Quyết định số 604/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 604/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 604/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 604/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 604/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 533/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 23 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Ninh Bình ; - Ban Thi đua- Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu : Văn thư, TCCV(3b), Mai (10b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Nhân dân và cán bộ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; 02. Nhân dân và cán bộ xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; 03. Nhân dân và cán bộ phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; 04. Nhân dân và cán bộ xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; 05. Nhân dân và cán bộ xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 06. Nhân dân và cán bộ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; 07. Phòng Quản lý công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; 08. Công ty Cổ phần Bê tông - Thép Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; 09. Hội Cựu chiến binh thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; 10. Ban Tổ chức Thị uỷ Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 11. Ông Lê Chí Vịnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; 12. Ông Trần Văn Bách, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; 13. Ông Trịnh Đức Tính, Bí thư Thị uỷ Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; 14. Ông Nguyễn Văn Ruyến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình; 15. Ông Phạm Văn Chuyên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; 16. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; 17. Ông Lê Đình Ba, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Tỉnh Ninh Bình;
  3. 18. Ông Vũ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; 19. Ông Phạm Văn Quế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; 20. Ông Lê Văn Thiệp, Phó Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình; 21. Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình; 22. Ông Bùi Quang Toàn, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; 23. Ông Lã Trường Sinh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Bình; 24. Ông Lê Chính Chuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình; 25. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; 26. Bà Hoàng Thị Thanh, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình; 27. Ông Vũ Thế Chiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; 28. Ông Quách Cương, Phó Bí thư Huyện uỷ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; 29. Ông Ngô Thanh Bình, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; 30. Ông Đặng Lê Hoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cán thép Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; 31. Ông Nguyễn Huy Toàn, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình; 32. Ông Trịnh Xuân Ba, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình; 33. Bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản