Quyết định số 612/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 612/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 612/QĐ-TTg về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ô-man về hợp tác phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học – kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 612/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 612/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN HỖN HỢP VIỆT NAM – Ô-MAN VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC – KỸ THUẬT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Để thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học – kỹ thuật với Vương quốc Ô- man; Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ô-man về hợp tác phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học – kỹ thuật với thành phần như sau: - Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Công thương; - Phó Chủ tịch Phân ban: Một Thứ trưởng Bộ Công thương; - Thư ký Phân ban: Chuyên viên cấp Vụ thuộc Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ; - Các thành viên thường trực là đại diện (cấp Vụ) các Bộ và (cấp phòng) các cơ quan sau: Bộ Công thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước. Điều 2. Chủ tịch Phân ban được quyền chỉ định số thành viên tham gia tùy theo nội dung cụ thể của từng kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp và cử bộ phận giúp việc tại Bộ Công thương. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Phân ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ./.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Tổng Cty Kinh doanh và Đầu tư vốn NN; - VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, QHQT (2)
Đồng bộ tài khoản