Quyết định số 61/2001/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 61/2001/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2001/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm Triển lãm – Hội chợ nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2001/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 61/2001/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRIỂN LÃM – HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 về sửa đổi và bổ sung một số điều của nghị định 50/CP, và thông tư số 08 BKH/DN ngày 11/6/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện hai Nghị định nói trên; Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn (công văn số 35/TT-DTNNVPTNT ngày 30/5/2001) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trung tâm Triển lãm – Hội chợ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trung Tâm là đơn vị hạch toán kinh tế trong Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế phụ thuộc, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước và được dùng con dấu riêng để giao dịch; Trụ sở của Trung tâm đặt tại Khu Triển lãm Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điều 2. Trung tâm Triển lãm – Hội chợ nông nghiệp và phát triển nông thôn có các nhiệm vụ dưới đây: - Hoàn thiện việc xây dựng Khu Hội chợ triển lãm thương mại - đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn theo đúng Dự án đã được phê duyệt; - Duy tu và bảo quản tốt toàn bộ tài sản của khu Hội chợ triển lãm;
  2. - Đáp ứng đầy đủ kịp thời với chất lượng tốt các yêu cầu về hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo... của Bộ và của các cơ quan, đơn vị trong, ngoài ngành; Đảm bảo trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy cho toàn bộ khu Hội chợ - Triển lãm; - Được quyền kinh doanh các ngành nghề : + Dịch vụ tiếp thị, triển lãm, hội chợ, xúc tiến thương mại và quảng cáo chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; + Tổ chức vui chơi, giải trí; Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Triển lãm – Hội chợ nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm có : - Lãnh đạo Trung tâm có : 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc; - Bộ máy qụản lý giúp việc Giám đốc có : + Phòng Kinh doanh và tiếp thị + Phòng Hành chính Quản trị + Phòng Kế toán; Biên chế của Trung tâm do Giám đốc Công ty tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định trên nguyên tắc gọn, nhẹ và nằm trong biên chế chung của Công ty; Điều 4. Giám đốc Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm đăng ký kinh doanh cho Trung tâm Triển lãm - Hội chợ nông nghiệp và phát triển nông thôn theo đúng quy định của pháp luật; Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn và Giám đốc Trung tâm Triển lãm - Hội chợ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG
  3. Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản