Quyết định số 61QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định số 61QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61QĐ/CTN về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Trung hoa do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61QĐ/CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61Q /CTN Hà N i, ngày 03 tháng 06 năm 1999 QUY T NNH C A CH TNCH NƯ C S 61 Q /CTN NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C PHÊ CHU N HI P NNH TƯƠNG TR TƯ PHÁP V CÁC V N DÂN S VÀ HÌNH S GI A CHXHCN VI T NAM VÀ C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 Hi n pháp năm 1992 c a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 24 tháng 8 năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i Công văn s 519/CP- QHQT ngày 21 tháng 5 năm 1999; QUY T NNH: i u 1- Phê chuNn Hi p nh tương tr tư pháp v các v n dân s và hình s gi a C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà nhân dân Trung Hoa ã ư c ký ngày 19 tháng 10 năm 1998 gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i C ng hoà nhân dân trung Hoa. i u 2- B trư ng B ngo i giao có trách nhi m làm th t c i ngo i v vi c nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê chuNn Hi p nh tương tr tư pháp này và thông báo cho các cơ quan h u quan ngày có hi u l c c a Hi p nh. i u 3- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Th tư ng chính ph , Ch nhi m văn phòng ch t ch nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã ký) HI P NNH TƯƠNG TR TƯ PHÁP
 2. V CÁC V N DÂN S VÀ HÌNH S GI A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà nhân dân Trung Hoa (sau ây g i là hai Bên ký k t); Nh m m c ích tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c tương tr tư pháp, trên cơ s tôn tr ng ch quy n c a nhau, bình ng và cùng có l i; Mong mu n th c hi n vi c tương tr tư pháp v các v n dân s và hình s ; ã tho thu n nh ng i u dư i ây: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi 1. Theo quy nh c a Hi p nh này, hai bên ký k t th c hi n vi c tương tr tư pháp cho nhau v các v n dân s và hình s sau ây: 1) T ng t gi y t ; 2) i u tra, thu th p ch ng c ; 3) Công nh n và thi hành quy t nh c a Toà án v các v n dân s và quy t nh c a Tr ng tài; 4) Các vi c tương tr khác theo quy nh c a Hi p nh này. 2. Thu t ng "Các v n dân s " trong Hi p nh này ư c hi u bao g m các v n thương m i, hôn nhân gia ình và lao ng. 3. Thu t ng "Các cơ quan có thNm quy n" trong Hi p nh này ư c hi u là Toà án, Vi n ki m sát và các cơ quan khác có thNm quy n v các v n dân s ho c hình s . i u 2. B o h pháp lý 1. Công dân c a Bên ký k t này ư c hư ng trên lãnh th c a bên ký k t kia s b o h pháp lý i v i các quy n nhân thân và tài s n như công dân c a Bên ký k t kia và có quy n liên h và th c hi n các hành vi t t ng trư c Toà án và các cơ quan khác có thNm quy n v dân s và hình s c a Bên ký k t kia theo cùng các i u ki n mà Bên ký k t kia dành cho công dân nư c mình. 2. Nh ng quy nh t i kho n 1 i u này cũng ư c áp d ng i v i pháp nhân và các t ch c khác có th tham gia t t ng tư pháp v i tư cách ương s ư c thành l p trên lãnh th c a m t trong hai Bên ký k t theo quy nh c a pháp lu t nư c ó. i u 3. Mi n, gi m án phí và tr giúp pháp lý
 3. 1. Công dân c a Bên ký k t này ư c mi n, gi m án phí và ư c tr giúp pháp lý mi n phí trên lãnh th c a Bên ký k t kia theo cùng nh ng i u ki n và m c như công dân c a Bên ký k t kia. 2. N u vi c mi n, gi m án phí ho c tr giúp pháp lý mi n phí ư c quy t nh căn c vào tình tr ng tài chính c a ngư i làm ơn, thì gi y xác nh n tình tr ng tài chính s do các cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t nơi ngư i làm ơn không có nơi thư ng trú ho c t m trú c hai Bên ký k t thì gi y xác nh n tình tr ng tài chính có th do cơ quan i di n ngo i giao ho c cơ quan lãnh s c a nư c ngư i ó là công dân c p. 3. Công dân c a Bên ký k t này khi làm ơn xin mi n, gi m án phí ho c xin tr giúp pháp lý mi n phí theo quy nh t i kho n 1 i u này, có th n p ơn cho cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t nơi ngư i này thư ng trú ho c t m trú. Cơ quan có thNm quy n này s chuy n ơn kèm theo gi y xác nh n ư c c p theo quy nh t i kho n 2 i u này sang cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t kia. Ngư i làm ơn cũng có th n p ơn tr c ti p cho cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t kia. i u 4. Cách th c liên h 1. Khi yêu c u và th c hi n tương tr tư pháp, hai Bên ký k t s liên h v i nhau thông qua cơ quan trung ương c a mình, tr trư ng h p Hi p nh này có quy nh khác. 2. Cơ quan trung ương nói t i kho n 1 i u này, v phía C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là B tư pháp và vi n ki m sát nhân dân t i cao C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; v phía C ng hoà nhân dân Trung Hoa là B Tư pháp và Vi n ki m sát nhân dân t i cao C ng hoà nhân dân Trung Hoa. i u 5. Ngôn ng Văn b n yêu c u tương tr tư pháp và các tài li u kèm theo ư c l p trên cơ s Hi p nh này, ph i g i kèm theo b n d ch có ch ng th c m t cách h p th c ra ngôn ng chính th c c a Bên ký k t ư c yêu c u ho c ra ti ng Anh. i u 6. Chi phí tương tr tư pháp 1. Hai Bên ký k t s th c hi n vi c tương tr tư pháp mi n phí cho nhau. 2. N u ngư i làm ch ng ho c ngư i giám nh c a Bên ký k t này có m t trên lãnh th c a Bên ký k t kia theo quy nh t i i u 13 và i u 24 c a Hi p nh này, thì m i chi phí i l i, ăn và các chi phí h p lý khác cho ngư i làm ch ng ho c ngư i làm giám nh ó s ư c Bên ký k t yêu c u thanh toán. N u có yêu c u, Bên ký k t yêu c u s thanh toán trư c cho ngư i làm ch ng ho c ngư i giám nh toàn b hay m t ph n các chi phí k trên. 3. N u vi c th c hi n yêu c u tương tr tư pháp òi h i kho n chi phí b t thư ng, hai Bên ký k t trao i ý ki n quy t nh i u ki n cho vi c th c hi n yêu c u tương tr tư pháp ó. i u 7. Yêu c u tương tr tư pháp
 4. 1. Yêu c u tương tr tư pháp ph i g i b ng văn b n và bao g m nh ng n i dung sau: 1) Tên và a ch c a cơ quan yêu c u; 2) Tên và a ch c a cơ quan ư c yêu c u, n u có th ; 3) Mô t v vi c, các v n yêu c u tương tr và các thông tin c n thi t khác liên quan n yêu c u tương tr tư pháp; 4) H tên, gi i tính, a ch , qu c t ch, ngh nghi p, ngày sinh và nơi sinh c a nh ng ngư i có liên quan và tên g i, a ch c a pháp nhân, n u là pháp nhân; 5) H tên, a ch c a nh ng ngư i i di n, n u có, c a nh ng ngư i có liên quan. 2. N u Bên ký k t ư c yêu c u xét th y nh ng thông tin nêu trong yêu c u chưa y gi i quy t yêu c u ó, thì Bên ký k t ư c yêu c u có th yêu c u b sung thông tin. 3. Yêu c u tương tr tư pháp và các tài li u kèm theo ph i do cơ quan yêu c u ký và óng d u. i u 8. Th c hi n yêu c u tương tr tư pháp 1. Bên ký k t ư c yêu c u s th c hi n yêu c u tương tr tư pháp theo pháp lu t c a nư c mình. 2. Bên ký k t ư c yêu c u có th yêu c u tương tr tư pháp theo cách mà Bên ký k t yêu c u ngh , n u không trái v i pháp lu t c a nư c mình. i u 9. T ch i tương tr tư pháp Tương tr tư pháp có th b t ch i n u Bên ký k t ư c yêu c u xét th y vi c th c hi n yêu c u gây phương h i n ch quy n, an ninh, tr t t công c ng ho c nh ng nguyên t c cơ b n c a pháp lu t và nh ng l i ích cơ b n c a nư c mình. Bên ký k t ư c yêu c u thông báo lý do t ch i cho Bên ký k t yêu c u. i u 10. Chuy n giao v t và ti n Vi c chuy n giao v t và ti n theo quy nh c a Hi p nh này t lãnh th c a Bên ký k t này sang lãnh th c a Bên ký k t kia ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t c a Bên ký k t chuy n giao v vi c chuy n giao v t và ti n ra nư c ngoài. Chương 2: TƯƠNG TR TƯ PHÁP V CÁC V N DÂN S i u 11. T ng t gi y t 1. Bên ký k t ư c yêu c u s t ng t gi y t tư pháp và các gi y t ngoài tư pháp, theo yêu c u.
 5. 2. Bên ký k t ư c yêu c u, sau khi t ng t gi y t s g i cho Bên ký k t yêu c u gi y xác nh n t ng t gi y t trong ó ghi rõ ngày, nơi và bi n pháp t ng t, có ch ký và d u c a cơ quan t ng t. N u vi c t ng t gi y t không th c hi n ư c thì Bên ký k t ư c yêu c u ph i thông báo lý do cho Bên ký k t yêu c u. i u 12. i u tra, thu th p ch ng c 1. Theo yêu c u, hai Bên ký k t s tương tr cho nhau trong vi c i u tra, thu th p ch ng c và th c hi n các hành vi t t ng c n thi t ti n hành i u tra, thu th p ch ng c . 2. Ngoài vi c ph i tuân theo quy nh t i i u 7 c a Hi p nh này, yêu c u i u tra, thu th p ch ng c còn ph i bao g m các n i dung sau: 1) Các câu h i dùng l y l i khai c a ương s ho c thông báo v nh ng v vi c c n l y l i khai; 2) Gi y t ho c tài s n c n ư c ki m tra. 3. Bên ký k t ư c yêu c u s thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t yêu c u k t qu th c hi n yêu c u i u tra, thu th p ch ng c , kèm theo các tài li u thu ư c có tính ch t ch ng c . i u 13. Tri u t p ngư i làm ch ng và ngư i giám nh 1. N u xét th y c n thi t ph i có ngư i làm ch ng ho c ngư i giám nh n Cơ quan tư pháp c a nư c mình, Bên ký k t yêu c u s c p trong văn b n yêu c u t ng t gi y tri u t p các chi phí có th thanh toán, i u ki n và th i h n thanh toán cho nh ng ngư i ó. 2. Gi y tri u t p ư c g i cho Bên ký k t ư c yêu c u không ch m quá 60 ngày trư c ngày ngư i có liên quan ư c yêu c u c n có m t t i Cơ quan tư pháp c a Bên ký k t yêu c u. 3. Bên ký k t ư c yêu c u t ng t gi y tri u t p n ngư i có liên quan và thông báo cho Bên ký k t yêu c u ý ki n c a ngư i ư c tri u t p. i u 14. B o h ngư i làm ch ng và ngư i giám nh 1. N u ngư i làm ch ng ho c ngư i giám nh t ch i cung c p ch ng c ho c t ch i giám nh theo quy nh t i i u 13 c a Hi p nh này, Bên ký k t yêu c u không ư c áp d ng b t c hình ph t ho c bi n pháp cư ng ch nào, cũng như không ư c e do dùng hình ph t ho c bi n pháp cư ng ch trong gi y tri u t p. 2. Ngư i làm ch ng ho c ngư i giám nh có m t Cơ quan tư pháp c a Bên ký k t yêu c u theo quy nh c a Hi p nh này, s không b truy t hình s , t m gi ho c không b b t ch p hành b t c bi n pháp h n ch t do thân th nào trên lãnh th cu Bên ký k t ó v các hành vi ph m t i ho c b n án ã có trư c khi r i kh i lãnh th c a Bên ký k t ư c yêu c u. Ngư i ó cũng không b truy t hình s , b t m gi
 6. ho c không b x ph t vì nh ng l i khai làm ch ng ho c k t lu n v i tư cách là ngư i giám nh. 3. Vi c b o h ư c th c hi n theo kho n 2 i u này s ch m d t khi ngư i làm ch ng, ngư i giám nh, trong th i h n 15 ngày, k t ngày h ư c cơ quan có thNm quy n thông báo r ng s có m t c a h là không c n thi t n a, có kh năng r i, nhưng v n ti p t c l i, ho c tình nguy n tr l i lãnh th c a Bên ký k t yêu c u sau khi ã r i i. Không tính vào th i h n ó th i gian mà ngư i làm ch ng ho c ngư i giám nh không th r i kh i lãnh th c a Bên ký k t yêu c u vì nh ng nguyên nhân không ph thu c vào h . Chương 3: CÔNG NH N VÀ THI HÀNH QUY T NNH i u 15. Ph m vi 1. Bên ký k t này s công nh n và cho thi hành trên lãnh th nư c mình các quy t nh sau ây ư c tuyên trên lãnh th c a Bên ký k t kia, theo nh ng i u ki n quy nh t i Hi p nh này: 1) Các quy t nh c a Toà án v các v n dân s ; 2) Các quy t nh c a Toà án v vi c b i thư ng thi t h i dân s trong b n án hình s ; 3) Các quy t nh c a tr ng tài. 2. "Các quy t nh c a Toà án" nói trong hi p nh này C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam bao g m: B n án, quy t nh c a biên b n hoà gi i c a Toà án; C ng hoà nhân dân Trung Hoa bao g m: phán quy t, tài nh và biên b n hoà gi i c a Toà án. i u 16. N p ơn yêu c u 1. ơn yêu c u công nh n và thi hành quy t nh c a Toà án có th do các bên ương s g i tr c ti p cho Toà án có thNm quy n công nh n và thi hành quy t nh ho c do Toà án có thNm quy n c a Bên ký k t kia công nh n và thi hành quy t nh, theo cách th c ư c quy nh t i i u 4 c a Hi p nh này. 2. Ngoài vi c ph i tuân theo các quy nh t i i u 7 c a Hi p nh này, ơn yêu c u công nh n và thi hành quy t nh c a Toà án còn ph i ư c g i kèm theo: 1) B n sao quy t nh y ã ư c ch ng th c và nh ng gi y t xác nh n quy t nh ó ã có hi u l c c a pháp lu t; 2) Trong trư ng h p ã ư c tuyên v ng m t, thì ph i có tài li u lý gi i vi c bên ph i thi hành v ng m t ã ư c tri u t p theo úng quy nh c a pháp lu t; 3) Tài li u ho c b n mô t xác nh n bên ương s không có năng l c hành vi nhưng ã có i di n h p th c.
 7. i u 17. T ch i công nh n và thi hành theo quy nh t i i u 9 c a Hi p nh này, vi c công nh n và thi hành các quy t nh c a Toà án nói t i i u 15 c a Hi p nh này có th b t ch i trong các trư ng h p sau ây: 1. N u quy t nh c a Toà án chưa có hi u l c thi hành ho c không th thi hành ư c theo quy nh pháp lu t c a Bên ký k t ra quy t nh. 2. N u quy t nh ư c tuyên b i Toà án không có thNm quy n i v i v vi c ó theo quy nh t i i u 18 c a Hi p nh này. 3. Trong trư ng h p quy t nh ư c tuyên v ng m t, n u bên ph i thi hành không ư c tri u t p theo úng pháp lu t ho c bên không có năng l c hành vi không có i di n h p th c theo quy nh c a pháp lu t c a Bên ký k t ra quy t nh. 4. V cùng m t v ki n gi a chính các bên ương s mà trư c ó ã có quy t nh có hi u l c pháp lu t c a Toà án c a Bên ký k t ư c yêu c u, ho c các bên ương s ã kh i ki n v án này trư c Toà án c a Bên ký k t ư c yêu c u, ho c ã có quy t nh có hi u l c pháp lu t c a Toà án nư c th ba ư c toà án c a Bên ký k t ư c yêu c u công nh n và thi hành. i u 18. Th m quy n xét x 1. th c hi n Hi p nh này, Toà án c a m t trong hai Bên ký k t ra quy t nh s ư c coi là có thNm quy n i v i v vi c, n u: 1) B ơn có nơi thư ng trú ho c t m trú trên lãnh th c a Bên ký k t ó t i th i i m b t u ti n hành trình t t t ng; 2) B ơn có cơ quan i di n trên lãnh th c a Bên ký k t ó t i th i i m b t u trình t t t ng; 3) B ơn ã ch p nh n m t cách rõ ràng b ng văn b n v thNm quy n c a Toà án c a bên ký k t ó; 4) B ơn tham gia tranh t ng mà không có ý ki n v thNm quy n c a Toà án; 5) Trong trư ng h p tranh ch p v h p ng, mà h p ng ã ư c ký k t trên lãnh th c a Bên ký k t ó ho c ã hay s ư c th c hi n ó ho c i tư ng ư c tranh ch p hi n có trên lãnh th c a Bên ký k t ó; 6) Trong trư ng h p phát sinh trách nhi m ngoài h p ng, hành vi gây thi t h i ho c h u qu c a hành vi này x y ra trên lãnh th c a bên ký k t ó; 7) Trong trư ng h p liên quan n quy ch nhân thân, ương s có nơi thư ng trú ho c t m trú trên lãnh th c a Bên ký k t ó; 8) Trong trư ng h p liên quan n nghĩa v c p dư ng, ngư i có nghĩa v có nơi thư ng trú ho c t m trú trên lãnh th c a Bên ký k t ó;
 8. 9) Trong trư ng h p th a k , ngư i ch t có nơi thư ng trú ho c có ph n l n di s n trên lãnh th c a bên ký k t ó t i th i i m ngư i này ch t; 10) B t ng s n là i tư ng c a v tranh ch p n m trên lãnh th c a Bên ký k t ó. 2. Các quy nh t i kho n 1 i u này không ư c xâm h i n thNm quy n xét x riêng bi t ư c pháp lu t c a m i Bên ký k t quy nh. Hai Bên ký k t s thông báo cho nhau b ng văn b n qua ư ng ngo i giao các quy nh liên quan n thNm quy n xét x riêng bi t ư c pháp lu t c a nư c mình quy nh. i u 19. Trình t công nh n và thi hành 1. Bên ký k t này s áp d ng pháp lu t c a nư c mình trong vi c công nh n và thi hành quy t nh c a Toà án c a Bên ký k t kia. 2. Toà án c a Bên ký k t ư c yêu c u ch c n xác nh r ng các i u ki n quy nh trong Hi p nh này ã ư c tuân th , mà không xem xét n i dung c a quy t nh ó. i u 20. Hi u l c c a vi c công nh n và thi hành Quy t nh c a Toà án c a Bên ký k t này ã ư c Toà án c a Bên ký k t kia công nh n và cho thi hành thì có hi u l c pháp lu t như quy t nh c a Toà án c a Bên ký k t kia. i u 21. Công nh n và thi hành quy t nh c a Tr ng tài Bên ký k t này s công nh n và thi hành các quy t nh c a Tr ng tài ư c tuyên trên lãnh th c a Bên ký k t kia phù h p v i công ư c v công nh n và thi hành quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài ký t i Niu- oóc ngày 10 tháng 6 năm 1958. Chương 4: TƯƠNG TR TƯ PHÁP V CÁC V N HÌNH S i u 22. T ng t gi y t 1. Bên ký k t ư c yêu c u th c hi n vi c t ng t gi y t theo yêu c u c a Bên ký k t yêu c u, tr nh ng gi y t yêu c u m t ngư i ph i có m t v i tư cách là b cáo. 2. Các quy nh t i kho n 2 i u 11 c a Hi p nh này cũng ư c áp d ng iv i vi c t ng t gi y t v hình s . i u 23. i u tra, thu th p ch ng c 1. Hai Bên ký k t, theo yêu c u, v i m c ích i u tra, thu th p ch ng c , s l y l i khai c a ngư i làm ch ng, ngư i b h i và b can, ti n hành giám nh, khám nghi m tư pháp và ti n hành các hành vi t t ng khác có liên quan n vi c i u tra thu th p ch ng c .
 9. 2. Ngoài vi c ph i tuân theo nh ng quy nh t i i u 7 c a Hi p nh này, yêu c u i u tra, thu th p ch ng c trong v án hình s còn bao g m c vi c mô t hành vi ph m t i và nh ng quy nh c a pháp lu t hình s c a Bên ký k t yêu c u theo ó hành vi này ư c coi là t i ph m. 3. Bên ký k t ư c yêu c u thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t yêu c u k t qu i u tra, thu th p ch ng c cùng v i nh ng tài li u ã thu th p ư c có tính ch t ch ng c . 4. Bên ký k t yêu c u ph i gi bí m t toàn b gi y t có tính ch t ch ng c do bên ký k t ư c yêu c u cung c p và ch s d ng nh ng tài li u này cho m c ích ã yêu c u, tr trư ng h p hai Bên ký k t có tho thu n khác. i u 24. Tri u t p và b o h ngư i làm ch ng, ngư i giám nh 1. Các quy nh t i i u 13 và i u 14 c a hi p nh này cũng ư c áp d ng iv i các v n hình s . 2. N u Toà án ho c cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t này xét th y c n thi t ph i l y l i khai c a ngư i b giam gi trên lãnh th c a Bên ký k t kia v i tư cách là ngư i làm ch ng, cơ quan trung ương nói t i i u 4 c a Hi p nh này s tho thu n chuy n giao ngư i ó sang lãnh th c a Bên ký k t yêu c u v i i u ki n ngư i ó v n b giam gi và s ư c tr l i ngay sau khi l y xong l i khai. Trong biên b n tho thu n chuy n giao ph i ghi rõ chi phí chuy n giao. 3. Trong trư ng h p c bi t, n u có lý do không th chuy n giao ư c ngư i nói t i kho n 2 i u này, Bên ký k t ư c yêu c u có th t ch i chuy n giao. i u 25. Chuy n giao ti n và tài s n do ph m t i mà có 1. Theo yêu c u và phù h p v i pháp lu t c a nư c mình, Bên ký k t ư c yêu c u s chuy n giao cho Bên ký k t yêu c u ti n và tài s n do ph m t i trên lãnh th c a Bên ký k t yêu c u mà có, ư c tìm th y trên lãnh th c a Bên ký k t ư c yêu c u. Vi c chuy n giao này không ư c xâm ph m n quy n h p pháp c a Bên ký k t ư c yêu c u ho c c a Bên th ba i v i các kho n ti n và tài s n nói trên. 2. Bên ký k t ư c yêu c u có th t m hoãn vi c chuy n giao ti n và tài s n do ph m t i mà có n u c n s d ng chúng trong v án hình s khác ang trong quá trình t t ng nư c mình. i u 26. Thông báo b n án hình s Bên ký k t này s cung c p cho Bên ký k t kia b n sao các b n án hình s liên quan n công dân c a Bên ký k t kia. i u 27. T ch i tương tr tư pháp v các v n hình s 1. Ngoài vi c t ch i tương tr tư pháp theo quy nh t i i u 9 c a Hi p nh này, Bên ký k t ư c yêu c u có th t ch i tương tr tư pháp v các v n hình s , n u
 10. yêu c u liên quan n m t hành vi không b coi là t i ph m theo quy nh c a pháp lu t c a Bên ký k t ư c yêu c u. 2. Bên ký k t ư c yêu c u thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t yêu c u lý do t ch i tương tr tư pháp v các v n hình s . Chương 5: CÁC QUY NNH KHÁC i u 28. Trao i thông tin pháp lu t 1. Hai Bên ký k t, theo yêu c u, s cung c p cho nhau nh ng thông tin v pháp lu t hi n hành và th c ti n thi hành pháp lu t trên lãnh th nư c mình. 2. Văn b n yêu c u cung c p thông tin ph i nêu tên cơ quan yêu c u, cũng như m c ích c a vi c yêu c u. i u 29. Mi n h p pháp hoá Trong khi th c hi n Hi p nh này, các gi y t và b n d ch do Toà án ho c cơ quan có thNm quy n c a hai Bên ký k t l p ho c xác nh n, có ch ký và óng d u chính th c không ph i h p pháp hoá dư i b t c hình th c nào. i u 30. T ng t gi y t và thu th p ch ng c i v i công dân c a nư c mình Bên ký k t này có th t ng t gi y t và thu th p ch ng c i v i công dân c a nư c mình trên lãnh th cu Bên ký k t kia thông qua cơ quan i di n ngo i giao ho c Cơ quan lãnh s c a mình óng t i Bên ký k t kia. Vi c t ng t gi y t và thu th p ch ng c b ng cách này ph i tuân th pháp lu t c a Bên ký k t kia và không ư c áp d ng b t c bi n pháp cư ng ch nào. i u 31. Gi i quy t b t ng Nh ng b t ng có th phát sinh trong vi c gi i thích ho c th c hi n Hi p nh này s ư c gi i quy t thông qua ư ng ngo i giao. Chương 6: I U KHO N CU I CÙNG i u 32. Phê chu n và th i i m b t u có hi u l c Hi p nh này c n ư c phê chuNn. Vi c trao i văn ki n phê chuNn s ư c ti n hành t i Hà N i. Hi p nh này s có hi u l c sau 30 ngày, K t ngày trao i văn ki n phê chuNn. i u 33. S a i và b sung
 11. B t c s a i ho c b sung nào c a Hi p nh này cũng ph i ư c hai Bên ký k t tho thu n thông qua ư ng ngo i giao và ph i hoàn t t các th t c do pháp lu t c a m i nư c quy nh. i u 34. Hi u l c c a Hi p nh Hi p nh này có giá tr vô th i h n và s ch m d t hi u l c sau 6 tháng k t khi b t kỳ m t Bên ký k t nào ngh ch m d t hi u l c c a Hi p nh b ng văn b n qua ư ng ngo i giao. Làm t i B c Kinh ngày 19 tháng 10 năm 1998, thành hai văn b n, m i b n b ng ti ng Vi t Nam và ti ng Trung Qu c, c hai văn b n i u có giá tr pháp lý như nhau. làm b ng, nh ng ngư i ư c u quy n h p th c ã ký tên dư i ây.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản