Quyết định số 59-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 59-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59-CT về xoá bỏ trang cấp đồ dùng gia đình do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59-CT

  1. CH T CH H I Đ NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59-CT Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 1992 QUY T Đ NH V XOÁ B CH Đ TRANG C P Đ DÙNG GIA ĐÌNH. CH T CH H I Đ NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c k t lu n c a Thư ng tr c H i ng B trư ng t i phiên h p ngày 8 tháng 1 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính và B trư ng B Lao ng - Thương binh và xã h i. QUY T NNH: i u 1.- Nay xoá b ch trang c p dùng gia ình i v i cán b , viên ch c làm vi c cơ quan, xí nghi p có m c lương t 463 ng ( ng v i chuyên viên 3 cũ) tr lên theo quy nh t i Thông tư s 529-TTg ngày 8 tháng 12 năm 1958 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hi n hành quy nh v v n này. i u 2. Quy t nh này thay th Thông tư s 529-TTg ngày 8 tháng 12 năm 1958 c a Th tư ng Chính ph và có hi u l c thi hành t ngày ký. T t c cán b , viên ch c ư c nâng b c, b t, x p lương ho c i u ch nh lương t trư c ngày ra quy t nh mà chưa ư c trang c p cũng thi hành theo quy t nh này. i u 3. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản