Quyết định số 60/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 60/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 60/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 5 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 60/2002/ Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I TH Ô HÀ N I TH I KỲ 2001- 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i ngày 28 tháng 12 năm 2000; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i t i T trình s 96/ TTr- UB ngày 29 tháng 10 năm 2001; c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 2325/ BKH/ VPT ngày 15 tháng 4 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Th ô Hà N i th i kỳ 2001- 2010 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. M c tiêu: Th ô Hà N i là trung tâm chính tr - hành chính qu c gia, trung tâm l n v văn hoá, khoa h c, giáo d c, kinh t và giao d ch qu c t c a c nư c. Trong mư i năm t i, g n v i k ni m 1000 năm Thăng Long- Hà N i, Thành ph ph i m b o n nh v ng ch c an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, phát tri n kinh t , khoa h c công ngh , văn hoá- xã h i toàn di n, nhanh, hi u qu và môi trư ng b n v ng. Xây d ng m t bư c quan tr ng cơ s v t ch t - k thu t và xã h i c a Th ô xã h i ch nghĩa giàu p, văn minh, thanh l ch, ng b , hi n i: b o t n và phát huy tinh hoa văn hoá truy n th ng c a Th ô ngàn năm văn hi n; t p trung làm lành m nh, trong s ch môi trư ng văn hoá - xã h i, ngăn ch n, Ny lùi các hi n tư ng tiêu c c và t n n xã h i; nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân; ch ng i u trong h i nh p kinh t qu c t , chuNn b ti n c a kinh t tri th c, tr thành m t Trung tâm ngày càng có uy tín khu v c, x ng áng v i danh hi u "Th ô Anh hùng ". 2. Nh ng quan i m phát tri n cơ b n: - Phát tri n Th ô là tr ng i m trong chi n lư c xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa c a t nư c trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá, ch ng h i nh p kinh t qu c t là trách nhi m, nghĩa v c a toàn ng, toàn dân, toàn quân. C n phát huy ng b s c m nh t ng h p c a Trung ương, c a Hà N i, c a c
  2. nư c, c a các thành ph n kinh t , c a h p tác qu c t trong quá trình phát tri n Th ô; khai thác n i l c là nhân t quy t nh, ngu n l c bên ngoài là quan tr ng . - Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i Th ô ph i ư c xây d ng và th c hi n trong m i quan h h u cơ v i s phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, v i vi c xây d ng và th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i vùng, liên vùng, dùng s c m nh c a Th ô làm ng l c thúc Ny s phát tri n c a vùng, t o ra s phân công - h p tác ch t ch trong m t cơ c u th ng nh t trên ph m vi c nư c . - Trong ch o, quán tri t phương châm: phát tri n kinh t - xã h i là nhi m v trung tâm, xây d ng ng là nhi m v then ch t, qu n lý ô th là nhi m v thư ng xuyên quan tr ng. Trong t ch c th c hi n, c n k t h p hài hoà các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, an ninh, qu c phòng; phát tri n l c lư ng s n xu t g n li n v i xây d ng, c ng c quan h s n xu t, k t h p gi i quy t các v n c p bách trư c m t, kiên trì th c hi n các m c tiêu cơ b n, lâu dài. Xác nh úng tr ng tâm các khâu t phá, có nh ng gi i pháp ng b , hi u qu , i t t, ón u, Ny nhanh t c phát tri n Th ô. 3. M t s ch tiêu ch y u: 3.1. V kinh t : - ưa t tr ng GDP c a Hà N i trong t ng GDP c a c nư c t 7,3% năm 2000 lên kho ng 8,2% vào năm 2005 và 9,8% vào năm 2010. - Ph n u tt c tăng trư ng GDP bình quân năm th i kỳ 2001- 2010 kho ng 10- 11%/ năm. - GDP bình quân u ngư i vào năm 2005 tăng 1,4 l n so v i năm 2000, vào năm 2010 tăng 1,5 l n so v i năm 2005. - Cơ c u kinh t : + Giai o n 2001- 2005 chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p; + Giai o n 2006 - 2010 theo hư ng d ch v - công nghi p - nông nghi p (Năm 2010, t tr ng công nghi p, xây d ng chi m kho ng 42%, d ch v 56% và nông nghi p 2% GDP toàn Thành ph ). + T c tăng giá tr s n xu t công nghi p 14,5%/năm, nông nghi p 3,0%/năm, d ch v 8,6%/năm; - Giá tr xu t khNu tăng trư ng bình quân th i kỳ 2001- 2010 kho ng 16-18%/năm. 3.2. V dân s , ngu n nhân l c: Năm 2010, quy mô dân s Hà N t kho ng 3,3 tri u ngư i; lao ng qua ào t o chi m 60- 65%. n năm 2005, chuNn hoá i ngũ công ch c c p thành
  3. ph , c p qu n, huy n; năm 2010 chuNn hoá i ngũ công ch c c p xã, phư ng. Gi m t l th t nghi p ô th còn 5,5 - 6%; qu n lý ch t ch s lao ng các a phương khác v Hà N i . 3.3. V văn hoá, xã h i, giáo d c, y t , th d c th thao: Phát tri n giáo d c- ào t o c a Th ô tr thành Trung tâm ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài cho t nư c; thanh niên trong tu i t trình trung h c ( bao g m: trung h c ph thông, trung h c chuyên nghi p, trung h c ngh ) là 70% vào năm 2005 và ph c p trung h c vào năm 2010. Xây d ng n n văn hoá tiên ti n, giàu b n s c dân t c, ngư i Hà N i "văn minh, thanh l ch - hi n i". B o t n và phát huy các giá tr văn hoá v t th và phi v t th . Phát tri n s nghi p y t chăm sóc s c kho , nâng cao th ch t cho nhân dân. Xây d ng n n th d c, th thao tiên ti n v i l c lư ng th d c th thao t trình cao trong khu v c, trong ó có m t s môn t trình th gi i; Ny m nh phong trào th d c th thao qu n chúng. Th c hi n có hi u qu ch trương xã h i hoá giáo d c, văn hoá, y t , th d c th thao. 3.4. V i s ng: Không ng ng nâng cao i s ng m i m t cho nhân dân. Nâng cao tu i th và chi u cao trung bình c a ngư i dân Th ô. Tăng khNu ph n và ch t lư ng dinh dư ng, m c dinh dư ng bình quân c a m i ngư i dân Hà N i t 2500 Kcalo/ngày. m b o 100% s gia ình có i u ki n ti p xúc và hư ng th văn hoá, ngh thu t. Ph n u t 100% s h có nư c s ch sinh ho t và ư c chăm sóc y t ; gi m t l h nghèo ( theo tiêu chuNn m i ) còn kho ng 1%; gi m t l tr em suy dinh dư ng còn dư i 10%. 3.5. V môi trư ng: Xây d ng môi trư ng Hà N i xanh, s ch, p, văn minh, t c p trung bình tiên ti n c a khu v c. KhNn trương xây d ng, t ch c th c hi n có hi u qu án t ng th b o v môi trư ng Thành ph góp ph n nâng cao ch t lư ng s ng c a nhân dân. 3.6. V an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i: m b o n nh v ng ch c an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trong m i tình hu ng. T o bư c chuy n bi n m i rõ r t v qu n lý tr t t , an toàn xã h i, n p s ng ô th , u tranh phòng ch ng các lo i t i ph m và t n n xã h i . 4. Nh ng nhi m v ch y u phát tri n các ngành, lĩnh v c và xây d ng Th ô Hà N i: 4.1. Phát tri n, hi n i hoá các ngành, lĩnh v c d ch v then ch t như thương m i, xu t nh p khNu, du l ch, tài chính, ngân hàng, b o hi m, thông tin vi n thông, khoa h c- công ngh và các d ch v khác ph c v cho s n xu t, kinh doanh cũng như các m t ho t ng a d ng khác c a Th ô, vùng kinh t tr ng i m B c B và c nư c.
  4. Xây d ng Hà N i tr thành Trung tâm hàng u v thương m i, du l ch, tài chính, ngân hàng c a phía B c, c nư c và c a khu v c ông Nam á. 4.2. Xây d ng Hà N i thành Trung tâm công nghi p l n: Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p có s d ng công ngh cao, chú tr ng nh ng ngành s n xu t ra các s n phNm cao c p, các ngành công nghi p ch l c như i n- i n t - công ngh thông tin; cơ - kim khí; d t - may - da gi y; ch bi n th c phNm; v t li u m i và nh ng ngành s d ng nhi u lao ng . u tư i m i công ngh hi n i, trang b k thu t tiên ti n nh m nâng cao ch t lư ng, kh năng c nh tranh c a các s n phNm công nghi p áp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. Phát tri n các khu, c m công nghi p bao g m c các khu công nghi p v a và nh , các làng ngh truy n th ng phù h p v i quy ho ch m r ng thành ph , v i toàn vùng; có m i quan h phân công - h p tác v i các t nh, thành ph lân c n trong t ng th th ng nh t. T ng bư c di r i các cơ s không còn thích h p n i thành ra các khu công nghi p t p trung, m b o môi trư ng b n v ng. 4.3. Phát tri n nông nghi p, nông thôn theo hư ng chuy n d ch cơ c u, cao c p hoá các s n ph m nông nghi p ô th , sinh thái, làng ngh ; hình thành các vùng chuyên canh s n xu t hàng hoá nông phNm c s n như rau s ch, hoa, cây c nh, cây ăn qu và chăn nuôi g n v i công nghi p ch bi n, a d ng s n phNm nh m t m c tiêu ch t lư ng, s n phNm s ch, hi u qu , môi trư ng b n v ng. Phát tri n nông nghi p i ôi v i xây d ng nông thôn m i ngo i thành, t o môi trư ng trong lành cho Hà N i. 4.4. Phát tri n các lĩnh v c văn hoá- xã h i tương x ng v i phát tri n kinh t . Xây d ng ngư i Hà N i v ng vàng v chính tr , tư tư ng, có lòng t hào dân t c, tâm huy t, trách nhi m v i t nư c, v i Th ô; có kh năng ti p thu, làm ch công ngh hi n i, nhanh nh y, sáng t o, có năng l c s n xu t kinh doanh; có l i s ng văn minh, thanh l ch, hi n i, tiêu bi u cho con ngư i Vi t Nam trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá. Xây d ng Hà N i thành m t Trung tâm ki u m u v giáo d c - ào t o, y t , văn hoá - thông tin, th d c, th thao c a c nư c. 4.5. Phát tri n k t c u h t ng then ch t, u tư i trư c m t bư c, áp ng k p th i yêu c u phát tri n kinh t , xã h i c a Th ô và c nư c. - C n có các gi i pháp h u hi u c i thi n, nâng c p và hi n i hoá ng b cơ s h t ng nh m nhanh chóng kh c ph c tình tr ng quá t i, b t c p hi n nay; phát tri n theo quy ho ch dài h n ngang t m trình c a các ô th văn minh, tiên ti n trong khu v c và th gi i. - u tư m r ng, nâng c p, hoàn thi n, m các tuy n ư ng hư ng tâm n i v i các qu c l xu t phát t Th ô Hà N i, phát tri n hoàn ch nh các tuy n ư ng vành ai I, II, III và có k ho ch xây d ng vành ai IV; xây d ng hoàn ch nh, x lý tri t các nút giao thông n i thành, c a ô, xây d ng hoàn ch nh h th ng giao thông tĩnh, c i t o c u Long Biên, xây m i 2 c u qua sông H ng. Nâng c p và b sung h th ng giao thông ô th và nông thôn, t p trung u tư phát tri n giao thông công c ng ch y u b ng phương ti n xe buýt, xe i n; gi i quy t h th ng các phương ti n giao thông gây ra ách t c, ô nhi m môi trư ng, m b o giao thông thu n l i c a Hà N i, gi a Hà N i v i các t nh phía B c, v i c nư c và giao thông xuyên á.
  5. - Xây d ng thêm các tr m truy n t i 500 KV, 200 KV, 110 KV, ng m hoá m ng lư i i n trung th ; b d n c p i n áp 35 KV, 10 KV, 6 KV, ch còn m t c p 22 KV/ 0,4 KV. Xây d ng trung tâm i u lư i i n Thành ph , t ng ài báo s a ch a i n. - u tư phát tri n m ng vi n thông hi n i ngang t m qu c t , s d ng công ngh hi n i, tăng dung lư ng các t ng ài hi n có. C i t o, xây m i h th ng c ng b , cáp ng và cáp quang hoá m ng truy n d n n i thành; u tư cơ gi i hoá, t ng hoá m ng lư i bưu chính. - Duy tu, b o dư ng, c i t o, nâng c p, m r ng các nhà máy nư c hi n có, hoàn ch nh m ng ư ng c p nư c. Xây d ng nhà máy nư c B c Thăng Long, nhà máy s d ng ngu n nư c m t, 60 tr m c p nư c nông thôn, m r ng di n c p nư c cho toàn Thành ph ; u tư c i t o và l p t m i h th ng ư ng ng truy n d n, m ng lư i phân ph i và m ng d n nư c s ch, h p v sinh t i h gia ình. Gi m t l th t thoát, th t thu nư c s ch dư i 30%, t tiêu chuNn c p nư c 170 lít/ ngư i/ ngày vào năm 2010. - n năm 2005 gi i quy t cơ b n tình tr ng úng ng p. Chú tr ng c i t o các sông, mương thoát nư c, các h i u hoà, các tr m bơm thoát nư c; c i t o và xây d ng m i các công trình thoát nư c và x lý nư c th i t p trung cho các khu v c còn thi u và y u c a Thành ph , ph i h p có hi u qu vi c x lý nư c th i c a Thành ph v i các t nh lân c n trong vùng. - Ph n u t 8m2 nhà / ngư i vào năm 2010. Gi i quy t cơ b n nh ng trư ng h p nhà dư i 3m2/ ngư i, gi m d n các khu nhà hư h ng, nguy hi m trong n i thành và ven ô. Th c hi n công b ng xã h i, b o m cơ h i t o l p nơi và quy n có nhà trong các t ng l p dân cư, chú tr ng các i tư ng chính sách, ngư i có thu nh p th p. - Ph n u n năm 2005, t bình quân 5,0 n 5,5 m2 cây xanh/ ngư i; năm 2010 t 7,0 n 7,5 m2/ ngư i. 4.6. C ng c , phát huy vai trò và tác d ng c a các thành ph n kinh t , trong ó kinh t nhà nư c óng vai trò ch o, kinh t t p th cùng v i kinh t nhà nư c ngày càng tr thành n n t ng. Ny m nh c i cách doanh nghi p Nhà nư c, thúc Ny n n c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i, h tr các doanh nghi p v a và nh , các hình th c kinh t h p tác và h p tác xã; ti p t c i m i qu n lý, ng d ng công ngh m i, m r ng th trư ng; nâng cao quy n t ch c a các doanh nghi p trên cơ s tuân th các quy nh c a pháp lu t. 4.7. Tăng cư ng qu c phòng an ninh, m b o n nh v ng ch c v chính tr và tr t t an toàn xã h i c a Th ô trong m i tình hu ng; ph c v có hi u qu các ho t ng c a ng, Nhà nư c và ho t ng i ngo i. K t h p ch t ch chi n lư c, các chương trình b o v qu c phòng an ninh và tr t t an toàn xã h i v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i . 5. Phát tri n ô th và nông thôn: - Quy ho ch phát tri n thành ph Hà N i tương x ng vai trò v trí là Th ô c a Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam.
  6. - Phát tri n Hà N i v i không gian m theo hư ng B c và Tây B c, hư ng Tây và Tây Nam. Hư ng phát tri n lâu dài c a thành ph Hà N i ch y u v phía Tây,Tây Nam ( Mi u Môn- Xuân Mai- Hoà L c- Sơn Tây c a t nh Hà Tây); m t ph n phía B c Thành ph : c m ô th Sóc Sơn ( thành ph Hà N i), Xuân Hoà- i L i- Phúc Yên ( t nh Vĩnh Phúc) và các ô th khác nh m khai thác l i th v v trí a lý, i u ki n t nhiên, giao thông và cơ s h t ng c a các ô th v tinh. Trư c m t, hư ng m r ng thành ph Hà N i trung tâm v phía Tây B c,Tây Nam và phía B c, trong ó ưu tiên cho u tư phát tri n khu v c phía B c sông H ng, nghiên c u ch nh tr sông H ng, hoàn thành phương án và t ch c th c hi n quy ho ch, khai thác hai bên sông H ng. - Qu n lý ch t ch quá trình ô th hoá và u tư, xây d ng. K t h p c i t o , ch nh tu khu ô th cũ v i m r ng ô th m i theo úng quy ho ch và m b o các ch tiêu v quy ho ch k thu t ô th , ki n trúc, ti n ích công c ng và các ch tiêu khác c a ô th hi n i, văn minh. - Phát tri n khu v c nông thôn theo hư ng g n ô th hoá v i xây d ng nông thôn m i, tăng cư ng u tư cơ s h t ng k thu t tương x ng v i nông thôn m i ngo i thành Hà N i. T ng bư c chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng tăng t tr ng d ch v , công nghi p, gi m s cách bi t gi a n i thành và ngo i thành. - Qu n lý ch t ch t ai n i, ngo i thành, s d ng qu t có hi u qu , úng quy ho ch. Trư c m t c n t p trung ch o công tác l p quy ho ch chi ti t s d ng t ai, công b r ng rãi cho dân bi t; tăng cư ng qu n lý quy ho ch, s d ng t theo quy nh hi n hành. i u 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i có nhi m v : 1. Nghiên c u c th hoá vi c th c hi n Ngh quy t 15- NQ/ TW ngày 15 tháng 12 năm 2000 c a B Chính tr ; Pháp l nh Th ô Hà N i ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i khoá X thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2000. 2. Ch ng ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , nghiên c u và ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ban hành các cơ ch , chính sách c th phù h p v i i u ki n c a Hà N i nh m khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v , m r ng th trư ng , ch ng h i nh p qu c t , b o v môi trư ng... , th c hi n có hi u qu các m c tiêu kinh t - xã h i ã ra. 3. Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích u tư trong và ngoài nư c, s d ng, phát huy m nh m ngu n nhân tài v t l c c a t nư c. 4. Ch o u tư t p trung có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c, ưu tiên u tư xây d ng h t ng k thu t, h t ng xã h i, t o ng l c phát tri n các ngành, các lĩnh v c c a Th ô. 5. Nâng cao hi u qu ho t ng c a b máy qu n lý các c p cùng v i vi c i m i công tác s p x p cán b ch ch t, xây d ng hoàn thi n h th ng pháp ch , chính sách,
  7. c th hoá vi c phân công phân c p, cao trách nhi m c a cá nhân, t ch c b máy qu n lý. 6. Căn c Quy t nh phê duy t quy ho ch t ng th c a Chính ph , c th hoá các m c tiêu và tri n khai th c hi n b ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, b o v môi trư ng, các d án u tư, xây d ng các k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n qu n lý và i u hành khoa h c t hi u qu cao. Trong quá trình th c hi n quy ho ch ph i thư ng xuyên c p nh t tình hình, có nh ng i u ch nh k p th i khi c n thi t. i u 3. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ch ng ph i h p cùng Th ô Hà N i tri n khai vi c th c hi n Ngh quy t 15 c a B Chính tr ; Pháp l nh Th ô Hà N i; ban hành các quy nh ưu ãi, khuy n khích u tư; ch o vi c xây d ng, th c hi n các cơ ch , chính sách c thù; c th hoá các quy ho ch ngành ã ư c phê duy t b ng các chương trình và d án u tư trên a bàn, th c hi n theo quy ho ch t ư c các m c tiêu ã ra. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản