Quyết định số 62/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 62/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/1999/QĐ-BCN về việc ban hành tạm thời giá khảo sát xây dựng đường dây tải điện dưới 6KV do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/1999/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/1999/Q -BCN Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 62/1999/Q -BCN NGÀY 11 THÁNG 09 NĂM 1999 BAN HÀNH T M TH I GIÁ KH O SÁT XÂY D NG Ư NG DÂY T I I N DƯ I 6KV B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01.11.1995 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c "Quy ch qu n lý u tư xây d ng" ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; V i s tho thu n c a B Xây d ng t i công văn s 2521/BXD-VKT ngày 8/9/1999 v vi c áp d ng giá kh o sát xây d ng lư i i n dư i 6KV; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1: Quy nh: Giá kh o sát xây d ng ư ng dây t i i n dư i 6KV b ng 65% giá c a công tác kh o sát tuy n ư ng dây t i i n 6-10-35KV ư c quy nh t i Chương VI - T p giá kh o sát xây d ng chuyên ngành các công trình i n ban hành kèm theo Quy t nh s 36/1998/Q -BCN ngày 2/6/1998 c a B trư ng B Công nghi p. Có b ng giá chi ti t kèm theo. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành trong toàn qu c k t ngày 01/7/1999 n 01/7/2000. Nh ng kh i lư ng kh o sát hoàn thành ã ư c nghi m thu thanh quy t toán thì không ư c i u ch nh theo Quy t nh này. i u 3: Trong quá trình áp d ng, ngh các ơn v lưu ý theo dõi, t ng k t và ph n nh tình hình v B Công nghi p-V K ho ch và u tư có cơ s hoàn ch nh, ban hành giá chính th c. i u 4: Chánh Văn phòng B , các V trư ng các V , T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam, T ng công ty Xây d ng Công nghi p Vi t Nam, các Giám c S Công nghi p và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Thái Ph ng Nê ( ã ký)
  2. B NG GIÁ KH O SÁT XÂY D NG Ư NG DÂY T I I N DƯ I 6KV 1. N i dung công vi c: - Nh n nhi m v , nh n tuy n ngoài th c a; - Nghiên c u cương, i th c a, chuNn b v t tư, máy móc; - Xác nh i m u ngoài th c a, chôn m c; - o các i m chi ti t trên d c tuy n, các ư ng dây thông tin, i n l c c t qua tuy n ph n trên không; o hành lang tuy n m i bên 20m; - óng c c các góc ngo t, o chi u dài, cao các i m tim tuy n; - o các công trình n m dư i tuy n, như: nhà c a, ư ng giao thông, mương máng...; - Tính toán n i nghi p và v m t c t d c t l : ng 1/500, ngang 1/2000; - Hoàn ch nh h sơ, in n, nghi m thu, bàn giao. 2. i u ki n áp d ng: -C p a hình: Theo ph l c s 5 - T p giá 36/1998/Q -BCN. - Khi kh o sát 2 bư c (sơ b và k thu t thi công) thì bư c kh o sát sơ b phương án tuy n t i ưu giá kh o sát ư c nhân v i h s K=0,3 c a m c giá tương ng trong b ng giá này. 3. B ng giá: ơn v tính: /100m Lo i s n phNm C p a hình I II III IV V VI ư ng dây dư i 6KV 116.202 127.834 139.341 151.402 164.051 174.150
Đồng bộ tài khoản