Quyết định số 596-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 596-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 596-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam do Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 596-QĐ

  1. U BAN KHOA H C NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 596-Q Hà N i, ngày 31 tháng 8 năm 1992 QUY T NNH BAN HÀNH M T TIÊU CHU N VI T NAM CH NHI M U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hóa ngày 27-12-1990; Xét ngh c a B Giáo d c và ào t o trong công văn s 1665/KHKT ngày 1-4- 1992; QUY T NNH: Nay ban hành Tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 5682-1992 chơi tr em trư c tu i h c. Yêu c u an toàn. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản