Quyết định số 611/1999/QÐ-TCBÐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 611/1999/QÐ-TCBÐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 611/1999/QÐ-TCBÐ về việc ban hành cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 611/1999/QÐ-TCBÐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 611/1999/QÐ-TCBÐ Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ NHẮN TIN TOÀN QUỐC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số l2/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Quyết định số 99/l 998/QÐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số l09/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông: Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Narn tại tờ trình số 139/GCTT- HÐQT ngày 17/O8/1999 về việc giảm cước dịch vụ nhắn tin; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch . QUYẾT ĐỊNH: Ðiều 1. Nay ban hành cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc như sau : 1. Cước tiếp mạng : l00.000 đồng/thuê bao lần; 2 . Cước thuê bao nhắn tin : 68.000 đồng/thuê bao/tháng; 3 . Cước gọi vào mạng nhắn tin: 3 64 đồng/phút. (Các mức cước trên đây chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng) Ðiều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 750/l999/QÐ-KTKH ngày 8/12/1998 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/1999 . Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này. Ðiều 3 . Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Mai Liêm Trực
Đồng bộ tài khoản