intTypePromotion=3

Quyết định số 60/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
7
download

Quyết định số 60/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị thượng thanh,phường Thượng thanh, quận Long biên - tỷ lệ 1/2000(phần quy hoạch kiến trúc và quy hoạch giao thông) do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :60/2005/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 2005 QUY T NNH V VI C: PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN THƯ NG THANH, PHƯ NG THƯ NG THANH, QU N LONG BIÊN - T L 1/2000 (PH N QUY HO CH KI N TRÚC VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG). U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý Quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh L p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc Thành ph t i T trình s 2236/TTr-QHKT ngày 29/10/2004 và Công văn s 68/QHKT-P2 ngày 02/02/2005 v vi c b sung n i dung quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Thư ng Thanh, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th Thư ng Thanh, t l 1/2000 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 08/2004 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1 V trí: Khu ô th Thư ng Thanh thu c Phư ng Thư ng Thanh, Qu n Long Biên, Hà N i (Trư c là Xã Thư ng Thanh, Huy n Gia Lâm), cách C u Chui (Gia Lâm) kho ng 1500m v phía ông B c và cách C u u ng kho ng 300m v phía Tây Nam. 1.2 Ranh gi i: + Phía B c và Tây B c giáp ê Sông u ng. + Phía ông Nam giáp tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn. + Phía ông B c giáp tuy n ư ng quy ho ch i ông Anh.
  2. + Phía Tây Nam giáp khu dân cư Thôn c Hoà, Kho Xăng c Giang và Xư ng Cơ khí c a Công ty Xăng D u Khu v c 1. 1.3 Quy mô: Ph m vi l p quy ho ch chi ti t : 1.257.030 m2 (»125,7 ha) Quy mô dân s : Dân s hi n tr ng : 2.749 ngư i Dân s theo quy ho ch : » 15.000 ngư i. 2.N i dung quy ho ch chi ti t: 2.1 M c tiêu: - Xác nh ch c năng s d ng t c a các lo i công trình phù h p v i quy ho ch chung Thành ph và khu v c; áp ng yêu c u phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph trư c m t cũng như lâu dài. - Xây d ng Khu ô th m i Thư ng Thanh hi n i, ng b h t ng xã h i, h t ng k thu t và qu nhà ph c v tái nh cư, di dân gi i phóng m t b ng cho các công trình xây d ng c a Thành ph và u giá quy n s d ng t. - Làm cơ s tri n khai các d án u tư xây d ng và qu n lý xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. 2.2 Quy ho ch s d ng t: a. Khu v c quy ho ch có cơ c u s d ng t chính như sau: + Khu v c phát tri n ô th g m 3 ơn v và các công trình công c ng khu v c, công c ng Thành ph , t th công nghi p. + Khu v c công viên cây xanh th d c th thao. + Hành lang cách ly (kho xăng, tuy n d u và tuy n ư ng s t…) b. Các ch tiêu quy ho ch t ư c: B NG T NG H P QUY HO CH S D NG T DI N T L CH TIÊU TT LO I T TÍCH GHI CHÚ (%) (M2/NGƯ I) (M2) 1 T GIAO THÔNG Bao g m c ư ng ê - T Ư NG sông u ng và ư ng 95846 7.62 6.39 THÀNH PH n m trong hành lang b ov
  3. Di n tích t bao g m c hành lang b o v - T Ư NG S T 32814 2.61 và 13983 m2 mương thoát nư c - T GIAO THÔNG 10000 0.80 0.67 TĨNH T CÔNG TRÌNH 2 CÔNG C NG THÀNH 19847 1.58 1.32 PH Di n tích bao g m c t công trình TDTT T CÔNG VIÊN (24000 m2), 1 ph n 3 192426 15.32 12.83 CÂY XANH (*) mương thoát nư c (9550m2) và h i u hoà (63000m2) 4 T KHU 755254 60.08 50.35 T ÌNH THANH 5 7190 0.56 AM T TI U TH CÔNG 6 NGHI P VÀ D Y 21030 1.67 NGH T HÀNH LANG 7 122623 9.76 CÁCH LY - T HÀNH LANG CÁCH LY KHO XĂNG Có 9205 m2 mương 113883 9.30 VÀ TUY N NG D N thoát nư c D U - T CÂY XANH Nút giao thông khác CÁCH LY, Ư NG 5740 0.46 c t phía Nam c u VÀ NÚT GIAO u ng. THÔNG T NG C NG 1257030 100.0 Ghi chú: T ng s dân d ki n cho toàn Khu ô th : 15.000 ngư i (*) Khu t có tuy n d u c n ph i di chuy n theo quy ho ch. Trư c m t, khi chưa gi i phóng m t b ng, trong hành lang b o v ch s d ng tr ng cây xanh, tuy t i không ư c xây d ng công trình. B NG T NG H P S D NG T KHU TT LO I T DI N GHI CHÚ T L CH TIÊU TÍCH
  4. (M2) (%) (M2/NGƯ I) 1 T GIAO 98033 12.98 THÔNG 2 T CÔNG 54888 7.82 TRÌNH CÔNG C NG Trong ó ch tiêu t ơn 3 T ƠN VN 602333 79.20 40.16 v 1: 24m2/ngư i; ơn v 2+3: 57m2/ngư i T NG C NG: 755254 100.00 Ghi chú: Ch c năng các công trình công c ng khu : c a hàng thương m i d ch v , khách s n, siêu th , r p chi u bóng, thư vi n, câu l c b , phòng khám a khoa… B NG T NG H P S D NG T ƠN VN T NG ƠN VN I ƠN VN II+III DI N TT LO I T TÍCH DI N T CH TIÊU DI N T CH TIÊU T TÍCH L (M2/NGƯ I) TÍCH L (M2/NGƯ I) (M2) (M2) (%) (M2) (%) T GIAO 1 121790 26981 14.71 3.5 94809 22.62 12.9 THÔNG T GIAO 2 THÔNG 2300 (*) 2300 0.55 0.3 TĨNH T CÔNG TRÌNH 3 16519 3825 2.09 0.5 12694 3.03 1.7 CÔNG C NG T CÂY (**) 4 XANH- TH 36342 16.60 4.0 5916 1.41 0.8 30426 THAO T NHÀ 5 TR , M U 25955 14782 8.07 1.9 11173 2.67 1.5 GIÁO T TRƯ NG 6 51119 28788 15.71 3.8 22331 5.33 3.0 TI U H C VÀ THCS 7 T : 348308 78436 42.81 10.3 269872 64.39 36.7 T Ô 167419 78436 42.81 10.3 88983 21.23 19.3 THN
  5. T LÀNG 180889 0 0 180889 43.16 (***) 66.3 XÓM T NG 602333 183238 100 24 419095 100 57 C NG Ghi chú: - T ng s dân d ki n cho t thu c ơn v 1 : 7.650 ngư i - T ng s dân d ki n cho t thu c ơn v 2 + 3 : 7.350 ngư i - t giao thông ơn v ư c tính t ư ng 13,5m n 22m - Trong ơn v 2 + 3: T l t giao thông l n do di n tích bao g m c m t s ư ng n m ngoài ơn v nhưng v n ph c v cho các ch c năng c a ơn v ( ư ng ch y qua khu công viên cây xanh th thao, công c ng Thành ph và khu ) - Trong ơn v 1: t cây xanh ư c b trí trên các ô t có tuy n d u d n ra phía Sân bay N i Bài ch y qua, vì v y t l t cây xanh cao, t l t th p. - (*) Di n tích bãi xe trong ơn v 1 ư c b trí và tính toán kho ng 30% di n tích sàn d ch v công c ng t ng 1 các công trình nhà cao t ng (9.560m2). - (**) t cây xanh trong ơn v b trí trên các ô t có tuy n d u c n ph i di chuy n theo quy ho ch. Trư c m t, khi chưa gi i phóng m t b ng ch s d ng tr ng cây xanh, không ư c xây d ng công trình. Sau khi tuy n d u ã ư c di chuy n s th c hi n theo quy ho ch và s d ng 9.560 m2 cho nhu c u xe c a ơn v . - (***) Ch tiêu tính toán bao g m c ư ng làng ngõ xóm. c. t u giá quy n s d ng t: Ph n di n tích t dành u giá quy n s d ng t, t o v n xây d ng h t ng, có t ng di n tích 54.973 m2 g m các ô t: + Nhà th p t ng: B10-BT, B11-BT, B9-NV, di n tích 32.269m2 + Nhà trung t ng: B4-NO, B5-NO, di n tích 22.704m2 d. Ch tiêu chính áp d ng cho nhà xây m i: + Nhà chung cư cao t ng : - T ng cao trung bình : 6 t ng. -M t xây d ng : 38,4%. - H s s d ng t : 2,3 l n. + Nhà liên k m t ph :
  6. - T ng cao trung bình : 5 t ng. -M t xây d ng : 40 %. - H s s d ng t : 2,0 l n. + Nhà có sân vư n : - T ng cao trung bình : 3 t ng. -M t xây d ng : 35 %. - H s s d ng t : 1,05 l n. + Nhà bi t th : - T ng cao trung bình : 3 t ng. -M t xây d ng : 30 %. - H s s d ng t : 0,9 l n. 2.3 T ch c không gian ki n trúc: - T n d ng các khu t có v trí và t m nhìn t t, có giá tr s d ng cao như ven các tr c ư ng chính khu v c, ven khu công viên cây xanh th thao, h i u hoà và m t s v trí khác xây d ng các t h p công trình cao t ng, quy mô l n, t o i m nh n không gian và b m t ki n trúc cho Khu ô th . - a ph n các công trình d ki n xây d ng trong Khu ô th là nhà cao t ng khai thác s d ng t ti t ki m, hi u qu , t o d ng ki n trúc ô th hi n i. Riêng i v i nhà , t l nhà cao t ng (trung bình 6 t ng) t x p x 60%. - i v i khu v c giáp làng xóm ch y u xây d ng các công trình th p t ng, nhà vư n, nhà bi t th , t ng cao trung bình 3 t ng hài hoà v i c nh quan xung quanh. Khu v c Thôn Thanh Am, Xóm Lò t ng cao xây d ng trung bình: 2 t ng, m t xây d ng kho ng 30%. Nhà ư c xây d ng bên trong các ư ng khu v c, các công trình nhà cao t ng k t h p v i d ch v công c ng t i t ng 1. - Khu công viên cây xanh th thao, h i u hoà b trí t i trung tâm Khu ô th và ư c phân chia khu v c theo các tính năng khác nhau nh m ph c v t i a nhu c u ngh ngơi, vui chơi gi i trí cho nhân dân lao ng trong khu v c, m b o môi trư ng c a ngư i dân ô th : b n v ng và phát tri n. 2.4. Quy ho ch giao thông: - ư ng chính Thành ph có m t c t ngang r ng 48m. - ư ng khu v c có m t c t ngang r ng 40m.
  7. - ư ng phân khu v c bao g m ư ng ê Sông u ng và các ư ng có m t c t ngang r ng 30m và 22m. - ư ng nhánh có m t c t ngang r ng 17,5m; 13,5m và 11,5m. - Ngoài nút giao thông khác m c gi a ư ng Ngô Gia T và ư ng Vành ai có m t c t 48m, các nút giao thông ư c t ch c giao b ng, phân lu ng b ng o tròn và èn tín hi u i u khi n. - Giao thông tĩnh m t ph n ư c b trí t p trung còn l i b trí phân tán trong các nhóm thu n ti n cho nhu c u s d ng. - T t c các tuy n ư ng trên u có v a hè r ng ph c v nhu c u i l i c a nhân dân. Các tuy n ư ng t ư ng phân khu v c tr lên có tuynel k thu t gi i quy t h th ng ư ng dây, ư ng ng. i u 2: - Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h sơ, b n v thi t k theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th Thư ng Thanh trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i UBND Qu n Long Biên và UBND Phư ng Thư ng Thanh t ch c công khai Quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Hư ng d n ch u tư l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i khu v c quy ho ch Khu ô th Thư ng Thanh, trình các c p thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh và pháp lu t. - Ch t ch UBND Qu n Long Biên có trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Giao thông công chính, Xây d ng, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch UBND Qu n Long Biên; Ch t ch UBND Phư ng Thư ng Thanh; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Nguy n Qu c Tri u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản