Quyết định số 596/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
6
download

Quyết định số 596/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 596/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 596/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 596/Q -BTC Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 131/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 C A B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t s 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu ; QUY T NNH: i u 1. ính chính m c thu su t thu giá tr gia tăng 10% nhóm 52.01, 52.02 và 52.03 trong Thông tư s 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài chính thành m c thu su t thu giá tr gia tăng 5%. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009. V trư ng V Chính sách thu , Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBND, C c Thu , C c H i quan, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư Pháp); - Website Chính Ph ; Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT; V CST (CST2).
Đồng bộ tài khoản