Quyết định số 62/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
6
download

Quyết định số 62/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Cần Thơ thời kỳ từ nay đến năm 2010 (điều chỉnh) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 62/2000/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2000 PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH C N THƠ TH I KỲ T NAY N NĂM 2010 ( I U CH NH) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch H i ng th m nh Nhà nư c v các d án u tư t i Công văn s 33/T NN ngày 05 tháng 4 năm 2000, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh C n Thơ th i kỳ t nay n năm 2010 ( i u ch nh) v i nh ng n i dung ch y u sau: I. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N, NHI M V CH Y U VÀ M C TIÊU CƠ B N: 1. Phương hư ng phát tri n: - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh C n Thơ ph i phù h p v i Quy ho ch t ng th ng b ng sông C u Long và chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c nư c. B o m m i quan h gi a tăng trư ng kinh t và phát tri n xã h i, gi a phát tri n s n xu t và m r ng th trư ng tiêu th , phát tri n kinh t b n v ng và an ninh qu c phòng. - Ny m nh vi c chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng nâng cao t su t hàng hoá, d ch v ; tăng cư ng s n phNm có hàm lư ng ch t xám thông qua phát huy vai trò c a khoa h c và công ngh , t o ti n hoàn thành m c tiêu công nghi p hoá, hi n i hoá. - Khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n s n xu t kinh doanh khai thác có hi u qu m i ti m năng, huy ng t i a n i l c; tranh th các ngu n l c bên ngoài thông qua liên doanh, liên k t v k thu t, công ngh nh m a d ng hoá và nâng cao ch t lư ng s n phNm ph c v i s ng và m r ng xu t khNu. - Th c hi n chi n lư c con ngư i thông qua phát tri n ng b các lĩnh v c kinh t - văn hoá - xã h i, xây d ng xã h i công b ng văn minh, b o m cho ngư i dân ư c
  2. cung ng các d ch v phúc l i, nh t là vùng sâu, vùng xa, các gia ình và i tư ng chính sách. - Gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, tăng cư ng qu c phòng an ninh trong quá trình m c a h i nh p và m r ng h p tác qu c t . 2. Nhi m v ch y u: - Xây d ng và phát tri n kinh t b n v ng, th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tăng d n t tr ng công nghi p, xây d ng và d ch v , gi m tương i t tr ng nông, lâm, ngư nghi p. - Ny m nh s nghi p phát tri n khoa h c và ng d ng công ngh , nh t là vi c s d ng các lo i gi ng m i, t o ra s n phNm m i ph c v nhu c u dân sinh và xu t khNu. - T ng bư c ti n hành công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn; th c hi n chi n lư c t ng bư c xây d ng hoàn ch nh h th ng ô th , có cơ s h t ng kinh t - xã h i và k thu t hi n i, môi trư ng ô th trong s ch, ư c phân b h p lý trên a bàn t nh, trong ó thành ph C n Thơ v i v trí và ch c năng là thành ph trung tâm c p vùng. - Phát tri n văn hoá - xã h i, gi m t l gia tăng dân s , gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng, chú tr ng v n nhà , nư c s ch, t ng bư c nâng cao dân trí, nâng cao d ch v khám ch a b nh và chăm sóc s c kho ban u, gi gìn b n s c văn hoá dân t c, Ny lùi các t n n xã h i. - Th c hi n t t cơ ch dân ch cơ s , gi v ng an ninh chính tr , c ng c qu c phòng v ng m nh. 3. M c tiêu phát tri n: a) V kinh t . - Tăng trư ng kinh t bình quân giai o n 2001-2010 t 8-9%/năm; - Kim ng ch xu t nh p khNu tăng bình quân 13%/năm; - Thu nh p bình quân ( u ngư i/năm): Năm 2000 t 358USD, năm 2005 t 550USD, n năm 2010 t 875USD. - Tăng t l tích lũy/GDP t 21,5% năm 2000 lên 23% năm 2005 lên 25% năm 2010. b) V xã h i. Ph n u th c hi n t l tăng dân s t nhiên m c 1,50% vào năm 2000, 1,32% vào năm 2005 và 1,15% vào năm 2010; gi m t l th t nghi p t 6,75% vào năm 2000 xu ng kho ng 3% vào năm 2010; ph n u xoá h n các h ói vào năm 2000, gi m các h nghèo xu ng m c th p nh t vào năm 2010; tăng t l h dùng i n t 72% năm 2000 lên 90% vào năm 2010. Ph n u n năm 2005 ph c p giáo d c trung h c cơ s 60% phư ng, th tr n, 50% s xã n năm 2010 hoàn thành m c tiêu ph
  3. c p giáo d c trung h c cơ s trong toàn t nh; th c hi n chi n lư c ào t o ngu n nhân l c cho n n kinh t c a t nh. T ng bư c kh ng ch b nh s t rét, gi m t l m c b nh lao xu ng dư i 5%, th c hi n toàn dân dùng mu i i t; làm t t công tác chăm sóc s c kho ban u; xoá b các t n n xã h i. II. PHÁT TRI N NGÀNH VÀ LĨNH V C KINH T - XÃ H I: 1. Nông nghi p. Ph n u giai o n t 2001-2010 t m c tăng trư ng nông nghi p bình quân t 3- 3,5%, b o m an toàn lương th c và t hi u qu kinh t cao, t o ra ngu n nguyên li u ph c v công nghi p ch bi n xu t khNu. Th c hi n thâm canh cao, t ng bư c hình thành các vùng cây chuyên canh, ng d ng các lo i gi ng m i có năng su t và ch t lư ng cao, nâng cao t su t hàng hoá nông s n t 65% năm 2000 lên 80% vào năm 2010. Ny m nh thâm canh, tăng năng su t, s n lư ng cây lúa v i gi ng t t, ch t lư ng cao, h giá thành, có kh năng c nh tranh, gi v ng và phát tri n s n lư ng lương th c. Phát tri n m nh vi c nuôi tr ng, ánh b t, ch bi n... thu h i s n nh m phát huy th m nh c a t nh C n Thơ. G n m c tiêu tăng trư ng nông nghi p v i xây d ng cơ s h t ng, nâng cao dân trí và t ng bư c c i thi n i s ng nông dân. Phát tri n nông nghi p ph i g n k t v i vi c b o v môi trư ng sinh thái, m r ng th trư ng, t o thu n l i cho phát tri n b n v ng. 2. Công nghi p. T p trung phát tri n công nghi p tr ng i m, chú tr ng phát tri n các c m công nghi p nh ng nơi có i u ki n thu n l i ph c v nông nghi p, nông thôn, nh m t ng bư c công nghi p hoá, hi n i hoá nông thôn. Ph n u m c tăng trư ng công nghi p th i kỳ t 2001-2010 t t 13-14%. Phát tri n công nghi p t ng bư c th c hi n m c tiêu tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. u tư t p trung công nghi p ch bi n, ng d ng công ngh hi n i ch bi n nông s n phNm, trong ó chú tr ng công ngh sau thu ho ch; th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng v a n nh nh p phát tri n các ngành có t tr ng l n, v a tăng nhanh t tr ng các ngành mũi nh n như i n t , tin h c, hoá ch t... Khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n công nghi p, ti u th công ngh p ph c v nông nghi p, nông thôn s d ng ngu n lao ng và nguyên li u t i ch . G n quá trình phát tri n công nghi p v i vi c hình thành ô th và ô th hoá, xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i. Chú tr ng xây d ng cơ s h t ng các khu công nghi p, khu ch xu t thu hút u tư. 3. Thương m i, du l ch và d ch v . Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia các ho t ng thương m i, t ng bư c m r ng th trư ng trong và ngoài nư c, c bi t là th trư ng nông thôn nh m thúc Ny giao lưu kinh t ph c v i s ng nhân dân. Ti n hành liên doanh, liên k t v i các t ch c thương m i, v i các t nh trong vùng và c nư c trao i hàng hoá, s n phNm nh m kích c u cho s n xu t phát tri n, ph n u tăng th ph n nh ng m t hàng tinh ch . T ng bư c u tư phát tri n thành ph C n Thơ tr thành trung tâm thương m i c a t nh và khu v c ng b ng sông C u Long.
  4. Phát tri n du l ch C n Thơ theo hư ng du l ch xanh, sinh thái k t h p v i tham quan các di tích văn hoá, l ch s , nhân văn, phát huy ưu th sông nư c, mi t vư n c a vùng ng b ng sông C u Long. Phát tri n du l ch theo quy ho ch nh m áp ng nhu c u tham quan, gi i trí, an dư ng... c a khách du l ch trong nư c và ngoài nư c. T ng bư c liên k t kinh doanh du l ch trong vùng và liên vùng nh m áp ng nhu c u a d ng c a khách du l ch. Phát tri n các lo i hình d ch v tài chính, ngân hàng, bưu chính vi n thông ph c v cho s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá. 4. Kinh t i ngo i. Th c hi n chi n lư c kinh t i ngo i năng ng trên cơ s phát huy ti m năng, th m nh c a t nh, ti n hành liên doanh, liên k t nh m t ng bư c nâng cao ch t lư ng và a d ng hoá s n phNm, ph c v s n xu t và tiêu dùng. Xây d ng chương trình xu t khNu trên cơ s phát huy ưu th v t ai, lao ng t ng bư c t o ra s n phNm có ch t lư ng cao. c bi t chú tr ng khuy n khích các nhà u tư nư c ngoài u tư vào các lĩnh v c ng d ng công ngh sinh h c, công ngh sau thu ho ch, công ngh ch bi n lương th c - th c phNm, công ngh thông tin, ch bi n v t li u m i... S d ng có hi u qu ngu n v n ODA và các ngu n v n khác thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i. 5. K t c u cơ s h t ng: T ng bư c xây d ng cơ s h t ng k thu t, cơ s h t ng xã h i theo kh năng và i u ki n cho phép. K t h p xây d ng hoàn thi n h th ng thu l i v i phát tri n giao thông thu , b , nh t là giao thông nông thôn, trong ó c n gi i quy t s m h th ng c u ph c v giao lưu kinh t - xã h i. Nâng c p các tuy n ư ng qu c l 1, 91 lên ư ng c p II ng b ng; 80, 91B, 61 lên c p III ng b ng. Nâng c p các tr c ư ng t nh, ư ng huy t m ch quan tr ng t o i u ki n cho các ti u vùng phát tri n. C i t o, nâng c p h th ng ư ng huy n. M r ng c ng C n Thơ, Cái Cui k t h p v i n o vét lu ng nh An. C i t o và nâng c p sân bay C n Thơ. Ph n u n năm 2010 toàn t nh có 90% s h dùng i n, trong ó nông thôn 85%. V bưu i n: n năm 2010 ph n u t 8,5 máy/100 dân. Th c hi n chi n lư c phát tri n v i t c cao, hi n i và b n v ng, áp ng nhu c u thông tin liên l c trong và ngoài t nh thu n l i, chính xác. 6. Giáo d c - ào t o và khoa h c công ngh - môi trư ng: Th c hi n nh hư ng ti p t c nâng cao dân trí, ào t o ngu n nhân l c và b i dư ng nhân tài. Ph n u n năm 2010 ph c p giáo d c trung h c cơ s t 100% s xã, phư ng. Chú tr ng ào t o i ngũ ngư i lao ng có tay ngh cao. T ng bư c ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t và i s ng, c bi t là các chương trình s n xu t hàng xu t khNu. Xây d ng các cơ s nghiên c u và phát tri n khoa h c công ngh , t ng bư c th c hi n vai
  5. trò trung tâm khoa h c - công ngh cho khu v c. Phát tri n s n xu t i ôi v i b o v môi trư ng sinh thái. 7. Y t , văn hoá, th thao và xã h i: - Th c hi n t t nhi m v chăm sóc s c kho ban u, t ng bư c xã h i hoá và nâng cao ch t lư ng các d ch v y t . Xây d ng m ng lư i y t cơ s g n v i chương trình phát tri n nông thôn và ô th hoá. T ng bư c nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b ; nâng cao năng l c i ngũ ph c v trong ngành y t nh m nâng cao ch t lư ng công tác khám ch a b nh cho nhân dân. Làm t t công tác dân s , k ho ch hoá gia ình i ôi v i công tác chăm sóc s c kho bà m và tr em, ph n u th c hi n t l tăng dân s t nhiên năm 2000 là 1,5%, năm 2005 là 1,32% và năm 2010 là 1,15%. - Th c hi n t t phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng m i khu dân cư", m r ng công tác tuyên truy n nh m xây d ng n n văn hoá tiên ti n, m à b n s c dân t c. Duy trì và b o t n, trùng tu các công trình văn hoá, các di tích l ch s và gi gìn các di s n văn hoá dân t c. - Th c hi n xã h i hoá các ho t ng th d c th thao, t ch c các phong trào th thao truy n th ng và qu n chúng, l a ch n các môn th thao phù h p và c thù c a t nh phát tri n. - V gi i quy t vi c làm và th c hi n chính sách xã h i: Ny m nh quá trình công nghi p hoá nông thôn nh m th c hi n chuy n d ch cơ c u lao ng t lao ng nông nghi p sang lao ng công nghi p, theo phương châm r i ru ng nhưng không r i làng; t o vi c làm cho ngư i nghèo, ph n u gi m t l ngư i chưa có vi c làm xu ng còn 3% vào năm 2010. Ti p t c th c hi n t t các chính sách n ơn, áp nghĩa và các chính sách xã h i khác. Khuy n khích ngư i làm giàu chân chính; nhân r ng mô hình giúp nhau vư t khó, xoá ói gi m nghèo. 8. Phát tri n ô th : - Căn c vào quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020 ư c phê duy t hình thành hành lang phát tri n ô th trên tuy n qu c l IA, và 91, bao g m: thành ph C n Thơ, các th tr n Th t N t, Ô Môn, Cái Răng, Ph ng Hi p và khu ch xu t, khu công nghi p t p trung Trà Nóc, khu công nghi p Hưng Phú. Phát tri n th xã V Thanh t o ra s c lan to c a hành lang ô th . Xây d ng thành ph C n Thơ theo quy ho ch phát huy vai trò là thành ph trung tâm vùng ng b ng sông C u Long. Chú tr ng phát tri n các th t vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn c cách m ng. - Th c hi n nhi m v l p l i tr t t ki n trúc và xây d ng ô th , ch ng ki m soát phát tri n ô th theo quy ho ch, k ho ch và pháp lu t. - T p trung ch o công tác l p quy ho ch chi ti t s d ng t ai, tăng cư ng qu n lý s d ng t ô th . III. CÁC GI I PHÁP CH Y U: U ban nhân dân t nh C n Thơ có nhi m v :
  6. - Ch trì có s giúp c a các B , ngành liên quan nghiên c u xây d ng chi n lư c và các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, l p quy ho ch chi ti t, xây d ng các chương trình m c tiêu phù h p v i quy ho ch. th c hi n ư c quy ho ch ph i có h th ng các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c trong t nh và s h tr c a các t ch c trong nư c và nư c ngoài như huy ng v n, thu hút u tư, ng d ng khoa h c công ngh ... - Nghiên c u và ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các cơ ch chính sách c th phù h p v i i u ki n c a t nh nh m khuy n khích các thành ph n kinh t u tư s n xu t, m r ng th trư ng, phát tri n ngu n nhân l c, b o v môi trư ng th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính t o môi trư ng thu n l i khuy n khích u tư trong và ngoài nư c. - u tư t p trung nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên xây d ng cơ s h t ng ky thu t, h t ng xã h i t o ng l c cho m t s ngành ch l c mà t nh có th m nh: ch bi n lương th c - th c phNm, d ch v c ng và phát huy u m i trung chuy n hàng hoá, d t - may - da... - L p các k ho ch dài h n, ng n h n, các d án c th t ng bư c b trí ưu tiên h p lý t o i u ki n phát tri n kinh t b n v ng. i u 2. U ban nhân dân t nh C n Thơ có k ho ch ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch . Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p h tr a phương trong quá trình th c hi n nh m b o m s th ng nh t gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i v i chi n lư c và quy ho ch phát tri n các ngành kinh t - k thu t - xã h i, phù h p v i quy ho ch lãnh th , quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long và c a c nư c. Trong quá trình th c hi n, Ch t ch U ban nhân dân t nh C n Thơ có trách nhi m i u ch nh Quy ho ch phù h p v i tình hình th c t c a a phương. i u 3. Quy t nh này thay cho Quy t nh s 88-TTg ngày 05 tháng 02 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh C n Thơ, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản