Quyết định số 6193/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 6193/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6193/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tàu tuần tra biển Cần Giờ năm 1996 của Bộ đội biên phòng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6193/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 6193/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C I U CH NH CƠ C U V N U TƯ TÀU TU N TRA BI N C N GI NĂM 1996 C A B I BIÊN PHÒNG THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 / 6 / 1994 ; - Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho chNhà nư c năm 1996 ; - Căn c Ngh quy t s 01/NQ-H ngày 30/01/1996 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p th 5 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 1018/TT-KH T- TH ngày 28/12/1996 ; QUY T NNH i u 1.- i u ch nh cơ c u v n u tư tàu tu n tra bi n C n Gi năm 1996 c a B i biên phòng thành ph (theo bi u ính kèm). i u 2.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , C c trư ng C c u tư phát tri n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. - TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Hùng Vi t CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao)
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 6193/Q -UB-QL T ngày 31/12/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v tính : Tri u ng K ho ch năm 1996 i u ch nh theo Q Th i h n Năng s 5310/Q -UB- i u ch nh l i DANH M C a kh i công l c QL T CÔNG TRÌNH i m hoàn thi t thành k TRONG Ó TRONG Ó T NG T NG S Xây Thi t S Xây Thi t l p b l p b Tàu tu n tra 1996- 1.000 - - 1.000 550 450 bi n C n Gi 1997 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản