Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI t NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 60/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T CH C HO T NG VĂN HÓA CHO H C SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C I H C VÀ TRUNG C P CHUYÊN NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t ch c ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên trong các cơ s giáo d c i h c và trung c p chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c các s giáo d c và ào t o, các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; ( báo cáo) - Ban Tuyên giáo TW; ( báo cáo) - B Văn hóa, Th thao và Du l ch; ( ph i h p) - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; ( ph i h p) - TW oàn TNCSHCM; H i SVVN; ( ph i h p) - UBND t nh, TP tr c thu c TW; - Như i u 3; Ph m Vũ Lu n - C c ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Công báo, Website CP, Website B GD& T; - Lưu VT, V PC,V CTHSSV.
  2. QUY NNH T CH C HO T NG VĂN HÓA CHO H C SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C I H C VÀ TRUNG C P CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 60/2008/Q -BGD T ngày 5 /11/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh vi c t ch c ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên trong các cơ s giáo d c i h c và trung c p chuyên nghi p, bao g m: n i dung, hình th c t ch c ho t ng văn hóa; t ch c th c hi n; trách nhi m c a các cơ quan liên quan; ch báo cáo, thanh tra, ki m tra, khen thư ng và x lý vi ph m. 2. Quy nh này áp d ng i v i các cơ s giáo d c i h c và trung c p chuyên nghi p, bao g m: các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p (sau ây g i chung là nhà trư ng). i u 2. Gi i thích t ng Trong văn b n này, các t ng sau ây ư c hi u như sau: Văn hoá là nh ng giá tr v t ch t, tinh th n do con ngư i t o ra trong l ch s . Là i s ng tinh th n c a con ngư i. Văn hoá qu n chúng là các hình th c sinh ho t văn hoá ph c v qu n chúng và do qu n chúng ông o tham gia. Ho t ng văn hóa c a h c sinh, sinh viên là các hình th c sinh ho t văn hoá qu n chúng nh m nâng cao i s ng tinh th n c a h c sinh, sinh viên. Hành vi văn hóa là cách ng x c a con ngư i, bi u hi n văn minh trong m t hoàn c nh nh t nh. Giao lưu văn hóa là s g p g , trao i ho t ng văn hoá gi a các cá nhân ho c các c ng ng ngư i v i nhau. i u 3. M c ích c a vi c t ch c ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên 1. Nh m góp ph n b i dư ng nhân cách, giáo d c toàn di n cho h c sinh, sinh viên; ng th i hình thành môi trư ng văn hóa lành m nh trong nhà trư ng.
  3. 2. T o i u ki n cho h c sinh, sinh viên phát tri n năng l c nh n bi t, tham gia sáng t o và hình thành hành vi văn hóa thNm m c a h c sinh, sinh viên. 3. T o i u ki n cho h c sinh, sinh viên gi i trí, gi m b t nh ng áp l c trong h c t p và nghiên c u. i u 4. Yêu c u c a công tác t ch c ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên Nh n th c ư c công tác t ch c ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên là m t b ph n c a giáo d c toàn di n, b o m không ng ng nâng cao th hi u thNm m , trình thư ng th c ngh thu t và kh năng tham gia các ho t ng văn hóa qu n chúng c a h c sinh, sinh viên. i u 5. Nguyên t c t ch c ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên Vi c t ch c ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên trong các trư ng ph i b o m các nguyên t c sau: 1. Phù h p v i ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, i u ki n c th c a Vi t Nam và l a tu i c a h c sinh, sinh viên; m b o tính giai c p, tính dân t c và tính nhân lo i trong t ng th ho t ng văn hóa c a trư ng. 2. B o m th c hi n hài hoà các ch c năng cơ b n c a văn hoá. 3. K t h p ch t ch v i các ho t ng khác c a trư ng. 4. Không t ch c các ho t ng, tuyên truy n n i dung trái v i ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, không phù h p v i nh hư ng giáo d c. 5. Tăng cư ng xã h i hóa các ho t ng văn hóa. Chương II N I DUNG, HÌNH TH C T CH C HO T NG VĂN HÓA CHO H C SINH, SINH VIÊN i u 6. Yêu c u v hành vi văn hóa i v i h c sinh, sinh viên 1. Có th hi n tinh th n, ý chí vươn lên ưa nư c Vi t Nam thoát kh i nghèo nàn, l c h u; có năng l c h i nh p trong lĩnh v c chuyên môn. 2. X lý hài hòa m i quan h cá nhân và t p th , bi t quan tâm n l i ích chung; bi t giao ti p, ng x trong công vi c và trong các m i quan h xã h i. 3. Có l i s ng lành m nh, n p s ng văn minh, tôn tr ng pháp lu t và truy n th ng o c; c n ki m, trung th c, nhân nghĩa, có ý th c b o v môi trư ng. 4. Có lương tâm, o c ngh nghi p, phát huy ư c chuyên môn ào t o khi ra trư ng; linh ho t, có năng l c tư duy sáng t o.
  4. 5. Có năng l c hi u bi t các lĩnh v c văn hóa, ki n th c xã h i. Có trình thNm m , bi t thư ng th c, nh n bi t cái p, phê phán cái x u; có kh năng tham gia các ho t ng th thao, chăm sóc s c kh e cho b n thân. i u 7. N i dung các ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên 1. Giáo d c, ca ng i truy n th ng t t p c a dân t c, truy n th ng cách m ng, tuyên truy n quan i m, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Giáo d c o lý làm ngư i, ý th c trách nhi m, nghĩa v công dân, lòng yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, o c, l i s ng, n p s ng văn hóa, l ch s , b n s c dân t c và tinh hoa văn hóa nhân lo i. 3. Ph n ánh tâm tư, nguy n v ng, tình c m, trách nhi m c a tu i tr h c sinh, sinh viên i v i tình b n, tình yêu, gia ình, th y giáo, cô giáo, nhà trư ng và c ng ng. 4. Ca ng i nh ng bi u hi n tích c c và phê phán nh ng khuynh hư ng tiêu c c trong m i quan h gi a con ngư i v i con ngư i, v i di s n c a nhân lo i và v i môi trư ng xung quanh. i u 8. Các hình th c cơ b n c a ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên 1. T ch c phòng c, nghiên c u, tìm hi u thông qua các h th ng sách, báo, t p chí và các phương ti n thông tin, truy n thông khác. 2. T ch c các câu l c b cho h c sinh, sinh viên tham gia các ho t ng văn hóa ngh thu t, văn hóa qu n chúng, sáng t o thNm m như văn h c, âm nh c, h i h a, sân kh u, i n nh và các lĩnh v c ngh thu t khác; T ch c bi u di n văn ngh , chi u phim nh kỳ cho h c sinh, sinh viên. 3. T ch c các ho t ng n ơn áp nghĩa, u ng nư c nh ngu n, nhân o, tình nguy n, b o v môi trư ng và các ho t ng khác. 4. T ch c cho h c sinh, sinh viên nghe báo cáo th i s , chính tr , xã h i, sinh ho t tư tư ng chính tr , c p nh t thông tin, t ch c các cu c thi tìm hi u v các lĩnh v c chính tr , xã h i; Giao lưu văn hoá gi a h c sinh, sinh viên trong nư c, ngoài nư c và các t ng l p khác trong xã h i. 5. Các ho t ng khác. Chương III T CH C TH C HI N i u 9. K ho ch ho t ng văn hóa hàng năm 1. Các ho t ng văn hoá cho h c sinh, sinh viên ph i g n v i nh ng s ki n tr ng i c a t nư c, nh ng s ki n l ch s , truy n th ng c a trư ng, c a a phương và các ho t ng theo quy nh c a ngành.
  5. 2. Các trư ng xây d ng k ho ch t ch c ho t ng văn hoá cho h c sinh, sinh viên theo t ng năm h c, h c kỳ, ho c theo t ng quý nhưng ph i m b o có ít nh t có 02 ho t ng ư c t ch c trong m t h c kỳ ho c ít nh t 01 ho t ng trong m t quý. 3. M i h c sinh, sinh viên ư c tham gia ít nh t 04 ho t ng văn hóa trong m t năm h c do trư ng t ch c ho c ph i h p t ch c. i u 10. Bi n pháp th c hi n 1. H ng năm, các nhà trư ng căn c vào quy nh t i văn b n này và i u ki n c th c a trư ng và a phương xây d ng k ho ch và tri n khai t ch c các ho t ng văn hoá cho h c sinh, sinh viên t năm th nh t cho n năm cu i. 2. Ph i h p ch t ch v i các cơ quan qu n lý, t ch c văn hóa, ngh thu t, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Sinh viên Vi t Nam, H i Liên hi p Thanh niên Vi t Nam, các t ch c khác trong trư ng xây d ng k ho ch th c hi n phù h p v i i u ki n c th c a ơn v . 3. Tăng cư ng t ch c các ho t ng văn hóa qu n chúng, giao lưu văn hoá, gi i thi u chuyên văn hóa, xã h i và ngh nghi p h c sinh, sinh viên ư c tr c ti p tham gia. 4. T ch c ho t ng văn hoá cho h c sinh, sinh viên theo phương pháp giáo d c ngo i khoá, k t h p l ng ghép trong các môn h c liên quan và phù h p v i i u ki n, kh năng, năng khi u c a cá nhân. 5. Ch ng ph i h p v i gia ình h c sinh, sinh viên và các cơ quan, t ch c xã h i có liên quan trong quá trình th c hi n Quy nh này. 6. Hi u trư ng nhà trư ng ch u trách nhi m ch o, c th hóa các n i dung c a Quy nh này thành Quy nh c a trư ng t ch c th c hi n, ki m tra và ánh giá k t qu . i u 11. Kinh phí 1. Hàng năm, nhà trư ng dành kho n kinh phí thích h p chi cho vi c th c hi n các nhi m v c a công tác t ch c ho t ng văn hoá cho h c sinh, sinh viên. 2. Kinh phí chi cho vi c th c hi n ho t ng văn hoá bao g m: a) Ngu n Ngân sách nhà nư c theo quy nh; b) Các kho n tài tr , h tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Các ngu n thu h p pháp khác c a nhà trư ng (n u có). Chương IV
  6. TRÁCH NHI M C A GIÁM C S GIÁO D C VÀ ÀO T O; CH BÁO CÁO; THANH TRA, KI M TRA; KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 12. Trách nhi m c a Giám c s giáo d c và ào t o Tham mưu cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ch o, ôn c, ki m tra và nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n Quy nh này i v i các trư ng thu c ph m vi qu n lý. i u 13. Ch báo cáo K t thúc năm h c, các S Giáo d c và ào t o, các trư ng báo cáo B Giáo d c và ào t o và cơ quan qu n lý tr c ti p k t qu t ch c th c hi n ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên. i u 14. Thanh tra, ki m tra B Giáo d c và ào t o, các cơ quan ch qu n, cơ qu n qu n lý nhà nư c v văn hóa, các trư ng theo thNm quy n t ch c thanh tra, ki m tra vi c t ch c ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên. i u 15. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. K t qu th c hi n Quy nh v t ch c ho t ng văn hóa cho h c sinh, sinh viên là m t tiêu chí xét thi ua, khen thư ng i v i các S Giáo d c và ào t o và các nhà trư ng. 2. Căn c k t qu tham gia các ho t ng văn hoá c a h c sinh, sinh viên, các nhà trư ng có hình th c khen thư ng k p th i i v i t p th và cá nhân h c sinh, sinh viên, cán b giáo viên có thành tích xu t s c trong vi c tham gia, t ch c các ho t ng văn hóa. 3. Các t ch c, cá nhân vi ph m các i u kho n khi th c hi n Quy nh này s b x lý theo quy nh.
Đồng bộ tài khoản