Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 60/2006/QĐ-UBND Vinh, ngày 23 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin Nghệ An, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Nghệ An. Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phan Đình Trạc QUY CHẾ
  2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ" TỈNH NGHỆ AN (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND-VX ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An) Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Ban chỉ dạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của tỉnh được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá trong thời kỳ mới, giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh gồm các thành viên sau: - Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban trực: Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin - Phó Trưởng ban: Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Uỷ viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – thương binh và xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Đài Phát thanh truyền hình, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh. Điều 3. Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh có 6 thành viên gồm: Trưởng Ban, Phó Trưởng ban trực, 2 Phó trưởng ban và 2 thành viên là uỷ viên Ban chỉ đạo Phó Giám đốc Văn hoá - Thông tin và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. - Ban chỉ đạo có 01 tổ Thư ký thường trực và mỗi thành viên Ban chỉ đạo có một thư ký bán chuyên trách. Chương 2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ dạo:
  3. 1. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh có chức năng làm tư vấn cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý, chỉ đạo việc xây dựng con người Nghệ An có tư tưởng, đạo đức, tình cảm, lối sống phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và đời sống văn hoá tiến bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương (khoá VIII) của Đảng. 2. Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy chế về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" của Đảng và Nhà nước. 3. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng thiết chế văn hoá - thông tin – thể thao cơ sở, tổ chức các lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình, làng bản, khối phố, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá, huyện điểm văn hoá. 4. Kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện đầy đủ, nghiêm túc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". 5. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, tổ chức các hội nghị liên hoan điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban chỉ đạo: 1. Soạn thảo các văn bản, xây dựng nội dung kế hoạch công tác, nội dung mô hình hoạt động, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo huyện và cơ sở. - Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện từng nội dung cụ thể của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và kế hoạch công tác đã được Ban chỉ đạo đề ra. 2. Cung cấp các tài liệu về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" cho Ban chỉ đạo các cấp và chỉ đạo hướng dẫn triển khai, kiểm tra thực hiện đạt hiệu quả. 3. Xây dựng và ban hành các tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua và hướng dẫn Ban chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác góp phần động viên phong trào. 4. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể thường xuyên tổng hợp tình hình đầy đủ, kịp thời để đánh giá tình hình thực hiện, xây dựng chương trình kế hoạch công tác sát thực, có hiệu quả. Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban chỉ đạo: 1. Trên cơ sở nội dung kế hoạch của Ban chỉ đạo, từng thành viên xây dựng kế hoạch cho ngành, đoàn thể, đơn vị mình phụ trách và chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời thường xuyên nắm chắc tình hình của đơn vị mình phụ trách, theo
  4. định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất để báo cáo đầy đủ cho Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. 2. Phát hiện, phản ánh kịp thời những tình hình có liên quan đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ngoài lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách và đề xuất Ban chỉ đạo tỉnh có biện pháp giải quyết. Chương 3: CƠ CHẾ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC Điều 7. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” định kỳ 6 tháng họp một lần vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm). Khi có việc đột xuất, thường trực Ban chỉ đạo có thể tổ chức họp bất thường. Điều 8. Trước mỗi kỳ họp, từng thành viên báo cáo kết quả hoạt động của mình cho thường trực Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tổng hợp, đánh giá chung kết quả hoạt động của Ban và đề ra kế hoạch công tác cho thời gian tới. Điều 9. Thường trực Ban chỉ đạo định kỳ 3 tháng họp 1 lần, hàng tháng tiến hành hội ý các thành viên thường trực Ban chỉ đạo và để phục vụ cho các kỳ họp. Tổ Thư ký thường trực có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ và đánh giá được tình hình hoạt động của toàn Ban để báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. Điều 10. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Văn hoá - Thông tin nghệ An Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh do ngân sách nhà nước cấp, được dự toán trong ngân sách chi sự nghiệp văn hoá thông tin hàng năm của Sở Văn hoá Thông tin. Kinh phí hoạt động của các ngành thành viên Ban chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo loại chi phù hợp với tính chất hoạt động của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đó. Điều 12. Ngân sách của Ban chỉ đạo tỉnh được chi cho các hoạt động chính như sau: 1. Chi thông tin, tuyên truyền cổ động thực hiện phong trào. 2. Chi các hoạt động triển khai thực hiện phong trào. 3. Chi các hoạt động chỉ đạo, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện phong trào. 4. Chi hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến, hội nghị giao ban, hội thảo chuyên đề phổ biến kinh nghiệm triển khai thực hiện phong trào. 5. Chi sơ kết hàng năm, tổng kết định kỳ 5 năm thực hiện phong trào. 6. Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào.
  5. 7. Chi văn phòng phẩm và chi khác phục vụ phong trào. 8. Chi tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia chỉ đạo, thực hiện phong trào. Chương 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 13. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. Tổ chức xây dựng kế hoạch công tác, đề ra nhiệm vụ cụ thể sát hợp với tình hình đặc điểm của từng thời kỳ theo đúng quy chế. Điều 14. Thủ trưởng các cấp, các ngành, đoàn thể có trách nhiệm thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và giúp đỡ Ban chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều 15. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế, nếu phát hiện có những vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung thì kịp thời phản ánh về Ban chỉ đạo tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. /. TM, UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phan Đình Trạc
Đồng bộ tài khoản