Quyết định số 602/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 602/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 602/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 602/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 602/Q -BTTTT Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 2009 QUY T NNH V VI C CH NNH PHÒNG O KI M B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT ngày 01/12/2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông (nay là B Thông tin và Truy n thông) quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ch nh phòng o ki m: PHÒNG O KI M Thu c: TRUNG TÂM DNCH V VI N THÔNG SPT (STS) áp ng y các yêu c u c a quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Thông tin và Truy n thông ban hành kèm theo quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT v i danh m c ch nh kèm theo quy t nh này. i u 2. Phòng o ki m ư c ch nh ph i tuân th y các yêu c u v ch nh theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c 03 (ba) năm k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: B trư ng ( b/c); Phòng o ki m ư c ch nh; Trung tâm Thông tin ( ăng website); Các doanh nghi p vi n thông; Lưu: VT, KHCN. Nguy n Thành Hưng
  2. PH L C (Kèm theo Quy t nh s 602 /Q -BTTTT ngày 11 tháng 5 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) Tên phòng o ki m ư c ch nh: Phòng o ki m Thu c: Trung tâm D ch v Vi n thông SPT (STS) Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng Chi nhánh: 03002841CN41 do S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh c p ngày 09/01/2001, s a i l n 6 ngày 19/05/2008. a ch : S 10 Cô Giang, Phư ng C u Ông Lãnh, Qu n 1, Thành ph H Chí Minh. DANH M C Ư C CH NNH Quy nh k thu t, tiêu TT Tên công trình chuNn, ch tiêu k thu t 1. Tr m g c i n tho i di ng m t t công c ng TCN 68-141:1999 (*) (BTS) TCN 68-135:2001 TCN 68-255:2006 TCVN 3718-1:2005 2. Tr m truy n d n phát sóng vô tuy n i n (phát TCN 68-141:1999 (*) thanh, truy n hình) TCN 68-135:2001 3. Tr m truy n d n vi ba ư ng dài trong nư c TCN 68-141:1999 (*) TCN 68-135:2001 Ghi chú: - (*): Ch áp d ng ch tiêu ti p t ch ng sét và ti p tb ov
Đồng bộ tài khoản