Quyết định số 618/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 618/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 618/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 618/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 618/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 905/TT-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 580/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 18 cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Gia Lai; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b).10 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 618/QĐ-TTg, ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ: 1. Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Gia Lai; 2. Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, tỉnh Gia Lai; 3. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 4. Trung tâm Lưu trữ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 5. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. II. CÁ NHÂN: 1. Ông Dương Tráng, Bí thư Huyện uỷ Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; 2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 3. Ông Bùi Minh Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Gia Lai; 4. Ông Đỗ Văn Luân, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Gia Lai; 5. Ông Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 6. Ông Nguyễn Ngọc Thi, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; 7. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Chư Pah, tỉnh Gia Lai; 8. Ông Ksor Oét, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 9. Bà Trần Thị Thuỷ, Bí thư Huyện uỷ Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 10. Ông Đậu Đình Phúc, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai;
  3. 11. Ông Trương Phước Anh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; 12. Ông Đinh Miết, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; 13. Ông Rơ Mah Hoen, cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai; 14. Ông Huỳnh Xuân Cát, Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính Quản trị, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; 15. Ông Thái Hồng Nhân, Giám đốc Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quảng Đức, tỉnh Gia Lai; 16. Ông Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Krông Pa, tỉnh Gia Lai; 17. Bà Khuất Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 18. Ông Đậu Minh Chiến, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản