Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 59/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V BÃI B VĂN B N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 1870/STP-KTrVB ngày 03 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay bãi b 09 văn b n c a y ban nhân dân thành ph ban hành không còn phù h p v i quy nh pháp lu t hi n hành theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài DANH M C VĂN B N BN BÃI B
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59/2009/Q -UBND ngày 24 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) 1. Quy t nh s 185/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 1987 v vi c t ch c th c hi n tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 4244-86 “Quy ph m k thu t an toàn thi t b nâng”. 2. Quy t nh s 62/2002/Q -UB ngày 03 tháng 6 năm 2002 v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph . 3. Quy t nh s 82/2002/Q -UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 v ban hành Quy nh t ch c ho t ng chương trình ào t o 300 Ti n sĩ, Th c sĩ tr giai o n năm 2002 - 2005. 4. Quy t nh s 260/2004/Q -UB ngày 24 tháng 11 năm 2004 v ban hành Quy ch (m u) t ch c và ho t ng c a Ban Tôn giáo qu n (huy n) tr c thu c y ban nhân dân qu n (huy n). 5. Quy t nh s 134/2006/Q -UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Thi ua - Khen thư ng thành ph H Chí Minh. 6. Quy t nh s 136/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Du l ch thành ph H Chí Minh. 7. Quy t nh s 173/2006/Q -UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 v i tên và b sung ch c năng, nhi m v c a Ban Tôn giáo thành ph thành Ban Tôn giáo Dân t c thành ph . 8. Quy t nh s 181/2006/Q -UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Th d c Th thao thành ph . 9. Quy t nh s 109/2007/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007 v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Văn hóa và Thông tin./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản