Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện quận 4 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 4 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 59/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2007 QUY T Đ NH V THÀNH L P B NH VI N QU N 4 TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 4 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 4 t i T trình s 21/TT-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2007; c a Giám c S Y t t i Công văn s 1580/SYT-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 258/TTr-SNV ngày 02 tháng 4 năm 2007, QUY T Đ NH: i u 1. Nay thành l p B nh vi n qu n 4 tr c thu c y ban nhân dân qu n 4 trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t qu n 4. B nh vi n qu n 4 là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s t t i s 63 - 65 B n Vân n, phư ng 12, qu n 4. B nh vi n qu n 4 ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n 4 và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . i u 2. Ch c năng, nhi m v c a B nh vi n qu n 4: 1. C p c u - khám b nh - ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c;
  2. c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a b nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chNn oán và i u tr ; b) T ch c ch o các phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng; 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài, và các t ch c kinh t ;
  3. c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n; i u 3. T ch c b máy c a B nh vi n qu n 4: 1. B nh vi n qu n 4 do Giám c ph trách, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân qu n 4 b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. Giám c B nh vi n qu n 4 quy t nh b nhi m trư ng, phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; b) Phòng K ho ch t ng h p; c) Phòng Tài chính - K toán; d) Phòng i u dư ng. 3. Các khoa: a) Khoa Khám b nh; b) Khoa H i s c c p c u; c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa Ngo i t ng h p; ) Khoa Ph s n; e) Khoa Nhi; g) Khoa Y h c c truy n; h) Khoa ChNn oán hình nh (X quang, siêu âm); i) Khoa Xét nghi m; k) Khoa Dư c; l) Khoa Ch ng nhi m khuNn; m) Liên chuyên khoa: M t - Răng hàm m t - Tai mũi h ng.
  4. i u 4. V biên ch c a B nh vi n qu n 4 do y ban nhân dân qu n 4 b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Căn c Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n, Ch t ch y ban nhân dân qu n 4 ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n qu n 4 phù h p v i tình hình c th t i ơn v mình. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1809/Q -UB-NC ngày 06 tháng 12 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Trung tâm Y t qu n 4. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân qu n 4, Giám c Trung tâm Y t qu n 4, Giám c B nh vi n qu n 4 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 6; PHÓ CH T CH THƯ NG TR C -B Yt ; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c HĐND thành ph ; - TTUB : CT, các PCT; - Công an thành ph (PC13); Nguy n Thành Tài -S N iv . - S K ho ch và Đ u tư; - Kho b c Nhà nư c thành ph ; - VPHĐ-UB : PVP/VX; - T VX; TTCB; - Lưu : VT, (VX-Nh).
Đồng bộ tài khoản