Quyết định số 59/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 59/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2001/QĐ-BCN về việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2001/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2001 Số: 59/2001/QĐ-BCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI MIỀN NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 845 /TT-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2001); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành lập Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam. Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng; - Tên giao dịch quốc tế: The Southern Branch of VINAINCON, viết tắt là: S.B VINAINCON. -Trụ sở chính đặt tại : ấp Đông Nhị, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh: - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng; các công trình giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng; - Lắp đặt thiết bị cơ-điện-lạnh-nước-thông tin, thiết bị công nghệ; - Xây dựng các công trình đường dây và trạm điện đến 35 kV;
  2. - Sản xuất và lắp đặt kết cấu thép, sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; -Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty uỷ quyền. Điều 3. Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Chi nhánh do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 4, - Ban chỉ đạo Đổi mới & PTDN TW, - Ban TCCB Chính phủ, - Bộ Kế hoạch- Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ Công an, - Bộ KHCNMT, Nguyễn Xuân Thuý - Bộ Thương mại, - Ngân hàng Nhà nước, - Kho bạc Nhà nước, - UBND tỉnh Bình Dương, - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB.
Đồng bộ tài khoản