Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc các quy chế mẫu về quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO Đ NG-THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 60/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà N i ngày 25 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH CÁC QUY CH M U V QU N LÝ H C VIÊN T I TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO Đ NG XÃ H I B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh đ nh s 135/2004/NĐ-CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch đ áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t đ ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch đ áp d ng đ i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Phòng, ch ng t n n xã h i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này các quy ch m u v qu n lý h c viên t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i, bao g m: 1. Quy ch m u v qu n lý h c viên t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i; 2. Quy ch m u v ho t đ ng thăm, g p gi a gia đình h c viên và h c viên, cán b t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i; 3. Quy ch m u v vi c khen thư ng, k lu t đ i v i h c viên t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i; 4. Quy ch m u v t ch c, ho t đ ng c a T t qu n h c viên t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i. Đi u 2. Căn c vào đi u ki n c th , Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o Giám đ c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i ban hành các Quy ch v qu n lý h c viên t i Trung tâm phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v ch a tr , cai nghi n và các quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. C c trư ng C c phòng, ch ng t n n xã h i, Th trư ng các đơn v liên quan, Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám đ c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Lê B ch H ng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương các đoàn th ; - HĐND, UBND, S LĐTBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B LĐTBXH; - Như Đi u 4;
 2. - Lưu: VT, CPCTNXH (10b). QUY CH M U V QU N LÝ H C VIÊN T I TRUNG TÂM CH A B NH GIÁO D C - LAO Đ NG XÃ H I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 60 /2008/QĐ-BLĐTBXH ngày25 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) Đ th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v ch a tr , cai nghi n ph c h i cho ngư i ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm, Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i (sau đây g i t t là Trung tâm) yêu c u h c viên tuân th nghiêm ch nh các quy đ nh sau: Đi u 1. H c viên ph i t giác ch a b nh, h c t p, rèn luy n đ ph c h i s c kho , hành vi, nhân cách đ tr thành ngư i có ích cho gia đình, xã h i; phát hi n, đ u tranh, ngăn ng a nh ng hành vi vi ph m pháp lu t và n i quy, quy ch c a Trung tâm, k p th i thông báo cho cán b Trung tâm bi t đ x lý. Đi u 2. 1. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t, quy đ nh c a Trung tâm và hư ng d n c a cán b Trung tâm v qu n lý, ch a tr , h c t p, lao đ ng s n xu t. Th c hi n đúng quy đ nh v th i gian, l ti t, tác phong trong sinh ho t, h c t p, ch a b nh, lao đ ng, ngh ngơi, vui chơi gi i trí. 2. Nghiêm c m m i hành vi ch ng đ i, kích đ ng, xúi gi c ho c lôi kéo ngư i khác ch ng đ i các quy đ nh c a Trung tâm và cán b Trung tâm. Đi u 3. 1. Ngoài th i gian ch a b nh, h c t p, lao đ ng h c viên đư c tham gia các ho t đ ng văn hóa, văn ngh , th d c, th thao, vui chơi gi i trí, đ c sách, báo và các n ph m văn hoá có n i dung lành m nh. 2. Nghiêm c m đánh b c, t ch c đánh b c dư i b t kỳ hình th c nào; lưu gi , s d ng và truy n bá sách, báo, văn hóa ph m có n i dung ph n đ ng, đ i tr y; cúng l ; bói toán và các hành vi mê tín d đoan khác. Đi u 4. 1. H c viên đư c phép mang vào phòng các đ dùng, v t d ng thi t y u cho sinh ho t cá nhân theo quy đ nh c a Trung tâm. Nh ng v t d ng có giá tr l n như thi t b đi n t cá nhân, đi n tho i di đ ng, ti n, vàng, b c, ngo i t và các đ trang s c khác ph i g i lưu ký t i Trung tâm. 2. Nghiêm c m mang vào Trung tâm ch t đ c, ch t n , ch t d cháy, ma tuý và các ch t kích thích khác; đ v t b ng kim khí, nh ng v t s c nh n d gây thương tích cho b n thân và ngư i khác. Đi u 5. 1. H c viên ph i n m đúng nơi quy đ nh trong phòng ; gi tr t t , v sinh, không gây n ho c có hành vi làm m t tr t t trong gi ng ; không v , bôi b n lên tư ng, sàn, tr n nhà và các đ v t khác. Nh ng v t d ng cá nhân như chăn, màn, qu n áo và các đ dùng khác khi dùng xong ph i đư c g p g n gàng và đ đúng nơi quy đ nh. Rác và các ch t th i sinh ho t ph i b đúng nơi quy đ nh. 2. Nghiêm c m t ý thay đ i ch n m, t ý đi ra kh i khu v c dành cho h c viên, đun n u trong phòng ; t t ch c liên hoan, s d ng ma tuý và các ch t kích thích khác. Đi u 6. 1. H c viên có trách nhi m t b o qu n đ dùng, v t d ng c a mình; b o qu n đ dùng, v t d ng c a Trung tâm cho mư n; b o v c a công. Trư ng h p làm m t mát, hư h ng ph i b i thư ng theo quy đ nh. 2. Nghiêm c m các hành vi phá ho i, tr m c p, s d ng đ dùng, v t d ng c a ngư i khác khi không đư c h đ ng ý. Đi u 7. 1. Trong giao ti p t i Trung tâm, h c viên ph i s d ng ngôn ng ti ng Vi t (tr trư ng h p ngư i dân t c thi u s chưa bi t ti ng Vi t). Xưng hô gi a h c viên v i h c viên là “tôi, anh, ch , em”, gi a h c viên v i cán b Trung tâm là “em, th y ho c cô”. H c viên khi g p cán b Trung tâm, khách đ n thăm quan, công tác ph i đ ng nghiêm và chào dõng d c “Em chào th y (ho c cô)” hay “Em chào quý khách”.
 3. 2. Nghiêm c m vi c s d ng c ch , ám hi u trong giao ti p t i Trung tâm, ch i th , ch i đ ng. Nghiêm c m vi c t ý thành l p h i, nhóm dư i b t c hình th c nào đ gây bè phái, chia r m t đoàn k t gi a h c viên t i Trung tâm. Đi u 8. 1. H c viên ph i m c qu n áo đ ng ph c do Trung tâm c p phát (tr qu n áo lót) ho c qu n áo do gia đình g i đ n theo quy đ nh c a Trung tâm. Qu n áo ph i đư c gi gìn s ch s , m c ch nh t , đ khuy cài, gi t, phơi, g p đúng nơi, đúng cách quy đ nh. Không m c qu n đùi, áo lót trong gi hành chính, trong th i gian h c t p trung, lao đ ng, sinh ho t t p th , ăn t i nhà ăn (tr khi chơi th thao). 2. Nghiêm c m vi c s a ch a, làm thay đ i hình d ng, kích thư c qu n áo; t y, xóa, ch a các hình, ch đã in trên qu n áo ho c t ý in, thêu, v lên qu n áo c a mình và c a ngư i khác. Đi u 9. 1. H c viên trong th i gian Trung tâm không đư c c o tr c đ u, không đ râu, ria mép, móng chân, móng tay dài; h c viên nam không đư c đ tóc dài. 2. Nghiêm c m vi c t h y ho i thân th , xăm tr , cài c m d v t trên thân th mình và thân th ngư i khác. Đi u 10. 1. H c viên trong th i gian Trung tâm có trách nhi m giúp đ , h tr l n nhau đ cùng ti n b . Trư ng h p h tr b ng ti n ho c hi n v t ph i đư c s đ ng ý c a cán b Trung tâm. 2. Nghiêm c m vi c c t gi u, s d ng ti n m t trong Trung tâm, mua, bán, trao đ i, thuê, mư n, vay, mư n tài s n, ti n ho c d ch v đư i b t kỳ hình th c nào gi a h c viên v i h c viên và gi a h c viên v i cán b Trung tâm. Đi u 11. 1. Trong th i gian ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm, h c viên đư c g p thân nhân và nh n quà theo Quy ch v ho t đ ng thăm, g p gi a gia đình h c viên và h c viên, cán b t i các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i; đư c nh n thu c ch a b nh, thu c b theo đơn c a y, bác s ; thu c đư c g i lưu ký, b o qu n t i Y t Trung tâm và s d ng theo hư ng d n c a cán b y t . 2. Nghiêm c m vi c ti p xúc, trao đ i v i ngư i ngoài Trung tâm khi chưa đư c phép c a cán b ; nói và vi t sai s th t, thêu d t, b a đ t, dùng t ng thi u văn hoá. Đi u 12. 1. Trong th i gian ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm m i h c viên đ u đư c đ i x bình đ ng. 2. Nghiêm c m m i hành vi đe do , đánh đ p, c hi p, cư ng đo t l n nhau gi a các h c viên. Nghiêm c m vi c quan h tình d c gi a các h c viên trong Trung tâm. Đi u 13. 1. H c viên trong th i gian ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm n u th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t, n i quy, quy ch c a Trung tâm, có thành tích xu t s c trong h c t p, lao đ ng ho c l p công thì đư c xem xét khen thư ng b ng m t trong các hình th c bi u dương, tăng s l n thăm g p; g p v , ch ng ho c đư c đ ngh gi m th i gian ch a tr cai nghi n t i Trung tâm. 2. Vi c khen thư ng đư c th c hi n theo Quy ch v khen thư ng và k lu t đ i v i h c viên t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i. Đi u 14. H c viên trong th i gian cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm n u có hành vi vi ph m pháp lu t, quy ch c a Trung tâm thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý b ng m t trong các hình th c: khi n trách, c nh cáo, cách ly t i phòng k lu t, đ ngh chuy n sang Cơ s Giáo d c, Trư ng Giáo dư ng ho c đ ngh cơ quan có th m quy n truy c u trách nhi m hình s . Trư ng h p gây thi t h i v v t ch t ho c s c kho c a ngư i khác thì ph i ch u trách nhi m b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t./. QUY CH M U V HO T Đ NG THĂM, G P GI A GIA ĐÌNH H C VIÊN VÀ H C VIÊN, CÁN B T I TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO Đ NG XÃ H I
 4. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 60 /2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Quy ch này quy đ nh đi u ki n, th t c t ch c ho t đ ng thăm, g p gi a gia đình h c viên và h c viên, cán b t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i (sau đây g i t t là Trung tâm); quy n và trách nhi m c a thân nhân h c viên (sau đây g i t t là gia đình h c viên) và Trung tâm trong vi c t ch c ho t đ ng thăm g p. Đi u 2. 1. Thăm g p là m t n i dung trong chương trình ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm. Là chu trình nhi u ho t đ ng theo trình t g m ti p nh n h sơ; ki m tra h sơ; ki m tra tư trang, v t d ng mang theo; g i lưu ký; g p g , trao đ i gi a h c viên v i gia đình và gi a gia đình v i cán b giáo d c c a Trung tâm. 2. H c viên, gia đình h c viên và cán b Trung tâm khi th c hi n ho t đ ng thăm, g p ph i tuân th các quy đ nh t i Quy ch này và các quy đ nh khác c a Trung tâm, quy đ nh c a pháp lu t v cai nghi n, ch a tr . Đi u 3. 1. Giám đ c Trung tâm quy t đ nh thành l p T Thăm g p, thành viên g m cán b thu c các phòng hành chính, y t , b o v , qu n lý giáo d c; Trư ng phòng Hành chính làm T trư ng. 2. T Thăm g p có trách nhi m đi u hành ho t đ ng thăm g p, gi i đáp nh ng th c m c c a gia đình và h c viên; đình ch thăm g p trong trư ng h p vi ph m và ch u trách nhi m trư c Giám đ c Trung tâm v ho t đ ng này. Đi u 4. Ho t đ ng thăm g p t i Trung tâm ph i đư c th c hi n dư i s giám sát ch t ch c a cán b T thăm g p đ phòng, ch ng th m l u ma tuý, ti n m t và các ch t c m khác th m l u vào Trung tâm; phòng, ch ng các hành vi đưa, nh n ti n và các đ v t khác gi a gia đình và cán b Trung tâm. Đi u 5. Cán b thăm g p ph i m c đ ng ph c, ch nh t , đeo th cán b . Thái đ ni m n , tôn tr ng, l phép v i nhân dân và t o m i đi u ki n đ cu c g p di n ra thu n l i. Nghiêm c m các hành vi sách nhi u, c n tr ho c gây khó khăn cho vi c thăm g p, nh n ti n, quà c a gia đình và h c viên dư i b t kỳ hình th c nào, h a h n v i h c viên và gia đình h c viên. Đi u 6. H c viên, gia đình h c viên ph i tuân th s hư ng d n c a cán b thăm g p, gi gìn tr t t , v sinh chung. Không t ti n ra kh i khu v c dành cho thăm g p. Cán b và h c viên Trung tâm n u không có trách nhi m trong ho t đ ng thăm g p không đ n khu v c thăm g p, không ti p xúc v i gia đình h c viên. Nghiêm c m vi c b trí h c viên ti p nh n h sơ, hư ng d n, giám sát và làm các công vi c khác trong quá trình thăm g p. Đi u 7. Đ nh kỳ t 2 đ n 5 ngµy trong 1 tu n, Trung tâm t ch c cho nh ng ngư i có đ đi u ki n quy đ nh t i Đi u 12, Đi u 13 và Đi u 14 c a Quy ch này đư c g p thân nhân c a mình. Đi u 8. 1. M i h c viên đư c g p thân nhân t i đa không quá 2 l n trong tháng và 30 phút m t l n. Trư ng h p đư c thư ng theo quy ch thi đua khen thư ng ho c có lý do đ c bi t đư c Giám đ c Trung tâm đ ng ý nhưng cũng không quá 4 l n trong m t tháng và 60 phút m t l n. M t l n h c viên có th g p nhi u ngư i nhưng t i đa không quá 3 ngư i. 2. H c viên có v ho c ch ng n u đ các đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 14 c a Quy ch này thì đư c Giám đ c Trung tâm xem xét cho phép g p v ho c ch ng t i phòng dành riêng v i th i gian không quá 24 gi . Đi u 9. Trong thăm g p h c viên và gia đình giao ti p v i nhau b ng ngôn ng ti ng Vi t (Tr ngư i dân t c thi u s không bi t ti ng Vi t). Nghiêm c m s d ng ám hi u, c ch . Đi u 10. S thăm g p do Trung tâm phát hành (m u S thăm g p kèm theo). Cán b Trung tâm khi ti p nh n h c viên vào cai nghi n, ch a tr có trách nhi m c p S thăm g p cho gia đình h c viên và hư ng d n h ghi chép, hoàn thi n các th t c theo quy đ nh t i Quy ch này. Trư ng h p h c viên không có gia đình đi theo thì c p cho h c viên đ h ghi chép và g i cho gia đình h .
 5. Đi u 11. S theo dõi thăm g p là tài li u qu n lý ho t đ ng thăm, g p t i Trung tâm, đư c lưu gi , b o qu n theo ch đ lưu gi b o qu n h sơ t i phòng Hành chính c a Trung tâm. T thăm g p nh n s vào đ u gi bu i sáng và bàn giao l i vào cu i gi bu i chi u các ngày thăm g p. Chương 2: ĐI U KI N, TH T C THĂM G P, TRÁCH NHI M C A GIA ĐÌNH, THÂN NHÂN, H C VIÊN VÀ CÁN B TRONG HO T Đ NG THĂM G P Đi u 12. Nh ng ngư i có m i quan h gia đình sau đây đư c phép thăm, g p h c viên đang ch a tr cai nghi n t i Trung tâm: 1. Ông, bà (k c bên ngo i và bên n i). 2. Cha, m (k c cha m nuôi, m k , b dư ng, bè m v , b m ch ng). 3. V , ch ng, con (k c con nuôi). 4. C u, m , cô gì, chú, bác, anh ch em ru t, cháu (k c cháu n i và cháu ngo i). Đi u 13. T t c h c viên đang ch a tr , cai nghi n Trung tâm đ u đư c phép thăm g p ngư i thân tr các trư ng h p sau: 1. Th i gian vào Trung tâm ít hơn 15 ngày k t ngày ti p nh n. 2. Đang trong th i gian ch H i đ ng xét k lu t ho c đang b thi hành k lu t b ng bi n pháp đưa vào phòng cách ly. 3. Đã g p thân nhân đ s l n quy đ nh t i Đi u 8. Đi u 14. H c viên có đ các đi u ki n sau thì đư c Giám đ c Trung tâm xem xét cho phép thăm g p v ho c ch ng t i Phòng dành riêng: 1. H c viên có v ho c ch ng. 2. Th i gian Trung tâm t i thi u 6 tháng. 3. Có 1/2 s tháng x p lo i t t không có tháng nào x p lo i y u theo Quy ch v vi c khen thư ng, k lu t đ i v i h c viên t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i. Đi u 15. 1. Ngư i đ n thăm h c viên ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm ph i xu t trình h sơ thăm g p t i bàn ti p nh n h sơ. H sơ thăm g p g m S thăm g p dành cho thân nhân h c viên (sau đây g i t t là S thăm g p) và m t trong các gi y t tuỳ thân như ch ng minh thư, h chi u, gi y phép lái xe,… đ đ i chi u v i S thăm g p. 2. Trư ng h p m t S thăm g p, chưa đăng ký tên trong S thăm g p ho c không có gi y t tuỳ thân ph i có đơn xin thăm g p. Đơn xin thăm g p ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi h c viên cư trú. 3. Trư ng h p thăm g p t i Phòng dành riêng ngoài gi y t trên ph i có gi y đăng ký k t hôn ho c có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú v tình tr ng hôn nhân và đơn xin thăm g p đư c Giám đ c Trung tâm phê duy t. Đi u 16. Cán b ti p nh n ki m tra, đ i chi u h sơ thăm g p, ki m tra đi u ki n đư c thăm g p c a h c viên; ghi chép các thông tin vào S thăm g p dành cho gia đình h c viên và S theo dõi thăm g p dành cho Trung tâm (các m u S kèm theo). Hư ng d n các th t c thăm g p cho gia đình h c viên, đ ng th i thông báo đ h c viên chu n b g p gia đình. Trư ng h p không đ đi u ki n theo quy đ nh t i Quy ch này ph i gi i thích rõ cho gia đình và h c viên bi t. Đi u 17. Gia đình, thân nhân h c viên có trách nhi m kê khai s lư ng ti n, v t d ng mang cho h c viên vào phi u kê khai. Cán b ph trách phòng thăm g p ki m tra, đ i chi u l n lư t, k lư ng t ng đ v t v nhãn mác, bao gói, m u s c, mùi, v không đ các đ v t, ch t c m lưu hành, s d ng trong Trung tâm đư c mang vào Trung tâm. Tư trang c a thân nhân h c viên và nh ng đ v t không đư c phép mang vào Trung tâm ph i g i t i ngăn t có khoá và l y l i khi k t thúc ho t đ ng thăm g p. Đi u 18. 1. Căn c vào s lư ng ghi t i phi u kê khai c a gia đình, thân nhân h c viên, cán b ph trách thăm g p nh n ti n, vào s lưu ký và vi t phi u thu cho gia đình. S lưu ký ph i có ch ký c a ngư i thu ti n và
 6. ngư i n p ti n. Phi u thu ph i vi t 03 liên, giao cho h c viên 01 liên, lưu t i phòng Hành chính 01 liên, bàn giao ti n và 01 liên cho ph trách b p ăn ho c Căng tin. 2. Cán b y t ki m tra thu c n u còn h n dùng, bao gói nguyên v n, nhãn mác rõ ràng và không trong danh m c thu c c m lưu hành t i Trung tâm thì nh n thu c và vi t gi y biên nh n. Gi y biên nh n ph i vi t đ y đ tên, s lư ng, hàm lư ng thu c, có ch ký c a gia đình và ngư i nh n thu c. Gi y biên nh n ph i vi t thành 02 liên, 01 niên giao cho gia đình h c viên và 01 niên giao cho cán b qu n lý T thu c c a Y t Trung tâm. 2. Ti n, thu c T thăm g p nh n c a gia đình ph i đư c bàn giao cho ngư i ph trách b p ăn ho c Căng tin, cán b qu n lý T thu c ngay trong ngày đ k p b o qu n, s d ng. Thu c do gia đình h c viên g i lưu ký ph i đư c m s và t qu n lý riêng. Đi u 19. 1. Khi g p h c viên, gia đình có trách nhi m đ ng viên, khích l con em mình ch p hành t t quy đ nh c a pháp lu t và c a Trung tâm. Tích c c ph n đ u, h c t p, rèn luy n đ s m h i nh p v i gia đình. Không đư c có l i l kích đ ng ho c hành vi nh hư ng đ n công tác ch a tr , cai nghi n. Trư ng h p có th c m c, ki n ngh thì g p cán b Ph trách thăm g p đ đư c gi i đáp ho c vi t vào gi y và b vào hòm thư góp ý c a Trung tâm. 2. H c viên khi g p gia đình ph i tôn tr ng, l phép. Nghiêm c m các hành vi đe do , m c c và các hành vi thi u văn hoá khác đ i v i gia đình; nói sai s th t; c t d u nh ng đ v t không đư c phép s d ng trong Trung tâm. Đi u 20. T trư ng T thăm g p có trách nhi m gi i đáp nh ng th c m c, ki n ngh c a gia đình h c viên. Nh ng v n đ ph c t p, không rõ ho c không thu c th m quy n thì báo cáo Giám đ c Trung tâm đ gi i quy t. Đi u 21. Trư ng h p cán b Trung tâm c n g p gia đình h c viên ho c gia đình h c viên mu n g p cán b Trung tâm đ tìm hi u, tư v n v chuyên môn, nghi p v ph i đăng ký và đư c s đ ng ý c a T trư ng T thăm g p. Khi trao đ i ph i có s ch ng ki n c a Cán b ph trách thăm g p. Đi u 22. H t th i gian thăm g p, Cán b ph trách thăm g p đưa h c viên tr l i phòng . Trư ng h p nghi v n h c viên c t gi u ma tuý ho c các đ v t, ch t c m s d ng t i Trung tâm thì Cán b ph trách thăm g p thông báo và ph i h p v i Cán b b o v ti n hành ki m tra tư trang h c viên trư c khi đưa tr l i khu . Nghiêm c m vi c ki m tra khi có m t gia đình h c viên. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 23. Trư ng các Phòng, Ban, Đ i c a Trung tâm có trách nhi m ph bi n, quán tri t Quy ch này t i toàn th cán b công nhân viên, h c viên thu c đơn v mình qu n lý. Đi u 24. 1. Trư ng phòng Hành chính có trách nhi m tham mưu cho Giám đ c Trung tâm xây d ng k ho ch t ch c thăm g p hàng tháng, quý, năm. Chu n b h sơ và các đi u ki n v cơ s v t ch t khác cho các ho t đ ng thăm g p. Giám sát, theo dõi, đôn đ c th c hi n các ho t đ ng thăm g p. T ng h p báo cáo t i các cu c giao ban, báo cáo đ nh kỳ tháng quý, năm ho c đ t xu t theo yêu c u c a Giám đ c v công tác thăm g p. 2. Trong quá trình th c hi n Quy ch này n u có khó khăn, vư ng m c các đơn v báo cáo Giám đ c Trung tâm xem xét, s a đ i, b sung cho phù h p./. QUY CH M U V KHEN THƯ NG, K LU T Đ I V I H C VIÊN T I TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO Đ NG XÃ H I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày25 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG
 7. Đi u 1. 1. Quy ch này quy đ nh v đ i tư ng, th t c khen thư ng và k lu t đ i v i h c viên đang cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i (sau đây g i t t là Trung tâm). 2. Khen thư ng và k lu t h c viên là hình th c ghi nh n k t qu h c t p, lao đ ng, rèn luy n, ph n đ u c a h c viên trong th i gian cai nghi n ch a tr t i Trung tâm. Đi u 2. 1. H i đ ng Khen thư ng - K lu t h c viên (sau đây g i t t là H i đ ng) do Giám đ c Trung tâm thành l p, thành viên g m lãnh đ o Trung tâm và Trư ng các Phòng, Ban, Đ i, T c a Trung tâm. 2. Giám đ c Trung tâm là Ch t ch H i đ ng, Trư ng phòng Qu n lý Giáo d c làm Thư ký H i đ ng. 3. H i đ ng làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , xem xét và bi u quy t t ng trư ng h p, k t qu tính theo đa s . Trư ng h p hai bên b ng nhau, ý ki n c a Ch t ch H i đ ng là ý ki n quy t đ nh. Thành viên h i đ ng có quy n b o lưu ý ki n c a mình và ph i đư c ghi vào biên b n. Đi u 3. 1. Đ nh kỳ hàng quý, ho c đ t xu t H i đ ng khen thư ng và k lu t h c viên căn c h sơ đ ngh khen thư ng ho c k lu t, h p xét khen thư ng, k lu t đ i v i h c viên theo các hình th c và đi u ki n, tiêu chu n quy đ nh t i Đi u 4, Đi u 5 và Đi u 6 quy ch này. 2. H sơ đ ngh khen thư ng, k lu t h c viên do cán b ph trách T l p. Đi u 4. 1. Các hình th c khen thư ng t i Trung tâm bao g m: a) Gi m th i gian ch p hành quy t đ nh ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm; b) Cho phép thăm, g p v ho c ch ng trong Phòng dành riêng; c) Tăng s l n thăm g p gia đình cho các h c viên; d) Bi u dương trư c toàn th Trung tâm đ i v i các h c viên; 2. Các hình th c k lu t t i Trung tâm bao g m: a) L p h sơ đ ngh chuy n sang Cơ s giáo d c ho c Trư ng giáo dư ng; b) Cách ly t i Phòng k lu t; c) C nh cáo toàn trư c toàn th Trung tâm; Đi u 5. Vi c khen thư ng, k lu t h c viên ph i đư c th c hi n công khai, minh b ch, công b ng, dân ch và đúng đi u ki n, th t c quy đ nh t i Quy ch này. Chương 2: ĐI U KI N, TRÌNH T TH T C QUY T Đ NH KHEN THƯ NG, K LU T H C VIÊN Đi u 6. Đi u ki n, tiêu chu n xét khen thư ng đ nh kỳ đ i v i h c viên bao g m: 1. Đ i v i hình th c khen thư ng gi m th i gian ch p hành quy t đ nh ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm: a) Đã ch p hành t i thi u 1/2 (m t n a) th i gian ch a tr , cai nghi n theo Quy t đ nh đưa vào Cơ s ch a b nh; b) T i thi u 2/3 s quý đư c x p lo i t t, không có Quý nào x p lo i y u và trung bình; 2. Đ i v i hình th c khen thư ng cho phép thăm g p v ho c ch ng t i phòng dành riêng (đ i v i h c viên đã có v ho c ch ng): a) Th i gian Trung tâm t i thi u sáu tháng; b) Có 1/2 s tháng x p lo i t t không có tháng nào x p lo i y u; 3. Đ i v i hình th c khen thư ng tăng s l n thăm g p gia đình: a) Th i gian Trung tâm t i thi u m t quý; b) Các quý x p lo i khá tr lên;
 8. 4. Đ i v i hình th c khen thư ng bi u dương trư c toàn th Trung tâm: h c viên có các tháng đư c x p lo i t t. Đi u 7. H c viên n u thu c m t trong các trư ng h p sau đây thì xem xét khen thư ng đ t xu t b ng m t trong b n hình th c khen thư ng quy đ nh t i Đi u 4 c a Quy ch này: 1. Tích c c, quên mình trong phòng, ch ng thiên tai, ho ho n b o v tính m ng c a ngư i khác và tài s n c a Trung tâm; 2. Cung c p thông tin chính xác nh đó cơ quan ch c năng phát hi n b t gi t i ph m trong và ngoài Trung tâm. 3. Cung c p thông tin chính xác nh đó Trung tâm ngăn ch n đư c các hành vi b o đ ng, phá ho i, tr n t p th . Đi u 8. Đi u ki n xem xét k lu t đ i v i h c viên: 1. Đ i v i hình th c đ ngh chuy n sang Cơ s giáo d c ho c Trư ng giáo dư ng: a) Ch ng ngư i thi hành công v ; b) Gây thương tích đ i v i ngư i khác chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s ; c) Tái ph m khi thi hành k lu t b ng hình th c đưa vào nhà k lu t. 2. Đ i v i hình th c cách ly t i Phòng k lu t: a) Gây r i làm m t trât t , an toàn t i Trung tâm; b) T h i ho i thân th , xăm da cho mình và cho ngư i khác; c) Tr n kh i Trung tâm ho c kích đ ng, r rê, ép bu c ngư i khác b tr n; d) Xúc ph m, lăng m , làm nh c ngư i khác; e) S d ng, lưu hành các ch t, đ v t, sách báo, băng, đĩa, n ph m Trung tâm c m s d ng lưu hành; g) L y tr m, s d ng đ c a ngư i khác khi không đư c h đ ng ý; h) Đánh b c, mua, bán, trao đ i v t ch t và d ch v dư i b t kỳ hình th c nào; i) Tái ph m sau khi b c nh cáo toàn Trung tâm nhi u l n. 3. Đ i v i hình th c c nh cáo trư c toàn th Trung tâm: a) Không tuân th s hư ng d n c a cán b Trung tâm; b) Không tuân th quy đ nh v tr t t n i v , tác phong, l ti t, đ u tóc, ăn m c... sau khi đã đư c cán b Trung tâm nh c nh nhi u l n.. Đi u 9. 1. H sơ đ ngh khen thư ng đ nh kỳ đ i v i h c viên bao g m: a) Phi u đánh giá k t qu h c t p, lao đ ng và rèn luy n c a h c viên; b) Báo cáo thành tích h c t p, lao đ ng, luy n c a h c viên; c) Biên b n h p T , Đ i đ ngh khen thư ng có xác nh n c a cán b Trung tâm qu n lý tr c ti p h c viên. 2. H sơ đ ngh k lu t h c viên bao g m: a) Phi u đánh giá k t qu h c t p, lao đ ng và rèn luy n c a h c viên; b) Biên b n vi ph m có ch ký c a ngư i l p và ngư i vi ph m ho c ngư i làm ch ng; c) B n t ki m đi m c a h c viên vi ph m; d) Biên b n h p T v vi c xét k lu t đ i v i h c viên vi ph m. 3. H sơ đ ngh khen thư ng, k lu t g i v Thư ng tr c H i đ ng c a Trung tâm trong tu n đ u tiên, tháng đ u tiên c a Quý sau đ t ng h p. Đi u 10. Cán b Trung tâm, ngư i ch u trách nhi m qu n lý h c viên t i th i đi m phát hi n các hành vi vi ph m quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy ch này có trách nhi m l p biên b n hành vi vi ph m, g i cho cán b ph trách T h c viên. Ch m nh t ba ngày k t khi nh n đư c Biên b n vi ph m, cán b ph trách T yêu c u
 9. h c viên vi ph m vi t B n ki m đi m và h p T xét k lu t h c viên. Vi c h p t đư c l p biên b n có ch ký c a cán b ph trách và T trư ng. Đi u 11. 1. Phi u đánh giá k t qu h c t p, lao đ ng và rèn luy n c a h c viên (M u Phi u đánh giá kèm theo) đư c cán b ti p nh n l p khi làm th t c ti p nh n h c viên. Đ nh kỳ hàng tu n, tháng, quý cán b theo dõi, qu n lý tr c ti p h c viên căn c vào biên b n h p t x p lo i h c viên ghi chép b sung thông tin vào phi u. 2. Phi u phân lo i k t qu h c t p, lao đ ng và rèn luy n là m t b ph n trong h sơ h c viên cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm và đư c lưu tr , qu n lý theo ch đ lưu tr , qu n lý h sơ t i Phòng Qu n lý Giáo d c. Đi u 12. K t qu h c t p, lao đ ng và rèn luy n c a h c viên t i Trung tâm đư c đánh giá và x p thành b n lo i: t t, khá, trung bình, y u theo tu n, tháng, quý. Đi u 13. 1. H c viên có th i gian cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm t năm ngày trong tu n tr lên đư c bình xét và x p lo i theo tu n. K t qu x p lo i theo tu n d a trên thang đi m quy đ nh t i B ng đánh giá x p lo i h c viên theo tu n (Tiêu chí ch m đi m k t qu ph n đ u rèn luy n c a h c viên kèm theo). 2. Th B y hàng tu n cán b ph trách T cho h c viên trong T h p bình xét x p lo i cho h c viên. Căn c vào tiêu chu n quy đ nh t i B ng đánh giá, t ng h c viên t x p lo i cho mình, h c viên khác nh n xét và các thành viên trong t bi u quy t thông qua. Lo i c a h c viên ch đư c xác đ nh khi có ít nh t 2/3 s h c viên d h p đ ng ý. Vi c bình xét ph i đư c l p thành biên b n có ch ký c a T trư ng và cán b ph trách. Đi u 14. 1. K t qu x p lo i đư c phát trên loa truy n thanh c a Trung tâm vào sáng Ch nh t cùng tu n đ toàn th h c viên và cán b Trung tâm bi t, đóng góp ý ki n. N u không có ý ki n th c m c, ch m nh t Th Tư tu n k ti p T trư ng ph i g i k t qu v phòng Qu n lý giáo d c đ ghi phi u và lưu tr qu n lý. 2. Toàn th cán b , công nhân viên, h c viên trong Trung tâm trong th i gian hai ngày k t khi thông báo k t qu trên loa truy n thanh, có trách nhi m phát hi n các trư ng h p k t qu x p lo i không chính xác, báo cáo b ng văn b n v i Giám đ c Trung tâm và cán b ph trách T đó. 3. Khi nh n đư c ý ki n khi u l i k t qu x p lo i h c viên trong T , cán b ph trách tri u t p h p T , phân tích, đánh giá và x p lo i l i trư ng h p khi u l i đó. Vi c h p ph i l p biên b n và g i v phòng Qu n lý giáo d c theo quy đ nh t i Đi u 13 Quy ch này. Đi u 15. 1. H c viên có th i gian cai nghi n ch a tr t i Trung tâm đ t ba tu n tr lên đư c x p lo i theo tháng. K t qu x p lo i theo tháng d a trên k t qu x p lo i tu n trong tháng (Tiêu chí x p lo i h c viên theo Tháng và Quý kèm theo). 2. Th B y, tu n th tư hàng tháng, cán b ph trách T cho h c viên h p t bình xét x p lo i h c viên theo tháng. Các bư c bình xét, x p lo i theo tháng tương t như x p lo i theo tu n. Đi u 16. 1. H c viên có th i gian ch a tr , cai nghi n đ t hai tháng tr lên đư c x p lo i theo quý. K t qu x p lo i theo quý d a trên k t qu x p lo i tháng trong quý (Tiêu chí x p lo i h c viên theo Tháng và Quý kèm theo). 2. Tu n th tư tháng th ba hàng quý, cán b ph trách T cho h c viên h p T bình xét x p lo i. Các bư c bình xét, x p lo i theo quý tương t như x p lo i theo tháng và tu n. Đi u 17. 1. H sơ đ ngh khen thư ng đ t xu t đ i v i h c viên g m: a) Báo cáo thành tích l p công c a h c viên có xác nh n c a cán b ph trách tr c ti p; b) Biên b n h p T , t i thi u 2/3 h c viên đ ng ý đ ngh khen thư ng và có xác nh n c a cán b ph trách tr c ti p.
 10. 2. H sơ đ ngh khen thư ng đ t xu t do cán b ph trách T , Đ i l p g i Thư ng tr c H i đ ng Thi đua khen thư ng h c viên đ t ng h p. Đi u 18. Ch m nh t b y ngày k t khi ti p nh n h sơ đ ngh khen thư ng ho c k lu t, Ch t ch H i đ ng ph i tri u t p h p H i đ ng xét khen thư ng, k lu t. K t qu xét đư c thông báo trên loa truy n thanh và B ng tin c a Trung tâm trong vòng ba ngày n u không có ý ki n th c m c, khi u n i Giám đ c ký Quy t đ nh khen thư ng, k lu t. Trư ng h p có th c m c, khi u n i Ch t ch H i đ ng ph i tri u t p cu c h p đ xem xét v n i dung th c m c, khi u n i đó. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 19. 1. Trư ng phòng Qu n lý Giáo d c có trách nhi m ph bi n Quy ch t i toàn th h c viên, cán b công nhân viên trong Trung tâm đ thi hành. Đôn đ c, giám sát vi c th c hi n và đ nh kỳ ho c đ t xu t báo cáo k t qu theo yêu c u c a Giám đ c Trung tâm. 2. Trong quá trình th c hi n Quy ch này n u có khó khăn, vư ng m c các đơn v báo cáo Giám đ c Trung tâm xem xét, s a đ i, b sung cho phù h p./. QUY CH M U V T CH C, HO T Đ NG C A T T QU N H C VIÊN T I TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO Đ NG XÃ H I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 60 /2008/QĐ-BLĐTBXH ngày25 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Quy ch này quy đ nh cơ c u t ch c, trình t thành l p, nhi m v , quy n h n và ho t đ ng c a T t qu n h c viên (sau đây g i t t là T t qu n) t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i (sau đây g i t t là Trung tâm). Đi u 2. T t qu n là t ch c đ i di n cho h c viên ch a tr cai nghi n t i Trung tâm do Giám đ c Trung tâm thành l p. M i ho t đ ng c a T t qu n ph i tuân th theo quy đ nh t i quy ch này và các quy đ nh khác c a pháp lu t và Trung tâm. Chương 2: CƠ C U T CH C, TRÌNH T THÀNH L P T T QU N H C VIÊN Đi u 3. T t qu n có m t T trư ng, các nhóm trư ng và các t viên. Các ch c danh và t viên trong T t qu n do h c viên gi i thi u, H i đ ng Khen thư ng - K lu t xét ch n trình Giám đ c Trung tâm quy t đ nh công nh n. Đi u 4. 1. T t qu n đư c thành l p và ho t đ ng theo theo nhi m kỳ 6 tháng. Trư c khi h t nhi m kỳ mư i lăm ngày, cán b ph trách các T , Đ i t ch c cho h c viên h p gi i thi u h c viên đ các đi u ki n, tiêu chu n theo quy đ nh tham gia vào T t qu n h c viên. 2. M i T , Đ i gi i thi u ba ngư i vào T t qu n. Đi u 5. 1. Vi c gi i thi u h c viên tham gia T t qu n ph i đư c th c hi n theo nguyên t c dân ch . M i h c viên đ u có quy n ng c ho c đ c ngư i có đ đi u ki n, tiêu chu n theo quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này vào các v trí T t qu n. 2. Vi c l a ch n h c viên tham gia T t qu n đư c th c hi n theo hình th c b phi u kín. Ngư i đư c gi i thi u vào t t qu n là ngư i có ít nh t 51% s ngư i trong t d h p b phi u đ ng ý. Trư ng h p nhi u ngư i đư c đ c vào m t v trí thì ngư i đư c gi i thi u là ngư i có s phi u đ ng ý cao nh t. K t qu h p đư c l p biên b n và g i v Thư ng tr c H i đ ng Khen thư ng - K lu t c a Trung tâm (H i
 11. đ ng thành l p theo Quy ch khen thư ng, k lu t đ i v i h c viên t i các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i) đ t ng h p báo cáo trư c phiên h p H i đ ng. Đi u 6. H c viên t ng c ho c đư c đ c gi i thi u vào T t qu n ph i có đ các đi u ki n, tiêu chu n sau: - Th i gian ch p hành quy t đ nh ch a tr cai nghi n t i Trung tâm t i thi u đư c ba tháng và th i gian còn l i t i thi u là sáu tháng. - Các tháng đ u đư c x p lo i khá tr lên theo Quy ch khen thư ng, k lu t đ i v i h c viên t i các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao đ ng xã h i; - Có trình đ văn hoá t trung h c cơ s tr lên; - Không thu c di n côn đ hung hãn; không có ti n án ti n s v đánh nhau, c ý gây thương tích cho ngư i khác; - Có s c kho t t, có ý th c xây d ng t p th và tinh th n trách nhi m cao. Đi u 7. Trong th i gian b y ngày k t khi nh n đư c biên b n h p gi i thi u h c viên tham gia T t qu n, H i đ ng Khen thư ng - K lu t ph i t ch c h p l a ch n h c viên tham gia T t qu n, l a ch n T trư ng. Vi c l a ch n ph i đ m b o t i thi u m i T h c viên có ít nh t m t ngư i tham gia T t qu n. Đi u 8. Vi c xét ch n ph i đư c th c hi n theo nguyên t c dân ch thông qua vi c bi u quy t t ng trư ng h p, t ng v trí. Ngư i đư c ch n là ngư i có s bi u quy t cao nh t ho c cao hơn l y t trên xu ng cho t i khi đ s lư ng. K t qu xét ch n đư c l p thành biên b n trình Giám đ c Trung tâm quy t đ nh công nh n. Đi u 9. 1. Trư ng h p h t nhi m kỳ ho c thành viên T viên T t qu n vi ph m k lu t hay vì lý do khác không th ti p t c tham gia, Giám đ c Trung tâm quy t đ nh bãi b danh sách thành viên t t qu n cũ, công nh n danh sách t t qu n m i ho c xoá tên thành viên vi ph m. 2. Vi c thay đ i thành viên T t qu n ph i thông báo t i toàn th cán b công nhân viên, h c viên Trung tâm. Đi u 10. 1. Trư ng h p nhi m kỳ T t qu n còn trên hai tháng, h c viên b xoá tên trong danh sách thành viên T t qu n thu c T h c viên nào thì cán b ph trách T đó t ch c h p gi i thi u. 2. Vi c gi i thi u, xét ch n b sung h c viên tham gia T t qu n ph i th c hi n đúng trình t quy đ nh t i Quy ch này. Chương 3: NHI M V , QUY N H N VÀ HO T Đ NG C A T T QU N Đi u 11. T t qu n có nhi m v : 1. Giám sát h c viên trong vi c ch p hành n i quy, quy ch c a Trung tâm và nh ng quy đ nh c a pháp lu t v ch a tr , cai nghi n. K p th i phát hi n, ngăn ch n nh ng hành vi vi ph m và báo cáo cho cán b có th m quy n bi t đ x lý. 2. Thư ng xuyên n m b t di n bi n tư tư ng, tâm tư nguy n v ng c a h c viên đ ph n v i Ban Giám đ c và cán b Trung tâm. 3. V n đ ng, đ ng m i ngư i tham gia tích c c vào các phong trào văn hóa văn ngh , th d c th thao; phong trào xây d ng Trung tâm văn minh, thanh l ch; phong trào xanh, s ch, đ p. 4. Tham gia bình xét x p lo i h c viên, xét khen thư ng và k lu t đ i v i h c viên; 5. Giám sát đ m b o vi c th c hi n đúng kh u ph n ăn c a h c viên, đ m b o v sinh an toàn th c ph m; 6. Tham gia xây d ng chương trình, k ho ch lao đ ng s n xu t, đ xu t sáng ki n c i ti n k thu t nâng cao năng xu t lao đ ng, c i thi n đ i s ng c a h c viên t i Trung tâm. Đi u 12.
 12. 1. T t qu n có các quy n ngăn ch n nh ng h c viên b tr n ho c có hành vi gây r i làm m t tr t t an toàn t i Trung tâm, các hành vi ph m pháp lu t qu tang khác nhưng ngay sau đó ph i báo các cho cán b có trách nhi m bi t đ x lý. 2. Nghiêm c m t t qu n có các hành vi: a) L i d ng đ thành l p băng, nhóm gây m t đoàn k t n i b . b) Xâm ph m danh d , nhân ph m, tài s n và thân th ngư i khác. Đi u 13. 1. Thành viên T t qu n đư c hư ng ph c p b ng v t ch t tương đương v i 30.000 đ ng/ngư i/tháng; T trư ng 50.000 đ ng/ngư i/tháng. Kinh phí ph c p cho T t qu n l y t ngu n thu t lao đ ng s n xu t c a Trung tâm. 2. Thành viên T t qu n đư c b trí th i gian lao đ ng, h c t p thích h p đ th c hi n nhi m v . Đi u 14. T t qu n ch u s qu n lý, ch đ o tr c ti p c a Giám đ c Trung tâm và các cán b đư c Giám đ c Trung tâm phân công. T t qu n làm vi c theo nguyên t c bàn b c t p th , m i ý ki n c a các thành viên đ u đư c tôn tr ng. M i thành viên trong ph i nêu cao tinh th n rách nhi m, tích c c, sáng t o trong công vi c, gương m u đ hoàn thành nhi m v đư c giao. Đi u 15. Thành viên T t qu n làm vi c theo ch đ kiêm nhi m. T trư ng ch u trách nhi m qu n lý đi u hành chung, phân công các thành viên trong t , ch trì các cu c h p T , t ng h p báo cáo đ nh kỳ và đ xu t k t qu ho t đ ng cho Giám đ c Trung tâm ho c cán b Trung tâm đư c Giám đ c u nhi m. Các Nhóm trư ng và thành viên T t qu n ch u s phân công c a T trư ng và có trách nhi m qu n lý, giám sát, đ xu t nh ng v n đ c a T mình. Đi u 16. T t qu n làm vi c theo k ho ch đư c Giám đ c Trung tâm duy t. Đ nh kỳ hàng tu n, tháng, quý ho c đ t xu t h p ki m đi m vi c th c hi n k ho ch trong kỳ và đ ra k ho ch kỳ sau. Đi u 17. Hàng ngày T trư ng T t qu n phân công m i nhóm c m t thành viên thư ng tr c 24/24 gi (tr c ban). Trung tâm b trí phòng, bàn gh , s sách và các phương ti n c n thi t đ h c viên tr c ban làm vi c. Tr c ban có trách nhi m th c hi n nhi m v quy đ nh t i Đi u 11 c a Quy ch này. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 18. 1. Trư ng phòng Qu n lý Giáo d c có trách nhi m ph bi n quán tri t quy ch này t i toàn th cán b công nhân viên và h c viên trong trung tâm; Giúp giám đ c Trung tâm theo giõi, qu n lý, giám sát ho t đ ng c a T t qu n, đ nh kỳ ho c đ t xu t báo cáo k t qu ho t đ ng c a T t qu n cho Giám đ c Trung tâm. 2. Trong quá trình th c hi n Quy ch này n u có khó khăn, vư ng m c các đơn v báo cáo Giám đ c Trung tâm xem xét, s a đ i, b sung cho phù h p./. S LĐTBXH t nh/thành ph …………… Trung tâm………………….. PHI U THEO DÕI ĐÁNH GIÁ Đ I V I H C VIÊN CH A TR , CAI NGHI N T I TRUNG TÂM H và tên h c viên: …………….............................................……………………………………………………….. Ngày vào Trung tâm:……………………………................................................................................................... Th i gian ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm:…………………………………………………………………………. Hình th c khen X p lo i theo tu n X p lo i X p lo i quý thư ng và k TT lu t Tu n 1 Tu n 2 Tu n 3 Tu n 4 Tháng X p Quý Lo i Quý Hình
 13. lo i th c 1 1 2 2 I I 3 3 4 4 5 5 II II 6 6 7 7 8 8 III III 9 9 10 10 11 11 IV IV 12 12 …………..ngày … tháng…. năm…… Cán b theo dõi (ký, ghi rõ h , tên) S LĐTBXH t nh/thành ph …………… Trung tâm………………….. TIÊU CHÍ CH M ĐI M K T QU PH N Đ U RÈN LUY N C A H C VIÊN Thang Ghi TT N i dung đi m chú I CH P HÀNH N I QUY, QUY CH C A TRUNG TÂM 70 1 Ch p hành đ y đ n i quy, quy ch c a Trung tâm và các quy đ nh khác 30 c a Pháp lu t 2 Đ u tranh, ngăn ch n, hành vi vi ph m n i quy, quy ch h c viên 20 3 Tôn tr ng, giúp đ , đ ng viên m i ngư i cùng ti n b 10 4 Tích c c thamg ia các phong trào văn hoá, th thao, xây d ng Trung tâm 10 thanh l ch, xanh s ch đ p. 5 Vi ph m quy đ nh v th i gian h c t p, lao đ ng, sinh ho t, ngh ngơi…. -5 6 M t tr t t trong gi h c, gi ngh -5 7 Gây r i làm m t tr t t -10 8 Tr n trung tâm -10 9 S d ng các đ v t, ch t …c m s d ng trong Trung tâm -10 10 Xăm gia, t hu ho i thân th -10 11 Nói năng, đI đ ng, đ u tóc…thi u lành m nh -5 II H C T P, LAO Đ NG S N XU T 1 Chăm ch , m n cán 10
 14. 2 Đ t đi m trung bình ho c đ t đ nh m c lao đ ng 10 3 Đ t đi m khá tr lên và vư t m c lao đ ng +10 4 Lư i bi ng -10 5 Đi m h c t p dư i trung bình ho c lao đ ng không đ t ch tiêu -10 X p lo i: - Lo i t t: T ng s đi m trên 80 đi m. - Lo i khá: T ng s t 65 đi m đ n 80 đi m. - Lo i Trung bình: T ng s t 50 đi m đ n 65 đi m. - Lo i y u: Dư i 50 đi m. TIÊU CHÍ X P LO I H C VIÊN THEO THÁNG VÀ QUÝ 1- X p lo i theo THÁNG: Lo i t t: 2 tu n tr lên lo i t t đ ng th i s tu n còn l i ph i lo i khá. Lo i khá: 2 tu n tr lên lo i khá đ ng th i s tu n còn l i ph i lo i trung bình. Lo i Trung bình: 2 tu n tr lên là trung bình đ ng th i s tu n còn l i ph i lo i y u. Lo i y u: Không thu c trong các lo i trên. 2- X p lo i theo QUÝ: Lo i t t: 1 tháng tr lên là t t đ ng th i s tháng còn l i ph i lo i khá. Lo i khá: 2 tháng tr lên là khá đ ng th i s tháng còn l i ph i lo i Trung bình. Lo i Trung bình: 2 tháng tr lên là trung bình đ ng th i s tháng còn l i là y u. Lo i y u: Không thu c trong các lo i trên.
 15. S LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I ……..…………… TRUNG TÂM …………………. S THEO DÕI HO T Đ NG THĂM, G P (Dành cho gia đình h c viên) H và tên h c viên:…………………………............………………….. Đ a ch đăng ký h kh u thư ng trú:….......................................... ………………………………………………………...............………...... Ngày vào Trung tâm:…………………………...........………………… Hình th c cai nghi n:………………………….........…………...........
 16. N i quy thăm g p (trích) 1. Đ i tư ng đư c thăm g p. Nh ng ngư i có m i quan h gia đình sau đây đư c phép thăm, g p h c viên đang ch a tr cai nghi n t i Trung tâm: - Ông, bà (k c bên ngo i và bên n i). - Cha, m (k c cha m nuôi, m k , b dư ng, b m ch ng, b m v . - V , ch ng, con (k c con nuôi). - C u, m , cô gì, chú, bác, anh ch em ru t, cháu (k c cháu n i và cháu ngo i). 2. Th i gian, s ngư i thăm g p: -M i h c viên đư c g p thân nhân t i đa không quá 2 l n trong tháng và 30 phút m t l n. Trư ng h p đư c thư ng theo quy ch thi đua khen thư ng ho c có lý do đ c bi t đư c Giám đ c Trung tâm đ ng ý nhưng cũng không quá 4 l n trong m t tháng và 60 phút m t l n. - Th i gian thăm g p: Đ nh kỳ 2 ngày trong tu n vào gi hành chính. - M t l n h c viên có th g p nhi u ngư i nhưng t i đa không quá 3 ngư i. 3. H sơ thăm g p g m: - S thăm g p và m t trong các gi y t tuỳ thân như ch ng minh thư, h chi u, gi y phép lái xe,… đ đ i chi u v i S thăm g p. - Trư ng h p m t S thăm g p, chưa đăng ký tên trong S thăm g p ho c không có gi y t tuỳ thân ph i có đơn xin thăm g p có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi h c viên cư trú. - Trư ng h p thăm g p t i phòng dành riêng ngoài gi y t trên ph i có gi y đăng ký k t hôn ho c có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú v tình tr ng hôn nhân và đơn xin thăm g p đư c Giám đ c Trung tâm phê duy t. 4. Trách nhi m, quy n l i c a thân nhân, gia đình khi thăm g p: - Khi g p h c viên, gia đình có trách nhi m đ ng viên, khích l con em mình ch p hành t t quy đ nh c a pháp lu t và c a Trung tâm. Tích c c ph n đ u, h c t p, rèn luy n đ s m h i nh p v i gia đình. Không đư c có l i l kích đ ng ho c hành vi nh hư ng đ n công tác ch a tr , cai nghi n. Trư ng h p có th c m c, ki n ngh thì g p cán b Ph trách thăm g p đ đư c gi i đáp ho c vi t vào gi y và b vào hòm thư góp ý c a Trung tâm. - Gia đình đư c mang cho h c viên chăn màn, qu n áo và các đ dùng sinh ho t thi t y u khác; đ ăn, u ng không có ch t c n h p v sinh th c ph m đ s d ng t i phòng thăm g p; ti n đ ng, thu c b và thu c ch a b nh nhưng ph i g i lưu ký. Không đư c mang ma tuý, ch t kích thích và ch t c ch th n kinh, vũ khí, ch t d cháy, n , sách báo, băng, đĩa, n ph m có n i dung ph n đ ng, đ i tru và các v t, ch t khác Trung tâm c m lưu hành, s d ng. DANH SÁCH THÂN NHÂN ĐĂNG KÝ THĂM G P Quan h v i TT H và tên Gi i tính S CMND Ghi chú h c viên 1 2 3 4 5 6 7
 17. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xác nh n c a UBND xã (phư ng)……..….. …….ngày tháng năm …… (Ký và đóng d u) (Ngư i khai ký và ghi rõ h tên) S THEO DÕI HO T Đ NG THĂM G P Quan h v i Ngày thăm Ch ký c a CB TT H và tên S CMND h c viên g p ti p nh n h sơ
 18. S LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I ……..…………… TRUNG TÂM …………………. S THEO DÕI HO T Đ NG THĂM, G P (Dành cho Trung tâm) T ngày.........tháng..........năm................... Đ n ngày......tháng..........năm....................
 19. N i quy thăm g p (trích) 1. Đ i tư ng đư c thăm g p. Nh ng ngư i có m i quan h gia đình sau đây đư c phép thăm, g p h c viên đang ch a tr cai nghi n t i Trung tâm: - Ông, bà (k c bên ngo i và bên n i). - Cha, m (k c cha m nuôi, m k , b dư ng, b m ch ng, b m v . - V , ch ng, con (k c con nuôi). - C u, m , cô gì, chú, bác, anh ch em ru t, cháu (k c cháu n i và cháu ngo i). 2. Th i gian, s ngư i thăm g p: -M i h c viên đư c g p thân nhân t i đa không quá 2 l n trong tháng và 30 phút m t l n. Trư ng h p đư c thư ng theo quy ch thi đua khen thư ng ho c có lý do đ c bi t đư c Giám đ c Trung tâm đ ng ý nhưng cũng không quá 4 l n trong m t tháng và 60 phút m t l n. - Th i gian thăm g p: Đ nh kỳ 2 ngày trong tu n vào gi hành chính. - M t l n h c viên có th g p nhi u ngư i nhưng t i đa không quá 3 ngư i. 3. H sơ thăm g p g m: - S thăm g p và m t trong các gi y t tuỳ thân như ch ng minh thư, h chi u, gi y phép lái xe,… đ đ i chi u v i S thăm g p. - Trư ng h p m t S thăm g p, chưa đăng ký tên trong S thăm g p ho c không có gi y t tuỳ thân ph i có đơn xin thăm g p có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi h c viên cư trú. - Trư ng h p thăm g p t i phòng dành riêng ngoài gi y t trên ph i có gi y đăng ký k t hôn ho c có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú v tình tr ng hôn nhân và đơn xin thăm g p đư c Giám đ c Trung tâm phê duy t. 4. Trách nhi m, quy n l i c a thân nhân, gia đình khi thăm g p: - Khi g p h c viên, gia đình có trách nhi m đ ng viên, khích l con em mình ch p hành t t quy đ nh c a pháp lu t và c a Trung tâm. Tích c c ph n đ u, h c t p, rèn luy n đ s m h i nh p v i gia đình. Không đư c có l i l kích đ ng ho c hành vi nh hư ng đ n công tác ch a tr , cai nghi n. Trư ng h p có th c m c, ki n ngh thì g p cán b Ph trách thăm g p đ đư c gi i đáp ho c vi t vào gi y và b vào hòm thư góp ý c a Trung tâm. - Gia đình đư c mang cho h c viên chăn màn, qu n áo và các đ dùng sinh ho t thi t y u khác; đ ăn, u ng không có ch t c n h p v sinh th c ph m đ s d ng t i phòng thăm g p; ti n đ ng, thu c b và thu c ch a b nh nhưng ph i g i lưu ký. Không đư c mang ma tuý, ch t kích thích và ch t c ch th n kinh, vũ khí, ch t d cháy, n , sách báo, băng, đĩa, n ph m có n i dung ph n đ ng, đ i tru và các v t, ch t khác Trung tâm c m lưu hành, s d ng.
 20. THEO DÕI THĂM G P H C VIÊN Th i gian: ……..ngày………tháng………năm ……….… Cán b T thăm g p g m:………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..……………… H và tên h c viên Thân nhân h c viên S lư ng ti n thu c và STT S gi y Gi y các đ v t mang cho Chi chú Quan H và tên T H và tên S CMND gi i t h c viên h thi u khác 1 2 3 4 5 6 7 T trư ng T thăm g p Cán b ti p nh n (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản