Quyết định số 59/2003/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
11
download

Quyết định số 59/2003/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2003/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2003/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành

  1. B VĂN HOÁ VÀ THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 59/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2003 QUY T NH V VI C X P H NG DI TÍCH L CH S VĂN HOÁ VÀ DANH LAM TH NG C NH B TRƯ NG B VĂN HOÁ – THÔNG TIN Căn c lu t di s n văn hoá và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11-11-2002 quy nh chi ti t m t s i u c a lu t di s n văn hoá. Căn c Ngh nh 81/CP ngày 8-11-1993 c a Chính ph quy nh v ch c năng nhi m v , quy n h n và b máy t ch c c a B Văn hoá Thông tin. Sau khi xem xét h sơ di tích và ngh Ch t ch U ban Nhân dân các t nh Thanh hoá, B c Ninh, Hà Tây, H i Dương, Phú Th , Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai. Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o t n b o tàng. QUY T NH: i u l: X p h ng 17 di tích, x p h ng b sung 03 di tích, i tên và a danh 02 di tích sau : T NH HÀ TÂY (04) 1. Di tích l ch s : a i m lưu ni m Bác H - xã Vân Canh, huy n Hoài c, t nh Hà Tây. 2. Di tích l ch s : n và B n Chương Dương- xã Chương Dương, huy n Thư ng Tín, t nh Hà Tây. 3. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Là- xã Tân Minh, huy n Thư ng Tín, t nh Hà Tây. 4. Di tích ki n trúc ngh thu t: Lăng á Qu n Vân- xã Vân T o, huy n Thư ng Tín, t nh Hà Tây. T NH B C NINH (02) 5. Di tích l ch s -ngh thu t : ình Tĩnh Xá - xã Phú Hòa, huy n Lương Tài, t nh B c Ninh. 6. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Ng c Quan - xã Lâm Thao, huy n Lương Tài, t nh B c Ninh. T NH H I DƯƠNG (02)
  2. 7. Di tích l ch s : n Qu c Ph - xã Chí Minh, huy n Chí Linh, t nh H i Dương. 8. Di tích ki n trúc ngh thu t: Chùa, ình an Tràng - xã c Chính, huy n C m Giàng, t nh H i Dương. T NH HOÀ BÌNH (05) 9. Danh lam th ng c nh: ng Thiên Long - xã L c Dương, huy n Yên Th y, t nh Hòa Bình. 10. Danh lam th ng c nh: ng Trung Sơn - xã Trung Sơn, huy n Lương Sơn, t nh Hòa Bình. 11. Danh lam th ng c nh: ng Hoa Tiên - xã Ngòi hoa, huy n Tân L c, t nh Hòa Bình. 12. Di tích kh o c : Hang Bưng- xã Ngòi Hoa, huy n Tân L c, t nh Hòa Bình. 13. Di tích kh o c : Mái á làng Vành - xã Yên Phú, huy n L c Sơn, t nh Hòa Bình. i tên di tích kh o c : Hang ng Th t- Th tr n Thanh Hà, huy n Kim Bôi, t nh Hòa Bình (Thay th quy t nh s 53/2001/Q -BVHTT ngày 28-12-2001 c a B Văn hóa Thông tin). B sung a danh danh lam th ng c nh : Hang Lu n- Th tr n Chi Nê, xã ng Tâm, xã Yên B ng, huy n Yên Th y, t nh Hòa Bình (Thay th quy t nh s 53/2001/Q -BVHTT ngày 28- 12-2001 c a B Văn hóa Thông tin). T NH THANH HOÁ (01) 14. Di tích l ch s : T ư ng Lê Tr n - xã Phú Khê, huy n Ho ng Hóa, t nh Thanh Hóa. T NH VĨNH PHÚC (02) 15. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Tuân L - xã Tuân Chính, huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc. 16. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình m Xuyên - xã Ti n Châu, huy n Mê Linh, t nh Vĩnh Phúc. T NH LÀO CAI (01) 17. Th ng c nh : ng Hàm R ng - xã Tung Chung Ph , huy n Mư ng Chương, t nh Lào Cai. X p h ng b xung 03 di tích t nh Phú Th + Di tích l ch s : Chi n khu 10 (Khu v c n Chu Hưng – xã m H , huy n h Hoà t nh phú Th ) b xung vào Quy t nh s 3777 VH/Q ngày 13/12/2001 c a B Văn hoá Thông tin.
  3. + Di lích l ch s : Chi n Khu 10 ( Khu v c nhà ông Nguy n Văn Qu , khu v c nhà bà Nguy n Th Gái, Khu gò ng C ng- xã Gia i n, huy n H Hòa, t nh Phú Th ) b xung vào Quy t nh s 3777 VH/Q ngày 23/12/2001 c a B Văn hoá Thông tin. Di tích l ch s : Chi n Khu 10 ( Khu v c nhà ông Lương Xuân Bách, Khu gò n- xã Hà Lương, huy n H Hòa, t nh Phú Th ). B sung vào Quy t nh s 3777 VH/Q ngày 23/12/2001 c a B Văn hoá Thông tin. i u 2 : Nghiêm c m m i ho t ng xây d ng khai thác trong nh ng khu v c di tích ã khoanh vùng b o v . Trư ng h p c bi t s d ng t ai di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh ph i ư c phép c a B trư ng B Văn hoá -Thông tin . i u 3 : U ban Nhân dân các c p th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c i v i di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh theo lu t nh. i u 4 : Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o t n B o tàng, Ch t ch U ban nhân dân t nh và Giám c S Văn hoá-thông tin các t nh Hà Tây, H i Dương, Hòa Bình, Thanh Hoá, B c Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Th ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 4 - Công báo -VP B - C c BTBT - Lưu VT Vy Tr ng Toán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản