Quyết định số 6090/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 6090/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6090/QĐ-UB-QLĐT về việc bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6090/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 6090/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C B SUNG CH TIÊU V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N NĂM 1996. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 / 6 / 1994 ; - Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho chNhà nư c năm 1996 ; - Căn c Ngh quy t s 01/NQ ngày 30/01/1996 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p th 5 ; - Căn c Quy t nh s 5808/Q -UB-KT ngày 14/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu i u hòa v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996 ; - Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 979/TT- KH T-TH ngày 24/12/1996 ; QUY T NNH i u 1.- B sung ch tiêu v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n thu c ngu n v n ngân sách thành ph năm 1996 i v i các công trình có nhu c u tăng v n u tư so k ho ch i u hòa ã giao t i Quy t nh s 5808/Q -UB-KT ngày 14/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph theo danh m c ính kèm. i u 2.- Danh m c công trình ính kèm b sung và thay i m t ph n danh m c ính kèm Quy t nh s 5808/Q -UB-KT ban hành ngày 14/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph . Các công trình khác v n gi úng như Quy t nh s 5808/Q -UB-KT , i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c các S , th trư ng các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. - TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Vũ Hùng Vi t DANH M C CÔNG TRÌNH B SUNG TĂNG V N S A CH A L N (Kèm theo Quy t nh s : 6090/Q -UB-QL T ngày 26/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v : Tri u ng Ch tiêu i u hòa v n (theo B trí l i DANH M C CÔNG TRÌNH Ch u tư Q 5808/Q - năm 1996 UB-KT) 1- Trung tâm sinh ho t chính 2320 3120 Ban Tài chánh QT tr ng b TP (272 Võ Th Thành y Sáu) 2- Trung tâm Y t Qu n M t 770 1403 UBND Qu n 1 3- ư ng s 1 chung cư Bình 0 24 UBND Qu n 11 Th i 4- Bê tông hóa c u nông thôn 300 326 UBND huy n H c H c Môn Môn Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản