Quyết định số 5957/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 5957/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5957/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bản quy định về đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong dự án nâng cấp đường Xuyên Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5957/QĐ-UB-QLĐT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 5957/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 1998 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N QUY NNH V ƠN GIÁ N BÙ, TR C P THI T H I VÀ B TRÍ NNH CƯ TRONG D ÁN NÂNG C P Ư NG XUYÊN Á TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph ban hành quy nh n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t và Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 quy nh khung giá các lo i t; quy t nh s 476/TTg ngày 03/7/1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t u tư d án nâng c p ư ng Xuyên Á trên a ph n Vi t Nam (Th c - An Sương - M c Bài) b ng v n vay c a Ngân hàng phát tri n Châu Á; quy t nh s 3237/CG ngày 24/10/1997 c a B Giao thông v n t i v vi c phê duy t k ho ch gi i phóng m t b ng và tái nh cư cho d án nâng c p ư ng Xuyên Á; quy t nh s 4722/Q -UB-QL T ngày 12/9/1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh, di chuy n nhà các h dân cư, v t ki n trúc, các cơ quan, ơn v nhà nư c và t ch c khác n m trong ph m vi quy ho ch u tư d án nâng c p ư ng Xuyên Á trên a bàn thành ph và quy t nh s 05/Q -UB- QL T ngày 04/01/1995 ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph ; - Xét ngh c a Ban ch o gi i phóng m t b ng ư ng Xuyên Á thành ph t i công văn s 242/BC -TCVG ngày 08/10/1998 và ý ki n th ng nh t c a lãnh o B Giao thông v n t i; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này B n quy nh v ơn giá n bù, tr c p thi t h i v t và tài s n hi n có trên t và b trí tái nh cư trong D án nâng c p ư ng Xuyên Á trên a bàn các qu n Th c, qu n 12, huy n Hóc Môn và huy n C Chi, k c khu v c t thu h i xây d ng các khu tái nh cư c a D án ư ng Xuyên Á. i u 2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các S Giao thông công chánh, S a chính - Nhà t, S Xây d ng, S Tài chánh - V t giá, Ki n trúc sư trư ng thành ph , Công an thành ph , Thanh tra thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n Th c, Qu n 12, huy n Hóc Môn, huy n C Chi, Ban qu n lý d án M Thu n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và t ch c khác có liên quan, các h gia ình và cá nhân trong khu v c quy ho ch xây d ng công trình trên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như i u 2 - Văn phòng Chính ph - B Giao thông v n t i - B Tài chính - B K ho ch và u tư - C c u tư phát tri n TP Vũ Hùng Vi t - Ban Qu n lý d án M Thu n - TT/TU - TTUB : CT, PCT/KT, QL T - VPUB : PVP/QL T, T QL T - Lưu
 2. QUY NNH V ƠN GIÁ N BÙ, TR C P THI T H I VÀ B TRÍ NNH CƯ TRONG D ÁN NÂNG C P Ư NG XUYÊN Á TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5957/Q -UB-QL T ngày 09 tháng 11 năm 1998) I. N BÙ TR C P THI T H I V CÁC LO I T: i u 1.- i u ki n ư c n bù và không ư c n bù thi t h i v t: 1. i u ki n ư c n bù thi t th i v t: T ch c, h gia ình, cá nhân (g i t t là Ngư i) ư c n bù thi t h i v t ang s d ng là Ngư i : a. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. b. Có quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. c. Có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. d. Có gi y t thanh lý, hóa giá, mua nhà thu c s h u Nhà nư c cùng v i nh n quy n s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh giao nhà ho c c p nhà g n li n v i t thu c s h u Nhà nư c c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. . B n án có hi u l c thi hành c a Tòa án nhân dân v vi c gi i quy t tranh ch p nhà g n li n v i quy n s d ng t ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p t ai. e. Trư ng h p không có các gi y t quy nh t i i m a, b, c, d, c a kho n 1 i u này, ngư i b thu h i t ư c n bù thi t h i ph i có các gi y t ch ng minh ư c t b thu h i là t ã s d ng n nh trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 thu c m t trong các trư ng h p sau ây : e.1. t ã s d ng n nh trư c ngày 08 tháng 01 năm 1988 ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n. e.2. ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t s d ng trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a Nhà nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa, Chính ph cách m ng Lâm th i C ng hòa Mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, mà ngư i ư c giao t v n ti p t c s d ng t t ó n ngày b thu h i. e.3. Có gi y t h p l do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t, mà ngư i ó v n s d ng liên t c t khi ư c c p n ngày t b thu h i. e.4. Có gi y t mua, bán t trư c ngày 18 tháng 12 năm 1980 ho c có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t trong th i gian t 18 tháng 12 năm 1980 n trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 c a ngư i s d ng t h p pháp ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n. e.5. Có gi y t mua, bán nhà và tài s n g n li n v i quy n s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993. e.6. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p ho c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh, S a chính c p
 3. theo y quy n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c có tên trong s a chính nay v n ti p t c s d ng. f. Ngư i nh n chuy n như ng, chuy n i, th a k , t ng, cho quy n s d ng t ho c nhà g n li n v i quy n s d ng t mà t ó c a ngư i s d ng thu c i tư ng có m t trong các i u ki n quy nh t i các i m a, b, c, d, , e c a kho n 1 i u này nhưng chưa làm th t c sang tên trư c b . g. Ngư i t khai hoang t (mà t ó không thu c di n l n chi m) s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 và liên t c s d ng cho n khi thu h i t, không có tranh ch p và làm y nghĩa v tài chính cho Nhà nư c. 2. Ngư i không ư c n bù thi t h i v t: a. Ngư i b thu h i t không có m t trong các i u ki n theo quy nh t i kho n 1 c a i u này. b. T i th i i m s d ng t ã vi ph m quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và ã công b ho c ã có văn b n x lý c a các cơ quan ch c năng. c. T i th i i m s d ng t vi ph m l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t do các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã công b . d. t chi m d ng b t h p pháp. 3. Ph m vi t thu h i xây d ng c a d án như sau : Tuy n ư ng Xuyên Á i qua các qu n Th c, qu n 12, huy n Hóc Môn, huy n C Chi v i t ng chi u dài là 51,75 Km g m : a. Qu n Th c : T ngã ba Th c trên qu c l 1A i t Km 1879+700 n Km 1889+000 dài 9,3Km ; n n ư ng r ng 33m. Ph m vi gi i t a t chân ư ng hi n tr ng ra bên ph i bình quân là 23m, bên trái tuy n bình quân là 5m. b. Qu n 12 : Trên qu c l 1A t Km 1889+000 n Km 1900+750 dài 11,75 Km ; n n ư ng r ng 33m. Ph m vi gi i t a t chân ư ng hi n tr ng ra phía bên ph i bình quân là 23m, bên trái tuy n bình quân là 5m. c. Huy n Hóc Môn : Trên qu c l 22 Km 0+00 n Km 10+300 dài 10,3Km g m : - o n t Km 0+00 n Km 8+250 n n ư ng r ng 33m. Ph m vi gi i t a t chân ư ng hi n tr ng ra bên ph i tuy n bình quân là 23m, bên trái bình quân là 5m. - o n t Km 8+250 n Km 10+300 n n ư ng r ng 26m. Ph m vi gi i t a t chân ư ng hi n tr ng ra bên ph i bình quân 19m, bên trái tuy n bình quân 5m. d. Huy n C Chi : T c u an H (Km 10+300) n Km 30+700, chi u dài tuy n 20,4Km g m : - o n t c u An H (Km 10+300) n ngã ba b nh vi n (Km 21+680) ; n n ư ng r ng 26m. Ph m vi gi i t a t chân ư ng hi n tr ng ra bên ph i tuy n bình quân là 19m, bên trái tuy n bình quân là 5m. - o n t ngã ba b nh vi n (Km 21+680) n Su i Sâu (Km 30+700) ; n n ư ng r ng 14m. Ph m vi gi i t a t chân ư ng hi n tr ng ra bên ph i bình quân là 7m, bên trái tuy n bình quân là 7m. 4. i v i ph n di n tích c a hành lang an toàn giao thông (a2) : Tính t chân mái ư ng p cũ tr ra hai bên tuy n hư ng t Th c - An Sương - C Chi, c th như sau :
 4. + Qu c l 1A : o n t ngã ba Th c (Km 1879+700) n ngã tư An Sương (Km 1900+750) bình quân là 5m m i bên. + Qu c l 22 : o n t Km 0+00 (An Sương) n ngã ba b nh vi n C Chi (Km 21+680), bình quân là 5m m i bên ; o n t ngã ba b nh vi n C Chi (Km 21+680) n Su i Sâu (Km 30+700) bình quân là 7m m i bên. Các ph m vi trên s không tính n bù thi t h i v t (vì ch cũ ã n bù). (H sơ c th v ph m vi trên theo h sơ c a oàn o cb n a chính TP bàn giao cho các Ban Gi i phóng m t b ng các Qu n, Huy n). 5. M t s trư ng h p, ư c xét tr c p thi t h i v t theo B n quy nh này. i u 2.- n bù thi t h i t : 1. t là t hi n h u có nhà , bao g m c khuôn viên nhà (n u có) ang s d ng h p pháp và h p l ,k c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà nhưng chưa xây d ng nhà, ã hoàn t t th t c xin s d ng t và ã san l p m t b ng. 2. t ư c n bù thi t h i là t có m t trong các i u ki n quy nh t i kho n 1, i u 1 c a B n quy nh này và các trư ng h p ã s d ng t h p pháp, h p l trư c khi có công b ph n ch gi i hành lang b o v ư ng theo Ngh nh s 203/H BT ngày 21/12/1982 c a H i ng B Trư ng (nay là Chính ph ) v i u l qu n lý ư ng b (tr ph n hành lang an toàn ư ng b như nêu t i Kho n 4, i u 1 trên), không có tranh ch p và chưa ư c n bù thi t h i v t. 3. H n m c di n tích t tính n bù và tr c p áp d ng theo m c quy nh t i i u 3 c a B n quy nh này. i u 3.- Phương th c và ơn giá n bù, tr c p thi t h i v t : Vi c n bù thi t h i iv i t áp d ng theo m t trong hai phương th c sau : 1. Phương th c 1 : i u ch nh, b trí l i di n tích t khác trong các khu quy ho ch tái nh cư c a d án trên nguyên t c giá tr tương ương, áp d ng i v i các trư ng h p b thu h i toàn b di n tích. a. Di n tích tính i u ch nh i là m c di n tích ang s d ng h p pháp, h p l c a các h gia ình và cá nhân ư c n bù và m c di n tích theo quy ho ch khu tái nh cư. b. ơn giá t tính n bù (không phân bi t thu h i 1 ph n hay toàn b di n tích) áp d ng theo ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph và ư c i u ch nh t i Quy t nh s 1909/Q -UB-QL T ngày 10/04/1998 c a y ban nhân dân thành ph và có tính tr giá thêm (h s K). M c giá c th ghi trong B ng ph l c kèm theo B n quy nh này. Tùy theo ngu n g c, tính ch t h p pháp và th i i m s d ng t, s tính giá n bù, tr c p như sau : b.1. i v i ph n di n tích t n m trong ph m vi 20m tính t chân mái ư ng p cũ tr ra theo qui nh c a Ngh nh 203/H BT v hành lang b o v ư ng b , sau khi tr ph n hành lang an toàn ư ng b như quy nh t i kho n 4- i u 1 (H sơ c th ã ư c oàn o c b n a chính xác nh và bàn giao cho các Ban Gi i phóng m t b ng Qu n, Huy n). b.1.1. n bù 100% ơn giá t (quy nh t i i m b, kho n 1 c a i u này) i v i t h p pháp (là t có m t trong các i u ki n quy nh t i các i m a, b, c, d, , kho n 1, i u 1 c a B n quy nh này) v i ph n di n tích ang s d ng h p pháp.
 5. b.1.2. n bù 95% ơn giá t i v i t có gi y t h p l (quy nh t i các i m e, f, g kho n 1, i u 1 c a B n quy nh này) ho c không gi y t h p l nhưng ã có quá trình s d ng n nh t trư c ngày 21/12/1982 (ngày H i ng B trư ng nay là Chính ph ban hành Ngh nh 203/H BT v i u l b o v ư ng b ) và không có tranh ch p. Trư ng h p m c di n tích ghi trong gi y t h p pháp và h p l (bao g m di n tích n n nhà và khuôn viên nhà) nh hơn 200 m2/căn h nhưng m c di n tích theo hi n tr ng s d ng l i l n hơn 200 m2/căn h thì ư c n bù theo hi n tr ng s d ng nhưng không quá 200 m2/căn h , n u không thu c di n l n chi m và không tranh ch p. Ph n di n tích chênh l ch (chưa h p pháp) này ư c tính n bù tùy theo th i i m s d ng t và m c ơn giá quy nh t i các m c b.1.2, b.1.3, b.1.4, i m b kho n 1 c a i u này. b.1.3. Tr c p b ng 40% ơn giá t i v i t không có gi y t h p l ã s d ng n nh t ngày 21/12/1982 n trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai 1993 có hi u l c thi hành), không tranh ch p, không thu c di n l n chi m, có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã. b.1.4. i v i t không có gi y t h p l , s d ng t ngày 15/10/1993 n nay, không thu c di n l n chi m, không tranh ch p có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã thì ư c tính n bù theo ơn giá t tr ng cây lâu năm quy nh t i kho n 4, i u 5 c a B n quy nh này. b.1.5. M c di n tích tính n bù, tr c p quy nh t i các i m b.1.2, b.1.3 trên, ư c tính theo hi n tr ng s d ng nhưng không quá 200 m2/căn nhà. Ph n di n tích t ngoài 200m2 còn l i ư c tính n bù theo ơn giá t tr ng cây lâu năm quy nh t i kho n 4, i u 5 c a B n quy nh này. b.1.6. t có ngu n g c l n chi m thì không n bù, tr c p cho ngư i ang s d ng b t h p pháp. b.2. i v i ph n di n tích ngoài ph m vi 20m tính t chân mái ư ng p cũ tr ra (theo h sơ c th ã ư c oàn o c b n a chính xác nh và bàn giao cho các Ban Gi i phóng m t b ng Qu n, Huy n) : b.2.1. t h p pháp (có m t trong các i u ki n quy nh t i các i m a, b, c, d, , kho n 1, i u 1 c a B n quy nh này) ư c n bù 100% ơn giá t (quy nh t i i m b kho n 1 c a i u này) v i ph n di n tích ang s d ng h p pháp. b.2.2. t có gi y t h p l (chưa h p pháp) có m t trong các i u ki n quy nh t i các i m e, f, kho n 1, i u 1 c a B n quy nh này, ư c n bù b ng 95% ơn giá t v i m c di n tích ang s d ng h p l . Trư ng h p ph n di n tích ngoài m c ghi trong gi y t h p pháp, h p l (bao g m di n tích n n nhà và khuôn viên nhà) nh hơn 200 m2/căn h , nhưng hi n tr ng s d ng l n hơn 200m2 thì ư c tính n bù theo hi n tr ng s d ng nhưng không quá 200 m2/căn h , n u không thu c di n l n chi m và không có tranh ch p. Ph n di n tích chênh l ch (chưa h p pháp) này ư c tính n bù tùy theo th i i m s d ng t và m c ơn giá quy nh t i M c b.2.3 dư i ây. b.2.3. t không có ho c không gi y t h p l , không tranh ch p, không thu c di n l n chi m, có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã thì tùy theo th i i m s d ng, ư c tính n bù, tr c p : b.2.3.1. T trư c ngày 21/12/1982 : n bù b ng 95% ơn giá t. b.2.3.2. T ngày 21/12/1982 n trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai có hi u l c thi hành) : n bù b ng 80% ơn giá t. b.2.3.3. T ngày 15/10/1993 n trư c ngày 30/9/1995 (ngày y ban nhân dân thành ph công b l gi i m i) : tr c p b ng 40% ơn giá t. b.2.3.4. T ngày 30/9/1995 n nay : n bù theo ơn giá t tr ng cây lâu năm quy nh t i kho n 4, i u 5 c a B n quy nh này.
 6. b.2.4. M c di n tích tính n bù, tr c p theo hi n tr ng s d ng nhưng không quá 200 m2/căn nhà. Ph n di n tích ngoài h n m c 200 m2/căn nhà tính n bù theo ơn giá t tr ng cây lâu năm quy nh t i kho n 4, i u 5 c a B n quy nh này. c. i v i ph n chênh l ch v di n tích t ho c chênh l ch v giá tr t gi a nơi cũ và nơi m i (n u có), ư c thanh toán b ng ti n theo 2 trư ng h p sau : c.1. Trư ng h p di n tích nơi cũ sau khi tính i ra m c di n tích t khu tái nh cư l n hơn m c di n tích ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ch u tư ph i thanh toán ph n chênh l ch di n tích theo ơn giá t t i khu tái nh cư ã tính i cho ngư i b thu h i t . c.2. Trư ng h p di n tích nơi cũ sau khi tính i nh hơn m c di n tích ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ngư i b thu h i t ph i thanh toán ph n chênh l ch di n tích theo m c giá tái b trí khu tái nh cư (do cơ quan có thNm quy n xét duy t theo nguyên t c không ư c tính cao hơn m c giá n bù c a t h p pháp nơi cũ) cho ch u tư. Riêng các trư ng h p di n tích t b thu h i sau khi tính i ra di n tích t khu tái nh cư nh hơn 40 m2/căn nhà (là m c di n tích t i thi u c a t ô th ) thì v n ư c b trí b ng m c di n tích 40 m2 và ngư i b thu h i t h p pháp, h p l không ph i tr ph n giá tr chênh l ch này. 2. Phương th c II : Trư ng h p các h gia ình b thu h i toàn b di n tích nhà , t và có yêu c u t tìm nơi m i (tái nh cư t nguy n) thì thanh toán n bù b ng ti n theo ơn giá n bù, tr c p quy nh t i kho n 1 c a i u này (phương th c I) và ư c tr c p thêm v i m c th ng nh t là 15.000.000 ng/h (H thu c di n ư c n bù, tr c p). 3. t l n chi m b t h p pháp ; t thu c di n t m giao, thuê, mư n ã có cam k t không nh n n bù khi Nhà nư c thu h i thì nay không ư c tính n bù, tr c p v t. 4. Các trư ng h p di n tích t h p pháp, h p l còn l i dư i 40 m2/căn nhà, thì Ban ch o Gi i phóng m t b ng c a d án xem xét, quy t nh phương án di d i c th t ng trư ng h p theo nguyên t c s di d i toàn b các căn nhà có di n tích t còn l i dư i 30 m2/căn và có chi u ngang nh hơn 3m. i u 4.- iv i t c a các cơ quan, ơn v và t ch c khác : 1. Ban ch o Gi i phóng m t b ng ư ng Xuyên Á c a thành ph gi i quy t phương án di d i, b i hoàn, tr c p thi t h i cho t ng trư ng h p d a theo quy nh t i i u 13 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . Trư ng h p có vư ng m c thì trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 2. Trư ng h p t có nhà xư ng, kho bãi ang s d ng là t có ngu n g c t chuy n như ng ho c mua nhà xư ng do Nhà nư c thanh lý (có giá tr t) b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c ( ư c cơ quan qu n lý v n xác nh n), có gi y t h p l v quy n s h u nhà và quy n s d ng t thì ư c n bù theo m c quy nh t i i u 3 và i u 6 c a B n quy nh này. i u 5.- t nông nghi p ( t ru ng, vư n, ao, h ) : 1. t tr ng cây hàng năm có quy n s d ng h p pháp, h p l (quy nh t i kho n 1, i u 1 c a B n quy nh này) ư c n bù b ng ti n theo khung giá t i a (h ng 1) c a t tr ng cây hàng năm quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph và ư c tr giá thêm (h s K) tùy theo khu v c như sau : ơn giá theo M c tr giá T ng c ng Khu v c t nông nghi p n m v trí m t ti n Ngh nh thêm (h s K) m c giá n Qu c l trên các a bàn 87/CP ( /m2) ( /m2) bù ( /m2) 1- Qu n Th c 19.300 40.700 60.000 2- Qu n 12 19.300 40.700 60.000
 7. 3- Huy n Hóc Môn : - o n t ranh gi i Qu n 12 n ngã 4 Hóc Môn 19.300 40.700 60.000 - o n t ngã 4 Hóc Môn n ngã 3 H ng Châu 19.300 30.700 50.000 - o n t ngã 3 H ng Châu n c u An H 19.300 20.700 40.000 4- Huy n C Chi : - o n t c u An H n ngã 4 ch Chi u 19.300 10.700 30.000 - o n t ngã 4 ch Chi u n ngã 3 Bàu Tre 19.300 15.700 35.000 - o n t ngã 3 Bàu Tre n ngã 4 Phư c Th nh 19.300 10.700 30.000 - o n t ngã 4 Phư c Th nh n Su i Sâu (giáp 19.300 700 20.000 Tr ng Bàng) 2. t ao, h t ào có nuôi tr ng th y s n, tính n bù, tr c p tương ương t tr ng cây hàng năm trên cùng di n tích c a khu t. 3. t ao, h , kênh, r ch t nhiên, h m t, thu c quy n s d ng h p pháp c a các h gia ình và cá nhân, tính n bù b ng 50% ơn giá quy nh t i kho n 1 c a i u này. 4. i v i t tr ng cây lâu năm (có ngu n g c là t ru ng ã c i t o, b i p thành vư n), t m áp d ng theo ơn giá n bù t tr ng cây hàng năm quy nh t i kho n 1 c a i u này, c ng thêm m c h tr chi phí c i t o b i p 30.000 /m2. 5. Các trư ng h p chi m d ng t b t h p pháp, thì không ư c n bù, tr c p. Riêng i v i t có ngu n g c t công, ngư i ang s d ng ư c cơ quan, ơn v c a Nhà nư c t m giao ho c cho thuê, mư n canh tác có th i h n và ã s d ng t trư c ngày 15/10/1993 (nhưng không i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t), nay b thu h i thì ư c tính tr c p b ng 30% m c ơn giá n bù quy nh t i i u này. 6. i v i ph n di n tích t nông nghi p ngoài ph m vi t b thu h i, ơn v thi công c n s d ng t m th i làm hành lang thi công thì tính n bù thi t h i b ng 20% m c ơn giá t tương ng ã tính n bù, tr c p trên cùng khu v c t... II.- N BÙ, TR C P THI T H I V TÀI S N : A.- V NHÀ C A : i u 6.- n bù nhà thu c s h u tư nhân : 1. i v i nhà , v t ki n trúc n m trong ph m vi 20m tính t chân mái ư ng p cũ tr ra : a. Nhà xây d ng h p pháp, ư c n bù 100% giá tr xây d ng nhà hi n có theo ơn giá xây d ng nhà m i quy nh t i Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 9/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s i u ch nh 1,2 l n k c v t ki n trúc khác. b. Nhà có gi y t h p l ho c nhà không gi y t h p l nhưng ã xây d ng và s d ng t trư c ngày 21/12/1982, ư c n bù b ng 95% ơn giá c a nhà h p pháp quy nh t i m c a trên. c. Nhà không có ho c không gi y t h p l , xây d ng t ngày 21/12/1982 n trư c ngày 15/10/1993, tr c p b ng 40% ơn giá c a nhà h p pháp. d. Nhà xây d ng không có gi y phép t ngày 15/10/1993 n nay không ư c n bù, tr c p, ph i t tháo d nhà không i u ki n.
 8. 2. i v i nhà , v t ki n trúc n m ngoài ph m vi 20m tính t chân mái ư ng p cũ tr ra : a. Nhà xây d ng h p pháp, ư c n bù 100% giá tr xây d ng. b. Nhà có gi y t h p l ho c không có gi y t h p l nhưng ã xây d ng và s d ng t trư c ngày 21/12/1982, ư c n bù b ng 95% ơn giá c a nhà h p pháp. c. Nhà không có gi y t h p l , xây d ng t ngày 21/12/1982 n trư c ngày 15/10/1993, ư c n bù b ng 80% ơn giá c a nhà h p pháp. d. Nhà không có gi y t h p l , xây d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 30 tháng 9 năm 1995 (ngày thành ph công b l gi i m i) : Tr c p b ng 40% ơn giá c a nhà h p pháp. . Nhà xây d ng không gi y phép t 30 tháng 9 năm 1995 n nay, không ư c n bù, tr c p, ph i t tháo d nhà không i u ki n. 3. Nhà ch tháo d m t ph n nhưng không s d ng l i ư c và ph i tháo d toàn b thì tính n bù như nhà ph i tháo d toàn b . Nhà ch tháo d m t ph n nhưng còn s d ng ư c thì tính n bù ph n di n tích tháo d theo ơn giá n bù, tr c p ã quy nh, và ư c h tr thêm 10% giá tr ph n di n tích xây d ng b tháo d ã ư c n bù, tr c p. 4. Ph n di n tích xây d ng nhà tính n bù, tr c p là ph n c u trúc chính c a căn nhà. 5. i v i l u, quán (xây d ng b ng v t li u t m) kinh doanh không gi y phép thì ph i t tháo d không i u ki n. i u 7.- Nhà thu c s h u c a doanh nghi p ngoài qu c doanh : Tính giá n bù theo quy nh t i i u 6 c a B n quy nh này. i u 8.- Nhà c a các doanh nghi p qu c doanh : 1. Nhà ã ư c c p có thNm quy n ( y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ho c B ch qu n) giao thành tài s n c nh cho doanh nghi p ho c t o l p b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c ư c tính n bù như quy nh t i i u 6 c a B n quy nh này. 2. Nhà doanh nghi p thuê c a Nhà nư c thì không n bù cho ơn v ang thuê nhà, ch tính n bù tài s n cho ơn v cho thuê nhà theo ơn giá quy nh t i i u 6 c a b n quy nh này v i giá tr s d ng còn l i. Trư ng h p có cho thuê l i, thì ơn v cho thuê nhà t gi i quy t vi c ch m d t h p ng v i bên thuê l i. i u 9.- Nhà c a các cơ quan hành chánh s nghi p : Tr s cơ quan hành chánh, trư ng h c, tr m y t ... s ư c tính n bù theo ơn giá quy nh t i i u 6 b n quy nh này xây d ng l i m i ho c ư c i u ch nh n căn nhà khác theo ch nh c a y ban nhân dân qu n ho c y ban nhân dân TP. B. V TÀI S N : i u 10.- Nhà có i n tho i, ng h nư c, i n (thuê bao), gi ng nư c,... ư c n bù như sau : - i n tho i : theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n tho i thành ph . - ng h i n chính (thuê bao) : 1.500.000 /cái - ng h i n ph (câu l i) : 500.000 /cái
 9. - ng h nư c (thuê bao) : 2.000.000 /cái - Gi ng nư c ào th công : 80.000 /mét sâu - Gi ng nư c khoan : + 2.000.000 /cái (sâu dư i 35 mét/cái) + 3.000.000 /cái (sâu t 35 mét n dư i 50 m/cái) + 5.000.000 /cái (sâu t 50m tr lên) i u 11.- Cây tr ng, hoa màu, v t nuôi : 1. Trư ng h p trên t còn có hoa màu, cây tr ng, v t nuôi chưa n h n thu ho ch, nay ph i gi i phóng m t b ng thì tính n bù theo ơn giá chuNn ghi trong B n ph l c giá kèm theo B n quy nh này. i v i v t nuôi thì tính n bù giá tr s n lư ng th c t thi t h i c a v ó theo th i giá t i a phương. 2. i v i vư n tr ng cây chuyên canh t p trung, thì tính n bù tăng thêm không quá 50% so v i giá chuNn quy nh t i kho n 1 c a i u này. i u 12.- M m : 1. M t : 1.000.000 /m 2. M xây thư ng, á ong : 1.500.000 /m 3. M xây bán kiên c : 2.500.000 /m 4. M xây kiên c : 4.000.000 /m 5. M c i táng : 400.000 /m i v i m v ng ch , y ban nhân dân phư ng, xã giúp ơn v u tư h p ng v i ơn v ph c v mai táng t ch c b c m và c i táng (sau th i h n có thông báo b c m ). i u 13.- i v i các công trình k thu t h t ng ( èn ư ng, cáp i n tho i, ư ng i n, ư ng c p thoát nư c...) s xác nh phương án di d i cho t ng trư ng h p. Phương án di d i do ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p, thông qua Ban Qu n lý d án M Thu n trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và B Giao thông v n t i xem xét, quy t nh. III. CÁC KHO N H TR KHÁC : i u 14.- Các t ch c, h gia ình và cá nhân có nhà h p pháp, h p l ph i di chuy n toàn b , ngoài m c tr c p v nhà và t, ư c h tr thêm các kho n như sau : 1. H tr n nh i s ng : ư c h tr m t l n 1.000.000 cho m i nhân khNu có h khNu thư ng trú t i căn nhà ph i di chuy n. i v i nh ng ngư i có h khNu g c t i thành ph ã i h i hương, l p nghi p vùng kinh t m i tr v thành ph chưa có nhà , ư c cơ quan Công an cho t m trú dài h n t i căn nhà ph i di chuy n và ã có th i h n t m trú t i thi u 5 năm, k c i tư ng thu c di n KT.3, ư c nh n m c h tr như nhân khNu thư ng trú. 2. H tr chi phí tháo d , di chuy n nhà : - H dân cư : 2.000.000 /h /căn nhà c p 3 tr lên và 1.000.000 /h /căn nhà c p 4, nhà t m.
 10. - Cơ quan, ơn v : Xét theo kh i lư ng và chi phí th c t di chuy n do cơ quan, ơn v ó l p thông qua Ban ch o GPMB qu n, huy n, ư c S Tài chính V t giá thành ph xem xét trình y ban nhân dân thành ph phê duy t, gi i quy t m c h tr cho t ng trư ng h p. 3. H tr thi t h i do ng ng s n xu t kinh doanh (có gi y phép còn hi u l c) : a. H kinh doanh có gi y phép còn hi u l c : - H có doanh thu dư i 2.000.000 ng/tháng, ư c h tr 1.000.000/ h . - H có doanh thu t 2.000.000 n dư i 4.000.000 /tháng ư c h tr 2.000.000 /h . - H có doanh thu t 4.000.000 /tháng n dư i 6.000.000 /tháng ư c h tr 3.000.000 /h . - H có doanh thu t 6.000.0000 /tháng n dư i 8.000.000 /tháng ư c h tr 5.000.000 /h . - H có doanh thu t 8.000.000 /tháng n dư i 10.000.000 /tháng ư c h tr 7.000.000 /h . - H có doanh thu t 10.000.000 /tháng tr lên : ư c h tr theo th c lãi trong 6 tháng (nhưng không th p hơn 8.000.000 ng/h ). Doanh thu và th c lãi tính h tr là doanh thu và th c lãi bình quân c a các tháng trong năm g n nh t (căn c theo s li u c a Chi c c Thu qu n, huy n cung c p). - Trư ng h p không có gi y phép kinh doanh nhưng có th c hi n y nghĩa v thu v i Nhà nư c thì ư c xem xét, tính h tr b ng 50% m c h tr c a h kinh doanh có gi y phép, có cùng quy mô kinh doanh. b. i v i các doanh nghi p : b.1. H tr ti n lương theo ch tr c p ng ng vi c cho s cán b , công nhân viên biên ch và lao ng h p ng dài h n làm vi c t i a i m tr c ti p s n xu t kinh doanh ph i di chuy n trong 3 tháng. Không tính h tr i v i cán b , công nhân viên ơn v hành chính s nghi p hư ng lương t ngân sách Nhà nư c và lao ng h p ng ng n h n. b.2. H tr th c lãi trong th i h n 3 tháng (th c lãi tính tr c p là th c lãi c a a i m tr c ti p s n xu t, kinh doanh và có gi y phép kinh doanh còn hi u l c như c a hàng kinh doanh, xư ng s n xu t, ph i i u ch nh, di chuy n ư c th hi n trong quy t toán g n nh t và có s phê duy t c a cơ quan có thNm quy n). 4. i v i gia ình chính sách (có gi y ch ng nh n c a cơ quan có thNm quy n) ư c h tr thêm cho m i h gia ình : a. Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng : 5.000.000 /h . b. Thương binh 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, gia ình li t sĩ (cha, m , v , ch ng, con là li t sĩ) : 3.000.000 /h . c. Gia ình có công v i cách m ng và các i tư ng ang ư c hư ng tr c p xã h i khác : 1.000.000 /h . 5. i v i ngư i s ng ch y u b ng ngh nông và còn trong tu i lao ng, nay ph i chuy n i làm ngh khác ư c h tr chi phí ào t o ngh là 1.000.000 /ngư i. IV. V VI C TÁI NNH CƯ :
 11. i u 15.- 1. y ban nhân dân các Qu n, Huy n, ch u tư d án ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a thành ph l p quy ho ch và k ho ch c th v vi c xây d ng khu nh cư m i cùng v i phương án tái b trí l i dân cư trong khu v c quy ho ch ph i di chuy n theo quy nh v tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng d án ư ng Xuyên Á trên a ph n Vi t Nam (B n quy nh s 392/1998/CG ngày 14/3/1998 c a B Giao thông v n t i) và theo quy nh t i i u 28 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . 2. i v i nh ng h ã nh n ti n n bù, tr c p theo phương th c tái nh cư t nguy n ư c ưu tiên xét mua l i t , nhà t i các khu tái nh cư c a d án theo giá m b o kinh doanh không tính lãi. 3. Các trư ng h p chi m d ng t và xây d ng nhà b t h p pháp, ph i t tháo d và tr v nơi cũ ho c ư c t ch c di chuy n n các khu kinh t m i và ư c tr c p di chuy n m t l n : 2.000.000 /h - 5.000.000 /h , tùy hoàn c nh c th t ng h . 4. Vi c xây d ng khu tái nh cư xong n âu thì m i t ch c di d i dân n ó. Trư ng h p c n thi t ph i gi i phóng m t b ng ngay thi công thì ph i có i u ki n b trí nơi t m cư hoàn ch nh. Chi phí nơi t m cư do ơn v ch u tư công trình chi tr . Trư ng h p các h t thu x p nơi t m cư thì ư c h tr chi phí t m cư v i m c th ng nh t là 400.000 /h /tháng trong su t th i gian t m cư. 5. M c giá bán nhà , t và phương án tái b trí nơi m i cho các h dân cư sau khi ư c c p có thNm quy n xét duy t, ph i công b cho nhân dân trong khu v c bi t trư c khi t ch c n bù, di chuy n. V.- T CH C TH C HI N : i u 16.- Ch u tư d án ch u trách nhi m ph i h p v i các Ban ch o GPMB c a thành ph và qu n, huy n có liên quan t ch c công tác di chuy n dân cư, thanh toán n bù, tr c p thi t h i và b trí nh cư cho các t ch c, h gia ình và cá nhân b thu h i t trên cơ s B n quy nh này. i u 17.- Ban ch o GPMB ư ng Xuyên Á c a thành ph ch u trách nhi m t ch c ph bi n gi i thích, hư ng d n th c hi n c th B n quy nh này n các i tư ng trong khu v c quy ho ch, xây d ng công trình bi t th c hi n và thNm nh kinh phí n bù tr c p úng theo B n quy nh này trình y ban nhân dân thành ph phê duy t, ng th i t ch c giám sát vi c chi tr n bù, tr c p theo úng quy nh hi n hành. i u 18.- Nh ng trư ng h p ang tranh ch p v quy n s d ng t và quy n s h u nhà, ch n bù, tr c p sau khi tranh ch p ã ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t b ng quy t nh có hi u l c thi hành. Nh ng khi u n i phát sinh trong quá trình n bù, di chuy n dân cư, y ban nhân dân Qu n, Huy n và Ban GPMB xem xét, gi i quy t theo thNm quy n và theo quy nh t i i u 38 c a Ngh nh s 22/1998/CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . i u 19.- 1. i v i các ch s d ng t h p pháp, h p l b thu h i ch p hành t t ch trương, chính sách và k ho ch di chuy n, n bù s ư c thư ng b ng ti n. M c thư ng do ch u tư công b sau khi th a thu n v i Ban ch o GPMB c a d án, nhưng không quá 2.000.000 /h . 2. Nh ng ngư i không ch p hành ho c c tình trì hoãn, gây khó khăn, gây c n tr ch trương, chính sách, k ho ch di chuy n, n bù, ã ư c cơ quan ch c năng gi i thích nhi u l n và th c hi n úng quy nh n bù, tr c p theo B n quy nh này nhưng v n không ch p hành di chuy n, y ban nhân dân Qu n, Huy n ư c quy n ra quy t nh cư ng ch thi hành. S ti n n bù, tr c p theo quy nh ư c t m g i vào Ngân hàng Nhà nư c theo ch ti n g i ti t ki m do ơn v ch u tư công trình t m th i ng tên. Trong khi ch cơ quan có thNm quy n quy t nh sau cùng, ngư i khi u n i v n ph i ch p hành di chuy n n nơi nh cư m i theo i u 37, i u 38 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph ./.
 12. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG PH L C V ƠN GIÁ T (Kèm theo Quy t nh s 5957/Q -UB ngày 09/11/1998 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v tính : ng/m2 Tên ư ng ơn giá theo T ng c ng M c tr giá Q 1909/Q - m c giá n (H s K) V trí UB-QL T bù * Xa l Trư ng Sơn (Qu n Th c) - Ga Sóng Th n- Ngã 3 xa l 750.000 150.000 900.000 - Ngã 4 Tô Ng c Vân- Ga Sóng Th n 750.000 150.000 900.000 - C u Bình Phư c- Ngã 4 Tô Ng c Vân 750.000 150.000 900.000 * Qu c l 1A (Qu n 12+ Huy n Hóc Môn) - C u Bình Phư c- Ngã 4 Xóm M i 650.000 150.000 800.000 - Ngã 4 Xóm M i- Ngã 3 B t ng t Thiên Hương 650.000 150.000 800.000 - Ngã 3 B t ng t Thiên Hương- Ngã 4 ình 700.000 100.000 800.000 - Ngã 4 ình- Ngã 4 T nh l 15 750.000 50.000 800.000 - Ngã 4 T nh l 15- Ngã 4 An Sương- Ngã 4 Thu n 700.000 100.000 800.000 Ki u * Qu c l 22 - C u Tham Lương- Ngã 4 An Sương 800.000 50.000 850.000 - Ngã 4 An Sương- Ngã 4 Trung Chánh 700.000 100.000 800.000 - Ngã 4 Trung Chánh- Ngã 4 Gi ng Nư c 650.000 150.000 800.000 - Ngã 4 Gi ng Nư c- Ngã 4 Hóc Môn 650.000 150.000 800.000 - Ngã 4 Hóc Môn- qua ngã 3 H ng Châu n Km 550.000 150.000 700.000 8+250 - T Km 8+250- C u An H 450.000 150.000 600.000 * Qu c l 22 (Huy n C Chi) - C u An H -UB xã Tân Phú Trung 300.000 200.000 500.000 - UB xã Tân Phú Trung- UB xã Tân Thông H i 250.000 250.000 500.000 - UB xã Tân Thông H i- Ngã 3 Lò Mu i 300.000 200.000 500.000 - Ngã 3 Lò Mu i- Ngã 4 Ch Chi u 350.000 150.000 500.000 - Ngã 4 Ch Chi u- Trư ng c p I Th tr n 400.000 150.000 550.000 - Trư ng c p I Th tr n- C ng c nh B n xe C Chi 400.000 150.000 550.000 - C ng c nh B n xe C Chi- Ngã 3 Bàu Tre 300.000 150.000 450.000 - Ngã 3 Bàu Tre- Sân bóng Phư c Th nh 200.000 150.000 350.000
 13. - Sân bóng Phư c Th nh- qua ngã 4 Phư c Th nh 220.000 130.000 350.000 500m - Cách ngã 4 Phư c Th nh 500m- Su i Sâu (giáp 120.000 130.000 250.000 Tr ng Bàng) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
 14. B NG PH L C ƠN GIÁ N BÙ CÂY TR NG (Kèm theo Quy t nh s 5957/Q -UB ngày 09/11/1998 c a y ban nhân dân thành ph ) STT Lo i cây tr ng DVT Lo i ang thu ho ch Lo i chưa thu ho c I. CÂY ĂN TRÁI : 1 D a gáo, i u, mít, xoài, nhãn, cam, quít, chôm /cây 120.000- 150.000 70.000- 80.000 chôm, sabôchê, bư i, vú s a, s u riêng, măng c t,... và các cây có giá tr tương ng 2 Mãng c u, lê-ki-ma, m n, táo, chanh, t c, dâu, bơ, /cây 80.000- 100.000 50.000- 60.000 thanh long, cau, tiêu, cà phê,... và các cây có giá tr tương ng 3 i, me, kh , sake, h ng quân, th , sơ ri, chùm ru t, /cây 50.000- 70.000 25.000- 35.000 ào tiên, tr u, sung, s p, c c, ô môi,... và các cây có giá tr tương ng 4 Chu i, u và cây ăn qu khác có giá tr tương ng /cây 15.000- 20.000 8.000- 12.000 II. CÂY KHÁC : - Cây gõ, sao, d u... (Ø t dư i 20cm/cây) : 30.000 - 100.000 /cây ; Cây gòn, i p, bình bát, trâm b u, l ng m t : 10.000 - 30 m m, mù u, chàm : 8.000 - 15.000 /cây. - Tre gai : 3.000 - 5.000 /cây ; Tre tàu : 5.000 - 7.000 /cây ; T m vông : 2.000 - 4.000 /cây ; Trúc : 200- 500 /cây. - Cây b ch àn, tràm bông vàng, dương, xoan : 20.000 - 25.000 /cây (Ø trên 20cm) ; 10.000 - 15.000 /cây (Ø t 10cm
Đồng bộ tài khoản