Quyết định số 617/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 617/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 617/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 617/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 617/Q -CTN Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 59/TTr-CP ngày 28/4/2009, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 39 công dân hi n ang cư trú t i Vương qu c an M ch (có tên trong danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH
  2. CÔNG DÂN VI T NAM HI N ANG CƯ TRÚ T I AN M CH Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 617/Q -CTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Ch t ch nư c) 1. Vũ Nguy n Th c Quyên, sinh ngày 08/4/1978 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Illerupvej 17, st.tv, 8200 Arhus N 2. Tr nh Th Huỳnh Di m, sinh ngày 26/5/1978 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: Gresvangen 11, 9760 Vra 3. Nguy n Th Phương Vi, sinh ngày 15/4/1978 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i: Skanderupvej 14, 3. tv, 2610 Rodovre 4. Võ Th H ng Chinh, sinh ngày 10/11/1973 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: Skolegade 16, 3.th, 7100 Vejle 5. Nguy n Th L H ng, sinh ngày 22/10/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: Taastrupgardsvej 129, 3tv, 2630 Tastrup 6. C Th Hu , sinh ngày 29/4/1970 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Fjeldevenget 92, 2.tv, 8210 Arhus V 7. Nguy n Duy, sinh ngày 19/9/1983 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ronbjergvej 190, 1. 9681 Ranum 8. Ph m Nguy t Phương, sinh ngày 20/10/1981 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N
  3. Hi n trú t i: Akirkevej 11, 5771 Sten-strup 9. Vũ Th So n, sinh ngày 07/4/1965 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Storegade 44C, 2th, 6740 Bramming 10. Vũ Linh Phương, sinh ngày 23/11/1971 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Bankagervej 26, 8700 Horsens 11. Nguy n Th H nh, sinh ngày 08/5/1979 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: Lupinvej 68, 2.4, 8600 Silkeborg 12. Nguy n Thanh Th y, sinh ngày 06/02/1973 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Agerlunden 44, 2660 Brondly Strand 13. Nguy n Kim Chung, sinh ngày 18/7/1974 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Agerlunden 44, 2660 Brondly Strand 14. Tr nh B o Chân, sinh ngày 23/3/1979 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Simons Bakke 63, 7700 Thisted 15. Lâm Th Chanh a, sinh ngày 02/12/1983 t i Bình Phư c Gi i tính: N Hi n trú t i: Sogade 8, 2tv, 4100 Ring – sted 16. Hoàng Vi t, sinh ngày 01/3/1968 t i Hà Tĩnh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 9400 Norrescendby Strubjerg 24, STTV
  4. 17. oàn c Th nh, sinh ngày 16/8/1978 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hojagerparken 8, 8471 Sabro 18. Ngô Th Khánh Ly, sinh ngày 10/10/1975 t i Qu ng Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: Bogehegnet 67, 1.tv, 2670 Greve 19. Ph m Th M ng Tuy n, sinh ngày 25/5/1977 t i Phú Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: Egevangshusene 289, 2630 Taastrup 20. i u Th H nh, sinh ngày 31/12/1975 t i Bình Phư c Gi i tính: N Hi n trú t i: Pilegardvej 8, 4200 Sla-gelse 21. Nguy n Th Kim Hương, sinh ngày 14/2/1970 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Fuglebakkevej 82, st. tv, 8210 Arhus V 22. Lê Th Tuy t Mai, sinh ngày 12/5/1965 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Vilhelm Becks vej 101. 2th, 8260 Viby J 23. Tr n Th M , sinh ngày 02/7/1965 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Lovenornsgade 28, st.th, 8700 Horsens 24. Tr n Th M ng Th o, sinh ngày 03/3/1967 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Bispehavevej 97, 4 tv, 8210 Arhus V 25. Lê Th M Dung, sinh ngày 28/7/1977 t i Bà R a – Vũng Tàu
  5. Gi i tính: N Hi n trú t i: Byfolden 20, 5260, Odense S 26. Hoàng Th Thùy Trang, sinh ngày 15/1/1971 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Fiskergade 7, st, 6200 Aabenraa 27. Nguy n Th M t, sinh ngày 10/12/1972 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: Neringen 32, 1.4, 8240 Risskov 28. Nguy n Th Trâm Anh, sinh ngày 24/6/1971 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Myrholmsvej 10, 1 th, 8260 Viby J 29. Lý Th Kim Y n, sinh ngày 10/6/1962 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Algade 35, 5683 Haarby 30. Nguy n Th N m, sinh ngày 01/6/1970 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: Hasle Centervej 173, 1th, 8210 Arhus V 31. Nguy n Văn Vi t, sinh ngày 06/2/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: Lerkeparken 96, 1.tv, 5240 Odense No 32. ào Th Thư ng, sinh ngày 24/01/1987 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i: Rosenhoj 12C, 1th, 8260 Viby J 33. Th H ng Trúc, sinh ngày 20/2/1976 t i Phú Yên Gi i tính: N
  6. Hi n trú t i: Risingsvej 14, 5000 Odense C 34. Nguy n Th Ng c Hân, sinh ngày 16/8/1977 t i Vĩnh Phúc Gi i tính: N Hi n trú t i: Vejledalen 2, 1.tv, 2635 Ishoj 35. Lâm Thu Hoa, sinh ngày 22/4/1974 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: Septembervej 8, 8700 Horsens 36. Huỳnh Th Xuân Trang, sinh ngày 04/9/1963 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Otto Benzons vej 9, 2.tv, 8210 Arhus V 37. Lê M Huyên, sinh ngày 01/01/1987 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: Astrupvej 33, 8500 Grena 38. Thái Th Mai, sinh ngày 29/11/1973 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: Slotsvenget 35, st, Tv, 4200 Slagelse 39. Nguy n Th Vân, sinh ngày 25/2/1973 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Bistrupvej 46, 1 3460 Birkerod.
Đồng bộ tài khoản