Quyết định số 599/2000/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 599/2000/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 599/2000/QĐ-BVHTT về việc thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 599/2000/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 599/2000/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2000 QUYẾT ĐNNH VÊ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ VHTT Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Xét nhu cầu công tác, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gồm các thành viên có tên sau: 1. Nguyễn Khoa Điềm, Bộ Trưởng Bộ VHTT, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 2. Trần Văn Đăng, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 3. Hà Quang Dự, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ banThể dục Thể thao, Phó trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 4. Nguyễn Ngô hai,Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Uỷ viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 5. Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ VHTT 6. Võ Hồng Quang, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Điều 2. Thành lập Tổ thư ký Ban Chỉ đạo gồm các thành viên có tên sau: 1. Tổ trưởng: Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở Bộ VHTT Hà Văn Tăng.
  2. 2. Các tổ phó: - Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ VHTT tại thành phố Hồ Chí Minh Lê Xuân, - Phó Văn phòng Bộ VHTT Nguyễn Hữu Thức, 3. Các Uỷ viên - Uỷ viên thường trực: Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ VHTT Hoàng Xuân Đông - Uỷ viên: Phó Trưởng phòng Nếp sống văn hoá, Cục VHTT cơ sở Bộ VHTT Hoàng Bích Nga. Điều 3. Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ VHTT. Kinh phí hoạt động của bộ phận thuờng trực Ban Chỉ dạo được dự toqns trong ngân sách của Bộ VHTT. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ,Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Cục trưởng Cục VHTT cơ sở các các thành viên có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - - Như điều 5, THÔNG TIN Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo) - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ, - Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng các Ban của Đảng và Chính phủ - Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân tối cao, - Các cơ quan đoàn thể TW, - Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ VHTT, Nguyễn Khoa Điềm - Lưu VP, Vụ TCCB
Đồng bộ tài khoản