Quyết định số 59/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 59/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản điều lệ sửa đổi của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L S A I C A LIÊN OÀN QU N V T VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ch t ch Liên oàn Qu n v t Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l s a i c a Liên oàn Qu n v t Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ 4 ngày 15/5/2004 c a Liên oàn thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Liên oàn Qu n v t Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N IV TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I U L LIÊN OÀN QU N V T VI T NAM (S a i) Chương I: TÊN G I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. Tên g i: “Liên oàn Qu n v t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam” g i t t là “Liên oàn Qu n v t Vi t Nam” (L QVVN) Tên giao d ch qu c t : VIETNAM TENNIS FEDERATION (vi t t t là VTF).
  2. i u 2. Liên oàn Qu n v t Vi t Nam là t ch c xã h i t nguy n c a cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài, nh ng ngư i ham thích t p luy n môn qu n v t và nh ng ngư i nhi t tình ng viên, ng h ho t ng c a môn qu n v t. Liên oàn Qu n v t Vi t Nam là m t b ph n c a phong trào Olympic Vi t Nam, là thành viên c a Liên oàn Qu n v t Châu Á (ATF) và Liên oàn Qu n v t th gi i (IFT); ư c thành l p theo Quy t nh s 142-CT ngày 27/5/1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) và ch u s qu n lý Nhà nư c c a y ban Th d c th thao. i u 3. Liên oàn Qu n v t Vi t Nam ho t ng v i m c ích tuyên truy n, t ch c và hư ng d n qu n chúng tham gia t p luy n và thi u, rèn luy n s c kh e, th l c, nâng cao thành tích nh m góp ph n t ng bư c phát tri n phong trào qu n v t Vi t Nam ti n k p trình khu v c và qu c t . Tăng cư ng quan h và h i nh p v i các nư c trong khu v c và th gi i. i u 4. Liên oàn Qu n v t Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u (c d u n i) và tài kho n riêng t i Ngân hàng Vi t Nam. Là i di n duy nh t c a c nư c trong t ch c th thao qu c t . Liên oàn Qu n v t Vi t Nam có bi u trưng riêng và ư c ăng ký t i cơ quan b o h b n quy n nhà nư c. Tr s c a Liên oàn t t i Hà N i. Chương II: NHI M V VÀ N I DUNG HO T NG i u 5. Liên oàn Qu n v t Vi t Nam có nh ng nhi m v ch y u sau: 5.1. Tuyên truy n giáo d c qu n chúng và H i viên c a Liên oàn v ư ng l i, phương hư ng phát tri n s nghi p th d c th thao c a Nhà nư c, i u l c a Liên oàn Qu n v t Vi t Nam. Hi n chương Olympic qu c t và i u l ho t ng c a Liên oàn Qu n v t th gi i, Châu Á v i tinh th n th thao vì s c kh e và h nh phúc cho m i ngư i. 5.2. Khuy n khích, giúp vi c t ch c và phát tri n các t ch c qu n v t các a phương, các ngành xây d ng và phát tri n môn qu n v t r ng rãi m i trình , trong m i i tư ng, chú tr ng c bi t các i tư ng thanh thi u niên, nhi ng. 5.3. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c hoàn thi n h th ng thi u t cơ s n toàn qu c. i u hành các cu c thi u trong nư c và qu c t . Ban hành th ng nh t trong toàn qu c i u l thi u và các quy nh có liên quan v qu n v t. 5.4. xu t v i cơ quan qu n lý nhà nư c ( y ban Th d c Th thao) v : Vi c tuy n ch n v n ng viên i d tuy n, i tuy n qu c gia. Góp ph n hoàn thi n t ng bư c h th ng hu n luy n, ào t o tài năng qu n v t t nhi ng, thi u niên n i tuy n. Ch , chính sách ào t o, b i dư ng, s d ng tr ng tài, hu n luy n viên, v n ng viên. Phong c p v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài ho c giáng c p khi h vi ph m khuy t i m. Xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b d ng c t p luy n và thi u. 5.5. Xây d ng và tri n khai k ho ch h p tác qu c t v qu n v t theo quy nh nhi m v .
  3. 5.6. Huy ng các ngu n l c nh m góp ph n u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t và trang thi t b d ng c cho qu n v t. Có k ho ch thích h p thu hút ngu n tài tr trong nư c và nư c ngoài. T ch c các ho t ng kinh t theo quy nh c a pháp lu t nh m t o ngu n kinh phí cho Liên oàn. 5.7. Quan tâm và b o v quy n l i chính áng c a các t ch c thành viên và h i viên trong Liên oàn. 5.8. Nghiên c u và xu t xây d ng t ng bư c qu n v t bán chuyên nghi p và chuyên nghi p Vi t Nam. Chương III: T CH C THÀNH VIÊN VÀ H I VIÊN i u 6. T ch c Liên oàn Qu n v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các câu l c b th a nh n và ch p hành i u l c a Liên oàn, óng niên li m hàng năm và tham gia ho t ng u có th ư c công nh n là t ch c thành viên chính th c c a Liên oàn Qu n v t Vi t Nam. i u 7. Công dân Vi t Nam n u tán thành i u l , t nguy n xin gia nh p, óng niên li m và sinh ho t m t t ch c thành viên c a Liên oàn u có th ư c công nh n là h i viên c a Liên oàn Qu n v t Vi t Nam. Trư ng h p c bi t, nh ng ngư i có nhi u công lao óng góp cho phong trào qu n v t Vi t Nam ư c Ban ch p hành xem xét công nh n h i viên danh d . i u 8. Th th c gia nh p Liên oàn Qu n v t Vi t Nam bao g m: ơn xin gia nh p Liên oàn (theo m u). Các gi y t c n thi t khác (quy nh trong m u ơn). N p l phí theo quy nh. Vi c xem xét công nh n m t t ch c thành viên do Ban ch p hành Liên oàn bi u quy t t i h i ngh thư ng kỳ ho c h i ngh b t thư ng. i u 9. Nghĩa v và quy n l i c a t ch c thành viên và h i viên 9.1. Nghĩa v : Nghiêm ch nh ch p hành i u l , ngh quy t, quy ch và các quy nh c a Liên oàn. Tích c c tham gia m i ho t ng c a Liên oàn. óng góp có hi u qu vào vi c phát tri n và nâng cao trình qu n v t Vi t Nam. óng niên li m theo quy nh. nh kỳ báo cáo v i Liên oàn Qu n v t Vi t Nam. 9.2. Quy n l i: Có quy n b u c , ng c vào các cơ quan lãnh o các c p c a Liên oàn. ư c tham gia th o lu n xu t v các ch trương, k ho ch ho t ng c a Liên oàn. ư c khen thư ng khi có thành tích xu t s c. ư c t o m i i u ki n thu n l i h c t p, t p luy n và thi u qu n v t. ư c ưu tiên s d ng các cơ s v t ch t, trang thi t b t p luy n, thi u c a Liên oàn.
  4. Có quy n xin ra kh i t ch c Liên oàn. H i viên danh d ư c tham gia các kỳ h p c a các t ch c mà trư c ó h ã tham gia v i tư cách tư v n, không tham gia vào vi c bi u quy t và b phi u. i u 10. Ra kh i Liên oàn Trư ng h p mu n ra kh i Liên oàn Qu n v t Vi t Nam, các t ch c thành viên, h i viên làm ơn g i Ban ch p hành Liên oàn xem xét và quy t nh b ng văn b n. Trư c khi ra kh i Liên oàn, t ch c thành viên, h i viên ph i bàn giao công vi c, cơ s v t ch t tài chính mà mình ph trách cho các t ch c, cá nhân thay th . Chương IV: NGUYÊN T C HO T NG VÀ T CH C i u 11. Nguyên t c ho t ng Liên oàn Qu n v t Vi t Nam t ch c theo nguyên t c t nguy n dân ch , hi p thương, quy t nh theo a s . Các cơ quan lãnh o c a Liên doàn do i h i t ng c p b u c theo hình th c b phi u kín. Liên oàn ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n trong khuôn kh c a pháp lu t, i u l c a Liên oàn và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 12. T ch c c a Liên oàn 12.1. Liên oàn Qu n v t Vi t Nam 12.2. Liên oàn Qu n v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 12.3. Câu l c b qu n v t Vi c thành l p các Liên oàn Qu n v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Liên oàn Qu n v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do i h i b u ra Ban ch p hành; nhi m kỳ ho t ng theo nhi m kỳ c a Liên oàn Qu n v t Vi t Nam. Ban ch p hành b u ra Ban thư ng tr c bao g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký i u hành công vi c c a Liên oàn. Liên oàn Qu n v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là thành viên c a Liên oàn Qu n v t Vi t Nam ph i th c hi n ngh quy t c a i h i i bi u toàn qu c c a Liên oàn và chương trình ho t ng hàng năm c a Ban ch p hành Liên oàn Qu n v t Vi t Nam. i u 14. ih i i bi u toàn qu c i h i i bi u toàn qu c là cơ quan quy n l c cao nh t c a Liên oàn, ư c t ch c 5 năm m t l n do Ban ch p hành tri u t p i h i: trư ng h p có 2/3 s y viên chính th c yêu c u thì Ban ch p hành tri u t p i h i b t thư ng. S lư ng i bi u d i h i do Ban ch p hành quy nh. i h i ph i có ít nh t quá n a s i bi u tri u t p m i có giá tr . Nhi m v c a i h i Liên oàn Qu n v t Vi t Nam: 14.1. Thông qua báo cáo nhi m kỳ công tác c a Liên oàn và tài chính c a nhi m kỳ trư c.
  5. 14.2. Quy t nh phương hư ng nhi m v , án ho t ng c a Liên oàn nhi m kỳ t i. 14.3. S a i ho c b sung i u l (n u có). 14.4. B u Ban ch p hành c a Liên oàn. 14.5. Thông qua ngh quy t, thNm tra và quy t nh nh ng v n l n v kinh t , tài chính. i u 15. Ban ch p hành Liên oàn do i h i b u ra, là cơ quan lãnh o gi a hai nhi m kỳ i h i. S lư ng ban ch p hành là do i h i Liên oàn Qu n v t Vi t Nam quy t nh. Trong nhi m kỳ, tùy theo yêu c u phát tri n thành viên. Ban ch p hành có th ư c b sung ho c thay th nhưng không quá 1/3 s lư ng Ban ch p hành. Vi c b sung ho c mi n nhi m y viên Ban ch p hành ph i ưa ra trong h i ngh thư ng kỳ ho c b t thư ng c a Ban ch p hành, thông qua b ng hình th c b phi u kín. Trong trư ng h p y viên Ban ch p hành n u không tham d hai cu c h p thư ng kỳ hàng năm mà không có lý do chính áng, m c nhiên b xóa tên kh i Ban ch p hành Liên oàn. Ban ch p hành Liên oàn Qu n v t Vi t Nam có nhi m v và quy n h n: 15.1. B u Ban thư ng v Liên oàn g m: Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký, Phó T ng thư ký, Trư ng ban ki m tra, y viên thư ng v và c các trư ng ban ch c năng c a Liên oàn. 15.2. Xây d ng k ho ch và ch o vi c th c hi n ngh quy t c a i h i. Th c hi n các nhi m v i u 5. 15.3. Tri u t p và t ch c h i ngh thư ng kỳ hàng năm c a Ban ch p hành. Trong trư ng h p 2/3 s y viên Ban ch p hành Liên oàn yêu c u s tri u t p h i ngh b t thư ng. 15.4. H tr vi c phát tri n phong trào qu n v t và xây d ng h th ng thi u qu n v t cơ s . 15.5. Ph i h p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v th d c th thao t ch c, ch o các cu c thi u trong nư c và qu c t t i Vi t Nam. 15.6. Quy t nh k ho ch tài chính c a Liên oàn. 15.7. Quy nh ti n gia nh p Liên oàn và ti n niên li m. 15.8. Tìm ki m các gi i pháp thu hút ngu n tài tr trong nư c và ngoài nư c. 15.9. Quy t nh v khen thư ng và k lu t i v i t ch c thành viên, h i viên. i u 16. Ban thư ng v Liên oàn Ban thư ng v do Ban ch p hành b u ra theo nguyên t c b u c b phi u kín. Ban thư ng v 6 tháng h p m t l n. Các cu c h p b t thư ng có th ư c tri u t p theo yêu c u c a Ch t ch Liên oàn. Gi a nhi m kỳ i h i t ch c b phi u tín nhi m Ban thư ng v , c n thi t có th thay i nhân s Ban thư ng v hoàn t t công vi c ư c t t hơn. i u 17. Nhi m v , quy n h n c a Ban thư ng v Liên oàn: 17.1. i u hành các công vi c thư ng xuyên th c hi n ngh quy t i h i và ngh quy t các kỳ h p Ban ch p hành.
  6. 17.2. ChuNn b n i dung, t ch c các h i ngh Ban ch p hành thư ng kỳ và b t thư ng. 17.3. Quy t nh nh ng công vi c khNn c p c a Liên oàn. 17.4. Căn c ngh quy t i h i c a Ban ch p hành ra chương trình công tác ng n h n, dài h n. i u 18. Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng Thư ký và Trư ng ban ki m tra: 18.1. Ch t ch Liên oàn có quy n h n và nhi m v : i di n pháp nhân c a Liên oàn trư c pháp lu t. T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các quy t nh c a Ban Ch p hành và Ban Thư ng v . Tri u t p và ch trì cu c h p c a Ban ch p hành Liên oàn. B nhi m nhân s Văn phòng, Liên oàn và các t ch c khác do Liên oàn thành l p. Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành và toàn th h i viên v các ho t ng c a Liên oàn. 18.2. Các Phó Ch t ch là ngư i giúp vi c c a Ch t ch, ư c Ch t ch phân công gi i quy t t ng v n c th và ư c y quy n i u hành công vi c c a Ban ch p hành khi Ch t ch v ng m t. 18.3. T ng thư ký là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a Văn phòng Liên oàn, chuNn b n i dung các kỳ sinh ho t Ban Ch p hành và Ban Thư ng v , nh kỳ báo cáo cho Ban thư ng v và Ban Ch p hành v các ho t ng c a Liên oàn, l p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban ch p hành Trung ương Liên oàn, qu n lý tài s n và tài chính c a Liên oàn, ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành và trư c pháp lu t v các ho t ng c a Văn phòng Liên oàn. Giúp vi c T ng thư ký có Phó T ng thư ký (n u c n). 18.4. Ban Ki m tra: a) Trư ng Ban ki m tra Liên oàn do Ban ch p hành liên oàn b u trong s y viên Ban ch p hành. S lư ng u viên Ban ki m tra do Ban ch p hành quy t nh. b) Ban ki m tra Liên oàn có nhi m v giúp Ban thư ng v ki m tra vi c ch p hành i u l c a Liên oàn, vi c th c hi n các Ngh quy t c a i h i và c a Ban ch p hành Liên oàn cũng như các ch trương c a Ban thư ng v . c) Ban ki m tra có nhi m v ki m tra h i viên trong các ho t ng bi u dương khen thư ng, ng th i phát hi n khi có d u hi u vi ph m pháp lu t k p th i ch n ch nh. d) Ki m tra các ho t ng kinh t , tài chính c a Liên oàn và các t ch c tr c thu c Liên oàn, xem xét và gi i quy t các ơn khi u t . i u 19. T ch c b máy c a Liên oàn Qu n v t Vi t Nam: 19.1. Văn phòng Liên oàn là t ch c hành chính chuyên trách c a Liên oàn, là b ph n thư ng tr c giúp Ban thư ng v , Ban ch p hành i u hành công vi c hàng ngày. 19.2. Các ban ch c năng: Ban hu n luy n – ào t o và nghiên c u khoa h c, ban phát tri n phong trào và t ch c thi u, Ban v n ng tài tr – tài chính, Ban ki m tra và Ban tuyên truy n và h p tác qu c t .
  7. Chương V: TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 20. T t c các tài s n, tài chính c a Liên oàn u ư c qu n lý th ng nh t theo quy ch hi n hành c a Nhà nư c, các quy nh c th c a Ban ch p hành Liên oàn ư c báo cáo công khai trong các kỳ h p. Ban thư ng v và trư ng ban v n ng tài tr – tài chính c a Liên oàn ch u trách nhi m chính v các kho n thu, chi, quy t toán. i u 21. Ngu n thu tài chính c a Liên oàn: 21.1. L phí, niên li m c a các t ch c thành viên, h i viên. 21.2. Ti n, hi n v t ng h i c a các thành viên trong và ngoài Liên oàn. 21.3. Ti n h tr c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v th d c th thao. 21.4. Ti n thu t ho t ng kinh t , d ch v , s n xu t, thi u, bán b n quy n, bán sách, báo, ti p th , qu ng cáo theo quy nh c a pháp lu t. 21.5. Ti n tài tr c a các t ch c kinh t , xã h i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. 21.6. Ti n và d ng c h tr c a các t ch c th thao qu c t . i u 22. Nh ng kho n chi ch y u c a Liên oàn: 22.1. Các chi phí cho ho t ng hành chính c a văn phòng. 22.2 Ho t ng c a i h i, c a Ban ch p hành. 22.3. B i dư ng nghi p v 22.4. T ch c thi u và khen thư ng. 22.5. Xây d ng và tu b cơ s v t ch t k thu t. 22.6. C p v n s n xu t, d ch v . 22.7. Công tác tuyên truy n, giáo d c. 22.8. Tr lương, ph c p, thù lao, b o hi m và tr c p khó khăn. 22.9. Các ho t ng qu c t . 22.10. Các kho n chi khác. Chương VI: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 23. Các t ch c thành viên và h i viên thu c Liên oàn Qu n v t Vi t Nam có thành tích xu t s c trong công tác ư c Liên oàn khen thư ng. Trư ng h p c bi t, Liên oàn ngh y ban Th d c Th thao và Nhà nư c khen thư ng. i u 24. Các t ch c thành viên và h i viên thu c Liên oàn Qu n v t Vi t Nam vi ph m i u l và các quy nh làm t n thương n uy tín, danh d c a Liên oàn, tùy theo m c s b x lý k lu t. i u 25. Các t ch c thành viên và h i viên n u vi ph m pháp lu t c a Nhà nư c thì ph i ch u x ph t theo quy nh c a pháp lu t. Chương VII:
  8. I U KHO N THI HÀNH i u 26. M i t ch c thành viên và h i viên c a Liên oàn Qu n v t Vi t Nam có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh nh ng quy nh trong i u l này. i u 27. Ch có ih i i bi u toàn qu c m i có quy n s a i ho c b sung i u l . i u 28. i u l này g m VII chương, 28 i u ã ư c ih i i bi u toàn qu c l n th IV thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2004. i u l ch có hi u l c ban hành khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản