Quyết định số 597/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 597/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo 814/TTg của thành phố thành Ban Chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 597/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 597/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ KIỆN TOÀN VÀ ĐỔI TÊN BAN CHỈ ĐẠO 814/TTG CỦA THÀNH PHỐ THÀNH BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; Căn cứ Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - xã hội; Chỉ thị số 814/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 3752/TTr-SVHTT ngày 08 tháng 12 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 796/TTr-SNV ngày 13 tháng 12 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo 814/TTg của thành phố thành Ban chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội) như sau : 1. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban; 2. Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng ban Thường trực; 3. Ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban; 4. Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên;
  2. 5. Ông Nguyễn An Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy viên; 6. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy viên; 7. Bà Đỗng Thị Kim Vui, Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên; 8. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên; 9. Ông Mai Lương Khôi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên; 10. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên; 11. Ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Thương mại, Ủy viên; 12. Đại tá Nguyễn Văn Lượng, Phó Chính ủy, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên; 13. Bà Nguyễn Thị Khánh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy viên; 14. Ông Nguyễn Tương Minh, Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên; 15. Ông Nguyễn Chí Phương, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố, Ủy viên. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội thành phố thực hiện theo quy định tại Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - xã hội và Chỉ thị số 814/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện kiện toàn Ban chỉ đạo tại quận - huyện với tên gọi và nhiệm vụ tương tự như Ban chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội thành phố. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  3. CHỦ TỊCH Nơi nhận : - Như Điều 5; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; - Ủy ban Nhân dân thành phố; Lê Hoàng Quân - Ban tổ chức Thành ủy; - Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố; - Các Đoàn thể TP, Sở Nội vụ (2b); - Các Sở - ngành thành phố; - Ủy ban nhân dân các quận, huyện; - VPHĐ-UB: Các PVP, Các Tổ NCTH; Lưu :VT, (VX/Nh) D.
Đồng bộ tài khoản