Quyết định số 59/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 59/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/1999/QĐ-BTC về việc bãi bỏ lệ phí xét đơn cấp giấy phép dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 59/1999/Q -BTC NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1999 V VI C BÃI B L PHÍ XÉT ƠN C P GI Y PHÉP D ÁN U TƯ TR C TI P C A NƯ C NGOÀI (FDI) T I VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính. Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30 tháng 1 năm 1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c. Theo ngh c a V trư ng V Tài chính i ngo i. QUY T NNH i u 1: Bãi b ch l phí xét ơn c p gi y phép u tư (sau ây g i t t là l phí xét ơn) theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ban hành kèm theo Thông tư s 47 TC/TC N ngày 21/10/1989 c a B Tài chính. i u 2: B K ho ch và u tư, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ban qu n lý Khu ch xu t, Ban qu n lý Khu công nghi p c p t nh không thu l phí xét ơn khi nh n h sơ d án xin c p gi y phép u tư. i u3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/7/1999. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản