Quyết định số 599/2004/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 599/2004/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 599/2004/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 599/2004/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do - H nh phúc S : 599/2004/Q -CTN Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10. Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998. Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 946/CP-PC ngày 06 tháng 7 năm 2004, QUY T NNH : i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 1705 công dân hi n ang cư trú t i Trung Qu c ( ài Loan) có tên trong danh sách kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I ÀI LOAN Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 599/2004/Q -CTN ngày 30/8/ 2004 c a Ch t ch nư c) 1. Tr n Th Bích Li u, sinh ngày: 15/11/1975 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 11, S 115, Ư NG TRUNG BÌNH, KHÓM 1, PHƯ NG TRUNG BÌNH, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 2. Phùng Th Giang, sinh ngày: 03/6/1979 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 8, NGÕ 318, Ư NG LONG GIANG, KHÓM 3, PHƯ NG HÀNH NHÂN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C 3. Võ Th H ng Em, sinh ngày: 26/02/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 220, Ư NG LÝ NAM, KHÓM 8, PHƯ NG PHÚC HƯNG, THN TR N TRÚC SƠN, HUY N NAM U 4. Bùi Th Châu, sinh ngày: 15/8/1976 t i Trà Vinh. Gi i tính: N
 2. Hi n trú t i: S 279, Ư NG B O TÂN, KHÓM 14, PHƯ NG B O TRƯ NG, THÀNH PH TNCH CH , HUY N ÀI B C 5. Huỳnh Th Kim Phư ng, sinh ngày: 26/7/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 11, S 36, NGÁCH 7, NGÕ 209, Ư NG QU DƯƠNG, KHÓM 21, PHƯ NG QU LÂM, KHU TI U C NG, THÀNH PH CAO HÙNG 6. Lê Th Kim Phư ng, sinh ngày: 08/02/1978 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 116/1 LIÊU T B , KHÓM 14, PHƯ NG LIÊU T B , THN TR N MA U, HUY N ÀI NAM 7. Trương Khi t Lang, sinh ngày: 15/8/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 62, Ư NG H NG DI P, KHÓM 8, THÔN PH C HƯNG, XÃ TRANG VIÊN, HUY N NGHI LAN 8. Kiêm Nhanh, sinh ngày: 09/9/1974 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70 I H U, KHÓM 6, THÔN I H U, XÃ LUÂN B I, HUY N VÂN LÂM 9. Ngô Kim Xiêng, sinh ngày: 30/12/1978 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/12, Ư NG TH Y T NH, KHÓM 13, THÔN VĨNH NGUYÊN, XÃ TÂN XÃ, HUY N ÀI TRUNG 10. Nguy n Th Kim H ng, sinh ngày: 12/9/1976 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, NGÕ KI N CÔNG, KHÓM 10, PHƯ NG QUÂN CÔNG, KHU B C N, THÀNH PH ÀI TRUNG 11. Lê Th H ng H nh, sinh ngày: 12/10/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 272/3, NGÕ 37, O N 2, Ư NG I QUAN, KHÓM 16, PHƯ NG TRUNG SƠN, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C 12. Huỳnh Th Nương, sinh ngày: 08/3/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, NGÕ 281, O N 2, Ư NG PH C HƯNG, KHÓM 9, PHƯ NG TRÚC LÂM, THN TR N LA ÔNG, HUY N NGHI LAN 13. Nguy n Th Ng c Bích, sinh ngày: 15/10/1980 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, NGÕ 313, Ư NG TAM , KHÓM 11, THÔN VŨ UYÊN, XÃ ÔNG SƠN, HUY N NGHI LAN 14. Nguy n Th Huỳnh Mai, sinh ngày: 23/07/1978 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 11, NGÁCH 10, NGÕ 223, Ư NG TRUNG HI U ÔNG, KHÓM 6, PHƯ NG XA T NG, KHU I AN, THÀNH PH ÀI B C 15. Thang Ng c Bình, sinh ngày: 12/03/1979 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 32, NGÕ 241, O N 1, Ư NG THÀNH THÁI, KHÓM 1, THÔN C ÂM, XÃ NGŨ C , HUY N ÀI B C 16. Ph m Th H ng Sương, sinh ngày: 19/06/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 385, Ư NG B CH NA, KHÓM 5, PHƯ NG B CH NA, THÀNH PH TRÚC B C, HUY N TÂN TRÚC 17. TS n M Cúc, sinh ngày: 24/08/1981 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 132 BÌ U, KHÓM 15, PHƯ NG BÌ U, THN TR N MA U, HUY N ÀI NAM
 3. 18. ng Th Thu Chung, sinh ngày: 25/07/1980 t i H i Phòng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, NGÕ 81, Ư NG VAN HÓA NAM, KHÓM 20, PHƯ NG GIA HÒA, THÀNH PH NAM U 19. Nguy n Th Y n Linh, sinh ngày: 10/03/1980 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, NGÁCH 10, NGÕ 231, Ư NG I TRANG, KHÓM 8, PHƯ NG GIA HÒA, THÀNH PH NAM U, HUY N NAM U 20. oàn Th M Linh, sinh ngày: 12/09/1972 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 124, Ư NG THƯ NG LIÊU, KHÓM 9, THÔN THƯ NG LIÊU, XÃ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 21. Nguy n Th CNm Thúy, sinh ngày: 10/11/1978 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 84, NGÕ THUY N, KHÓM 5, PHƯ NG AN THU N, KHU KỲ TÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 22. àm Y n Bình, sinh ngày: 06/08/1970 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43 NGÕ 10, Ư NG NHÂN LÝ, KHÓM 9, PHƯ NG SƠN LÊ, THN TR N HÒA M , HUY N CHƯƠNG HÓA 23. Bùi Tuy t H ng, sinh ngày: 08/02/1980 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43/5, Ư NG TÍN L C, KHÓM 28, PHƯ NG C NG THÔNG, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PH CƠ LONG 24. Huỳnh Th Muôn, sinh ngày: 10/04/1978 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, S 16, O N 4, Ư NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 21, PHƯ NG NH PH , THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ÀI B C 25. Mã Thi n Thùy Mi, sinh ngày: 31/07/1979 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 22, NGÁCH 10, NGÕ 226, O N 2, Ư NG DÂN SINH, KHÓM 7, PHƯ NG HOA GIANG, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C 26. L Nhì Múi, sinh ngày: 15/03/1980 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/17 QUY N U, KHÓM 2, PHƯ NG QUY N U, THN TR N THÔNG TIÊU, HUY N MIÊU L T 27. Nguy n Th Kim Anh, sinh ngày: 11/03/1978 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 125 TAM XÁ, KHÓM 5, THÔN TAM XÁ, XÃ TÂN THN, HUY N ÀI NAM 28. Ph n Th Phư ng, sinh ngày: 30/03/1976 t i Bình Dương. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 38, Ư NG PH NG CÁT 4, KHÓM 12, PHƯ NG PH NG PHÚC, THN TR N OANH CA, HUY N ÀI B C 29. Âu Dương Mi u Hà, sinh ngày: 04/04/1973 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, NGÕ 87, Ư NG B C VIÊN, KHÓM 13, PHƯ NG KHAI VIÊN, KHU B C, THÀNH PH ÀI NAM 30. Ph m Th Xuân Thúy, sinh ngày: 18/12/1977 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, S 9, NGÕ 73, Ư NG DÂN L C, KHÓM 14, PHƯ NG DÂN B N, THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ÀI B C 31. Nguy n Th Ng c Nga, sinh ngày: 01/03/1977 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N
 4. Hi n trú t i: S 412 I TRÌNH, KHÓM 12, THÔN I TRÌNH, XÃ TH T C , HUY N ÀI NAM 32. Tr n Ng c Tuy n, sinh ngày: 22/06/1974 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49, Ư NG KI N PH C, PHƯ NG V N NIÊN, THÀNH PH BÌNH ÔNG 33. Nhan Th Thành, sinh ngày: 06/10/1977 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 115, Ư NG NGHĨA HƯNG, KHÓM 12, THÔN I PH , XÃ PHÂN VIÊN, HUY N CHƯƠNG HÓA 34. Tr nh Th Ph ng, sinh ngày: 30/09/1975 t i Qu ng Nam. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 775, O N 2, Ư NG PHÚ QU C, KHÓM 14, THÔN LÔ TRÚC, HUY N ÀO VIÊN 35. Nguy n Th Phương Em, sinh ngày: 04/02/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 5, NGÁCH 4, NGÕ 49, Ư NG TRƯ NG AN, KHÓM 10, PHƯ NG DIÊN BÌNH, THÀNH PH LÔ CHÂU, HUY N ÀI B C 36. Nông Thín Mùi, sinh ngày: 16/07/1974 t i Bình Thu n. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, S 7, Ư NG TRUNG NGHĨA, KHÓM 14, PHƯ NG TRUNG TÍN, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 37. Nguy n Th Thanh Thúy, sinh ngày: 27/12/1969 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 133 LÔ TRÚC, KHÓM 15, THÔN LÔ TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUY N ÀO VIÊN 38. T ng Th H ng, sinh ngày: 12/06/1976 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 306, O N 3, Ư NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 18, THÔN TRUNG HÒA, XÃ LONG T NH, HUY N ÀI TRUNG 39. Tăng Kim Hi n, sinh ngày: 25/04/1980 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 105 SƠN NGO I, KHÓM 1, PHƯ NG SƠN NGO I, THN TR N KIM H , HUY N KIM MÔN 40. Vòng Ng c Gái, sinh ngày: 01/09/1974 t i Kiên Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60 Ư NG KH O ÀM, KHÓM 4, THÔN KH O ÀM, XÃ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 41. Ph m Kim Th y, sinh ngày: 22/02/1970 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 45, PH NG KH U, KHÓM 5, PHƯ NG PH NG KH U, THN TR N TÂN HÓA, HUY N ÀI NAM 42. Bùi Th Kim Phư ng, sinh ngày; 08/04/1976 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ 150, Ư NG THÁI T , KHÓM 9, THÔN THÁI T , XÃ NHÂN C, HUY N ÀI NAM 43. Ph m Th Ng c Quyên, sinh ngày: 15/09/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49, Ư NG ÀI TÂY NAM, KHÓM 18, THÔN TRUNG HÒA, XÃ LONG T NH, HUY N ÀI TRUNG 44. Ts nh Ch n Kíu, sinh ngày: 25/10/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, NGÕ 167, Ư NG VĨNH LUÂN, KHÓM 6, PHƯ NG VĨNH HƯNG, XÃ VĨNH NNH, HUY N CHƯƠNG HÓA
 5. 45. Tr n Th Thúy Vân, sinh ngày: 18/12/1977 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, NGÕ 313, Ư NG HÁN SINH ÔNG, KHÓM 4, PHƯ NG H I SƠN, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C 46. Dương Trung Hi u, sinh ngày: 15/07/1980 t i Kiên Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, NGÁCH 2, NGÕ 390, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 3, THÔN TÂY C NG, XÃ TÂY C NG, HUY N ÀI NAM 47. Nguy n Th Thanh Ki u, sinh ngày: 24/07/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 289, Ư NG LONG MÔN, KHÓM 4, THÔN TÂY TH , XÃ TRÚC I N, HUY N BÌNH ÔNG 48. Nguy n Th Quỳnh, sinh ngày: 17/09/1974 t i Hà Tĩnh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 95 TH O LÂM, KHÓM 13, THÔN THU N AN, XÃ TÂN THÀNH, HUY N HOA LIÊN 49. Nguy n Ki u Tiên, sinh ngày: 04/01/1982 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59, Ư NG TRUNG LIÊU, KHÓM 16, PHƯ NG THÁI LIÊU, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ÀI B C 50. Nguy n Thu Chín, sinh ngày: 06/01/1967 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 3, PHƯ NG ÔNG DƯƠNG, THN TR N B C C NG, HUY N VÂN LÂM 51. Nguy n Th Ng c Chi, sinh ngày: 04/11/1980 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, NGÕ 1, O N 5, Ư NG TRUNG HÒA, KHÓM 7, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ TÂN XÃ, HUY N ÀI TRUNG 52. Võ Kim Nguyên, sinh ngày: 02/02/1978 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 165, Ư NG THÀNH PHÚC, KHÓM 21, PHƯ NG THÀNH PHÚC, KHU NAM C NG, THÀNH PH ÀI B C 53. Phan H Giáng Hương, sinh ngày: 09/12/1972 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 164, NGÕ 106, O N 7, Ư NG DIÊN BÌNH B C, KHÓM 10, PHƯ NG PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ÀI B C 54. Dương Thanh Trang, sinh ngày: 22/05/1972 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, NGÕ 11, Ư NG PH C HƯNG, KHÓM 24, THÔN TAM HƯNG, XÃ NGŨ K T, HUY N NGHI LAN 55. Nguy n Th Kim Liên, sinh ngày: 10/04/1954 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, NGÕ 240, Ư NG TRUNG HƯNG, KHÓM 4, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ LONG ÀM, HUY N ÀO VIÊN 56. Mai Kim H ng, sinh ngày: 20/02/1980 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, NGÕ 695, O N 1, Ư NG THANH SA, KHÓM 8, PHƯ NG SA LUÂN, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 57. Tr n Th Tuy t Mai, sinh ngày: 16/05/1974 t i Thu n H i. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6/1, NGÕ 5, Ư NG VĂN AN, KHÓM 2, THÔN VĂN AN, XÃ DI À, HUY N CAO HÙNG 58. Th Ánh Hoa, sinh ngày: 12/10/1979 t i à N ng. Gi i tính: N
 6. Hi n trú t i: S 21, NGÕ 24, Ư NG PHÚC I N NAM, KHÓM 3, PHƯ NG TRÚC LÂM, THN TR N SA L C, HUY N ÀI TRUNG 59. Nguy n Thanh Phương, sinh ngày: 01/08/1976 t i Bình Dương. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, NGÕ 39, Ư NG DÂN PHONG, KHÓM 2, PHƯ NG TH Y NGUYÊN, THN TR N DƯƠNG MAI, HUY N ÀO VIÊN 60. Nguy n Th Minh Châu, sinh ngày: 23/03/1976 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 202, O N 3, Ư NG VĂN HÓA, KHÓM 18, THÔN NAM B O, XÃ QUY NHƠN, HUY N ÀI NAM 61. L Th Ng c Trang, sinh ngày: 07/03/1978 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2/32 LƯU TH , KHÓM 11, THÔN HÒA BÌNH, XÃ I VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 62. Nguy n Th Thùy Trang, sinh ngày; 10/10/1981 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 306, O N 1, Ư NG NH PH , KHÓM 2, PHƯ NG NH PH , THN TR N U THÀNH, HUY N NGHI LAN 63. H Th y Tư ng Vi, sinh ngày: 08/09/1976 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, NGÕ 55, Ư NG KH LUÂN, KHÓM 5, PHƯ NG B O AN, KHU I NG, THÀNH PH ÀI B C 64. Võ Ng c i p, sinh ngày: 01/01/1977 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 204, Ư NG D C NHÂN, KHÓM 2, PHƯ NG C NG BÌNH, KHU TÂY, THÀNH PH GIA NGHĨA. 65. Lê Th H ng T nh, sinh ngày: 06/06/1960 t i Lâm ng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, NGÕ 327, O N 3, Ư NG TRƯ NG XUÂN, KHÓM 6, PHƯ NG NGŨ PHONG, THN TR N TRÚC ÔNG, HUY N TÂN TRÚC 66. Huỳnh Th Thu Trang, sinh ngày: 12/03/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, Ư NG MAI T , KHÓM 9, PHƯ NG B C MAI, THN TR N PH LÝ, HUY N NAM U. 67. Hà Th Thúc Trâm, sinh ngày: 03/05/1979 t i Bình Thu n. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43, NGÕ 416, Ư NG AN B C, KHÓM 16, PHƯ NG TÂY MÔN, KHU AN BÌNH, THÀNH PH ÀI NAM 68. Tô Th Ng c, sinh ngày: 28/06/1970 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, NGÕ 10, Ư NG I TI N ÔNG, KHÓM 2, PHƯ NG PH NG TRÍ, THN TR N PH NG LÂM, HUY N HOA LIÊN 69. inh Ng c Lang, sinh ngày: 01/02/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, NGÕ 23, Ư NG NGŨ GIÁP 1, KHÓM 5, PHƯ NG HÒA HƯNG, THÀNH PH PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 70. Cao Th M Tú, sinh ngày: 10/02/1975 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 98/1 TƯ NG QUÝ, KHÓM 10, THÔN TƯ NG QUÝ, XÃ TƯ NG QUÂN, HUY N ÀI NAM. 71. Lưu M Bông, sinh ngày: 29/01/1977 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, NGÁCH 2, NGÕ 41, BÁ T LÂM, KHÓM 4, THÔN SÀO LÂM, XÃ I VIÊN, HUY N ÀO VIÊN
 7. 72. Tr n Th H ng Th m, sinh ngày: 21/10/1976 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 46, NGÕ 20, Ư NG QU NG PHÚC, KHÓM 14, PHƯ NG I KHÁNH, THÀNH PH BÁT C, HUY N ÀO VIÊN 73. Nguy n Th Thanh Tùng, sinh ngày: 07/11/1972 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 86, Ư NG LIÊU NINH, KHÓM 15, PHƯ NG L C HÀNH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C. 74. Lê Th Loan, sinh ngày: 09/03/1980 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 1, NGÕ 11, Ư NG TRUNG HOA, KHÓM 13, PHƯ NG TIÊU KHÊ, THN TR N TAM HI P, HUY N ÀI B C 75. Lý Th Thu Hi n, sinh ngày: 01/01/1976 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, S 480, O N 3, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 19, PHƯ NG AN PHƯ NG, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 76. Lài S p Múi, sinh ngày: 10/09/1977 t i Bình Thu n. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, NGÕ 15, Ư NG CÔNG VIÊN, KHÓM 9, THÔN NAM HƯNG, XÃ B C PH , HUY N TÂN TRÚC 77. àm Th Loan, sinh ngày: 30/04/1978 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, Ư NG TRUNG CHÍNH 3, KHÓM 10, PHƯ NG VĨNH AN, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 78. Tô Th H ng Nhung, sinh ngày: 22/06/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, NGÕ 456, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 8, THÔN TRUNG SƠN, XÃ NGO I PH , HUY N ÀI TRUNG 79. Nguy n Th Thúy H ng, sinh ngày: 19/09/1977 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52, NGÕ 90, Ư NG PHONG TH , KHÓM 7, THÔN C HƯNG, XÃ TH CH CƯƠNG, HUY N ÀI TRUNG 80. Cún ng Múi, sinh ngày: 26/06/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51/4, Ư NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 14, PHƯ NG VŨ L C, THN TR N THANH TH Y, HUY N ÀI TRUNG 81. Võ Th Phương Lan, sinh ngày: 25/08/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4 NHN KHANG, KHÓM 7, THÔN THANH NG, XÃ BÌNH KHÊ, HUY N ÀI B C 82. Ngũ Phư c Mu i, sinh ngày: 06/01/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, NGÕ 191, O N 2, Ư NG B C MÔN, KHÓM 9, PHƯ NG I NH N, KHU B C, THÀNH PH ÀI NAM. 83. Nguy n Th H i ăng, sinh ngày: 15/12/1977 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15/1, NGÕ 1, Ư NG NINH H , KHÓM 14, PHƯ NG AN NINH, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 84. Tr n Th Lan, sinh ngày: 17/02/1979 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, NGÁCH 79, NGÕ 290, Ư NG TRUNG SƠN ÔNG, KHÓM 15, PHƯ NG PHƯ NG ÔNG, THÀNH PH PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 85. T Ng c Ph ng, sinh ngày: 24/07/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N
 8. Hi n trú t i: S 90, Ư NG TAM QUANG, KHÓM 10, PHƯ NG PHÚC TƯ NG, THÀNH PH PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 86. Tr n T N , sinh ngày: 25/05/1975 t i Bình Thu n. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 99 NGÕ 330, O N 7, Ư NG CHƯƠNG L C, KHÓM 3, THÔN KI U U, XÃ PHÚC HƯNG, HUY N CHƯƠNG HÓA 87. Tr n Hi u H nh, sinh ngày 20/09/1974 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38 H U LONG, KHÓM 16, THÔN TI U BÌNH, XÃ I TH , HUY N CAO HÙNG. 88. Ph m Th Năm, sinh ngày: 12/06/1972 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 153 PHONG VINH, KHÓM 11, THÔN PHONG VINH, XÃ LUÂN B I, HUY N VÂN LÂM. 89. Lê Th Bé, sinh ngày: 21/10/1958 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 20, NGÕ 153, Ư NG TÂY THNNH, KHÓM 19, PHƯ NG DÂN H U, HUY N ÀI B C 90. Khưu Xi u Mi u, sinh ngày: 10/05/1975 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 27, NGÕ 89, Ư NG VĂN THÁNH, KHÓM 10, PHƯ NG PHONG THÚY, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C 91. Ngô Th H ng, sinh ngày: 19/05/1981 t i Hà Tây. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 16, NGÕ 21, O N 1, Ư NG TRUNG HOA, KHÓM 14, PHƯ NG QUANG PH C, KHU TRUNG CHÍNH, HUY N ÀI B C. 92. Ph m Th Li ng, sinh ngày: 29/03/1980 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 1, NGÕ 635, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, PHƯ NG H LÔ, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ÀI B C. 93. Ngô Th Tuy t Phương, sinh ngày: 28/10/1979 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, NGÕ 51, O N 3, Ư NG HÒA BÌNH TÂY, KHÓM 17, PHƯ NG PHÚC ÂM, KHU V N HOA, THÀNH PH ÀI B C. 94. Nguy n Th Trúc Phương, sinh ngày: 09/04/1980 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20 MÃ VŨ C, KHÓM 3, PHƯ NG KIM SƠN, THN TR N QUAN TÂY, HUY N TÂN TRÚC 95. Tr n Th Huỳnh Hoa, sinh ngày: 20/02/1976 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10/2 Ư NG HOÀNH SƠN, KHÓM 22, THÔN HOÀNH SƠN, XÃ Y N SÀO, HUY N CAO HÙNG 96. Di p Ng c L , sinh ngày: 01/01/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 87, Ư NG CHƯƠNG TÚ, KHÓM 14, THÔN AN KHÊ, XÃ TÚ TH Y, HUY N CHƯƠNG HÓA 97. Nguy n Th Minh Thu n, sinh ngày: 21/05/1975 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 232, O N 5, Ư NG TÂN H I, KHÓM 3, PHƯ NG I KHÊ, THN TR N U THÀNH, HUY N NGHI LAN 98. Nguy n Th Kim Sang, sinh ngày: 10/10/1978 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60, O N 3, Ư NG CÁT AN, KHÓM 7, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ CÁT AN, HUY N HOA LIÊN
 9. 99. Gip Sán Ph ng, sinh ngày: 01/05/1973 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÕ 58, Ư NG TÂN DÂN, KHÓM 22, PHƯ NG VINH HOA, THN TR N TRÚC ÔNG, HUY N TÂN TRÚC 100. Lê Th Thúy H ng, sinh ngày: 12/10/1976 t i Ninh Thu n. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 29, NGÁCH 6, NGÕ 313, O N 1, Ư NG TÂY AN, KHÓM 13, PHƯ NG VINH QUANG, KHU B C U, ÀI B C. 101. Tr n Th Ng c Thu, sinh ngày: 18/06/1979 t i Bình Dương. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 9, S 14, NGÕ 417, Ư NG HOÀNG HƯNG, KHÓM 4, PHƯ NG B N AN, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 102. Nguy n Thanh Ng c, sinh ngày: 02/01/1977 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, NGÁCH 17, NGÕ 40, Ư NG AN B C, KHÓM 7, PHƯ NG TH CH MÔN, KHU AN BÌNH, THÀNH PH ÀI NAM 103. Huỳnh Th Bích Tuy n, sinh ngày: 20/10/1978 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17/1, Ư NG THÁI T 1, KHÓM 44, THÔN THÁI T , XÃ NHÂN C, HUY N ÀI NAM. 104. Huỳnh Trang ài, sinh ngày: 30/06/1977 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 196/33 GIAI LÝ HƯNG, KHÓM 22, PHƯ NG GIAI HÓA, THN TR N GIAI LÝ, HUY N ÀI NAM. 105. Tiêu Th Phương, sinh ngày: 05/12/1977 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 97/10 NGÕ T CƯ NG, KHÓM 12, THÔN LUÂN THƯ NG, XÃ TRƯ NG TRN, HUY N BÌNH ÔNG. 106. Nguy n Th Thu Y n, sinh ngày: 25/03/1970 t i H i Phòng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, NGO I KHÊ CHÂU, KHÓM 5, THÔN KHÊ CHÂU, XÃ TH Y THƯ NG, HUY N GIA NGHĨA. 107. Tr n Thu H ng, sinh ngày: 16/06/1981 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, NGÁCH 88, NGÕ 352, O N 1, Ư NG KIM HOA, KHÓM 22, PHƯ NG MINH LƯ NG, KHU NAM, THÀNH PH ÀI NAM. 108. Th Quyên, sinh ngày: 18/02/1982 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 89/17 I N VĨ, KHÓM 11, THÔN I N VĨ, XÃ NHN LUÂN, HUY N VÂN LÂM 109. Vòng Sỳ Múi, sinh ngày: 12/02/1975 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 47/1, NGÕ QUANG HOA, KHÓM 7, PHƯ NG KI U B C, THÀNH PH BÌNH ÔNG, HUY N BÌNH ÔNG. 110. Nguy n Th Thanh Th y, sinh ngày: 14/12/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 579/7 Ư NG AO PHONG, KHÓM 6, PHƯ NG KHANG LANG, THN TR N THANH TH Y, HUY N ÀI TRUNG 111. Nguy n Th Xuân Loan, sinh ngày: 25/12/1977 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31 NGÕ 43, Ư NG NAM HOA, KHÓM 8, PHƯ NG THÔNG NAM, THN TR N THÔNG TIÊU, HUY N MIÊU L T 112. Lâm Th Hoài Tâm, sinh ngày; 01/01/1980 t i Long An. Gi i tính: N
 10. Hi n trú t i: S 49, Ư NG TRUNG HÒA, KHÓM 9, PHƯ NG TRUNG NGUYÊN, THN TR N TH O N, HUY N NAM U 113. Ph m Th Phú Th , sinh ngày: 20/05/1975 t i c L c. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, O N 1, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 10, PHƯ NG TH PHÚC, THÀNH PH TH LÂM,HUY N ÀI B C 114. Tr n Th Ng c Dung, sinh ngày: 14/07/1977 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28/1, Ư NG TRÚC VÂY, KHÓM 2,THÔN TRÚC VÂY, XÃ I VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 115. H Th Th ch, sinh ngày: 16/06/1967 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 152, NGÕ 335, O N 3, Ư NG VĂN XƯƠNG, KHÓM 10, THÔN THÀNH CÔNG, XÃ I , HUY N ÀI TRUNG 116. Võ Th Bích Loan, sinh ngày: 06/01/1980 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, Ư NG VĂN HÓA, KHÓM 11, THÔN TH Y NGUYÊN, XÃ L C DÃ, HUY N ÀI ÔNG 117. Châu Th M Châu, sinh ngày: 25/05/1966 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 6, S 5, Ư NG KI N AN, KHÓM 23, PHƯ NG KI N AN, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 118. Nguy n Ng c oan Thanh, sinh ngày: 21/06/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8 H U H , KHÓM 6, THÔN H PH , XÃ TÂN C, HUY N ÀO VIÊN 119. Ngô Th Thúy Vân, sinh ngày: 12/09/1981 t i Tuyên Quang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 122, Ư NG TÍN NGHĨA 2, KHÓM 22, PHƯ NG KHANG LANG, THN TR N THANH TH Y, HUY N ÀI TRUNG 120. Nguy n Th Thu Loan, sinh ngày 07/08/1973 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 526, O N 1, Ư NG NGHĨA THÀNH, KHÓM 1, THÔN BÁT B O, XÃ ÔNG SƠN, HUY N NGHI LAN 121. Nguy n Y n Vân, sinh ngày: 23/12/1971 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, Ư NG B O HÒA, KHÓM 2, PHƯ NG B O T , THÀNH PH LÔ CHÂU, HUY N ÀI B C 122. Tr nh Xuân Y n, sinh ngày: 06/02/1981 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, NGÁCH 41, NGÕ 191, Ư NG H I SƠN, KHÓM 14, THÔN SƠN CƯ C, XÃ LÔ TRÚC, HUY N ÀO VIÊN 123. Vòng Kim H ng, sinh ngày: 11/07/1980 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 199, Ư NG PHÚ DƯƠNG, KHÓM 38, THÔN B C XƯƠNG, XÃ CÁT AN, HUY N HOA LIÊN 124. Nguy n Ý Lan, sinh ngày: 10/05/1980 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 439 B C GIA, KHÓM 6, THÔN GIA XƯƠNG, XÃ TƯ NG QUÂN, HUY N ÀI NAM 125. Bùi Th Thúy Lan, sinh ngày: 12/04/1979 t i H i Phòng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 410/1 H U ÀM, KHÓM 15, PHƯ NG H U ÀM, THÀNH PH THÁI B O, HUY N GIA NGHĨA
 11. 126. Tr n Th Di m Trang, sinh ngày: 16/03/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, BÁT QUÝ, KHÓM 11, THÔN TÂY H , XÃ TAM NGHĨA, HUY N MIÊU L T 127. Tr n Th Thanh Mai, sinh ngày: 01/06/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, NGÁCH 136, NGÕ 1432, Ư NG QUANG HƯNG, KHÓM 22, PHƯ NG HƯNG LONG, THÀNH PH THÁI BÌNH, HUY N ÀI TRUNG 128. Trương Th Ng c Di p, sinh ngày: 10/12/1981 t i Vũng Tàu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25/2 I DOANH, KHÓM 2, THÔN I DOANH, XÃ TÂN THN, HUY N ÀI NAM. 129. Dương Th Kim Anh, sinh ngày: 25/01/1975 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, NGÕ I NGHĨA, KHÓM 2, THÔN I LOAN, XÃ NHÂN VŨ, HUY N CAO HÙNG 130. Mai Th Kim Cúc, sinh ngày: 03/01/1973 t i Bình nh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59/3 THƯ NG CAM, KHÓM 2, THÔN THƯ NG THÔN, XÃ V N AN, HUY N BÌNH ÔNG 131. H Dĩnh Văn, sinh ngày: 28/08/1980 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 23, Ư NG NHÂN ÁI, KHÓM 16, PHƯ NG HÒA BÌNH, THÀNH PH TH LÂM, HUY N ÀI B C 132. Phan Thanh H ng, sinh ngày: 17/06/1979 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52 C M SƠN, KHÓM 5, PHƯ NG C M SƠN, THN TR N QUAN TÂY, HUY N TÂN TRÚC 133. Lý Th Kim Liên, sinh ngày: 21/08/1972 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 45, NGÕ 637, Ư NG H I NG N, KHÓM 16, THÔN NHÂN AN, XÃ CÁT AN, HUY N HOA LIÊN 134. Bùi Th Ngh ch, sinh ngày: 06/08/1950 t i H i Phòng. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 148, O N 2, Ư NG NAM XƯƠNG, PHƯ NG NH ÔNG, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PH ÀI B C 135. Nguy n Th Thanh Th y, sinh ngày: 07/07/1980 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 8, NGÁCH 22, NGÕ 829, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 16, PHƯ NG PHÚ QU C, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 136. Nguy n Lê Thiên Trang, sinh ngày: 24/11/1971 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 9, NGÁCH 9, NGÕ 177, Ư NG TƯ NGUYÊN, KHÓM 16 PHƯ NG TƯ NGUYÊN, THÀNH PH TÂN TRANG 137. inh Tuy t Hương, sinh ngày: 26/10/1977 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 8, NGÁCH 23, NGÕ 225, Ư NG TÂN THÁI, KHÓM 6, PHƯ NG L P NGÔN, THÀNH PH TÂN TRANG 138. Huỳnh Th Kim Oanh, sinh ngày: 29/10/1973 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5/8 Ư NG ÔNG SƠN, KHÓM 8, PHƯ NG NG S , THN TR N TH O N, HUY N NAM U 139. Huỳnh Th Ng c Y n, sinh ngày: 23/07/1980 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N
 12. Hi n trú t i: S 32, Ư NG TÂN PHONG, KHÓM 18, THÔN C U CHÍNH, XÃ V PHONG, HUY N ÀI TRUNG 140. Dương Ng c Hương, sinh ngày: 07/02/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 15, NGÕ 88, Ư NG VŨ MI U, KHÓM 17, PHƯ NG CHÍNH I, KHU L NH NHÃ, THÀNH PH CAO HÙNG 141. Nguy n Th Hu , sinh ngày: 01/03/1978 t i Hà Tĩnh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, NGÕ 109, O N 3, Ư NG B N NGUYÊN, KHÓM 14, PHƯ NG UYÊN ÔNG, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 142. Nguy n Th Thu H ng, sinh ngày: 12/11/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 148 Ư NG VŨ LONG, KHÓM 19, PHƯ NG N I LIÊU, KHU AN L C, THÀNH PH CƠ LONG 143. Nguy n Th Nhung, sinh ngày: 28/08/1977 t i Qu ng Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 31, NGÕ 59, Ư NG KI N PHÚC, KHÓM 4, PHƯ NG KI N PHÚC, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 144. Nguy n Th H ng Phúc, sinh ngày: 12/03/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 175, Ư NG I TRÍ, KHÓM 16, PHƯ NG H U C, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ÀI B C 145. Nguy n Th Lê, sinh ngày: 26/02/1972 t i Yên Bái. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 211, O N 2, Ư NG DÂN T C, KHÓM 4, THÔN LI U PHƯ NG, XÃ I N VĨ, HUY N CHƯƠNG HÓA 146. Hong Thi n Hùng, sinh ngày: 14/04/1979 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/1 TÂN TH , KHÓM 2, PHƯ NG TÂN TH , THN TR N TRÁC LAN, HUY N MIÊU L T 147. Lê Th Thùy Linh, sinh ngày: 19/02/1981 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35, NGÕ 151, O N 5, Ư NG TRANG TÂN, KHÓM 8, THÔN TÂN XÃ, XÃ TRANG VĨ, HUY N NGHI LAN 148. Lê Th Yên Phương, sinh ngày: 10/06/1981 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 45, NGÕ 80, O N 2 PHƯƠNG, Ư NG PHƯƠNG HÁN, KHÓM 13, THÔN PHƯƠNG UY N, XÃ PHƯƠNG UY N, HUY N CHƯƠNG HÓA 149. Cao Th Ng c Bích, sinh ngày 05/12/1976 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 123 H B , KHÓM 12, PHƯ NG GIA PHÚC, THN TR N GIAI LÝ, HUY N ÀI NAM 150. Lê Th Th m, sinh ngày 10/03/1978 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, NGÕ 456, O N 4, Ư NG TRUNG ƯƠNG B C, KHÓM 12, PHƯ NG NH T C, KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C. 151. Lê Th p, sinh ngày: 15/10/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, NGÕ 151, O N 3, Ư NG TÍN NGHĨA, KHÓM 22, THÔN GIA T , XÃ GIA NNH, HUY N CAO HÙNG 152. Th Thu Thúy, sinh ngày: 26/06/1977 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 120/6, Ư NG T NH CƯ C, KHÓM 20, THÔN T NH CƯ C, XÃ I TH , HUY N CAO HÙNG
 13. 153. Nguy t Y n, sinh ngày: 05/06/1979 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 58, Ư NG KI N VŨ, KHÓM 20, PHƯ NG B O AN, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 154. Nguy n Ng c Nhung, sinh ngày: 17/07/1974 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, NGÕ 71, Ư NG VĂN TRANG, KHÓM 19, PHƯ NG THÁI CÔNG, KHU T DOANH, THÀNH PH CAO HÙNG 155. Quách Lý Vy Linh, sinh ngày: 18/09/1980 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 6, S 51, Ư NG TH GI I, KHÓM 1, PHƯ NG THƯƠNG HÓA, THN TR N TRÚC ÔNG, HUY N TÂN TRÚC 156. Nguy n Th Thu Th y, sinh ngày: 10/03/1980 t i Bình Dương. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32, NGÕ 164, Ư NG D C THÀNH, KHÓM 4, PHƯ NG D C THÀNH, THN TR N DƯƠNG MAI, HUY N ÀO VIÊN 157. Ph m Th Thu Thúy, sinh ngày: 27/02/1978 t i c L c. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35 THƯ NG T H , KHÓM 5, PHƯ NG THƯ NG H , THN TR N DƯƠNG MAI, HUY N ÀO VIÊN 158. Huỳnh Th Ki u Nga, sinh ngày: 01/01/1967 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17/1, NGÕ 207, O N 1, Ư NG PH C HƯNG, KHÓM 3, PHƯ NG TH C, KHU NAM, THÀNH PH ÀI TRUNG 159. Nguy n Thu Trang, sinh ngày: 04/01/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, NGÁCH 9, NGÕ 39, Ư NG PH C HOA 7, KHÓM 33, PHƯ NG PH C HOA, THÀNH PH VĨNH KHANG, HUY N ÀI NAM 160. ào Th Phư ng, sinh ngày: 19/02/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, NGÕ 330, Ư NG DÂN SINH, KHÓM 9, PHƯ NG TRI U DƯƠNG, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 161. Lê Th Sang, sinh ngày: 26/11/1970 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 181/5, Ư NG TÂN THÀNH, KHÓM 24, THÔN NG L C, XÃ VIÊN SƠN, HUY N NGHI LAN 162. Nguy n Th Phương Tâm, sinh ngày: 08/10/1967 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 281, O N 2, Ư NG HOÀNH SƠN, KHÓM 12, THÔN HOÀNH SƠN, HUY N TÂN TRÚC 163. Võ Th Trúc Phương, sinh ngày: 20/02/1982 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15/5, NGÕ TRUNG HI U, Ư NG TRUNG THANH, KHÓM 7, PHƯ NG CÔNG MINH, THN TR N SA L C, HUY N ÀI TRUNG 164. Nguy n Th Ng c Lan, sinh ngày: 21/02/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 108/2 MÃ VŨ C, KHÓM 11, PHƯ NG KIM SƠN, THN TR N QUAN TÂY, HUY N TÂN TRÚC 165. Phù B o Liên, sinh ngày: 12/08/1979 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 46, NGÕ 106, Ư NG TAM KI U, THN TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 166. Huỳnh Th Di m, sinh ngày: 10/07/1974 t i Trà Vinh. Gi i tính: N
 14. Hi n trú t i: L U 4, S 2, Ư NG NH LIÊU 5, KHÓM 9, THÔN LONG NGUYÊN, XÃ BÁT LÝ, HUY N ÀI B C 167. Huỳnh H ng Nhung, sinh ngày: 14/04/1979 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 16, NGÕ 22, Ư NG SONG THÀNH, KHÓM 13, PHƯ NG THANH QUANG, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C. 168. Th Bích ng c, sinh ngày: 25/06/1976 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 163, NGÕ TI N TR N, KHÓM 16, PHƯ NG TR N DƯƠNG, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 169. Bùi Th Hi n, sinh ngày: 08/03/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 66, NGÕ 166, O N 1, Ư NG TRƯ NG LONG, KHÓM 1, PHƯ NG U BI N, THÀNH PH THÁI BÌNH, HUY N ÀI TRUNG 170. Lê Th Thu Th o, sinh ngày: 30/06/1973 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, NGÕ 67, Ư NG TH LÂM, KHÓM 8, PHƯ NG ÔNG TÂN, THÀNH PH ÔNG TH , HUY N ÀI TRUNG 171. Võ Th Kim Mư i, sinh ngày: 18/04/1976 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, NGÕ 50, Ư NG HƯNG NGHĨA, KHÓM 6, THÔN HI P THÀNH, XÃ TÂN XÃ, HUY N ÀI TRUNG 172. Hà Ng c Mai, sinh ngày: 17/03/1977 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, Ư NG L C CHƯƠNG, KHÓM 4, THÔN TRANG H U, XÃ TH N CƯƠNG, HUY N ÀI TRUNG 173. Nguy n Th Tuy t Anh, sinh ngày: 29/05/1982 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, NGÁCH 25, NGÕ 718, Ư NG H U XƯƠNG, KHÓM 23, PHƯ NG KHÁNH XƯƠNG, KHU NAM T , THÀNH PH CAO HÙNG 174. Nguy n Th Thùy Linh, sinh ngày: 20/10/1978 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/10, THÔN TUY T SƠN 1, Ư NG ÔNG KỲ, KHÓM 17, PHƯ NG THÁI XƯƠNG, THN TR N ÔNG TH , HUY N ÀI TRUNG 175. Tr n Th èo, sinh ngày: 18/02/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 45, NGÕ 590, O N 2, Ư NG CHƯƠNG NAM, KHÓM 10, PHƯ NG HƯƠNG SƠN, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA 176. Lê Thùy Ngân, sinh ngày: 31/07/1965 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, Ư NG VĨNH NNH 2, KHÓM 8, PHƯ NG BÌNH C, KHU B C N, THÀNH PH ÀI TRUNG 177. Lê Th Thương, sinh ngày: 13/12/1976 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, NGÕ 118, O N 1, Ư NG KI N BÌNH, KHÓM 9, THÔN NHIÊU BÌNH, XÃ I N VĨ, HUY N CHƯƠNG HÓA 178. Bùi Th M Ng c, sinh ngày: 26/02/1978 t i Kiên Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, I PHONG, KHÓM 2, PHƯ NG I PHONG, THN TR N DIÊM TH Y, HUY N ÀI NAM. 179. Võ Th H ng Lan, sinh ngày: 19/12/1979 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 85, H C GIÁP LIÊU, KHÓM 10, PHƯ NG BÌNH ÔNG, THN TR N H C GIÁP, HUY N ÀI NAM
 15. 180. H Nàm Ki u, sinh ngày: 05/05/1975 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 68, Ư NG B TÚ, KHÓM 8, THÔN B TÚ, XÃ KI U U, HUY N CAO HÙNG. 181. Nguy n Th Loan, sinh ngày: 02/01/1978 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, NGÕ 1, Ư NG TRI HÀNH, KHÓM 14, PHƯ NG QUAN , KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C 182. Lâm Th H ng Th y, sinh ngày: 02/07/1977 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 133, NGÕ 217, Ư NG THIÊN THU, KHÓM 2, PHƯ NG THIÊN THU, THÀNH PH NAM U, HUY N NAM U. 183. Lê M ng Tuy n, sinh ngày: 26/02/1980 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 44/2, Ư NG DIÊN CHÍNH, KHÓM 15, PHƯ NG DIÊN CHÍNH, THÀNH PH TRÚC SƠN, HUY N NAM U. 184. Tr n Th Thanh H ng, sinh ngày: 02/02/1982 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ 2041, Ư NG TRUNG BÌNH, KHÓM 25, PHƯ NG TÂN BÌNH, KHU B C N, THÀNH PH ÀI TRUNG. 185. Phùng Th Phương, sinh ngày: 19/05/1970 t i Qu ng Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÕ 8, Ư NG NGÔ HƯNG, KHÓM 7, PHƯ NG C NH LIÊN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PH ÀI B C 186. Tr n Th Như, sinh ngày: 26/07/1979 t i Thanh Hóa. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 654, Ư NG PHONG LÂM, KHÓM 7, THÔN PHONG KHANG, XÃ PHÂN VIÊN, HUY N CHƯƠNG HÓA 187. Nguy n Th Phương Th o, sinh ngày: 04/03/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, NGÕ 39, Ư NG ÔNG MINH, KHÓM 11, PHƯ NG L ÔNG, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PH CƠ LONG 188. Nguy n Th CNm Nhung, sinh ngày: 19/10/1977 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 108/1 BÌ MA CƯ C, KHÓM 7, PHƯ NG BÌ HƯNG, THÀNH PH THÁI B O, HUY N GIA NGHĨA 189. Mao Th Thúy Oanh, sinh ngày: 21/10/1976 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, NHN LIÊU, KHÓM 4, THÔN NHN LIÊU, XÃ T TR N, HUY N ÀI NAM. 190. Tri u Th Ng c Lành, sinh ngày: 14/09/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N . Hi n trú t i: S 26, Ư NG GIANG NAM 3, KHÓM 3, PHƯ NG LONG CƯƠNG, THÀNH PH ÀO VIÊN. 191. àm Th Kim Hà, sinh ngày: 04/05/1979 t i Bình Thu n. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 114, Ư NG KI N KHANG, KHÓM 8, PHƯ NG ÔNG THÊ, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C. 192. L c Din D nh, sinh ngày: 30/06/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 109, THÀNH NGO I, KHÓM 7, PHƯ NG NAM LONG, THN TR N H U LONG, HUY N MIÊU L T. 193. Nguy n Th Kim Sáng, sinh ngày: 27/06/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N
 16. Hi n trú t i: S 426, O N 1, Ư NG I CHƯƠNG, KHÓM 9, THÔN I TRÚC, XÃ PHÂN VIÊN, HUY N CHƯƠNG HÓA. 194. Lương M Ánh, sinh ngày: 29/06/1970 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 29, NGÕ 71, Ư NG LONG HƯNG, KHÓM 18, PHƯ NG T AN, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C. 195. Nguy n Th Châu Pha, sinh ngày: 18/09/1978 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 96, Ư NG D C SINH, KHÓM 14, PHƯ NG NH T TÂN, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ÀI B C. 196. Lê Th Ánh Tuy t, sinh ngày: 13/02/1981 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, Ư NG C XA, KHÓM 13, THÔN LONG ÔNG, XÃ LONG T NH, HUY N ÀI TRUNG. 197. Ph m Th Nhã, sinh ngày: 28/04/1969 t i Long an. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, NGÕ 205, O N 3, Ư NG I CHƯƠNG, KHÓM 17, THÔN NG AN, XÃ PHÂN VIÊN, HUY N CHƯƠNG HÓA. 198. Lý S p Múi, sinh ngày: 15/01/1980 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 6/1, S 240, Ư NG QU LÂM, KHÓM 3, PHƯ NG LI U HƯƠNG, KHU V N HOA, THÀNH PH ÀI B C. 199. Huỳnh Th Kim Duyên, sinh ngày: 19/04/1981 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 197, Ư NG PHƯƠNG TH O, KHÓM 10, PHƯ NG TÂN TRANG, THN TR N TH O N, HUY N NAM U. 200. Ngô Th L Hi n, sinh ngày: 02/05/1979 t i Bình Dương. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, Ư NG XƯƠNG NAM, KHÓM 5, THÔN XƯƠNG NAM, XÃ ÔNG THÊ, HUY N VÂN LÂM. 201. Lâm Hoa, sinh ngày: 30/08/1976 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, Ư NG TAM NGUY T, KHÓM 5, THÔN MI SƠN, XÃ H U LÝ, HUY N ÀI TRUNG. 202. Nguy n Th Phương Th o, sinh ngày: 16/12/1979 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, NGÕ 194, Ư NG TÂY HƯNG, KHÓM 6, PHƯ NG H O TU, THN TR N HÒA M , HUY N CHƯƠNG HÓA. 203. Khưu B ch Hào, sinh ngày: 11/12/1978 t i Kiên Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 14, NGÕ 64, Ư NG HƯNG C, KHÓM 2, PHƯ NG HƯNG XƯƠNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PH ÀI B C. 204. Võ Th CNm H ng, sinh ngày: 09/01/1980 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, NGÕ 24, Ư NG SƠN TIÊN, THÔN THƯ NG BÌNH, XÃ SAM LÂM, HUY N CAO HÙNG. 205. Châu Ng c Chân, sinh ngày: 08/04/1977 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, Ư NG TRUNG CHÍNH B C, KHÓM 1, PHƯ NG TÍN NGHĨA, THN TR N LA ÔNG, HUY N NGHI LAN. 206. Nguy n Th Nguy t, sinh ngày: 09/07/1977 t i Cà Mau. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6/1 NGO I PH , KHÓM 2, Ư NG NGO I PH , THN TR N H U LONG, HUY N MIÊU L T.
 17. 207. Nguy n Th Bích, sinh ngày: 03/05/1978 t i Kiên Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 267, Ư NG H I SÁN 1, KHÓM 9, Ư NG H I TR NG, KHU TI U C NG, THÀNH PH CAO HÙNG. 208. Nguy n Th H ng Linh, sinh ngày: 15/07/1974 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 11, S 106/1, Ư NG MINH THÀNH 2, KHÓM 54, PHƯ NG NH THÁI, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG. 209. Nguy n Th Mai Loan, sinh ngày: 18/02/1979 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 83 U DI P LÂM, KHÓM 3, THÔN TH Y LÝ, XÃ MAI SƠN, HUY N GIA NGHĨA. 210. Lê Thu Hương, sinh ngày: 16/09/1980 t i Ngh An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 102 THƯ NG BÌNH, KHÓM 8, PHƯ NG THƯ NG BÌNH, THN TR N TRÚC ÔNG, HUY N TÂN TRÚC. 211. Tăng Phư ng Tú, sinh ngày: 01/11/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 57, NGÁCH 215, NGÕ 1002, I KHANG LANG, KHÓM 27, PHƯ NG I HƯƠNG, THÀNH PH PHÁC T , HUY N GIA NGHĨA. 212. Ph m Th Ng c Thanh, sinh ngày: 11/01/1982 t i Hà Nam. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, L U 13, NGÕ 90, Ư NG Á CHÂU, KHÓM 33, PHƯ NG VIÊN NHÂN, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ÀI B C. 213. Ph m Th xiêm, sinh ngày: 11/02/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 156/2 H H , KHÓM 2, THÔN H B , XÃ KIM LINH, HUY N KIM MÔN. 214. Ph m Th Thanh Di m, sinh ngày: 25/11/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18 NGÕ 78, Ư NG H C THÀNH, KHÓM 10, PHƯ NG H C THÀNH, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ÀI B C. 215. Nguy n Th Thu H ng, sinh ngày: 24/07/1972 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, NGÕ 471, Ư NG B C N, KHÓM 8, PHƯ NG C U XÃ, KHU B C N, THÀNH PH ÀI TRUNG. 216. Phan Th M Vân, sinh ngày: 17/10/1976 t i Bình Dương. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10/2, L U 5, H M 40, NGÕ 171, Ư NG THÀNH PHÚC, KHÓM 23, PHƯ NG THÀNH PHÚC, KHU NAM, C NG, THÀNH PH ÀI B C. 217. ng Th Ng c Hu , sinh ngày: 15/12/1973 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 236, L U 7/1, Ư NG TRUNG CHÍNH NAM, KHÓM 17, PHƯ NG QUANG CHÍNH, THÀNH PH TAM TRUNG, HUY N ÀI B C. 218. T ng Th H i, sinh ngày: 02/10/1973 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 158 TRÚC T CƯ C, KHÓM 3, THÔN VĨNH HI N, XÃ L C CƯ C, HUY N GIA NGHĨA. 219. Nguy n Th Mai, sinh ngày: 12/12/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, NGÕ 789, O N 1, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 7, PHƯ NG NAM DƯƠNG, THN TR N I GIÁP, HUY N ÀI TRUNG. 220. Nguy n Th S c, sinh ngày 0101/1978 t i Trà Vinh. Gi i tính: N
 18. Hi n trú t i: S 3, H M 5, NGÕ 18, PH 7, Ư NG NG NGUYÊN, KHÓM 27, PHƯ NG TÂN HƯNG, THÀNH PH NAM U. 221. Tr n Th Kim Hai, sinh ngày: 10/11/1976 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10/14, Ư NG THANH TH Y NHAM, KHÓM 10, THÔN THANH TH Y, HƯƠNG XÃ U, HUY N CHƯƠNG HÓA. 222. Tr n Th Trinh, sinh ngày: 10/09/1975 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, Ư NG VĨNH T, KHÓM 7, THÔN VĨNH HOA, XÃ VĨNH AN, HUY N CAO HÙNG. 223. Nguy n Th M Linh, sinh ngày: 20/06/1976 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, PH B C TH NGŨ, KHÓM 21, PHƯ NG B C TH , THN TR N SA L , HUY N ÀI TRUNG. 224. Nguy n Th Hoàng Thúy, sinh ngày: 29/10/1979 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 111, PH KIM HOA, KHÓM 4, PHƯ NG BÁT TRUNG, KHU NOÃN NOÃN, THÀNH PH CƠ LONG. 225. Phòng Hà Y n, sinh ngày: 29/05/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, NGÕ QUY N TRUNG, KHÓM 3, THÔN PHÙ QUY N, XÃ VĨNH TNNH, HUY N CHƯƠNG HÓA. 226. Võ Th Thu Tư, sinh ngày: 15/04/1979 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33 L U 8, PH TRƯ NG MINH, KHÓM 13, PHƯ NG BÁC ÁI, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 227. Nguy n Th L Thu, sinh ngày: 15/11/1977 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, PH TI N TR N, KHÓM 13, PHƯ NG TR N TRUNG, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG. 228. Lê Ng c Hu , sinh ngày: 12/12/1977 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 852, NGƯ NG T LÂM, XÃ TH Y THƯ NG, HUY N GIA NGHĨA. 229. Nguy n Ng c Thùy, sinh ngày: 09/02/1980 t i Cà Mau. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, L U 4, H M 6, NGÕ 329, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 11, PHƯ NG KI N QU C, THN TR N OANH CA, HUY N ÀI B C. 230. Võ Th H ng Th m, sinh ngày: 29/11/1970 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 99, NGÕ 256, Ư NG CHÍNH NGHĨA B C, KHÓM 13, PHƯ NG T CƯ NG, THÀNH PH TAM TRÙNG. 231. Huỳnh Th Hi u, sinh ngày: 01/06/1979 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, L U 2, NGÕ 30, PH NG NGHĨA, KHÓM 12, THÔN NG HƯNG, XÃ THÁI SƠN, HUY N ÀI B C. 232. Nguy n Th H ng Phương, sinh ngày: 08/06/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 278, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, THÔN TRUNG TH NG, XÃ BAO TRUNG, HUY N VÂN LÂM. 233. Lê Th Kim Hi u, sinh ngày: 23/03/1981 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, L U 4, NGÕ 53, PH XÍCH PHONG, KHÓM 18, PHƯ NG QUANG LONG, KHU I NG, THÀNH PH ÀI B C.
 19. 234. Lư Th Minh Châu, sinh ngày: 17/12/1973 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 159, Ư NG T L P NAM, KHÓM 23, PHƯ NG VĨNH AN, THÀNH PH BÌNH ÔNG, HUY N BÌNH ÔNG. 235. Tr n Nhì Múi, sinh ngày: 27/05/1982 t i Bà R a – Vũng Tàu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, NGÕ 78, PHƯ NG TRUNG HI U, THÔN C U KH I, XÃ C U NHƯ, HUY N BÌNH ÔNG. 236. L c Tuy t Hoa, sinh ngày: 10/03/1974 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 39, NGÁCH 46, NGÕ 32, O N 2, Ư NG TRƯ NG VINH, KHÓM 9, PHƯ NG ÔNG AN, KHU ÔNG, THÀNH PH ÀI NAM. 237. H Ng c Thu Trang, sinh ngày: 14/04/1977 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, NGÁCH 1, NGÕ 58, Ư NG XƯƠNG LONG, KHÓM 28, PHƯ NG H NH PHÚC, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C. 238. Võ Th Thùy Linh, sinh ngày: 29/06/1977 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, NGÕ H AN, Ư NG NAM XƯƠNG, KHÓM 6, THÔN NAM H , XÃ I H , HUY N MIÊU L T. 239. Tr n Kim Nguyên, sinh ngày: 15/12/1972 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 109 Ư NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 31 THÔN I U LÂM, XÃ LONG ÀM, HUY N ÀO VIÊN. 240. Cao Th Thùy Linh, sinh ngày: 22/11/1973 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 30, O N 1, Ư NG TAM HÒA, KHÓM 7, PHƯ NG I C, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ÀI B C. 241. Tr n Th M Duyên, sinh ngày: 20/09/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÁCH 20, NGÕ 91, Ư NG OANH ÀO, KHÓM 10, PHƯ NG VĨNH XƯƠNG, THN TR N OANH CA, HUY N ÀI B C. 242. Nguy n Thu H ng, sinh ngày: 24/09/1980 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 84, NGÕ 195, O N 1, Ư NG B N NGUYÊN, KHÓM 6, PHƯ NG NGUYÊN I N, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM. 243. Phún Co ng Nh c, sinh ngày 01/09/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 94, Ư NG CÔN NAM, KHÓM 14, THÔN CÔN SƠN, XÃ TÂN XÃ, HUY N ÀI TRUNG. 244. Trương Th Ng c Th o, sinh ngày 02/01/1979 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 273, Ư NG TAM DÂN, KHÓM 13, PHƯ NG B O H U, THÀNH PH LÔ CHÂU, HUY N ÀI B C. 245. Nguy n Th Th m, sinh ngày 30/06/1972 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 98, Ư NG VĨNH HUY, KHÓM 4, PHƯ NG I HÀ, KHU TÂY N, THÀNH PH ÀI TRUNG. 246. Ph m Th Sang, sinh ngày 16/061/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, Ư NG H I HƯNG, KHÓM 1, THÔN V N TH , XÃ KIM SƠN, HUY N ÀI B C. 247. Ngô Th Ng c Hoa, sinh ngày 16/03/1979 t i Long An. Gi i tính: N
 20. Hi n trú t i: S 4/5, NGÁCH 5, NGÕ 305, Ư NG VIÊN THÔNG, KHÓM 2, PHƯ NG C M THNNH, THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ÀI B C. 248. Nguy n Th Kim Ng c, sinh ngày 15/05/1981 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 10, NGÁCH 42, NGÕ 328, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, PHƯ NG BÁCH HÒA, THÀNH PH TÂN I M, HUY N ÀI B C. 249. Lê Th Út, sinh ngày 16/02/1981 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 99, U DI P LÂM, KHÓM 3, THÔN TH Y LÝ, XÃ MAI SƠN, HUY N GIA NGHĨA. 250. Nguy n Th Hư ng, sinh ngày 14/08/1977 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, NGÕ 93, Ư NG DÂN AN, KHÓM 12, PHƯ NG TRUNG THÀNH, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, HUY N CAO HÙNG. 251. Ph m Th Loan, sinh ngày 09/06/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 103, O N NGŨ PH , Ư NG TÂN QUAN, KHÓM 1, PHƯ NG NGŨ PH , THN TR N TÂN PH , HUY N TÂN TRÚC. 252. T ng Ng c Anh, sinh ngày 05/07/1979 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, Ư NG ÔNG CHÂU, KHÓM 2, THÔN ÔNG CHÂU, XÃ KHÊ CHÂU, HUY N CHƯƠNG HÓA. 253. Nguy n Th Kim Cương, sinh ngày 24/01/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, NGÕ 34, Ư NG H P TÁC, KHÓM 30, PHƯ NG TÀO CÔNG, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, HUY N CAO HÙNG. 254. Tr n Thúy Di m, sinh ngày 09/10/1980 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, NGÁCH 11, NGÕ 11, Ư NG DÂN SINH, KHÓM 23, PHƯ NG B C MÔN, THN TR N KIM THÀNH, HUY N KIM MÔN. 255. Lê Th Kim Thanh, sinh ngày 08/01/1977 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 532, Ư NG TÂN TRANG, KHÓM 2, PHƯ NG H I SƠN, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C. 256. Nguy n Thanh Vân, sinh ngày 17/04/1972 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 6/3, S 101, Ư NG C HÓA, KHÓM 5, PHƯ NG KIM LONG, KHU B C, THÀNH PH ÀI TRUNG. 257. La Kim ang, sinh ngày 25/03/1975 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 66, NGÕ 380, Ư NG QUÁ DŨNG, KHÓM 7, PHƯ NG QUÁ BI, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, HUY N CAO HÙNG. 258. Cám Nàm Cú, sinh ngày 05/08/1977 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 3, NGÕ 35, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 26, PHƯ NG QUY N CHÂU, THÀNH PH TH LÂM, HUY N ÀI B C. 259. Thái Th M ng Tuy n, sinh ngày 24/02/1979 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 191, Ư NG TRUNG HƯNG, KHÓM 16, THÔN C U Ư NG, XÃ I TH , HUY N CAO HÙNG. 260. Trương Gia B i, sinh ngày 24/10/1975 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 515, O N 7, Ư NG CHƯƠNG L C, KHÓM 5, THÔN KI U U, XÃ PHÚC HƯNG, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA.
Đồng bộ tài khoản