Quyết định số 608/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 608/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 608/QĐ-TTg về việc tặng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 608/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 608/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (Tờ trình số 25/TTr-TTX ngày 24 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 522/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của Thông tấn xã Việt Nam (có danh sách kèm theo). Điều 2. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân thuộc Thông tấn xã Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 3. Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thông tấn xã Việt Nam; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
  2. - VPCP: BCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 608/QĐ-TTg, ngày 23/5/2008 của Thủ tương Chính phủ) I. CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ: 1. Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam; 2. Trung tâm Dữ kiện - Tư liệu Thông tấn xã Việt Nam; 3. Báo ảnh Việt Nam thuộc Thông tấn xã Việt Nam; 4. Nhà xuất bản Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của Thông tấn xã Việt Nam. II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 1. Tòa soạn Báo Le Courrier du Việt Nam thuộc Thông tấn xã Việt Nam; 2. Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam. Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 3. Ông Nguyễn Đăng Lâm, Trưởng Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi, đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản