Quyết định số 594/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 594/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 594/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 594/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 594/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Xét ngh c a S Y t t i công văn s 226/SYT-TCCB ngày 13/04/2006 ( Kèm theo Gi y m i ngày 03/04/2006 c a Công ty Laboratoires Fournier Vi t Nam ), QUY T NNH: i u 1. Cho phép ông Tr n Ngh , Phó Giám c B nh vi n a khoa t nh i Trung Qu c tham d h i th o “ Thu c d i kháng Canxi th h m i - tác d ng b o v cơ quan ích bên c nh hi u qu h áp êm d u “ t ngày 26/05/2006 n 30/05/2006. Kinh phí chuy n i do Công ty Laboratoires Fournier Vi t Nam ài th . i u 2. Ông Tr n Ngh ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Trung Qu c. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. i u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, S Y t và ông Tr n Ngh căn c quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản