Quyết định số 61-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 61-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61-HĐBT về việc thành lập một số xã mới thuộc huyện Lộc Ninh và huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61-H BT Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 61 - H BT NGÀY 10-9-1981 V VI C THÀNH L P M T S XÃ M I THU C HUY N L C NINH VÀ HUY N BÌNH LONG, T NH SÔNG BÉ H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Sông Bé, QUY T NNH i u 1: Phân v ch a gi i m t s xã thu c huy n L c Ninh và huy n Bình Long, t nh Sông Bé như sau: 1. Huy n L c Ninh: Thành l p m t xã m i l y tên là xã L c Hoà (1). 2. Huy n Bình Long: a. Chia xã Phư c An thành hai xã l y tên là xã Phư c An và xã Tân Quan (1). b. Huy n Bình Long sau khi ư c phân v ch a gi i bao g m các xã Thanh Bình, Thanh Lương, Thanh An, Minh c, ng Nơ, Tân Khai, Minh L p, Minh Hưng, Nha Bích, Minh Long, Minh Thành, Minh Th nh, Minh Tân, An Khương, An L c, Minh Hoà, L i Hưng, Tr Văn Th , Phư c An, Tân Quan (1); và th tr n Chơn Thành. i u 2: ng chí ch t ch U ban nhân dân t nh Sông Bé có trách nhi m thi hành quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a xã, phư ng. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản