Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 59/2009/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH M C THU PHÍ, QU N LÝ VÀ S D NG NGU N THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c công văn s 05/H ND-VP ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh Ninh Thu n t i v vi c ý ki n T trình s 28/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 154/TTr- STNMT ngày 11 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v m c thu phí, qu n lý và s d ng ngu n thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh Ninh Thu n; g m 3 Chương, 7 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Tư pháp; C c Thu t nh, Kho b c Nhà nư c t nh; th trư ng các ban, ngành, các cơ quan, t ch c liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan QUY NNH M C THU PHÍ, QU N LÝ VÀ S D NG NGU N THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59/2009/Q -UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v m c thu phí, qu n lý và s d ng ngu n thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh Ninh Thu n. i u 2. i tư ng áp d ng a) i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là các t ch c, cá nhân khai thác các lo i khoáng s n là á, Fenspat, s i, cát, t, than, nư c khoáng thiên nhiên, sa khoáng titan (ilmenit), các lo i khoáng s n kim lo i, qu ng apatít, d u thô và khí thiên nhiên trên a bàn t nh Ninh Thu n; b) i tư ng ch u phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là á, Fenspat, s i, cát, t, than, nư c khoáng thiên nhiên, sa khoáng titan (ilmenit), các lo i khoáng s n kim lo i, qu ng apatít, d u thô và khí thiên nhiên. Chương II M C THU PHÍ, QU N LÝ VÀ S D NG NGU N THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N i u 3. Quy nh m c thu 1. D u thô: 100.000 ng/t n. 2. Khí thiên nhiên: 200 ng/m3.
  3. 3. i v i khoáng s n: M c thu ơn v STT LO I KHOÁNG S N tính ( ng) 1 á a á p lát, làm m ngh (granit, gabro, á hoa, ...) m3 50.000 Qu ng á quý (kim cương, rubi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu en, adit, rô ôlit, pyr p, b t n 50.000 berin, spinen, tôpaz, th ch anh tinh th , crizôlit, pan quý, birusa, nêfrit, ...) c á làm v t li u xây d ng thông thư ng m3 1.000 Các lo i á khác ( á làm ximăng, khoáng ch t công d m3 2.000 nghi p, …) 2 Fenspat m3 20.000 3 S i, cu i, s n m3 4.000 4 Cát a Cát vàng (cát xây tô) m3 2.000 b Cát th y tinh m3 5.000 c Các lo i cát khác m3 2.000 5 t a t sét, làm g ch, ngói m3 1.500 b t làm th ch cao m3 2.000 c t làm cao lanh m3 5.000 d Các lo i t khác m3 1.000 6 Than a Than á t n 6.000 b Than bùn t n 2.000 c Các lo i than khác t n 4.000 7 Nư c khoáng thiên nhiên m3 2.000 8 Sa khoáng titan (ilmenit) t n 50.000 9 Qu ng apatít t n 3.000 10 Qu ng khoáng s n kim lo i a Qu ng mangan t n 30.000 b Qu ng s t t n 40.000 c Qu ng chì t n 180.000
  4. d Qu ng k m t n 180.000 Qu ng ng t n 35.000 e Qu ng bôxít t n 30.000 g Qu ng thi c t n 180.000 h Qu ng cromit t n 40.000 i Qu ng khoáng s n kim lo i khác t n 10.000 i u 4. Qu n lý và s d ng phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n 1. Ngu n phí n p vào ngân sách a phương: toàn b phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh Ninh Thu n (không k d u thô và khí thiên nhiên) là kho n thu ngân sách a phương hư ng 100% h tr cho công tác b o v và u tư cho môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n, theo các n i dung c th sau ây: a) Phòng ng a và h n ch các tác ng x u i v i môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n; b) Kh c ph c suy thoái, ô nhi m môi trư ng do ho t ng khai thác khoáng s n gây ra; c) Gi gìn v sinh, b o v và tái t o c nh quan môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n. 2. Ngu n phí n p vào ngân sách Trung ương: phí b o v môi trư ng trong khai thác khoáng s n t d u thô và khí thiên nhiên là kho n thu ngân sách Trung ương hư ng 100% h tr cho công tác b o v và u tư môi trư ng theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng và Lu t Ngân sách Nhà nư c. 3. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch thu phí không c p t i Quy nh này, ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính. i u 5. Nghĩa v c a i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n 1. ăng ký n p phí v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo quy nh trong th i gian ch m nh t là 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày ư c phép khai thác khoáng s n. 2. Ch p hành y ch ch ng t , hoá ơn, s k toán theo quy nh c a Nhà nư c áp d ng i v i t ng lo i i tư ng. 3. Kê khai s ti n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p hàng tháng v i cơ quan Thu theo quy nh và t n p ti n phí vào ngân sách Nhà nư c t i
  5. Kho b c nơi khai thác khoáng s n theo úng s li u ã kê khai v i cơ quan Thu ch m nh t là ngày th 20 c a tháng ti p theo; trư ng h p trong tháng không phát sinh phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n v n ph i kê khai và n p t khai n p phí v i cơ quan Thu . T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i kê khai y , úng m u t khai và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. 4. Trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n; chuy n i s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c ho c có s thay i trong ho t ng khai thác, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i kê khai s ti n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p v i cơ quan Thu và t n p ti n phí vào ngân sách Nhà nư c t i Kho b c nơi khai thác khoáng s n ch m nh t là ngày th 45, k t ngày sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c ho c thay i ho t ng khai thác. 5. Cung c p tài li u, s k toán, ch ng t , hoá ơn và h sơ tài li u khác có liên quan n vi c tính và n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n khi cơ quan Thu ti n hành ki m tra, thanh tra ho c khi phát hi n i tư ng n p phí có d u hi u vi ph m quy nh v n p phí b o v môi trư ng. 6. Ch m nh t là ngày th 90, k t ngày k t thúc năm dương l ch ho c năm tài chính, i tư ng n p phí ph i quy t toán vi c n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n v i cơ quan Thu . Chương III T CH C TH C HI N i u 6. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan 1. Chi c c Thu các huy n, thành ph : hư ng d n, ôn c các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n trên a bàn kê khai, n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n vào ngân sách Nhà nư c; ki m tra tình hình ch p hành nghĩa v kê khai, n p phí b o v môi trư ng i v i t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n. 2. Kho b c Nhà nư c các huy n, thành ph : t ch c thu phí b o v môi trư ng do các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n trên a bàn n p vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng: cung c p thông tin, tài li u v i tư ng ư c phép khai thác khoáng s n trên a bàn t nh cho cơ quan Thu và ph i h p ch t ch v i cơ quan Thu trong vi c qu n lý i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n. 4. S Tài chính, Kho b c Nhà nư c t nh, C c Thu t nh: th c hi n các n i dung công vi c ư c quy nh t i Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 và Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n.
  6. i u 7. Th i hi u thi hành và gi i quy t nh ng vư ng m c M c thu phí này ư c áp d ng th ng nh t trên a bàn t nh Ninh Thu n k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ph n ánh k p th i v S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p trình y ban nhân dân t nh xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản