th nh, sinh ngày 19/01/1958 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SYLTERWEG STR. 17, 30163 HANNOVER 83. Nguy n c Erick, sinh ngày 10/8/1995 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SYLTERWEG STR. 17, 30163 HANNOVER 84. Tr n Chí Dũng, sinh ngày 01/01/1968 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: VERDENER LAND STR. 114, 31582 NIENBURG/WESER 85. Nguy n Văn Phương, sinh ngày 31/12/1982 t i B c Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SCHUHSTR 4, 21073 HAMBURG
 16. 86. Lê c Vi t Wolfgang, sinh ngày 17/4/1992 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HANS-PFITZNER STRABE 3, 60529 FRANKFURT/M 87. Nguy n Huy n Trân, sinh ngày 07/3/1994 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: ROSSBERGWEG 5B, 64308 ROSSDORF 88. Bùi Tuy t Mai Hương, sinh ngày 09/02/1970 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 10247 BERLIN, KINZIGSTR. 16 89. Bùi Lê Hoàng, sinh ngày 24/7/2000 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 10247 BERLIN, KINZIGSTR. 16 90. Nguy n Phương Hòa, sinh ngày 31/7/1969 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: NEUMARKER STR. 30, 90478 NUERNBERG 91. inh Th Thanh Hương, sinh ngày 03/01/1970 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: NEUMARKER STR. 30, 90478 NUERNBERG 92. Nguy n Trung i m, sinh ngày 24/5/1998 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: NEUMARKER STR. 30, 90478 NUERNBERG 93. Nguy n D Hương, sinh ngày 04/12/2002 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: NEUMARKER STR. 30, 90478 NUERNBERG 94. Nguy n Thanh Phong Reiner, sinh ngày 30/7/1987 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HOFSTR. 7, 89077 ULM 95. Ngô Hùng Hà, sinh ngày 29/4/1971 t i B c Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KARL-MARX-ALLEE 21, 10178 BERLIN 96. Nguy n Ng c Kim, sinh ngày 31/12/1963 t i Thái Bình Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PRAGER STR. 33, 04317 LEIPZIG 97. Cao Th Thu Hi n, sinh ngày 01/01/1976 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 55469 SIMMERN, OBERSTR. 16 98. Nguy n Di u Thu, sinh ngày 12/11/2000 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 55469 SIMMERN, OBERSTR. 16 99. Nguy n Thái Anh, sinh ngày 09/7/2004 t i c
 17. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 55469 SIMMERN, OBERSTR. 16 100. Nguy n Thu Th o, sinh ngày 21/01/1995 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 12487 BERLIN, STERNDAMM 139 101. Ph m c Nguyên, sinh ngày 26/6/1982 t i H i Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PARACELSUSSTR. 8, 06114 HALLE (SAALE) 102. Nguy n Ng c Th o, sinh ngày 12/4/1970 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: MARIENSTR. 5, 23554 LUEBECK 103. HàTh Thoa, sinh ngày 16/02/1966 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: OLLENHAUERSTR. 11/7, 81737 MUENCHEN 104. Phan Hi n Vương, sinh ngày 31/01/1984 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: REINHARDSTR. 2, 10117 BERLIN 105. Lê Hoài My, sinh ngày 30/3/1994 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: RIESAER STR. 86, 12627 BERLIN 106. Lê c Anh, sinh ngày 13/5/1992 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: RIESAER STR. 86, 12627 BERLIN 107. Lê Minh Hà, sinh ngày 27/6/1962 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: AMORSTR. 10, 12526 BERLIN 108. Nguy n Xuân Hoàng, sinh ngày 06/7/1981 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HUBOLDTALLEE, 37075 GOETTINGEN 109. Trương Sandra, sinh ngày 32/4/1990 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: MOENCHENGLAD-BACH 110. ào Di u Ly, sinh ngày 25/3/1988 t i Hà N i Hi n trú t i: HAGRAINER STR. 6A, 84036 LANDSHUT 111. ào Di u Linh, sinh ngày 01/02/1983 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: HAGRAINER STR. 6A, 84036 LANDSHUT 112. Tr nh Xuân Phong, sinh ngày 19/5/1961 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 31789 HAMELN, WERKSTR. 11
 18. 113. Nguy n Cao Tu n, sinh ngày 22/5/1971 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 18069 ROSTOCK, WALTER-STOECKER-STR. 1D 114. Nguy n Văn Cương, sinh ngày 02/01/1955 t i Hưng Yên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 01604 COSWIG, JOHANNESSTRABE 25 115. Nguy n Anh Tú, sinh ngày 01/6/1993 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 01604 COSWIG, JOHANNESSTRABE 25 116. Tr n Vi t Hà, sinh ngày 23/9/1968 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: 48159 MUENSTER, GREVENNER STR. 478 117. Nguy n Chương, sinh ngày 10/11/1958 t i Bình Thu n Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 48157 MUENSTER, MARIENBURGSTR. 2 118. Nguy n Ng c t, sinh ngày 07/01/1994 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 48157 MUENSTER, MARIENBURGSTR. 2 119. Lê Th Hương Mai, sinh ngày 28/8/1987 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: ALEXANDERSTR. 7, 10179 BERLIN 120. Phan Văn Sáng, sinh ngày 12/12/1957 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 13469 BERLIN, SCHLUCHSEESTR. 77 121. Tr n Th Ng c Bích, sinh ngày 16/6/1963 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 13469 BERLIN, SCHLUCHSEESTR. 77 122. Phan Andreas Tu n, sinh ngày 30/9/1990 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 13469 BERLIN, SCHLUCHSEESTR. 77 123. Phan Julia, sinh ngày 21/8/1991 t i c Gi i tính: N HI n trú t i: 13469 BERLIN, SCHLUCHSEESTR. 77 124. Nguy n Th Phương, sinh ngày 13/10/1958 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 43474 BADNEUENAHR-AHRWEILER, LERCHENWEG 6 125. Nguy n Minh Ti n, sinh ngày 29/11/1967 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 96231 BAD STAF-FELSTEIN, JAKOB-HESS-STR.4 126. Nguy n Thái Ninh, sinh ngày 14/10/1968 t i Hà N i
 19. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 55469 SIMMERN, OBERSTR. 16 127.Phan M ng Th o, sinh ngày 20/7/1970 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 21423 WINSEN (LUHE), BLUMENSTR. 12A 128. Lưu Thùy Duyên Yvonne, sinh ngày 28/6/1998 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 21423 WINSEN (LUHE), BLUMENSTR. 12A 129. Lưu Thành An Michael, sinh ngày 18/4/2002 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 21423 WINSEN (LUHE), BLUMENSTR. 12A 130. Lương Th H ng Vân, sinh ngày 03/11/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: AACHEN 131. Nguy n Lilly, sinh ngày 21/5/2004 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: AACHEN 132. oàn Xuân Hương, sinh ngày 10/9/1970 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 65549 LIMBURG A.D.LAHN, DIEZER. 56 133. Nguy n Vân Hà, sinh ngày 18/7/1991 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 65549 LIMBURG A.D.LAHN, DIEZER. 56 134. Nguy n Tu n Minh, sinh ngày 29/6/1998 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 65549 LIMBURG A.D.LAHN, DIEZER. 56 135. Vũ Phương Linh, sinh ngày 20/11/2000 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: 65549 LIMBURG A.D.LAHN, DIEZER. 56 136. ng Thùy Vân, sinh ngày 07/12/1973 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: KEILSTR. 14, 27568 BREMERHAVEN 137. Lý Th Xa, sinh ngày 18/02/1958 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: HEMER, ISERLOHNER STR. 56 B 138. Lý Ng c Phương TRúc, sinh ngày 30/5/1986 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: HEMER, ISERLOHNER STR. 56 B 139. Nguy n Trư ng Sơn, sinh ngày 01/5/1969 t i Nam nh Gi i tính: Nam
 20. Hi n trú t i: JAHNSTR. 46, 65185 WIESBADEN 140. ào Th Thu Trang, sinh ngày 05/12/1987 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 16515 ORANIENBURG, BERNAUER STR. 6 141. Tr n Thái Tâm, sinh ngày 12/3/1988 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: KOENIGSSTRASSE 44, 36037 FULDA 142. Lê Thúy Quỳnh, sinh ngày 18/8/1981 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 10249 BERLIN, LANDS-BERGER ALLEE 102 143. Huỳnh Th Ng c Linh, sinh ngày 03/12/1966 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: GIESENSDORFER STR. 28C, 12207 BERLIN 144. Lê oàn CNm My, sinh ngày 30/3/1997 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: RESCHREITER STR. 3, 80933 MUNENCHEN 145. Nguy n Qu c Hưng Andreas, sinh ngày 05/6/1992 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SCHAEFERGASSE 20, 65428 RUESSEL SHEIM 146. Ngô N Th c B o, sinh ngày 02/3/1976 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i: DACHAUER STR. 180. 80992 MUNENCHEN 147. ng Th Như, sinh ngày 07/3/1965 t i Phú Th Gi i tính: N Hi n trú t i: DEICHSTR. 5, 21423 WINSEN (LUHE) 148. ng Nam Trương, sinh ngày 11/3/1992 t i c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: DEICHSTR. 5, 21423 WINSEN (LUHE) 149. ng Th Thùy Trang Diana, sinh ngày 06/01/1999 t i c Gi i tính: N Hi n trú t i: DEICHSTR. 5, 21423 WINSEN (LUHE) 150. ào Ng c Xuyên, sinh ngày 20/8/1955 t i Phú Th Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 02681 WILTHEN, KONSUMSTRASSE 6 151. Lê Th Minh c, sinh ngày 19/9/1957 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: 02681 WILTHEN, KONSUMSTRASSE 6 152. Nguy n H u Thái, sinh ngày 12/8/1965 t i Qu ng Bình Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ISARSTR. 25 A, 93057 REGENSBURG
Đồng bộ tài khoản