Quyết định số 60/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 60/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2003/QĐ-UB về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 60/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO K HO CH B SUNG U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu-chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1546/KH T-TH ngày 22 tháng 4 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung v i t ng s v n 3.120,7 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó: 1.1- Công trình chuy n ti p : 861,5 t ng ; 1.2- Công trình kh i công m i : 1.774,4 t ng ; 1.3- Chi tr thi công ng v n : 5,4 t ng ; 1.4- C p bù lãi vay cho các d án kích c u : 70,6 t ng ; 1.5- Công tác quy ho ch : 59,4 t ng ; 1.6- Phân c p v n cho y ban nhân dân các qu n-huy n : 220,0 t ng; 1.7- u tư cho các phư ng-xã nghèo : 129,4 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung, các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n (cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh.
  2. Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- S v n phân c p nêu t i m c 1.6, i u 1 c a Quy t nh này ư c phân b u cho 22 qu n-huy n, m i qu n-huy n 10 t ng. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n phân b k ho ch u tư và xây d ng t ngu n v n phân c p theo các nguyên t c sau : 3.1- Ch b trí k ho ch u tư và xây d ng t ngu n v n phân c p năm 2003 cho nh ng d án c p bách và ph i m b o b trí v n th c hi n hoàn thành trong năm ; 3.2- T ng v n u tư c a các d án ư c b trí k ho ch u tư và xây d ng t ngu n v n phân c p năm 2003 không ư c vư t quá t ng s v n mà y ban nhân dân thành ph phân c p cho t ng qu n-huy n. i u 4.- Ch p thu n cho s Quy ho ch - Ki n trúc và y ban nhân dân các qu n- huy n ư c tri n khai công tác quy ho ch m i thu c k ho ch năm 2003 ; n i dung và m c chi phí theo danh m c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ; kinh phí các h ng m c quy ho ch ư c thanh toán theo ti n th c hi n và không ư c vư t quá ch tiêu k ho ch ư c giao. i u 5.- Giao S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chánh-V t giá, Kho b c Nhà nư c thành ph căn c vào s v n thanh toán kh i lư ng ng ã ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch t i Quy t nh s 10/2003/Q -UB ngày 17 tháng 01 năm 2003 ti n hành phân khai chi ti t danh m c các d án thanh toán kh i lư ng ng c a năm 2002. i u 6.- Ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh này b sung vào ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2003/Q -UB ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . i u 7.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c s K ho ch và u tư, Giám c s Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các s , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 7 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Văn phòng Thành y - Ban Kinh t Ngân sách H ND.TP - VPH -UB : Các PVP, T NCTH, T TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản