Quyết định số 6-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 6-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6-HĐBT về việc tổ chức ngày Biên phòng 3-3 hàng năm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16-H BT Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 1989 QUY T NNH V VI C T CH C NGÀY BIÊN PHÒNG 3/3 HÀNG NĂM H I NG B TRƯ NG phát ng qu n chúng nhân dân biên gi i và ơn v biên phòng làm t t nhi m v b o v ch quy n an ninh biên gi i c a T qu c; Theo ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Hàng năm l y ngày 3-3 là Ngày Biên phòng, b t u t ngày 3 tháng 3 năm 1989 k ni m 30 năm ngày thành l p l c lư ng biên phòng. i u 2. N i dung, yêu c u Ngày Biên phòng là: - Nâng cao ý th c c nh giác tinh th n trách nhi m c a nhân dân các dân t c, c a cán b , nhân viên các cơ quan, oàn th biên gi i làm t t nhi m v b o v ch quy n an ninh biên gi i qu c gia. - Tăng cư ng oàn k t h p ng chi n u và giúp l n nhau gi a l c lư ng biên phòng và nhân dân, gi a l c lư ng biên phòng và các l c lư ng khác. - Không ng ng c ng c và phát tri n tinh th n oàn k t, h u ngh gi a nhân dân hai bên biên gi i ch ng m i hành vi xâm ph m biên gi i c a T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. - Ny m nh vi c th c hi n các nhi m v trung tâm, t xu t c a a phương. - Khen thư ng b ng các hình th c thích h p các xã và ng bào có công trong s nghi p xây d ng b o v biên gi i. Vi c t ch c Ngày Biên phòng hàng năm c n thi t th c có hi u qu , b ng nh ng ho t ng phong phú như m t t p quán văn hoá t t, không phô trương, lãng phí. i u 3. B trư ng B N i v hư ng d n thi hành Quy t nh này.
  2. i u 4. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mư i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản