Quyết định số 59-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 59-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59-CT về việc thực hiện kế hoạch hợp tác lao động với các nước xã hội chủ nghĩa năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59-CT Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 1988 QUY T NNH V VI C TH C HI N K HO CH H P TÁC LAO NG V I CÁC NƯ C XÃ H I CH NGHĨA NĂM 1988. CH TNCH H I NG B TRƯ NG Theo ngh c a Ch t ch U ban K ho ch Nhà nư c t i t trình s 1450-UB/L TL ngày 23 tháng 11 năm 1987 v vi c th c hi n k ho ch h p tác lao ng v i các nư c xã h i ch nghĩa năm 1988, QUY T NNH: 1. Nguyên t c phân ph i ch tiêu i h p tác lao ng năm 1988: - Ch tiêu do các ngành, các a phương, các xí nghi p tr c ti p tho thu n v i nhau ư c ghi vào Ngh nh thư gi a hai nư c thì giao tr c ti p cho ngành, a phương th c hi n. - i v i s lao ng có ngh chuyên môn thì phân ph i theo ngành kinh t - k thu t cho các B (k c B Qu c phòng), t nh, thành ph tuy n trong s lao ng trong biên ch và h c sinh các trư ng d y ngh có ngành ngh tương ng. - S lao ng chưa có ngh chuyên môn thì phân ph i cho t t c các B , a phương có nhu c u ưa ngư i i h p tác lao ng; trong ó dành t l 40% cho B Qu c phòng; 30% cho các cơ quan hành chính s nghi p Trung ương và a phương k t h p gi m nh biên ch (Qu c phòng và biên ch hành chính s nghi p); 30% cho các i tư ng chính sách ưu tiên a phương (g m quân nhân xu t ngũ, thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa v lao ng, con li t sĩ, thương binh, con cán b , công nhân viên ch c chưa có vi c làm). Hai lo i lao ng có ngh chuyên môn và chưa có ngh chuyên môn s ư c t ch c xen ghép vào m t ơn v lao ng trong xí nghi p c a B n th ng nh t qu n lý. 2. U ban K ho ch Nhà nư c căn c vào Ngh nh thư ã ký v i các nư c, ph i h p v i các B có liên quan phân ph i ch tiêu giao cho các B , T ng c c, t nh, thành ph theo các nguyên t c nói trên.
  2. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản