intTypePromotion=1

Quyết định số 6189/QĐ-UB

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 6189/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6189/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8 thành Công ty cổ phần Công trình giao thông quận 8 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6189/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 6189/QĐ-UB Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG QUẬN 8 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG QUẬN 8. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Quyết định số 6188/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8 ; Xét tờ trình số 649/ĐMDN ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8 như sau : 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 7.000.000.000 đồng. Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 51,00 % vốn điều lệ.
  2. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp : 16,02% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 9,36% vốn điều lệ). - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 32,98% vốn điều lệ. 2. Việc bán cổ phần cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá, được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 3. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 : - Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 7.228.867.019 đồng. - Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 4.627.913.904 đồng. 4. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 6.555 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi : 196.650.000 đồng. Trong đó : Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 1.180 cổ phần. Phần giá trị được trả dần : 82.600.000 đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8 thành Công ty cổ phần : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Công trình giao thông quận 8 ; - Tên giao dịch quốc tế : DISTRICT 8 CIVIL ENGINEERing Joint-Stock Company ; - Tên viết tắt : CIENDI 8.JSC ; - Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 124 Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty Cổ phần Công trình giao thông quận 8 sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau : - Xây dựng sửa chữa công trình giao thông, công cộng và dân dụng. - Duy tu, bảo dưỡng hệ thống cầu đường theo phân cấp.
  3. - Thiết kế công trình giao thông (theo giấy phép của cơ quan chức năng). - Sản xuất, kinh doanh các cấu kiện bê tông và vật liệu xây dựng ngành. Điều 4. Công ty Cổ phần Công trình giao thông quận 8 : - Là pháp nhân theo pháp Luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của pháp luật ; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8-có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông quận 8. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 174/QĐ- UB ngày 13 tháng 4 năm 1993 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8, sau khi Công ty Cổ phần Công trình giao thông quận 8 được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định. Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục Trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8, Giám đốc Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8 và các Sở Ban Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận: - Như điều 6 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương - Văn phòng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - TT.TU, TT.HĐND TP, TT.UBND TP - VP.TU, Ban TC.TU - Thường trực Ban ĐMQLDN.TP Nguyễn Thiện Nhân - Sở LĐ-TB&XH, Sở XD, Sở TN&MT - Cục Thuế thành phố - Kho bạc Nhà nước TP - Công an TP - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP - VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN - Lưu (CNN-K).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2