intTypePromotion=1

Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
85
lượt xem
5
download

Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 60/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 và các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph Hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng; Căn c Thông tư s 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n báo cáo giám sát, ánh giá u tư; Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng hư ng d n v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng quy nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 c a B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007
 2. c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 331/TTr-KH& T ngày 18/03/2009 và Báo cáo th m nh s 395/STP-VBPQ ngày 17/03/2009 c a S Tư Pháp Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n “Quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a Thành ph Hà N i”. i v i các d án u tư không có xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999, s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph và t i các i u 2, 3, 6, 7, 10 (kho n 3,5), 12, 15, 18, 19, 21, 22 quy nh này. i v i các d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th các quy t nh: 1. Quy t nh s 214/2006/Q -UB ngày 06/12/2006 c a UBND Thành ph ban hành Quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i. 2. Quy t nh s 414/2008/Q -UBND ngày 28/02/2008 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) ban hành Quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a t nh Hà Tây. Các quy nh trong lĩnh v c u tư và xây d ng c a UBND Thành ph trái v i n i dung quy nh t i quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Th trư ng các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n, và tương ương; Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
 3. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( b/cáo); - TT Thành y ( b/cáo); - TT H ND Thành ph ( b/cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Các B KH& T, XD, TP; Nguy n Th Th o - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Các /c PCT UBND Thành ph ; - Tòa án, Vi n Ki m sát, MTTQ TP; - ài PT&THHN, Báo KT T ( ưa tin); - Trung tâm công báo; - CVP, PVP, các Phòng CV; - Lưu: VT QUY NNH QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 60/2009/Q -UBND ngày 09/4/2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi i u ch nh B n quy nh này quy nh v trình t , th t c, trách nhi m, quy n h n c a các t ch c, cá nhân có liên quan và vi c phân c p, y quy n trong qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách c a Thành ph Hà N i, k c các d án s d ng v n b ng ngu n thu l i ho c t qu phát tri n s nghi p u tư xây d ng cơ s v t ch t c a các ơn v s nghi p công l p thu c Thành ph nh m th c hi n các quy nh c a pháp lu t v u tư, xây d ng và c i cách hành chính trên a bàn Thành ph . i v i các d án u tư không có xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph và t i các i u 2, 3, 6, 7, 10 (kho n 3,5), 12, 15, 18, 19, 21, 22 quy nh này. i v i các d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . i u 2. Công tác k ho ch u tư
 4. 1. Các d án u tư t ngu n v n ngân sách nhà nư c ph i l p danh m c và giao k ho ch hàng năm theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách. D án u tư nhóm A, công trình thu c danh m c công trình tr ng i m s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ph i n m trong k ho ch 5 năm ư c H ND Thành ph thông qua. i v i các d án nhóm A, công trình thu c danh m c công trình tr ng i m, do nhu c u c p bách ph i u tư chưa có trong k ho ch 5 năm ph i có văn b n ch p thu n c a Thư ng tr c H ND Thành ph . Các d án nhóm B ph i b trí v n th c hi n d án không quá 4 năm, nhóm C không quá 2 năm. 2. i u ki n ghi k ho ch: Các d án ghi k ho ch v n u tư hàng năm c a Thành ph t i th i i m l p và trình c p có thNm quy n phê duy t k ho ch khi có các i u ki n sau: a. i v i các d án quy ho ch: Các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u, quy ho ch xây d ng ph i có cương ho c nhi m v d án quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. b. i v i các d án chuNn b u tư: Có quy t nh phê duy t ch trương u tư trư c th i i m trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua k ho ch hàng năm. i v i nh ng d án có t ng m c u tư dư i 1 t (m t t ) ng không ph i l p và trình phê duy t ch trương u tư. Ch u tư báo cáo cơ quan c p trên tr c ti p xem xét, ki m tra s c n thi t, n i dung u tư và l p danh m c g i cơ quan u m i t ng h p k ho ch trình c p có thNm quy n giao k ho ch hàng năm. c. i v i các d án th c hi n u tư: Có quy t nh u tư c a c p có thNm quy n trư c th i i m 31 tháng 10 năm trư c năm k ho ch. 3. u m i t ng h p k ho ch trình c p có thNm quy n quy t nh: a. S K ho ch và u tư t ng h p k ho ch u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách u tư phát tri n, v n chương trình m c tiêu, v n h tr có m c tiêu, v n s nghi p l p d án quy ho ch thu c ngân sách thành ph ; l y ý ki n S Tài chính và trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. b. S Tài chính t ng h p k ho ch u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách s nghi p kinh t , l y ý ki n S K ho ch và u tư và trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. c. Phòng Tài chính – K ho ch các qu n, huy n và tương ương có trách nhi m t ng h p, l y ý ki n các phòng liên quan và trình UBND qu n, huy n và tương ương quy t nh phê duy t k ho ch u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách do UBND qu n, huy n và tương ương qu n lý. d. B ph n chuyên môn thu c UBND c p xã có trách nhi m t ng h p, l y ý ki n các ơn v liên quan và trình UBND c p xã quy t nh phê duy t k ho ch u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách a phương do UBND c p xã qu n lý. e. Th i gian tr l i, tham gia ý ki n c a cơ quan ư c h i ý ki n t i a là 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n h i ý ki n. Sau th i h n trên, cơ quan ư c h i ý
 5. ki n không có văn b n tr l i thì ư c xem như ã th ng nh t v i n i dung do cơ quan u m i g i và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và UBND Thành ph . 4. Vi c i u ch nh k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t ph i th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v u tư; cơ quan u m i t ng h p k ho ch quy nh t i kho n 3 i u này có trách nhi m báo cáo và trình c p có thNm quy n xem xét phê duy t i u ch nh k ho ch sau khi ư c s ch p thu n c a Thư ng tr c H ND cùng c p. i u 3. Qu n lý u tư theo quy ho ch Các d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c khi trình UBND các c p phê duy t ch trương u tư ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i d án u tư không có trong quy ho ch ngành ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch u tư báo cáo s chuyên ngành báo cáo UBND Thành ph có văn b n g i B qu n lý ngành ho c báo cáo UBND Thành ph theo phân c p xem xét, ch p thu n b sung quy ho ch theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ch p thu n b sung quy ho ch trư c khi trình UBND các c p quy t nh phê duy t ch trương u tư d án. i v i d án u tư không có trong quy ho ch xây d ng ho c chưa có quy ho ch xây d ng ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch u tư báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c v quy ho ch xây d ng báo cáo cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch xây d ng xem xét ch p thu n v v trí, quy mô xây d ng trư c khi trình UBND các c p quy t nh phê duy t ch trương u tư d án. Th i gian xem xét, ch p thu n v quy ho ch ngành ho c quy ho ch xây d ng không quá 15 ngày làm vi c. i u 4. Cung c p Thông tin liên quan ph c v l p, th m nh, phê duy t d án u tư. 1. Cung c p thông tin trên Trang thông tin i n t : S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ng h p, ăng t i các thông tin liên quan n công tác qu n lý u tư và xây d ng, bao g m: Các văn b n pháp lu t c a nhà nư c, quy nh, hư ng d n v qu n lý u tư và xây d ng ang có hi u l c thi hành; Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph , quy ho ch phát tri n ngành ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. S Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan u m i t ng h p, ăng t i các thông tin liên quan n công tác qu n lý v tài nguyên và môi trư ng, bao g m: Các văn b n pháp lu t c a nhà nư c, quy nh, hư ng d n v tài nguyên và môi trư ng ang có hi u l c thi hành, quy ho ch, k ho ch s d ng t ai 5 năm, hàng năm ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.
 6. S Quy ho ch Ki n trúc là cơ quan u m i t ng h p, ăng t i các thông tin liên quan n công tác qu n lý quy ho ch ki n trúc, bao g m: Các văn b n pháp lu t c a nhà nư c, quy nh, hư ng d n v qu n lý quy ho ch ki n trúc ang có hi u l c thi hành; Quy ho ch xây d ng, quy ho ch k t c u h t ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Các S khác có trách nhi m ăng t i các thông tin văn b n pháp lu t c a nhà nư c, quy nh, hư ng d n liên quan lĩnh v c qu n lý c a ngành mình. 2. Cung c p thông tin tr c ti p theo ngh c a ch u tư: a. Trách nhi m cung c p thông tin theo ngh c a ch u tư: S K ho ch và u tư là u m i cung c p thông tin v chính sách u tư, hư ng d n th t c, gi i quy t khó khăn vư ng m c trong quá trình tri n khai l p thNm nh d án, phê duy t d án, u th u. Cơ quan qu n lý quy ho ch ki n trúc (S Quy ho ch ki n trúc và UBND qu n, huy n và tương ương) là u m i cung c p, hư ng d n, gi i áp các thông tin v quy ho ch xây d ng và Ch ng ch quy ho ch xây d ng (theo quy nh c a UBND Thành ph v vi c phân c p thNm quy n l p, thNm nh, phê duy t nhi m v án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn Thành ph Hà N i). i v i các khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ư c c p thNm quy n phê duy t, cơ quan qu n lý quy ho ch ki n trúc căn c vào quy chuNn xây d ng, quy ch qu n lý ki n trúc ô th , quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 có văn b n th a thu n thay cho vi c c p ch ng ch quy ho ch. N i dung thông tin quy ho ch xây d ng, n i dung Ch ng ch quy ho ch xây d ng khi cung c p cho ch u tư th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng và theo quy nh c a UBND Thành ph . S Xây d ng là u m i hư ng d n, cung c p cho ch u tư thông tin v a ch t (n u có) t i a i m l p d án ho c khu v c lân c n, u n i h t ng k thu t ô th khi nhà u tư có yêu c u l p d án; cơ c u căn h nhà xã h i, nhà tái nh cư; cung c p thông tin và hư ng d n ch , chính sách qu n lý kinh t - k thu t, ch t lư ng trong xây d ng cơ b n. S Nông nghi p và phát tri n nông thôn là u m i hư ng d n, cung c p cho ch u tư thông tin v qu n lý công trình th y l i, ê i u khi nhà u tư có yêu c u l p d án. S Tài nguyên và Môi trư ng là u m i cung c p, hư ng d n, gi i áp các thông tin v quy ho ch, k ho ch s d ng t, chính sách t ai, th t c thu h i, giao t; ánh giá tác ng môi trư ng; s d ng tài nguyên. S Tài chính là u m i cung c p, hư ng d n, gi i áp các thông tin chính sách v thanh quy t toán v n u tư. Các s chuyên ngành theo ch c năng nhi m v là u m i cung c p, hư ng d n, gi i áp các thông tin v quy ho ch, tiêu chuNn k thu t ngành.
 7. Các doanh nghi p qu n lý, kinh doanh i n l c, thông tin truy n thông có trách nhi m cung c p thông tin liên quan cho ch u tư làm căn c l p d án. UBND các qu n, huy n và tương ương là u m i cung c p, hư ng d n gi i áp các thông tin liên quan v th t c l p, phê duy t phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng, h sơ a chính liên quan n a i m t ai trên a bàn qu n, huy n và tương ương. b. Các s , ngành, UBND các qu n, huy n và tương ương và các cơ quan liên quan trong ph m vi thu c thNm quy n ư c UBND Thành ph giao có trách nhi m cung c p thông tin; ch u trách nhi m v n i dung, ch t lư ng thông tin và hư ng d n, gi i áp theo ngh c a các ch u tư trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a ch u tư. i v i các khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ư c c p thNm quy n phê duy t, th i h n tr l i là 25 ngày làm vi c k t ngày ch u tư có yêu c u. c. Các s , ngành, qu n, huy n và tương ương có quy nh hư ng d n c th vi c cung c p thông tin cho ch u tư và niêm y t công khai t i cơ quan mình tri n khai th c hi n. Chương 2. TRÌNH T , TH T C TRI N KHAI D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH C A THÀNH PH HÀ N I i u 5. Trình t tri n khai các d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách 1. ChuNn b u tư. a. Phê duy t ch trương u tư và xác nh ch u tư d án. b. L p d án u tư. c. ThNm nh và phê duy t d án u tư. 2. Th c hi n u tư. a. ThNm nh và phê duy t thi t k , d toán. b. Giao t th c hi n d án. c. Th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng. d. u th u e. Xây d ng công trình. 3. K t thúc d án u tư ưa vào khai thác s d ng.
 8. a. Bàn giao công trình ưa vào khai thác s d ng và th c hi n b o hành, b o trì công trình. b. Quy t toán v n u tư và phê duy t quy t toán. i u 6. Ch u tư d án Ch u tư d án ph i ư c c p có thNm quy n quy t nh khi phê duy t ch trương u tư trư c khi l p d án, phù h p quy nh c a Lu t Ngân sách; vi c xác nh ch u tư th c hi n như sau: 1. D án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : Ch u tư d án là UBND Thành ph . UBND Thành ph y quy n cho các Ban Qu n lý d án có i u ki n năng l c t ch c th c hi n m t ph n nhi m v , quy n h n c a ch u tư. 2. D án thu c thNm quy n phê duy t c a UBND các c p: a. Ch u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách u tư phát tri n là ơn v qu n lý, s d ng công trình n u ơn v qu n lý, s d ng công trình có i u ki n th c hi n các nhi m v , quy n h n c a ch u tư. b. Trư ng h p chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình ho c ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n làm ch u tư thì ngư i quy t nh u tư có th giao cho ơn v có i u ki n làm ch u tư. Trong trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n làm ch u tư thì ơn v s qu n lý, s d ng công trình có trách nhi m c ngư i tham gia v i ch u tư trong vi c t ch c l p d án, thi t k , theo dõi, qu n lý, nghi m thu và ti p nh n ưa công trình vào khai thác, s d ng. Trư ng h p không xác nh ư c ch u tư theo quy nh t i i m b kho n này thì ngư i quy t nh u tư có th y thác cho ơn v khác có i u ki n làm ch u tư ho c ng th i làm ch u tư. c. Các ơn v s nghi p công l p là ch u tư các d án s d ng v n b ng ngu n thu s nghi p l i theo quy nh u tư cơ s v t ch t c a ơn v . d. Các trư ng h p khác, UBND Thành ph xem xét quy t nh i v i t ng d án c th phù h p v i phương th c u tư và quy mô c a d án. i u 7. L p và phê duy t ch trương u tư 1. L p và phê duy t ch trương u tư: a. Các s , ban, ngành ( i v i d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND Thành ph ), Phòng Tài chính – K ho ch các qu n, huy n và tương ương ( i v i d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND c p huy n), b ph n chuyên môn UBND các xã, phư ng và tương ương ( i v i d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND c p xã) và ơn v qu n lý s d ng công trình căn c vào Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph và qu n, huy n, K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm ã ư c H ND cùng c p thông qua, các quy ho ch phát tri n
 9. ngành, quy ho ch xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t nghiên c u, xu t các dư án u tư trình UBND các c p quy t nh phê duy t ch trương u tư d án. b. N i dung h sơ khi trình phê duy t ch trương u tư g m: T trình ngh phê duy t ch trương u tư kèm theo thuy t minh làm rõ các n i dung: Tên d án, s c n thi t u tư, tên ch u tư, a i m xây d ng công trình (thuy t minh sơ b hi n tr ng khu t), s phù h p v i quy ho ch (Quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng), m c tiêu u tư, quy mô u tư d ki n, hình th c u tư, d ki n t ng m c và ngu n v n u tư (trong ó có ư c chi phí b i thư ng GPMB, phương án tái nh cư n u có, chi phí nghiên c u l p, thNm nh d án), d ki n th i gian th c hi n d án, n i dung công tác chuNn b u tư, kinh phí, ngu n v n và d ki n th i gian hoàn thành công tác chuNn b u tư. c. N i dung quy t nh phê duy t ch trương u tư g m: Tên d án, ch u tư, a i m d ki n xây d ng công trình, m c tiêu u tư; quy mô u tư d ki n, n i dung chuNn b u tư, d ki n t ng m c và ngu n v n u tư d án, m c chi phí chuNn b u tư (bao g m c chi phí cho vi c l p thi t k cơ s và thNm tra t ng m c u tư n u c n thi t), th i gian hoàn thành chuNn b u tư. d. ThNm quy n phê duy t ch trương u tư: UBND các c p quy t nh u tư theo phân c p quy nh t i Kho n 1 i u 12 Quy nh này th c hi n phê duy t ch trương u tư. y quy n Giám c S K ho ch và u tư phê duy t ch trương u tư các d án nhóm C thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND Thành ph . Các d án u tư thu c i tư ng báo cáo Thành y thông qua ch trương u tư: S K ho ch và u tư t ng h p trên cơ s ngh c a Ch u tư trình Ban cán s UBND Thành ph báo cáo Thành y thông qua trư c khi phê duy t ch trương u tư theo quy ch làm vi c c a Thành y. e. S K ho ch và u tư ( i v i d án u tư thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND Thành ph ), Phòng Tài chính – K ho ch các qu n, huy n và tương ương ( i v i d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND c p huy n), b ph n chuyên môn UBND các xã, phư ng và tương ương ( i v i d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND c p xã) là u m i ti p nh n, thNm tra, trình UBND các c p xem xét quy t nh phê duy t ch trương u tư và ch u trách nhi m v vi c thNm tra và các n i dung xu t, báo cáo. f. N i dung thNm tra g m: S c n thi t u tư, s phù h p quy ho ch, ch u tư, m c tiêu, quy mô u tư, n i dung chuNn b u tư và kh năng cân i ngu n v n u tư th c hi n d án. g. Th i gian thNm tra h sơ trình phê duy t ch trương u tư là 10 ngày làm vi c; th i gian xem xét phê duy t ch trương u tư là 08 ngày làm vi c.
 10. 2. Phê duy t d toán chi phí chuNn b u tư: Ch u tư các d án t ch c thNm nh, phê duy t d toán chi phí chuNn b u tư d án trên cơ s ch trương u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . i u 8. L p d án u tư 1. i v i các d án quan tr ng qu c gia theo Ngh quy t c a Qu c h i thì ch u tư ph i l p Báo cáo u tư trình Chính ph xem xét trình Qu c h i thông qua ch trương và cho phép u tư. i v i các d án khác, ch u tư l p d án u tư theo quy nh tr các trư ng h p l p báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph . 2. N i dung báo cáo u tư, d án u tư, báo cáo kinh t - k thu t: a. N i dung báo cáo u tư theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph , Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . b. N i dung d án u tư th c hi n theo quy nh t i i u 6, 7, 8 Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph , Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . c. N i dung Báo cáo kinh t - k thu t th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 35 Lu t Xây d ng, Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . d. Trong quá trình l p d án, n u thông tin ã ư c cung c p y , m b o ch u tư l p h sơ d án thì không ph i th a thu n v i các cơ quan qu n lý liên quan. . Công tác t ch c th c hi n GPMB theo quy ho ch không ph i l p d án; th c hi n theo quy t nh giao nhi m v c a c p có thNm quy n. e. Th i gian l p xong d án nhóm C không quá 6 tháng, nhóm B không quá 9 tháng, nhóm A không quá 12 tháng k t khi có quy t nh giao v n chuNn b u tư. Trư ng h p th i gian l p d án kéo dài hơn so v i quy nh, ch u tư ph i có văn b n báo cáo và ư c cơ quan quy t nh u tư ch p thu n. f. i v i các d án u tư gi i quy t các nhu c u c p bách, b c xúc ho c các yêu c u c bi t khác, th c hi n theo văn b n ch o c a c p có thNm quy n. g. i v i d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ODA th c hi n theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . i u 9. Các hình th c qu n lý d án 1. Các hình th c qu n lý d án th c hi n theo quy nh t i i u 33 Ngh nh 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà
 11. nư c, Thành ph . Hình th c qu n lý d án ư c ngư i quy t nh u tư quy t nh khi phê duy t d án. Trư ng h p ch u tư tr c ti p qu n lý d án thì ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án giúp ch u tư làm u m i qu n lý d án. Ban Qu n lý d án ph i có năng l c t ch c th c hi n nhi m v qu n lý d án theo yêu c u c a ch u tư. Ban Qu n lý d án có th thuê tư v n qu n lý, giám sát m t s ph n vi c mà Ban Qu n lý d án không có i u ki n, năng l c th c hi n nhưng ph i ư c s ng ý c a ch u tư. Trư ng h p ch u tư thuê t ch c tư v n qu n lý i u hành d án thì t ch c tư v n ó ph i có i u ki n năng l c t ch c qu n lý phù h p v i quy mô, tính ch t c a d án. Khi áp d ng hình th c thuê tư v n qu n lý d án, ch u tư v n ph i s d ng các ơn v chuyên môn thu c b máy c a mình ho c ch nh u m i ki m tra, theo dõi vi c th c hi n h p ng c a tư v n qu n lý d án. 2. Nhi m v , quy n h n c a Ch u tư, Ban Qu n lý d án, Tư v n Qu n lý d án th c hi n theo quy nh t i i u 34, 35, Kho n 2 i u 43 Ngh nh s 12/2009/N - CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . 3. Các Ban Qu n lý d án hi n nay ã có tr c thu c Thành ph , s , ngành, qu n, huy n và tương ương duy trì như hi n tr ng, ti p t c ki n toàn m b o th c hi n nhi m v ư c giao. Trư ng h p c n thi t, ch u tư có th báo cáo c p có thNm quy n thành l p thêm Ban Qu n lý d án m i m b o qu n lý d án có hi u qu . i u 10. Th m nh và phê duy t d án 1. H sơ trình phê duy t. a. H sơ trình thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình bao g m: T trình thNm nh d án theo m u t i Ph l c s II Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph . D án u tư xây d ng công trình g m ph n thuy t minh và thi t k cơ s ; Các văn b n pháp lý có liên quan. b. H sơ trình thNm nh, phê duy t báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình bao g m: T trình thNm nh báo cáo kinh t - k thu t theo m u t i Ph l c s 2 Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 c a B Xây d ng quy nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Báo cáo kinh t - k thu t bao g m ph n thuy t minh và thi t k b n v thi công;
 12. K t qu thNm nh thi t k b n v thi công và d toán, kèm theo văn b n góp ý c a các cơ quan có liên quan (n u có). 2. N i dung thNm nh d án: a. N i dung thNm nh d án th c hi n theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph , kho n 1 i u 6 Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . b. N i dung thNm nh báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: N i dung thNm nh báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i i u 3 Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng quy nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . c. ThNm nh d án u tư xây d ng công trình c thù, th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 71/2005/N -CP ngày 06/06/2005 c a Chính ph . 3. Cơ quan, t ch c u m i thNm nh: a. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ch c thNm nh các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Thành ph , S K ho ch và u tư theo y quy n t i quy nh này. b. Các S ư c UBND Thành ph y quy n quy t nh u tư theo quy nh này có trách nhi m giao cho m t ơn v chuyên môn tr c thu c làm u m i t ch c thNm nh d án u tư, báo cáo kinh t - k thu t theo quy nh trư c khi quy t nh u tư. c. Phòng Tài chính - K ho ch các qu n, huy n và tương ương là u m i t ch c thNm nh các d án u tư, báo cáo kinh t - k thu t thu c thNm quy n quy t nh c a UBND c p huy n. d. B ph n chuyên môn UBND các xã, phư ng là u m i t ch c thNm nh các d án u tư, C thu c thNm quy n quy t nh c a UBND c p xã. 4. T ch c thNm nh: a. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan, t ch c u m i thNm nh d án có trách nhi m g i h sơ d án l y ý ki n c a các cơ quan liên quan (bao g m c n i dung xem xét thi t k cơ s , l y ý ki n thNm nh t ng m c u tư) theo quy nh. b. Các cơ quan có trách nhi m tham gia ý ki n v thi t k cơ s theo quy nh t i i u 11 Quy t nh này có trách nhi m thNm nh: S phù h p c a phương pháp xác nh t ng m c u tư v i c i m, tính ch t k thu t và yêu c u công ngh c a d án u tư xây d ng công trình; Tính y , h p lý và phù h p v i yêu c u th c t th trư ng
 13. c a các kho n m c chi phí trong t ng m c u tư theo h sơ thi t k cơ s trình thNm nh. i v i các d án u tư nhóm A, d án nhóm B có t ng m c u tư l n hơn 300 (ba trăm) t ng, d án u tư xây d ng công trình c thù, d án u tư áp d ng tiêu chuNn thi t k nư c ngoài ho c thuê tư v n nư c ngoài và d án u tư có các c i m, tính ch t k thu t, yêu c u công ngh và các nh m c, ơn giá không có trong h th ng tiêu chuNn, quy chuNn, nh m c do các cơ quan nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n ban hành, ch u tư thuê t ch c, cá nhân có i u ki n năng l c, kinh nghi m thNm tra t ng m c u tư trư c khi trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t d án. Chi phí thNm tra ư c tính vào chi phí khác c a t ng m c u tư d án. Trên cơ s ý ki n thNm nh t ng m c u tư c a các cơ quan nêu trên, cơ quan u m i thNm nh d án có trách nhi m thNm nh các tính toán v hi u qu u tư xây d ng công trình, xác nh giá tr t ng m c u tư trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. c. N i dung tham gia ý ki n c a các cơ quan liên quan ph i rõ ràng trên cơ s vi n d n các quy nh c a Nhà nư c và quan i m c a cơ quan tham gia ý ki n: n i dung ng ý (phù h p), n i dung không ng ý (không phù h p), n i dung c th ph i b sung hoàn ch nh. Th i gian tr l i ý ki n thNm nh k t khi nh n ư c văn b n yêu c u là: 10 ngày làm vi c i v i d án nhóm C, 15 ngày làm vi c i v i d án nhóm B và 20 ngày làm vi c i v i d án nhóm A. Sau th i h n trên, n u cơ quan ư c h i ý ki n thNm nh không có văn b n tham gia ý ki n thNm nh, ư c xem là th ng nh t v i n i dung d án do cơ quan u m i thNm nh g i và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và UBND Thành ph . d. Cơ quan u m i thNm nh d án có trách nhi m t ng h p ý ki n c a các cơ quan liên quan (bao g m ý ki n v thi t k cơ s , ý ki n thNm nh t ng m c u tư) và thông báo k t qu thNm nh d án b ng văn b n ch u tư hoàn ch nh h sơ trình phê duy t d án. Trư ng h p h sơ d án i u ki n theo quy nh, cơ quan u m i thNm nh d án l p báo cáo thNm nh và trình c p thNm quy n phê duy t d án. . Trư ng h p h sơ d án ph i b sung hoàn ch nh theo thông báo k t qu thNm nh d án, ch u tư hoàn ch nh h sơ d án, h sơ thi t k cơ s và g i cơ quan u m i thNm nh d án thNm nh, trình c p có thNm quy n phê duy t. 5. Th i gian thNm nh, phê duy t d án u tư, báo cáo kinh t - k thu t: a. Th i gian thNm nh d án u tư, báo cáo kinh t - k thu t ư c tính t ngày nh n h sơ h p l , c th : Báo cáo kinh t - k thu t: không quá 15 ngày làm vi c D án thu c nhóm C: không quá 20 ngày làm vi c D án thu c nhóm B: không quá 30 ngày làm vi c
 14. D án thu c nhóm A: không quá 40 ngày làm vi c b. Th i gian xem xét phê duy t d án u tư, báo cáo kinh t - k thu t c a c p có thNm quy n tính t ngày nh n ư c báo cáo k t qu thNm nh c a cơ quan u m i thNm nh: Báo cáo kinh t - k thu t: không quá 03 ngày làm vi c D án thu c nhóm C: không quá 03 ngày làm vi c D án thu c nhóm B: không quá 08 ngày làm vi c D án thu c nhóm A: không quá 10 ngày làm vi c Trư ng h p c bi t, th i gian phê duy t d án có th kéo dài nhưng không quá 12 ngày làm vi c. i u 11. Thi t k cơ s công trình xây d ng 1. Các S Xây d ng, Giao thông V n t i, Công thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m xem xét, tham gia ý ki n v thi t k cơ s các d án nhóm B, C thu c thNm quy n phê duy t c a UBND các c p: a. S Công thương xem xét thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành (tr công nghi p v t li u xây d ng); b. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình th y l i, ê i u và các công trình chuyên ngành nông nghi p khác ư c UBND Thành ph giao. c. S Giao thông V n t i xem xét thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình giao thông. d. S Xây d ng xem xét thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, h t ng k thu t ô th , các d án u tư xây d ng công trình khác do Ch t ch y ban nhân dân Thành ph yêu c u và xem xét thi t k cơ s i v i d án u tư xây d ng m t công trình dân d ng nhóm A dư i 20 t ng. e. Ch u tư t ch c thNm nh thi t k b n v thi công, d toán công trình c a Báo cáo kinh t - k thu t trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t; Trư ng h p c n thi t thì có th thuê tư v n thNm tra làm cơ s cho vi c thNm nh. 2. N i dung xem xét thi t k cơ s : Th c hi n theo quy nh t i Kho n 3 i u 11 Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph và hư ng d n c a B Xây d ng.
 15. Cơ quan xem xét thi t k cơ s có trách nhi m tham gia ý ki n b ng văn b n. N i dung văn b n tham gia ý ki n ph i rõ ràng: n i dung ng ý, n i dung không ng ý, n i dung ph i b sung hoàn ch nh c th , g i cho cơ quan u m i thNm nh d án t ng h p, thNm nh và trình c p có thNm quy n xem xét, phê duy t d án. i u 12. Th m quy n quy t nh u tư 1. Ch t ch y ban nhân dân các c p quy t nh u tư các d án nhóm A, B, C trong ph m vi và kh năng cân i ngân sách c a a phương sau khi thông qua H i ng nhân dân cùng c p. UBND c p huy n quy t nh u tư các d án n nhóm C s d ng ngu n v n h tr t ngân sách c p trên sau khi có văn b n ch p thu n c a UBND Thành ph v ngu n v n h tr trên cơ s xu t c a S K ho ch và u tư m b o cân i k ho ch v n. UBND c p xã quy t nh u tư các d án u tư có t ng m c v n u tư n 500 (năm trăm) tri u ng s d ng ngu n v n h tr t ngân sách c p trên sau khi có văn b n ch p thu n c a UBND c p huy n m b o cân i k ho ch v n. 2. y quy n quy t nh u tư các d án thu c thNm quy n c a UBND Thành ph : Giám c các S : Xây d ng, Giao thông V n t i, Công thương, Nông nghi p và phát tri n nông thôn quy t nh u tư các d án nhóm C do S tr c ti p qu n lý trên cơ s ch trương u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Giám c các S khác quy t nh u tư Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình (Báo cáo u tư d án không xây d ng công trình) do S tr c ti p qu n lý trên cơ s ch trương u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư các d án n nhóm C ngoài các d án y quy n cho các S khác quy t nh u tư trên cơ s ch trương u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 13. Giao t, b i thư ng GPMB th c hi n các d án u tư 1. Vi c giao và cho thuê t th c hi n các d án u tư xây d ng th c hi n theo quy nh c a Lu t t ai, các ngh nh hư ng d n th c hi n Lu t t ai c a Chính ph , quy t nh s 18/2008/Q -UBND ngày 29/9/2008, quy t nh s 39/2008/Q - UBND ngày 22/10/2008 c a UBND Thành ph và quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . 2. Trư ng h p gi i phóng m t b ng theo quy ho ch xây d ng, vi c b i thư ng gi i phóng m t b ng ư c th c hi n như sau: a. Giao các T ch c phát tri n qu t tri n khai th c hi n gi i phóng m t b ng theo quy ho ch i v i khu t chưa xác nh ch u tư. b. Kinh phí gi i phóng m t b ng th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph .
 16. c. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i báo cáo UBND Thành ph phê duy t nhi m v GPMB theo quy ho ch i v i d án u tư thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND Thành ph ; Phòng K ho ch Tài chính là cơ quan u m i báo cáo UBND c p huy n phê duy t nhi m v GPMB theo quy ho ch i v i d án u tư thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND c p huy n. d. Th i gian xem xét trình phê duy t nhi m v GPMB theo quy ho ch không quá 10 ngày làm vi c. i u 14. V th m nh, phê duy t thi t k , d toán công trình Ch u tư t t ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 12/2009/N -CP, ngày 12/02/2009 c a Chính ph và g i các quy t nh phê duy t n cơ quan quy t nh u tư, cơ quan xem xét thi t k cơ s và cơ quan u m i t ng h p k ho ch u tư trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày phê duy t. i u 15. Qu n lý u th u 1. Vi c tri n khai công tác u th u ph i th c hi n úng các quy nh c a Lu t u th u, Lu t Xây d ng, Lu t Th c hành ti t ki m ch ng lãng phí và các Ngh nh, văn b n hư ng d n th c hi n. N i dung, th i h n phê duy t các n i dung trong công tác u th u, th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u th u. i u ki n t ch c u th u: Có k ho ch u th u ư c duy t; h sơ m i th u ư c duy t và k ho ch v n ư c giao th c hi n. Trư ng h p d án c p thi t c n ph i tri n khai u th u khi chưa có k ho ch v n, ph i có ý ki n ch p thu n c a c p quy t nh giao k ho ch v n u tư d án. 2. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i giúp UBND Thành ph th c hi n qu n lý Nhà nư c v u th u theo y quy n c a UBND Thành ph ; ch u trách nhi m hư ng d n các s , ngành, qu n, huy n và tương ương, xã, phư ng, th tr n, các ch u tư th c hi n các n i dung v công tác u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u; ki m tra, thanh tra và t ng h p báo cáo công tác u th u các d án u tư thu c ph m vi Thành ph qu n lý. Th c hi n các nhi m v : Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u c a các gói th u d án ư c y quy n quy t nh u tư theo quy nh này. Ti p nh n, thNm nh trình UBND Thành ph phê duy t k ho ch u th u, k t qu u th u các gói th u d án thu c thNm quy n phê duy t c a UBND Thành ph ngoài các d án ã phân c p, y quy n quy t nh u tư t i Quy nh này. Ti p nh n, ki m tra h sơ liên quan do ch u tư trình, d th o văn b n c a y ban nhân dân Thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u các gói th u d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Th tư ng Chính ph . Gi i quy t x lý các tình hu ng phát sinh trong u th u i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Thành ph và d án ư c y quy n quy t nh u tư.
 17. 3. Các S ngành thu c Thành ph th c hi n các nhi m v : Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u các gói th u d án ư c y quy n quy t nh u tư theo Quy nh này. y quy n Các S : Giao thông V n t i, Xây d ng, Công thương, Nông nghi p và phát tri n nông thôn theo chuyên ngành xây d ng phê duy t h sơ m i th u các gói th u d án nhóm B, ti p nh n, thNm nh, trình UBND Thành ph phê duy t h sơ m i th u các gói th u d án nhóm A thu c thNm quy n phê duy t c a UBND Thành ph . 4. UBND các qu n, huy n và tương ương, xã, phư ng, th tr n th c hi n các nhi m v : Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u i v i các gói th u d án thu c thNm quy n quy t nh u tư theo Quy nh này. Phòng Tài chính – k ho ch ch u trách nhi m thNm nh các n i dung trong quá trình u th u trình UBND qu n, huy n và tương ương phê duy t; UBND c p xã s d ng b ph n chuyên môn giúp vi c liên quan thNm nh các n i dung quá trình u th u trư c khi phê duy t. 5. Các s , ngành, qu n, huy n và tương ương, xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m toàn di n v công tác u th u theo thNm quy n phê duy t và có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n công tác u th u theo nh kỳ (6 tháng, năm) theo quy nh c a pháp lu t v u th u g i v S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo y ban nhân dân Thành ph . 6. Vi c ăng t i các n i dung liên quan n công tác u th u th c hi n theo quy nh c a Lu t u th u, Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph Hà N i. 7. Th i gian thNm nh và phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u. a. Th i gian thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u: i v i các gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : không quá 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; i v i các gói th u khác: không quá 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . b. Th i gian phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo thNm nh c a cơ quan, t ch c thNm nh. i u 16. Qu n lý chi phí, ch t lư ng công trình xây d ng 1. Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày
 18. 25/7/2007 c a B Xây d ng hư ng d n v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND Thành ph . 2. N i dung qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn thành ph , th c hi n theo Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008, Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và quy nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND Thành ph v trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. 3. Qu n lý ti n , kh i lư ng thi công, an toàn lao ng, môi trư ng xây d ng th c hi n theo các i u 28, i u 29, i u 30 và i u 31, Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . i u 17. i u ch nh d án 1. D án u tư xây d ng công trình ã ư c quy t nh u tư ch ư c i u ch nh theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12 tháng 02 năm 2009, Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph . 2. Khi i u ch nh d án không làm thay i a i m, quy mô, m c tiêu u tư và không vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ư c phép t i u ch nh d án. Trư ng h p i u ch nh d án làm thay i a i m, quy mô, m c tiêu d án ho c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i trình ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh. Nh ng n i dung thay i ph i ư c thNm nh l i. 3. Trư ng h p i u ch nh d án có t ng m c u tư vư t m c v n ư c y quy n quy t nh u tư theo quy nh t i Quy t nh này, cơ quan quy t nh u tư ph i báo cáo ngư i có thNm quy n ch p thu n trư c khi phê duy t i u ch nh. S K ho ch và u tư có trách nhi m ki m tra, báo cáo UBND Thành ph xem xét, ch p thu n trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a cơ quan quy t nh u tư và h sơ i u ch nh d án c a ch u tư i v i d án u tư thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND Thành ph . 4. Các c p có thNm quy n không ư c phép i u ch nh d án u tư i v i các d án thu c i tư ng ph i giám sát, ánh giá u tư nhưng chưa th c hi n giám sát, ánh giá u tư theo quy nh. Ngư i quy t nh i u ch nh d án u tư xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 5. Th i gian thNm nh, phê duy t i u ch nh d án th c hi n như quy nh t i Kho n 5 i u 10 Quy nh này. i u 18. Thanh toán và quy t toán v n u tư 1. Qu n lý, thanh toán cho các d án u tư b ng ngu n v n u tư phát tri n và v n s nghi p có tính ch t u tư th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư
 19. và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 c a B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c. 2. Vi c thanh toán v n u tư ph i b o m úng ti n , trong ph m vi t ng m c u tư, d toán công trình ho c giá trúng th u ã ư c duy t; theo úng kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu; vi c ki m tra, giám sát s d ng v n và thNm tra quy t toán công trình ph i úng quy nh v qu n lý v n u tư. Nghiêm c m ng trư c v n u tư t ngân sách nhà nư c cho d án chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i d án u tư ã ư c phê duy t và b trí v n nhưng ch m kh i công xây d ng thì ph i i u chuy n v n cho d án u tư khác theo quy nh. 3. Ch u tư ch u trách nhi m l p h sơ quy t toán v n u tư d án hoàn thành trình ngư i có thNm quy n phê duy t ch m nh t là 12 tháng i v i các d án quan tr ng qu c gia và d án nhóm A; 9 tháng i v i các d án nhóm B; 6 tháng i v i các d án nhóm C k t khi công trình hoàn thành, ưa vào khai thác, s d ng. Sau sáu tháng k t khi có quy t nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành, ch u tư có trách nhi m gi i quy t công n , t t toán tài kho n c a d án t i cơ quan thanh toán, cho vay v n u tư. 4. S Tài chính ch u trách nhi m thNm tra và trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm A; thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư, xây d ng công trình các d án nhóm B, C thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Thành ph . Chương 3. GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ U TƯ VÀ X LÝ VI PH M i u 19. Giám sát, ánh giá u tư 1. D án s d ng v n nhà nư c trên 50% t ng m c u tư thì ph i ư c giám sát, ánh giá u tư. 2. Yêu c u và n i dung giám sát, ánh giá u tư: th c hi n theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph . 3. UBND Thành ph giao nhi m v t ch c th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư cho các ơn v như sau: a. S K ho ch và u tư: Là cơ quan u m i, xây d ng k ho ch giám sát, ánh giá u tư hàng năm, ch u trách nhi m t ng h p vi c th c hi n các nhi m v v công tác giám sát, ánh giá u tư c a Thành ph ; hư ng d n th c hi n giám sát, ánh giá u tư i v i các ngành, các c p, các d án ư c UBND Thành ph phân c p, y quy n quy t nh u tư d án; ánh giá t ng th vi c tri n khai th c hi n các d án u tư c a các s , ngành, qu n, huy n và tương ương; T ch c giám sát, ánh giá u tư d án do UBND Thành ph quy t nh u tư.
 20. b. Các S , ngành ch o, theo dõi, t ng h p và giám sát, ánh giá u tư các d án u tư thu c ph m vi ư c y quy n quy t nh u tư d án; nh kỳ g i báo cáo giám sát, ánh giá u tư v cơ quan u m i giám sát, ánh giá u tư c a Thành ph . c. UBND các qu n, huy n và tương ương, xã, phư ng, th tr n: Ch o, theo dõi, t ng h p và giám sát, ánh giá u tư các d án thu c thNm quy n quy t nh u tư; nh kỳ g i báo cáo giám sát, ánh giá u tư v cơ quan u m i giám sát, ánh giá u tư c a Thành ph . d. Ch u tư: Ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph , cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p v vi c th c hi n các nhi m v quy nh v giám sát, ánh giá u tư i v i các d án thu c ph m vi qu n lý c a mình; ch u trách nhi m v n i dung và ch t lư ng các báo cáo và v các h u qu do không t ch c th c hi n vi c giám sát, ánh giá u tư ho c không báo cáo theo quy nh; nh kỳ g i báo cáo giám sát, ánh giá u tư v cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p và cơ quan u m i giám sát, ánh giá u tư c a Thành ph . i u 20. Giám sát c a c ng ng Các cơ quan, t ch c và ch u tư các d án tham gia ho t ng u tư, xây d ng có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng, Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT-KH& T-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 c a Liên B K ho ch và u tư, y ban Trung ương m t tr n t qu c Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n th c hi n quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph . i u 21. X lý vi ph m 1. Ch u tư d án ph i ch u trách nhi m toàn di n v th c hi n úng trình t , th t c theo quy nh, m b o ch t lư ng, ti n và hi u qu xây d ng c a d án theo quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n. Trong t ng bư c tri n khai th c hi n d án, n u ch u tư vi ph m quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, cơ quan có thNm quy n ch phê duy t, gi i quy t th t c hành chính khi có h sơ ki m i m trách nhi m, x lý vi ph m c a cơ quan ch u tư, c p trên ch u tư i v i cá nhân, ơn v vi ph m; tùy theo m c vi ph m ph i ư c xem xét x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cơ quan, cá nhân cung c p thông tin, gi i quy t th t c hành chính n u vi ph m quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, tùy theo m c vi ph m ph i ư c xem xét x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan thNm nh d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t và UBND Thành ph v k t qu thNm nh d án và các n i dung trình phê duy t c a mình; tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản